(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 91 năm, ngày 3-2-1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng. Ngày 14-10-1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Ðảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Ðảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Cách đây 91 năm, ngày 3-2-1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng. Ngày 14-10-1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Ðảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Ðảng.

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (ảnh chụp tháng 1-2021).

Trong 91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tổ chức xây dựng Ðảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðội ngũ những người làm công tác tổ chức của Ðảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðể ghi nhận truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14-10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Ðảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Tiếp nối truyền thống các thế hệ của ngành tổ chức xây dựng Đảng, bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và cũng là năm triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026... Trước những nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra, hệ thống cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung phương pháp công tác và lề lối làm việc thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 01 của hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai nhiều công việc quan trọng nhằm tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Trong đó, tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX về công tác tổ chức xây dựng Đảng, về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản: Quyết định số 368-QĐ/TU, ngày 25-2-2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ban hành kèm theo Quyết định số 3132-QĐ/TU, ngày 2-8-2019; Quyết định số 580-QĐ/TU, ngày 2-7-2021 về quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 581-QĐ/TU, ngày 2-7-2021 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 664-QĐ/TU, ngày 13-8-2021 về ban hành quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 665-QĐ/TU, ngày 13-8-2021 về ban hành quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận số 86-KL/TU, ngày 25-2-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định khung số lượng cấp phó các sở, cơ quan ngang sở trực thuộc UBND tỉnh... Điểm nổi bật về công tác tham mưu trong 9 tháng năm 2021 là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 16-4-2021 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28-5-2021 về tăng cường công tác phát triển đảng viên của tỉnh trong thời gian tới; Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 7-5-2021 về việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Cùng với việc tham mưu cụ thể hóa các thể chế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể trong toàn tỉnh. Cùng với đó, tham mưu thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử với 79 chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (34 cán bộ khối ngành, 8 cán bộ thuộc đơn vị hiệp y, 37 cán bộ khối huyện).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan tâm, trong 9 tháng năm 2021 đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy có văn bản đăng ký 3 cán bộ đối tượng 1 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021 tại Học viện Quốc phòng; thông báo để UBND tỉnh quyết định cử 30 cán bộ đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021 tại Quân khu 4; tham mưu cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị năm 2021 (54 đồng chí học hệ tập trung và 60 đồng chí học hệ không tập trung); tham mưu cử cán bộ đi học lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; tham mưu quyết định mở 14 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các huyện, thị, thành ủy và các sở, ban, ngành; tham mưu cử cán bộ trưởng, phó ban Đảng cấp huyện đi bồi dưỡng chức danh năm 2021 tại Học viện Chính trị Khu vực I (bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho 32 đồng chí, công tác kiểm tra cho 30 đồng chí, công tác văn phòng cho 25 đồng chí, công tác dân vận cho 17 đồng chí theo hình thức học trực tuyến). Phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước (1 lớp ngạch chuyên viên và 1 lớp ngạch chuyên viên chính).

Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thường xuyên quan tâm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức 3 lớp tập huấn cho 92 cán bộ làm nghiệp vụ công tác đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên tại 31 đảng bộ trực thuộc. Công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên cũng được quan tâm, nhất là kết nạp đảng viên độ tuổi thanh niên, nữ, người dân tộc thiểu số, ở những địa bàn, lĩnh vực còn ít đảng viên. Tính đến ngày 21-9-2021, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.237 đảng viên mới, đạt 86% kế hoạch cả năm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được chú trọng; đã làm tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ và tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị trong Đảng bộ tỉnh.

Có thể khẳng định, mặc dù với khối lượng công việc rất lớn, có nhiều việc phức tạp, có thời điểm đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, quyết liệt, nhưng tập thể cán bộ của ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ trong công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành tổ chức xây dựng Đảng 91 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”; với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy” không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, tận tụy trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài và ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]