(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-1, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 8-1, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân Chương lao động hạng Ba cho cá nhân ông Lê Ngọc Sơn.

Bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, sáng tạo, hành động, trách nhiệm, hiệu quả” và 10 trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 16 chỉ tiêu cụ thể giao cho từng ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, linh hoạt để chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ở mức cao nhất, nổi bật là: Đã tham mưu xây dựng Chương trình công tác và đề xuất phân công cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo các nội dung, đề án trong Chương trình công tác; tham mưu kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, Văn phòng cũng đã theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện 19.710 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (tăng 7.127 nhiệm vụ so với năm 2020); tham mưu ban hành 64 quyết định công bố 621 thủ tục hành chính; công bố bãi bỏ 178 thủ tục hành chính; công bố 739 dịch vụ công mức độ 3, 4. Tiếp nhận 73.716 văn bản, hồ sơ công việc, tăng hơn 19.000 văn bản so với năm 2020; tham mưu giải quyết, ban hành 32.157 văn bản, hồ sơ, trong đó xử lý đúng hạn 32.152 hồ sơ, văn bản, đạt 99,98%.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Chiến báo cáo công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác Công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 111.333 hồ sơ, tăng 28.223 hồ sơ so với năm 2020; với hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,99% (cao hơn 0,99% so với mục tiêu đề ra). Tiếp nhận và giải quyết gần 50.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích gần 18.000 hồ sơ và chuyển trả kết quả tận nhà gần 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Toàn cảnh hội nghị.

Về công tác Đảng, Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm,... đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan; qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt quy chế làm việc của UBND tỉnh và của cơ quan...

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, đồng thời đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; là năm có nhiều thuận lợi, song cũng sẽ không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp, khó lượng của dịch bệnh COVID-19, do đó đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, đặc biệt sớm tham mưu kiện toàn và tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tiếp tục phát huy vai trò thẩm tra, cho ý kiến độc lập đối với các đề án, cơ chế chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch hành động, chương trình công tác của UBND tỉnh, bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng và thời gian quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phấn đấu, trọng tâm là việc xây dựng “Chính quyền điện tử” nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư, giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân.

Hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các cấp tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo - hiệu quả”. Tạo dựng môi trường làm việc văn mình, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong điều kiện, tình hình mới; nêu cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trong công việc; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến nền hành chính “thân thiện - phục vụ - hiệu đại - hiệu quả”.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Ngọc Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trao Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho 3 cá nhân.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trao Giấy khen cho các cá nhân.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ký giao ước thi đua.

Tại hội nghị, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UND tỉnh cũng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]