Cập nhật: 13:23 27/04/2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 27-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt những điểm chính yếu, đặc biệt là những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021.

Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng bởi năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trên cơ sở là đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tập trung, phân tích truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: Những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điểm động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Đối với phần mục tiêu phát triển đất nước trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bằng lý luận kết hợp với thực tiễn công tác, trên cơ sở các văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tập trung phân tích làm rõ những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết và có sự liên hệ vào thực tế của tỉnh, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua. Đồng thời nêu lên những mặt hạn chế để các đại biểu rút kinh nghiệm, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm để nghiên cứu thấm nhuần Nghị quyết Đại hội toàn quốc XIII của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển.

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Tại hội nghị đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Theo đó, Chương trình hành động nêu rõ mục đích, yêu cầu và đề ra những định hướng giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực; Đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế tạo nền tảng để Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn cuả khu vực và cả nước về văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ; Quảng lý sử dụng hiệu quả đất dai tài nguyện, bảo vệ môi trường chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với quốc phòng - an ninh và đối ngoại, xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vai trò, vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của khu vực và cả nước, có 80% trở lên xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự. Về đối ngoại mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt dộng đối ngoại nhằm phát huy tối đa nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về xây dựng Đảng, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, hằng năm có 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Có liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó.

Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các văn kiện Đại hội Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, nhất là những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế.

Cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo tiến độ công việc và theo đúng quy định của pháp luật để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ mình đã xác định, cập nhật các nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, sát với điều kiện thực tế, để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]