(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, những năm qua, Đảng bộ huyện Quảng Xương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quảng Xương: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, những năm qua, Đảng bộ huyện Quảng Xương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Lãnh đạo xã Quảng Nham thăm mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Xương, cho biết: Để Nghị quyết 22-NQ/TW đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt, triển khai thực hiện. Các cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế của các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhằm tổ chức thực hiện đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời trang bị những thông tin có định hướng của Đảng, Nhà nước, của địa phương cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới nhằm ngăn ngừa những biểu hiện cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, nói không đi đôi với làm; nói, viết, làm trái với chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư của nhân dân để có biện pháp củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, kiện toàn và đổi mới hoạt động của các TCCSĐ, tập trung nâng cao chất lượng của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong 10 năm, toàn huyện kết nạp được 2.656 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 9.810 đảng viên.

Để thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng. Có kế hoạch, lộ trình thay thế những cán bộ không đạt chuẩn theo quy định. Những cán bộ trong độ tuổi chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và các chứng chỉ khác theo quy định được huyện cử đi đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với vị trí việc làm. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, có bước phát triển và trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh cán bộ, từ năm 2008, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, bố trí các chức danh cấp trưởng các cơ quan, đơn vị, đồng thời là bí thư các đảng bộ, chi bộ. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương được triển khai đồng bộ, đã có 14 đồng chí cán bộ huyện luân chuyển về xã, thị trấn làm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn; điều động cán bộ từ xã này sang xã khác 28 đồng chí. Tính đến tháng 6-2018 có 28/30 xã, thị trấn có ít nhất 1 cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương; có 221/260 chi bộ thôn, phố đã thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phố; 100% đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị thủ trưởng cơ quan kiêm bí thư đảng bộ, chi bộ. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương, việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh cán bộ đã giúp cho công tác triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tốt hơn, đặc biệt là giảm được tính cục bộ địa phương, chất lượng hiệu quả công việc ở các địa phương, đơn vị được nâng lên.

Đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương đã tập trung củng cố, xây dựng TCCSĐ, chi bộ trực thuộc cơ sở vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Nhiều cấp ủy đảng, TCCSĐ và chi bộ trực thuộc cơ sở đã thực hiện nghiêm túc và có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới. Một trong những hiệu quả trên là do các đồng chí cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở đã thực hiện việc tham gia sinh hoạt với chi bộ. Các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng đạt 97%. Trong sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình đã được phát huy, tạo không khí cởi mở, thẳng thắn, chân thành để mỗi đảng viên thể hiện chứng kiến của mình, đồng thời nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện tốt nguyên tắc của Đảng, góp phần xây dựng TCCSĐ ngày càng trong sạch.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Xương đánh giá: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, công tác xây dựng Đảng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên trên toàn huyện đã có sự chuyển biến rõ nét. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và chăm lo xây dựng công tác Đảng. Các cấp ủy đã thực hiện tốt quy chế làm việc; thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác phát triển Đảng được chú trọng thực hiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các cấp ủy cơ sở đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đến năm 2018, 100% số xã trong huyện đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, và hiện nay đang hoàn thành các thủ tục đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt nông thôn mới.


Bài và ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]