(Baothanhhoa.vn) - Công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) là nội dung quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, làm tốt công tác TĐKT là khơi dậy được ý thức tự giác cách mạng, tạo nên động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách của người quân nhân cách mạng; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong LLVT trong sạch, vững mạnh ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) là nội dung quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, làm tốt công tác TĐKT là khơi dậy được ý thức tự giác cách mạng, tạo nên động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách của người quân nhân cách mạng; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong LLVT trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho LLVT hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang xung kích trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Khánh Trình (Bộ CHQS tỉnh)

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa về công tác TĐKT và phong trào thi đua quyết thắng, nhất là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT”; Chỉ thị 507 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ trong điều kiện ở một tỉnh có dân số đông, địa hình rộng, có miền núi, miền biển đảo, biên giới, với vị trí quan trọng, xung yếu của đất nước, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng phát động và thường xuyên duy trì tổ chức được nhiều phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng với những nội dung phong phú, hình thức đa dạng thích hợp, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT đã được ghi nhận và biểu dương nhiều năm liên tục.

Phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh đã gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; gắn với nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các mặt công tác, điển hình là các phong trào: “Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Chấp hành kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị an toàn”, “Giành ba đỉnh cao quyết thắng”, “3 đẹp, 4 tốt, 5 không”, “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Năm nhất, ba không”, “LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” và rất nhiều phong trào khác trong LLVT nói chung, LLVT tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Phong trào thi đua quyết thắng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực sự là động lực thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của các đơn vị và toàn LLVT; góp phần nâng cao chất lượng chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trước yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong LLVT tỉnh thực sự vững mạnh toàn diện.

Phong trào thi đua quyết thắng thực sự là động lực góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ; chăm lo xây dựng LLVT tỉnh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng, phát động thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đó là: Nhận thức về vị trí vai trò của công tác thi đua của một số cán bộ chỉ huy chưa toàn diện; xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua còn chung chung dàn trải, chưa sát với thực tế cơ quan, đơn vị nên hiệu quả đạt được chưa cao; phong trào thi đua chưa hướng mạnh vào những khâu yếu, điểm yếu để làm chuyển biến tiến bộ; việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm chưa được nhiều, chưa kịp thời; việc khen thưởng đột xuất tiến hành chưa thường xuyên và kịp thời; có phong trào còn hình thức, nội dung hiệu quả chưa cao.

Để giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để tỉnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phát huy hơn nữa kết quả phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, nhất là LLVT tỉnh cần quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.

Làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí vai trò của công tác thi đua - xác định đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên quan trọng, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT”; Chỉ thị 507 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhất là Chỉ thị số 423/CT-TVĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và công tác TĐKT trong LLVT quân khu giai đoạn 2015 – 2020”; chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện nghiêm túc Luật TĐKT. Tiếp tục phát động phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh, gắn việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm vững nhiệm vụ chính trị của lực lượng và của địa phương, từ đó phát động phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua phù hợp, với nội dung thiết thực, hình thức, biện pháp phong phú sinh động thu hút được mọi người tham gia.

Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, coi trọng việc xây dựng động cơ thi đua, quyết tâm thi đua làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT trong tỉnh thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”; “Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm”... Từ đó làm cho cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng hiểu rõ thi đua là trách nhiệm và quyền lợi của chính bản thân mình; cần ra sức học tập, nâng cao trình độ năng lực, không ngừng rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức; bảo đảm tất cả cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, đoàn thể trong LLVT tỉnh thực sự vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... đảm bảo cho phong trào thi đua quyết thắng ngày càng phát triển sâu rộng, có tác dụng tích cực xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt các cuộc diễn tập từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến với LLVT đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; thường xuyên kiện toàn, tổ chức nâng cao chất lượng của Hội đồng TĐKT các cấp, đưa hoạt động TĐKT vào nền nếp thống nhất, hoạt động có hiệu quả. Đổi mới nội dung, hình thức phát động và thực hiện các phong trào thi đua gắn chặt với chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; đảm bảo có nhiều phong trào thi đua sát thực, hiệu quả.


Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]