(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Công văn số 12554/UBND-THKH ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa, trực thuộc Sở Xây dựng; Công văn số 2191/SNV-CCVC ngày 24/8/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa, trực thuộc Sở Xây dựng; Công văn số 6115/SXD-VP ngày 25/8/2021 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc giao Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021; Văn bản số 6498/VP-SXD ngày 08/9/2021 của Sở Xây dựng về thỏa thuận phương án tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc theo vị trí việc làm tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa, năm 2021

Thực hiện Công văn số 12554/UBND-THKH ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa, trực thuộc Sở Xây dựng; Công văn số 2191/SNV-CCVC ngày 24/8/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa, trực thuộc Sở Xây dựng; Công văn số 6115/SXD-VP ngày 25/8/2021 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc giao Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021; Văn bản số 6498/VP-SXD ngày 08/9/2021 của Sở Xây dựng về thỏa thuận phương án tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc theo vị trí việc làm tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa, năm 2021

1. Nhu cầu tuyển dụng năm 2021

Số lượng tuyển dụng gồm 08 người, cụ thể:

+ Vị trí Kế toán (06.031): 02 người;

+ Vị trí Văn thư lưu trữ (02.007): 01 người;

+ Vị trí Chủ trì thiết kế, dự toán; Chủ trì thẩm tra (V.04.02.06): 02 người;

+ Vị trí Tư vấn đấu thầu (V.04.02.06): 01 người;

+ Vị trí Thí nghiệm viên (V.04.02.06): 02 người.

2. Hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng Theo Mục 1.4, Công văn số 12554/UBND-THKH ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: Theo đó, thực hiện tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Căn cứ kết quả phân loại mức độ hoàn thành công việc được giao của người lao động. Trong 03 năm 2018, 2019, 2020, kết quả xếp loại phải đạt Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan.

3.2. Điều kiện về trình độ chuyên môn đào tạo

a) Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:

- Vị trí Kế toán (06.031): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kế toán viên theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành kế toán.

- Vị trí Văn thư lưu trữ (02.007): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Văn thư viên theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Văn thư – lưu trữ hoặc Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Hành chính thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

b) Nhóm vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp (mã số V.04.02.06): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Thẩm kế viên hạng III theo Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng. Trong đó, yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

- Chủ trì thiết kế, dự toán; Chủ trì thẩm tra: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kiến trúc, Quy hoạch và có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình hoặc thiết kế quy hoạch.

- Vị trí Tư vấn đấu thầu: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Kinh tế quản lý đô thị; có chứng chỉ định giá xây dựng và chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu.

- Vị trí Thí nghiệm xây dựng: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình giao thông, Xây dựng công trình thủy lợi, Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng (địa chất hoặc địa hình).

4. Hồ sơ dự tuyển, thời gian thu hồ sơ và kinh phí tổ chức

4.1 Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ dự tuyển được nộp 02 bộ (hai bộ); mỗi người chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 (một) vị trí tuyển dụng. Thành phần mỗi bộ hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có);

+ Các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên (theo Khoản 2, Điều 10, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh) trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

+ Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Mỗi bộ hồ sơ đựng trong bao bì, bên ngoài ghi đầy đủ các thông tin về số lượng, thành phần có trong hồ sơ (Lưu ý: hồ sơ dự tuyển không trả lại).

4.2. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 25/10/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc); quá thời hạn trên không nộp hồ sơ xem như không có nhu cầu tuyển dụng vào viên chức.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng - Trung tâm Hành Chính công tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 02373 717 132.

4.3. Phí tuyển dụng

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Phí tuyển dụng là 500.000 đồng/thí sinh/lần (năm trăm nghìn đồng).

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc theo vị trí việc làm năm 2021 để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu biết để dự tuyển.

Q. Giám đốc: Trần Danh Long


Q. Giám đốc: Trần Danh Long

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]