(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã xây dựng và ban hành Đề án số 01-ĐA/HU ngày 20-1-2011 về việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả thực hiện quy trình luân chuyển, điều động cán bộ ở huyện Hậu Lộc

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã xây dựng và ban hành Đề án số 01-ĐA/HU ngày 20-1-2011 về việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý.

Trang trại tổng hợp của gia đình anh Đỗ Tất Kỳ, xã Lộc Sơn.

Đề án đã được triển khai đến hội nghị cán bộ chủ chốt, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã và các tổ chức cơ sở đảng, các cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở được nâng lên, nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác luân chuyển, điều động cán bộ.

Để triển khai thực hiện đề án trên, Thường trực Huyện ủy đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy gặp gỡ cán bộ nói rõ mục đích, sự cần thiết của việc luân chuyển, điều động cán bộ; nghe ý kiến của cán bộ; trao đổi chủ trương, kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đi và đến. Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả với Thường trực Huyện ủy thống nhất phương án, sau đó báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, thống nhất quyết định luân chuyển cán bộ. Khi có quyết định (hoặc thông báo) của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định.

Để tạo điều kiện cho cán bộ được luân chuyển, điều động, mỗi năm huyện bố trí nguồn ngân sách 500 triệu đồng cho công tác thực hiện đề án. Theo đó, cán bộ được luân chuyển, điều động được giữ nguyên lương và các phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước, được hỗ trợ một lần bằng 5 lần mức lương tối thiểu.

Việc thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ phải đạt được mục đích, yêu cầu của huyện đề ra, đó là tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm, qua đó đánh giá năng lực cán bộ và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện cho những giai đoạn tiếp theo; chuẩn bị một bước cho công tác bố trí cán bộ chủ chốt đủ khả năng đảm nhiệm vị trí công tác và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều năm giữ vị trí việc làm nhưng không có chuyển biến, đột phá trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao, thay đổi tư tưởng, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, nhất là ở đơn vị có biểu hiện trì trệ, ách tắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong bộ máy cán bộ, mất đoàn kết nội bộ, cán bộ có tư tưởng nhiệm kỳ... Mục tiêu đến năm 2018 là 100% cán bộ quản lý trong quy hoạch đảm nhiệm vị trí cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 được điều động về xã, thị trấn công tác đảm nhiệm các chức danh bí thư, chủ tịch UBND. Cán bộ lãnh đạo, quản lý (có bằng chuyên môn phù hợp) được điều động, luân chuyển từ các cơ quan huyện ủy sang UBND huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và ngược lại (khi có nhu cầu). Năm 2017 có từ 50% trở lên số xã, thị trấn và đến năm 2018 có 100% xã, thị trấn có ít nhất 1 trong 3 chức danh: Bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch UBND không phải là người địa phương.

Kết quả giai đoạn 2011-2015, toàn huyện có 25 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý được điều động luân chuyển. Trong đó, từ huyện xuống xã có 6 đồng chí; xã lên huyện có 4 đồng chí; cơ quan Nhà nước sang cơ quan Đảng có 3 đồng chí; cơ quan Nhà nước sang các đoàn thể chính trị - xã hội có 2 đồng chí; cơ quan Đảng sang cơ quan Nhà nước có 5 đồng chí; các đoàn thể chính trị - xã hội sang cơ quan Đảng có 2 đồng chí; các đoàn thể chính trị - xã hội sang cơ quan Nhà nước có 3 đồng chí.

Giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể chia thành 4 đợt: Đợt 1 có 6 đồng chí và đợt 2 có 11 đồng chí (thực hiện năm 2017), đợt 3 có 5 đồng chí và đợt 4 có 5 đồng chí (thực hiện năm 2018). Tính đến tháng 7-2018, toàn huyện đã hoàn thành mục tiêu của đề án. Đã có 27/27 xã, thị trấn có ít nhất 1 trong 3 chức danh: Bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch UBND không phải là người địa phương (gồm 11 bí thư đảng ủy, 10 chủ tịch UBND và 6 phó bí thư đảng ủy).

Đồng chí Trịnh Văn Toán trước đây là Chủ tịch UBND xã Lộc Tân, được luân chuyển, điều động làm Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn từ tháng 1-2018. Mới đầu tiếp cận cơ sở còn khó khăn, nhưng sau 8 tháng đảm nhiệm ở vị trí công tác mới, đồng chí đã nhanh chóng nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đông đảo người dân trong xã để có hướng chỉ đạo, điều hành quản lý kịp thời, hiệu quả. Nhất là đồng chí đã phát huy kinh nghiệm, cách làm trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ nơi công tác cũ vào nơi công tác mới. Tập trung khắc phục khó khăn trong sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, cơ sở hạ tầng nông thôn; quan tâm chăm lo giải quyết tốt các chính sách đối với người có công, chính sách xã hội... Nhờ đó, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí đang nỗ lực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, phấn đấu đưa Lộc Sơn cán đích nông thôn mới vào năm 2019.

Từ tháng 1-2018, đồng chí Nguyễn Quốc Tý, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Lộc được luân chuyển, điều động sang làm Chủ tịch UBND xã Hải Lộc. Đồng chí đã dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm bắt các vấn đề đang phát sinh ở cơ sở. Sau một thời gian đảm nhiệm trên cương vị công tác mới, đồng chí đã cùng với tập thể lãnh đạo xã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, an ninh trật tự trên địa bàn. Xã đã vận động nhân dân chuyển đổi nhiều diện tích đất muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ; vận động các hộ nuôi ngao thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật giảm thiểu rủi ro; mở thêm một số nghề mới; đầu tư ngư lưới cụ nâng cao hiệu quả khai thác; kêu gọi xúc tiến đầu tư và xã hội hóa, đấu mối với một số doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào địa bàn xã, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân... Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí cùng với tập thể lãnh đạo xã đang tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc, cho biết: Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh về công tác luân chuyển, điều động cán bộ, thời gian qua, huyện Hậu Lộc đã tích cực chủ động ban hành các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành sâu sát, cụ thể, kịp thời triển khai đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện và cấp cơ sở. Huyện đã triển khai thực hiện từng bước thận trọng, hiệu quả vững chắc, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng, chia thành nhiều đợt, có đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm qua từng đợt điều động, luân chuyển. Trên tinh thần đảm bảo cán bộ được luân chuyển, điều động phát huy được năng lực, sở trường bản thân; tạo chuyển biến ở nơi cán bộ mới đến công tác; đồng thời tạo nguồn nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ tới. Nhìn chung các đồng chí được điều động, luân chuyển về nơi công tác mới đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước khẳng định năng lực trên cương vị công tác, góp phần đổi mới cả về tác phong, lề lối làm việc của tập thể, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, tăng cường khối đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cương, đồng thời thúc đẩy các hoạt động, phong trào của địa phương ngày càng phát triển.


Bài và ảnh: Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]