(Baothanhhoa.vn) - UBND huyện Thạch Thành thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành.

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành

UBND huyện Thạch Thành thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành.

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành

Căn cứ Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Thạch Thành về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộcUBND huyện Thạch Thành;

Căn cứ Công văn số 17998/UBND-THKH ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành;

UBND huyện Thạch Thành thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 04 người, trong đó:

a. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: 01 người (Vị trí/chức danh nghề nghiệp: Chẩn đoán bệnh động vật hạng III).

b. Trường Trung cấp Nghề: 02 người (Vị trí/chức danh nghề nghiệp: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III).

c. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 01 người (Vị trí/chức danh nghề nghiệp: Phương pháp viên hạng III).

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

- Chẩn đoán bệnh động vật hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp chẩn đoán bệnh động hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNN-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy địnhmã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành: chăn nuôi thú y, bệnh học thủy sản.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT- BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản; có chứng chỉ về trình độ nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Phương pháp viên hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh phương pháp viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: quản lý văn hóa, văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

3. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc tiếp nhận, xét tuyển vào viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ- UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

4. Nội dung xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh đăng ký dự tuyển.

4.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các mục trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ; bản sao giấy khai sinh, thẻ căn cước công dân chứng thực.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan Y tế đủ điều kiện chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận hoặc chứng thực.

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x 6;

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ, đựng trong túi hồ sơ có dán bìa (theo mẫu gửi kèm) ghi đầy đủ các thông tin, sắp xếp theo thứ tự trên.

Nếu người dự tuyển không có đầy đủ các hồ sơ theo quy định sẽ không được thu nhận.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Đến hết ngày 25/12/2021 theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định.

- Địa điểm nộp hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, UBND huyện Thạch Thành.

- Số điện thoại liên hệ: Ông Bùi Văn Điệp, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Thành, số điện thoại 0987.476.548.

7. Lệ phí xét tuyển: Mức thu: 500.000đ/hồ sơ xét tuyển.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộcUBND huyện Thạch Thành. UBND huyện Thạch Thành thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển.

PHÓ CHỦ TỊCH: Nguyễn Văn Mạnh


PHÓ CHỦ TỊCH: Nguyễn Văn Mạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]