(Baothanhhoa.vn) - Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức

Căn cứ Công văn số 6075/UBND-THKH ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Công văn số 1162/SNV-CCVC ngày 10/6/2020 của Sở Nội vụ về việc thống nhất Phương án tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

Có lý lịch rõ ràng.

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Có phẩm chất đạo đức tốt.

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Có nguyện vọng công tác lâu dài ở Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa.

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá xác định tại vị trí việc làm tuyển dụng (tại Kế hoạch số 649/KH-STTTT ngày 24/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá về việc Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa), không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

b) Những thí sinh sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

Mất năng lực về hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm

Vị trí Nhân viên Bảo đảm an toàn thông tin (An toàn thông tin hạng III):

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin trở lên;

+ Có năng lực tham mưu, triển khai thực hiện công tác Bảo đảm an toàn thông tin;

Vị trí Nhân viên Dịch vụ, tư vấn (Viên chức hạng III):

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tin học, Công nghệ thông tin trở lên;

+ Có năng lực tham mưu, triển khai thực hiện công tác Tư vấn dịch vụ và chuyển giao công nghệ;

3. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học

Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

(Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá căn cứ Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa để thực hiện việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho thí sinh đăng ký dự tuyển).

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỀN

Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm: 02 người:

Vị trí Bảo đảm an toàn thông tin (V11.05.11): 01 người

Vị trí Dịch vụ, tư vấn (01.003): 01 người

III. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày, kể từ ngày 11/6/2020 đến 17 giờ ngày 10/7/2020 (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).

(Thí sinh photocoppy văn bằng, chứng chỉ và Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), để đối chứng với nội dung ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của thí sinh)

Địa điểm: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (Địa chỉ: số 32 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; SĐT: 02373 713 988).

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, về Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá.

Trường hợp thí sinh dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, phường, thị trấn nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại 01 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Sau ngày chốt Phiếu đăng ký, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá sẽ kiểm tra thông tin tại Phiếu đăng ký của thí sinh, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách và không được tham gia dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Các thí sinh đăng ký dự kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy kết quả xét kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa; trường hợp đã có kết quả tuyển dụng viên chức sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điếm xét tuyển tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước, trong khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong

lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triến nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

4. Nội dung xét tuyển viên chức

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu đảm bảo yêu cầu thì thí sinh dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn: 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn gồm:

+ Kiến thức chung về pháp luật: Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; Luật Viên chức Luật thương mại điện tử; Luật Công nghệ thông tin; Luật An toàn thông tin mạng; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định số 85/2016/NĐ-Cp ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ TTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020; Các quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực, vị trí cần tuyển dụng.

+ Kiến thức chuyên môn: Nội dung câu hỏi được chuẩn bị phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá quy định.

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng xử lý công việc.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét truyển viên chức

a) Nguyên tắc chung

Điểm xét tuyển xác định như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm phỏng vấn + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó:

Kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 phải đạt từ 50 điểm trở lên thì mới được đưa vào Danh sách để xét trúng tuyển.

Người có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

Xét trúng tuyển theo từng chỉ tiêu.

b) Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá phải có đủ các điều kiện sau

Có kết quả điểm vòng 2 (điểm phỏng vấn) đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng bị trí việc làm. Đối tượng và điểm ưu tiên được tính theo điểm 2 mục III của phương án này.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở TTTT quyết định người trúng tuyển.

c) Thí sinh không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển

a) Thời gian

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày kể từ ngày 11/6/2020 đến 17 giờ ngày 10/7/2020.

Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 15/7/2020: Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 18/7/2020: Ban Kiểm tra phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức trình Danh sách dự tuyển cho Hội đồng xét tuyển viên chức. Hội đồng xét tuyển gửi thông báo triệu tập, danh mục tài liệu ôn tập cho các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng

Từ ngày 19/7/2020 đến ngày 25/7/2020: Sở TTTT niêm yết Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Từ ngày 18/7/2020 đến hết ngày 28/7/2020: Thí sinh tự ôn tập theo danh mục tài liệu ôn tập đã được gửi.

Từ ngày 29/7/2020 đến ngày 31/7/2020: Niêm yết công khai thí sinh theo số báo danh, địa điểm phỏng vấn hoặc thực hành; triệu tập thí sinh Danh sách đủ điều kiện tham dự vòng 2 để phổ biến Nội quy kỳ xét tuyển.

Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 05/8/2020 (vòng 2): Hội đồng xét tuyển viên chức tổ chức phỏng vấn trực tiếp từng thí sinh dự xét tuyển.

b) Địa điểm xét tuyển: Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: Số 32 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

V. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Mức thu lệ phí đăng ký dự tuyển là 500.000 đồng/01 thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lệ phí đăng ký dự tuyển được thu cùng với thu Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa và đã đăng ký nộp Phiếu đăng ký dự tuyển nhưng không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và lệ phí dự tuyển.

Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí đăng ký dự tuyển sẽ được hoàn trả Phiếu, lệ phí dự tuyển.

Kinh phí tổ chức kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá được chi trả từ nguồn thu lệ phí dự kỳ xét tuyển viên chức của các thí sinh và nguồn kinh phí chi thường xuyên của Sở Thông tin và Truyền thông./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]