Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020.

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/01/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện Công văn số 5206/UBND-THKH ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Nông Cống;

Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020, cụ thể như sau:

Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 221 giáo viên mầm non.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Về trình độ chuyên môn yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non, Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non.

Thí sinh trúng tuyển giáo viên mầm non nếu chưa có chứng chỉ Tiếng Anh, tin học để đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng IV theo quy định tại Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ GD&ĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, yêu cầu phải có cam kết bổ sung trong thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm được tuyển dụng.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có thời gian hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm giáo viên mầm non Hạng IV, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100, thời gian phỏng vấn 30 phút.

Đối tượng tính điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại Vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại Vòng 2.

Xác định người trúng tuyển

Xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Đối tượng 1: Người đang lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non tại các trường mầm non công lập trên địa bàn, đã được Chủ tịch UBND huyện Nông Cống ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định trước ngày 27/7/2015, trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên mầm non được thủ trưởng đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

b) Đối tượng 2: Giáo viên mầm non lao động hợp đồng hưởng chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại các trường mầm non trên địa bàn huyện có thời điểm hợp đồng trước ngày 31/12/2015.

Đối với Đối tượng 1, Đối tượng 2 trúng tuyển phải có kết quả điểm Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

c) Sau khi xét trúng tuyển hết Đối tượng 1, Đối tượng 2, đối với các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại, người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 4 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại Vòng 2.

c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện hủy kết quả trúng tuyển.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) và 03 phong bì dán tem ghi sẵn họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ (ghi rõ thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh) để liên hệ nhận thông tin. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Lệ phí xét tuyển 400.000 đồng/người (quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thí sinh nhận và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Nông Cống từ ngày 22/05/2020 đến ngày 20/06/2020 (trong giờ hành chính ngày làm việc). Thí sinh có thể truy cập Cổng thông tin điện tử huyện Nông Cống để tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Thanh Hóa; Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh, các trường mầm non và niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Nông Cống.

CHỦ TỊCH: Mai Nhữ Thắng


CHỦ TỊCH: Mai Nhữ Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]