(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Sáng 7-5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn” do Sở Nội vụ chuẩn bị nêu rõ: Đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số CCHC (PAR INDEX) trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn” có 6 nội dung, bao gồm: Cải cách thể chế; đẩy mạnh cải cách TTHC; cải cách bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Đi liền với 6 nội dung là các mục tiêu cụ thể, trong đó mục tiêu đẩy mạnh cải cách TTHC, đến năm 2025, 100% TTHC (có đủ điều kiện) được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; được tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia; 100% hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 50% dịch vụ công được chuyển giao cho các cơ quan ngoài nhà nước đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ; 100% hồ sơ TTHC được số hóa kết quả giải quyết; 95% tổ chức, người dân hài lòng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết TTHC.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy, đến hết năm 2021, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đúng quy định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo định hướng của Trung ương và phù hợp với tình hình của tỉnh.

Về mục tiêu cải cách công vụ, đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã có trình độ chuyên môn đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; 100% các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm...

Dự thảo cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho từng nội dung để triển khai thực hiện có hiệu quả “Khâu đột phá đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất việc đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn là khâu đột phá quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến, đóng góp vào dự thảo kế hoạch.

Đóng góp ý kiến vào từng nội dung dự thảo kế hoạch, các đại biểu cho rằng cần bổ sung khâu đột phá về giải quyết hồ sơ, TTCH, nhất là việc giải quyết các TTHC về đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó đưa các mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở trang thiết bị để tiến tới số hóa hồ sơ, TTHC vào kế hoạch.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch. Đồng thời, nhấn mạnh: Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn có vai trò quan trọng đối việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, chỉ số CCHC cấp tỉnh. Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường thông thoáng, thu hút được các nguồn lực đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2021-2025, dó đó kế hoạch phải nêu rõ được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác CCHC.

Thảo luận kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cho ý kiến vào từng nội dung của dự thảo kế hoạch.

Cho ý kiến vào từng nội dung của dự thảo kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Trong quá trình bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, Sở Nội vụ cần tập trung vào nội dung về mục tiêu khâu đột phá và kế hoạch tổ chức thực hiện. Theo đó, trong mục tiêu khâu đột phá phải nghiên cứu lại hệ thống thể chế của tỉnh và các sở, ngành, đặc biệt là công tác quy hoạch, công tác quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên môi trường; các TTHC trong đầu tư.

Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã, theo hướng “đơn giản, chính xác và nhanh chóng”; kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn theo đúng quy định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC; Giải pháp về quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, giữa các địa phương trong giải quyết TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử với trọng tâm là số hóa về lưu trữ hồ sơ, TTHC.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, trong quá trình bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về “Khâu đột phá đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”, Sở Nội vụ tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các sở, ngành, phấn đấu xong trước ngày 15-5 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]