(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23-5-2021.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23-5-2021.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh năm 2021. Có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn.

3. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử và lãnh đạo bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu; đồng thời bảo đảm các cơ cấu: nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, đại biểu các tôn giáo, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, các hiệp hội doanh nghiệp, đại biểu tái cử... theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử, nhất là về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tự ứng cử; khắc phục hiệu quả những hạn chế trong tổ chức bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp các khóa gần đây.

5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các quy định pháp luật có liên quan; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước và của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiền phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm và tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

6. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Xây dựng kế hoạch, phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, hoặc đình công, bạo loạn... có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

7. Thành lập ban chỉ đạo bầu cử của Tỉnh ủy và ban chỉ đạo bầu cử của các huyện, thị, thành ủy để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương mình.

8. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, cấp ủy các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

9. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ thị này. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

BTH


BTH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]