(Baothanhhoa.vn) - Hết tháng 4-2019, 27/27 huyện, thị xã, thành phố ở Thanh Hóa đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo (TBTG) cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) cấp huyện. Kết quả bước đầu cho thấy, việc nhất thể hóa hai chức danh này trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá thuận lợi, bước đầu mang lại hiệu quả, giảm khâu trung gian, tinh gọn bộ máy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giảm trung gian, tinh gọn bộ máy

Giảm trung gian, tinh gọn bộ máy

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Thủy triển khai công việc tới cán bộ trung tâm.

Hết tháng 4-2019, 27/27 huyện, thị xã, thành phố ở Thanh Hóa đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo (TBTG) cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) cấp huyện. Kết quả bước đầu cho thấy, việc nhất thể hóa hai chức danh này trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá thuận lợi, bước đầu mang lại hiệu quả, giảm khâu trung gian, tinh gọn bộ máy.

Giảm khâu trung gian

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng, trong đó chỉ đạo TBTG cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện. Thực hiện chủ trương này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 879-CV/TU ngày 14-6-2018 về việc bố trí TBTG cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện. Đến nay, Thanh Hóa có 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nhất thể hóa chức danh TBTG cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện. Về tổ chức bộ máy và biên chế của ban tuyên giáo cấp ủy và TTBDCT cấp huyện cơ bản giữ ổn định. Nhiều TTBDCT cấp huyện giảm được 1 biên chế do bố trí TBTG đồng thời là giám đốc TTBDCT. Về mô hình tổ chức đảng, đoàn thể, sau khi thực hiện bố trí TBTG đồng thời là giám đốc TTBDCT, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo sát nhập chi bộ đảng, tổ công đoàn và các đoàn thể chính trị - xã hội của hai cơ quan thành một chi bộ, một tổ công đoàn, một tổ chức chính trị - xã hội để có sự lãnh đạo thống nhất, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo của TBTG cấp ủy đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện.

Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh TBTG cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện ở Thanh Hóa được thực hiện khá thuận lợi, bước đầu mang lại hiệu quả, giảm khâu trung gian. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc thực hiện nhất thể hóa hai chức danh này tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được đồng chí TBTG đồng thời là giám đốc TTBDCT lĩnh hội và triển khai ngay, không phải mất thời gian thực hiện thủ tục “xin”, “chờ” ý kiến của ban tuyên giáo như trước đây. Đồng thời, giảm được biên chế, nâng cao được trách nhiệm của đồng chí phụ trách công tác tư tưởng trên địa bàn được rõ hơn, sát hơn.

Đồng chí Cao Văn Vượng, TBTG, Giám đốc TTBDCT huyện Cẩm Thủy cho biết: Huyện Cẩm Thủy thực hiện bố trí TBTG đồng thời là giám đốc TTBDCT từ tháng 5-2018. Trong quá trình triển khai thực hiện không có gì vướng mắc mà còn mang lại nhiều thuận lợi. Vì có những việc cần chỉ đạo, ban thường vụ huyện ủy trực tiếp chỉ đạo TBTG để triển khai, không phải mất thời gian truyền đạt lại cho đồng chí giám đốc trung tâm như trước đây.

Phó Giám đốc TTBDCT huyện Đông Sơn Nguyễn Văn Thắng cho biết: Hoạt động giảng dạy lý luận chính trị, bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ cơ sở là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, khi thực hiện bố trí TBTG cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện có nhiều thuận lợi, nhất là khi đồng chí đứng đầu đơn vị lại là ủy viên ban thường vụ huyện ủy. Điều này giúp trung tâm và các giảng viên tiếp cận nhanh hơn, thuận lợi hơn các chủ trương của cấp trên cũng như của huyện và các văn bản, hướng dẫn, nội dung nghị quyết mới để áp dụng vào bài giảng.

Hiện nay, các TBTG cấp huyện đều là ủy viên ban thường vụ cấp huyện nên các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được đồng chí TBTG đồng thời là giám đốc TTBDCT lĩnh hội và triển khai ngay. Điều đó giúp mỗi giảng viên thấy được trách nhiệm của mình trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, trau dồi kiến thức về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Giảng viên được phân công công việc cụ thể hơn, sát với năng lực, sở trường của từng người. Công tác đôn đốc, kiểm tra quá trình soạn giảng và lên lớp của giảng viên được thường xuyên hơn.

Giúp các TTBDCT hoạt động hiệu quả

Đây là nhận định của nhiều đồng chí TBTG đồng thời là giám đốc TTBDCT các huyện, thị xã, thành phố. Theo đồng chí Mai Sỹ Lân, TBTG, Giám đốc TTBDCT huyện Tĩnh Gia cho biết: Hiệu quả bước đầu nhất thể hóa chức danh TBTG đồng thời là giám đốc TTBDCT là cơ sở để đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị. Vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, sâu sát hơn sẽ góp phần xây dựng TTBDCT huyện phát triển toàn diện. Từ khi nhất thể hóa đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của huyện Tĩnh Gia tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, gắn việc học tập với đi tham quan các khu di tích cách mạng, lịch sử - văn hóa của địa phương. Trong năm 2018 và quý 1 năm 2019, TTBDCT huyện đã mở được trên 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 1.000 học viên. Phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh thực hiện chương trình đào tạo 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 1 lớp chuyên viên cho 202 học viên. Đặc biệt, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được tăng cường. TTBDCT huyện đã thực hiện việc lắp đặt 8 camera giám sát và các thiết bị liên quan theo dõi hoạt động giảng dạy, học tập; đầu tư xây dựng nhà 2 tầng với tổng giá trị trên 3,4 tỷ đồng... Bên cạnh đó, trung tâm tăng cường công tác quản lý, xây dựng tác phong học tập, rèn luyện của học viên theo nguyên tắc 3 không, 3 có: Không đi học muộn về sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học; có động cơ học tập tích cực; có hình ảnh đẹp; có phương pháp học tập, rèn luyện khoa học.

Tại một số địa phương, sau khi thực hiện chủ trương này đã có những giải pháp hay, chặt chẽ hơn trong quản lý sĩ số học viên, thẩm định và xét duyệt giáo án trước khi giảng dạy cũng như thẩm định thời gian đăng ký học tập của các cơ quan, đơn vị. Thiệu Hóa là địa phương thực hiện việc nhất thể hóa một cách khẩn trương với sự quyết tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, TBTG, Giám đốc TTBDCT huyện Thiệu Hóa cho biết: Sau khi nhất thể hóa, TTBDCT huyện đã đề ra những quy định mới về quản lý sĩ số, đảm bảo đúng số tiết học của học viên. Nếu học viên không đáp ứng đủ yêu cầu về thời gian học tập theo quy định, trung tâm kiên quyết không cấp chứng nhận. Đặc biệt trung tâm đã có những đổi mới tạo điều kiện cho học viên được học tập tốt hơn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học viên. Qua công tác khảo sát nhu cầu ở cơ sở, trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên trực thuộc các tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác đoàn thể cho đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể cấp xã và các thôn, tiểu khu; bồi dưỡng nghiệp vụ về văn hóa cơ sở, đạo đức công vụ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với cán bộ cấp cơ sở... Qua đó giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới về công tác đảng, nắm bắt kịp thời các chủ trương, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác đảng, đoàn thể.

Đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó TBTG Tỉnh ủy cho biết: Thời gian đầu khi thực hiện chủ trương này, ảnh hưởng đến tâm tư, quyền lợi của một số đồng chí lãnh đạo TTBDCT cấp huyện nên họ có băn khoăn. Tuy nhiên, trên cơ sở xác định đây là việc phải làm, cần làm của tổ chức, những cá nhân liên quan đã có sự đồng thuận, chia sẻ. Đối với các cấp ủy, tùy thực tế của từng địa phương, chọn phương án phù hợp, có thể bố trí tại chỗ hoặc điều động, luân chuyển cán bộ. Với những cán bộ trẻ, có năng lực được sắp xếp theo chiều hướng thuận lợi để có bước phát triển tiếp theo. Hiệu quả bước đầu việc bố trí TBTG cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện đã đạt được mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp của ban thường vụ cấp ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau khi bố trí TBTG cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện, các TTBDCT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên do cấp ủy giao.

Hiệu quả bước đầu thực hiện nhất thể hóa chức danh TBTG đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện là cơ sở để đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị. Bởi khi vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, sâu sát hơn, là điều kiện thuận lợi để TTBDCT cấp huyện tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]