(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ tập trung quyết liệt vào việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành, triển khai một cách quyết liệt, hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của quốc gia mà Chính phủ, Quốc hội đã đặt ra.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4buL4bqsw5J3Isagd8OZVeG7sFHDksONdyLGoHfhuqPhu4vDteG7i3R34buLVeG7ikfDkndOw4zhuqDhu4p3VOG7pOG7tOG7gsOZd0/hu4pGw5nDunfDjOG7jMODw5J3w5nDjMODw5LDjHfhurjhu6bDksONd8OZ4buK4buCw5J34bq4xqB3ReG6okV3ReG7mMOSw413w5lVxKjDksOMd8OZVcOUw5LDjXfhurjhu4pHw5N3VOG7pOG7lEV3w43hu4rhuqDGsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJdnfDieG6oMOZ4bqgLVXhu4xP4bq64bufdsOa4bqgU+G7jHbhu6kixqB3w5lV4buwUcOSw413Isagd+G6o+G7iuG6oOG7jHfDmcOM4buYw5LDjXdZQsOSd8OZ4bqu4buKd+G7p+G6o+G7i8O14buLxal34bqpw43hu6Thu7RIw5J3w7XhurbDknfhu4vDjOG6ssOSw413RcOM4buMd8SQ4buK4buCw5l3w5rhu4B3w5lCU3fDmVXhu6TDksONd1Thu6Thu7Thu4LDmXdP4buKRsOZd1nDg+G7jHdZ4buKRkV3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd0XhuqJFd8OSw4zhu4pGw5N3Wcavd0Xhu6jhuqB3w5LDjcODw5LDjMO6d8OZVeG7ikfDkndOw4zhuqDhu4p3w5PGoMOZd0XhuqJFw4x3VOG7pOG7tOG7gsOZd0/hu4pGw5nDunfDjOG7jMODw5J3w5nDjMODw5LDjHdF4buOd0XDjOG6qMOZd0/hu7BQw5LDjcO6d+G6uOG7psOSw413w5nhu4rhu4LDknfhurjGoHdF4bqiRXfDiVZ34bqiw5LDundF4buYw5LDjXfDmVXEqMOSw4x3w5lVw5TDksONd+G6uOG7ikfDk3dF4buo4bqgd1Thu6Thu5RFd8ON4buK4bqgd8OTw4N3IMOM4buIw5LDjHdTw4zhu6jDundp4buk4buURXfDjMag4buKd+G6uOG6sHfhurjDgsOZd1XhuqDDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R2d8OJ4bqgw5nhuqAtVeG7jE/hurrhu592w5rhuqBT4buMduG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR34bu54bu3eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7Xhu7Phu7NT4buydXZ3w5pVReG7n3YvL0XDicOSw7nEkOG6oOG7jMOZw4zhuqDDksOMw4zhu4zhuqDDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovw73DveG7tcO9L3nDgEHDieG7uXhB4buzeeG7t8O9w5nhu7fhu7l5T8O9LXnDuU1Tw412d+G6oE/DmeG7n3bhu4vhuqzDkncixqB3w5lV4buwUcOSw413Isagd+G6o+G7i8O14buLdHfhu4tV4buKR8OSd07DjOG6oOG7indU4buk4bu04buCw5l3T+G7ikbDmcO6d8OM4buMw4PDknfDmcOMw4PDksOMd+G6uOG7psOSw413w5nhu4rhu4LDknfhurjGoHdF4bqiRXdF4buYw5LDjXfDmVXEqMOSw4x3w5lVw5TDksONd+G6uOG7ikfDk3dU4buk4buURXfDjeG7iuG6oHZ3w53hu4rDicOZw4zhu5924bu54bu3eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu14buz4buzdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6kixqB3w5lV4buwUcOSw413Isagd+G6o+G7i8O14buLd+G6qcON4buk4bu0SMOSd8O14bq2w5J34buLw4zhurLDksONdy13P8OSw4x0d8O14bqjaMawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupIMOM4buK4buE4bukd8O9eS95eMO6d2nhu6Thu5RFd8OMxqDhu4p3w5nDjOG7mMOSw413VOG7pOG6oHfDksONw4xKd1Thu6Thu7Thu4LDmXdTw4zhu4Z3RcOM4bukQ8OSd8SQ4buad8OSw4zhu4pGw5N3Isagd8OZVeG7sFHDksONdyLGoHfhuqPhu4vDteG7i3dZ4bue4buKd+G7mMOSw4134bqpw43hu6Thu7RIw5J3w7XhurbDknfhu4vDjOG6ssOSw43DuXfhu4vEguG7infDjMag4buKd8OZVeG7sOG7oMOSw413aeG7pOG7lEV3w4zGoOG7isO6d0XDjOG7iuG6oHfDmuG6vndZ4bue4buKdyLhuqLhu4x3MeG7ikbDknfDmVd3IMOM4buIw5LDjHdTw4zhu6jDunfDmeG6rMOSdyLGoHfDmVXhu7BRw5LDjXcixqB34bqj4buLw7Xhu4t3TsOM4bqkw5LDjXfhurhKw5LDjMO6d+KAnMOa4buAd0XFqMOSw413ReG6osOSd8SQxqDDundF4buYw5LDjXdFw4zhu6xFw7p3WeG7iuG7hsOSd0XDjOG7rEV3w5LDjcODw5LDjHfhuqPhu4vDteG7i3fDkuG7nHdPVkV3w4zhu4LDmXfDmuG7rEV3w5PEqMOSw4x3w4zhu4zDg8OSd8OZw4zDg8OSw4x3ReG6okV3w5LDjOG7ikbDk3dZxq/DundF4buqw5LDjXfDksOM4buwd07hu7h3WcOUw5LDjXdF4buo4bqgdzHhuq7DksONw7p34bqpw4zDg3fDkuG7sOG7nkV3WcODd8OSw4zhuqzDknfDieG6rMOSd8ON4buK4bqg4buMd0XDjOG7jHdF4bqid8OSw4zhuqzDknfDmeG7mOG7isO6d0Xhu6rDksONd8OSw4zhu7B3ReG7qOG6oHfDksONw4PDksOMd+G6o+G7i8O14buL4oCdw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaww5rDmVXhu4zDksON4bup4bqpw4xYw5LDjXdZ4bqow5J34bq44buEd8OZ4bqsw5J3Isagd8OZVeG7sFHDksONd8Oa4buAd+G7sOG7pHfDmeG7iuG7hsOSd8OZw4xWRXfDjOG7ikbDksawL8Oaw5lV4buMw5LDjeG7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupw6nDksONd+G6qcON4buk4bu0SMOSd8O14bq2w5J34buLw4zhurLDksONd8OSw4zhuqjDknfDk8SCw5LDjMO6d+G6o+G7i8O14buLd0/Dg3fDksONw4PDksOMd07hu4rDksOMd8OZ4buCd8OT4buq4buKd8OSw4zDlMOSd0Xhu453WeG6oOG7infDmVXDlXfDjOG7gsOZd8Oa4busRXdU4buk4bqgw5J3w5lVw5TDksONd8OZVeG7jMOSw413w5pWd8OSw43DjOG7ikZTd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDkndO4buKw5LDjHfDmeG7gi3hu7LhurB3w4zGoOG7isO6d+G6oMOSd8OS4buKw5LDjHdU4buk4buURXdTw4zDlcOSw413ReG7qOG6oHfhurjhuqjDmXfDkuG7sOG7nkXDuXfhuqXDjOG7lOG7indP4buwUMOSw413ReG7mMOSw413WeG7ikZFd1nDg3fDmVXhuqJFw4x3w5LDjOG7ikbDk3dF4buo4bqgdyLGoHfhuqPhu4vDteG7i3fDmVXhu4zDksONd8Oa4buk4buUw5l3w5nDjOG7oOG7infDjeG7iuG6oMOSd1nhu67huqB3VOG7pOG6oHdZw4N3w5rhurJTd8OZ4bue4buKd1XhuqjDmXfDksOCw5LDjXfDkuG7hMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nigJxmd0Xhu7Dhu6LDksONd1lKdyLGoHfDmVXhu7BRw5LDjcO6d8OZ4buY4buKd8Oa4buAd8OM4buCw5l3w5rhu6xFd8OS4bucd09WRcO6d0Xhu5R3w43hurLDksONd0XFqMOSw413IuG6oMOSdyDhuqLDknfDmlZ3MeG6rsOSw43DundP4bqww5LDjHfhurjEguG7jHcixqB34bqj4buLw7Xhu4t3TuG7gnfDmcOM4buu4bqgd8OSw4xYw5LDjXdO4buCw5l3VOG7pOG6rsO6d8OZw4zDg8OSw4x3w5lW4bukw7p3TuG7isOSw4x3w5LDjcOM4buKRsOTd1Thu6Thu7Z3xJDhuqLhu6R3ReG7qOG6oHfDksONw4PDksOMd8OZVeG7jMOSw413w5LDjOG7iuG7hOG7pHfDmcOMQlN3TiN3WeG7ruG6oHdU4buk4bqgdXdFxajDksONd0/hurDDksOMd+G6uMSC4buMw7p3RcOMS3fhurjEguG7jHdF4bqiw5J3xJDGoHdF4buYw5LDjXdFw4zhu6xFw7p3WeG7iuG7hsOSd0XDjOG7rEV3w5lV4buKR8OSd07DjOG6oOG7indU4buk4bu04buCw5l3T+G7ikbDmXfDksOMWMOSw413w5LDjOG7ikbDk3dZxq/DunfDjeG7iuG6ruG7indTw4zhuqJTd8OZw4xWRXfDjOG7ikbDknfDk8agw5l3ReG6okXDjHfDmeG7lMOZd8OSw4zhuqjDmcO6d8OM4buMw4PDknfDmcOMw4PDksOMd8OTxqDDmXdF4bqiRcOMd0XhuqDhu4x3w5LDjOG6qMOZd0XhuqJFd8OSw4zhu4pGw5N3Wcavd8OTw4N3MeG6rsOSw43DunfhuqnDjMODd8OS4buw4bueRcO6d2nhu6Thu5RFd8OMxqDhu4p34bq44bqwd8ON4buK4bqg4buMd1PDjOG7juKAncO6dyLGoHfDmVXhu7BRw5LDjXfhuqnDjeG7pOG7tEjDknfDteG6tsOSd+G7i8OM4bqyw5LDjXdOw4zhuqTDksONd+G6uErDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSLGoHfDmVXhu7BRw5LDjXdFw4zhu4x3xJDhu4rhu4LDmcO6d8OZVeG7sOG7nkV3w4zhu4LDmcO6d8Oa4buAd8OZQlN3w5lV4bukw5LDjXdZw4Phu4x3WeG7ikZFd8OZw4xWRXfDjOG7ikbDkndF4bqiRXfDksOM4buKRsOTd1nGr3dF4buo4bqgd8OSw43Dg8OSw4zDunfDksOM4bq0w5N3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OZw4zhurLDksONd09Q4buKd+G6qcONw4xKd1Thu6Thu7Thu4LDmXcxxILhu4p3w4zGoOG7infhu5HEg8SDxIN3ReG7qOG6oHcx4bquw5LDjcO5dzHhu5bDksONd8OZw4zhu6Dhu4rDundU4buk4bqiw5J3w5lV4buKRsOZd8OZ4buKw5LDjHfDmcOM4bqqw5J3RcOMS3fhurjEguG7jHdU4buk4bu04buCw5l3T+G7ikbDmXdF4buo4bqgdyDDjOG7iMOSw4x3U8OM4buow7p34buLw4zhu6h3w5nhu7Dhu57DksONdyDDjOG7iMOSw4x3U8OM4buow7p3w5nhu4zDg8OSd8OSw43Dg8OSw4x3w5rhu4B3VeG6oHfDmuG7rEV3U8OM4bqow5J34bq44bqo4bukd8OM4buMw4PDknfDmcOMw4PDksOMd0Xhu453RcOM4bqow5l3T+G7sFDDksONw7p34bq44bumw5LDjXfDmeG7iuG7gsOSd+G6uMagd0XhuqJFd8OJVnfhuqLDksO6d0Xhu5jDksONd8OZVcSow5LDjHfDmVXDlMOSw4134bq44buKR8OTd1Thu6Thu5RFd8ON4buK4bqgd8OTw4N3IMOM4buIw5LDjHdTw4zhu6jDundp4buk4buURXfDjMag4buKd+G6uOG6sHfhurjDgsOZd1XhuqDDunfhurjDgkV3xJDhu4pGw5l3T8ODd8OJVnfhuqLDknfhurjhu7Dhu6DDksONd0XhuqDhu4x3w5nhu5RFdyLhurJFLeG6qeG6oMOTd1F3U8OM4buI4bqgd+G6uOG7mMOSw43Duncg4bquw5LDjXfDo8ODw5LDjXdOw4zhu5jDksONd1Thu6Thu5RFd8OZ4buCd+G6p+G7jMOSw4134buLw4zDg8OSw4zDundTw4zhu5Thu4p3w4xQU3dZ4bue4buKd0XhuqJFd+G6uErhuqB3U8OM4buw4buiw5LDjXfDmVXhu4pHw5J3TsOM4bqg4buKd8OZw4zDg8OSw4x3ReG7mMOSw413ReG6okV3w4lWd+G6osOSw7p3ReG7mMOSw413w5lVxKjDksOMd8OZVcOUw5LDjXfhurjhu4pHw5N3TsOM4bqiRXfDkuG6tMOTd8OZVeG7jMOSw413TuG7gnfDjOG7jMSCRcOMd1PDjMavRXfDjOG7luG7indZw4N3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd07hu4rDksOMd8OZ4buCLeG7suG6sHfDjMag4buKd+G6uOG7sFBFdyDDjOG7iMOSw4x3U8OM4buod+G6uOG6sHfDmcOM4buYw5LDjXdU4buk4bqgw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG6qcONw4PDksOMd+G6o+G7i8O14buLd8OZ4buK4buCU3fDmcavRXdVw4N3w5rhu4zhuqLDmXdPxILhu4p3ReG6okV3w4lWd+G6osOSdyLhuqvhu4t3w5lV4buMw5LDjXfDmcOM4bug4buKd8ON4buK4bqgw5J3WeG7ruG6oHdU4buk4bqgw7p3w5nhu6534bq44buOd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd0XhuqJFd8ON4buK4bqu4buKd1PDjOG6olN34bq4R3fDmcOM4bqi4buMd8ONUnfDksOMWMOSw413TsOM4buOd07DjOG6tsOSw7p3w5nhu5bDknfDmcSC4buKw7p3w5nhu4rhu4JTd8OZxq9Fd8OZw4zhu6R3w4zhu6bDmXfDksON4buk4buWw5J3WeG7lMOSd+G7suG6sHfDjMag4buKw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qTHhu5bDksONd8OZw4zhu6Dhu4rDunfDmeG7iuG7glN3w5nGr0V3RcWow5LDjXdF4bqiRXfEkOG6oMOSw7p3xJDGoMO6d8OSw43Dg8OSw4x34buLVeG7pMOSw4134buw4buiw5LDjXdZw4N34bq4SuG6oHdTw4zhu7Dhu6LDksONd8OZw4zhu6ZFd+G6uEPhu7R3w5nhu4rhu4LDknfhurjGoHfDjeG7iuG6ruG7infDksON4bqsw5J3ReG6okV3w4lWd+G6osOSd+G6uOG6quG7pHfDmeG7sHdF4buYw5LDjcO6d8OM4bucd8OZVVB34bq4SuG6oHdTw4zhu7Dhu6LDksONd8OZw4zhuqLhu4x3w41Sd07DjOG7jndOw4zhurbDknfhurhHd8OZw4xWRXfDjOG7ikbDkndF4bqiRXfDiVZ34bqiw5J3w5lV4buMw5LDjXfDieG6oMOSw4x3w5PGr0V34bq44bqq4bukd8OZ4buwd0Xhu5jDksONw7p3w5LDjOG6qMOZd0/Dg3fDiVZ34bqiw5J3T+G7nsOSd0Xhu453w5nhu4jDksOMd0XDjOG6qMOZd07hu4LDmXfDkuG7lOG7indP4buK4buGw5J3WcWow5LDjcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsMOaw5lV4buMw5LDjeG7qeG7i8Sow5N3w43hu4rhuq7hu4p3U8OM4bqiU3fDmcOM4bukd8OM4bumw5l3w5LDjeG7pOG7lsOSd1nhu5TDknfDksON4buMw4Phu4p34buy4bqwd8OMxqDhu4rGsC/DmsOZVeG7jMOSw43hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSLGoHfDmVXhu7BRw5LDjXfhuqnDjeG7pOG7tEjDknfDteG6tsOSd+G7i8OM4bqyw5LDjXdFw4zhu4x3xJDhu4rhu4LDmcO6d+G7mMOSw413w5nhu67DksONd0Xhu453w5nDjOG7oOG7infDjeG7iuG6oMOSd0Xhu5jDksONd8OZ4bqiRXdRd8OSw43Dg8OSw4x3w5LDjeG6rMOSd8OMw4PDksONd8OM4buiw5J3w73DvXfDkuG6tsOTd8OS4buGw5J3w5LDjELDknfDmcOM4bqo4bu0d8OSw43hu6Thu5bDkndPVkV34buy4bqwd8OMxqDhu4p3WUTDkndFw5XDkndV4bqow5l3T+G7nsOSw7l3MOG7jHdZQuG7tMO6d8OZVeG7jMOSw413xJDhu5Thu4p3ReG6rsOSw4x3w5LDjeG6rMOSd8Oa4bqiRcOMd8OSw4zDg3fDkuG7sOG7nkV3w4zEgsOSd0XDjOG7gsO6d1Thu6ThuqDDknfhurjhu4pHw5N3ReG7qOG6oHdF4bqid8OSw4zhuqzDknfhu5jDksONw7p3RcWow5LDjXdZ4bue4buKd1nhu5TDknfhuqnDjMODd8OS4buw4bueRXdF4bqqw5J3w5LDjcOM4buK4buGw5J3ReG7rOG7pHfhurjhu7DhuqB3VeG6oHdF4bqiRXfEkOG7ikbDkndTw4zhuqJTw7p3w43hu4rhuq7hu4p3U8OM4bqiU3dPw4PDk3fDmcOM4buCd8OSw4Phu4x3w5nDjOG7pHfDjOG7psOZd+G6uOG7sFBFd8OSw43hu6Thu5bDkndZ4buUw5J3w5LDjeG7jMOD4buKd+G7suG6sHfDjMag4buKw7p34bq4w4JFd8SQ4buKRsOZd8OZ4buud0XhuqJFd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDksONw4zhu4pGU8O6d+G6uOG7sOG6oHdZw4Phu4x34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw413TuG7gsOZd0Xhuqjhu6R3w4zEgnfDmeG6qsOSw413WcODd+G6uOG6rOG7tHdF4buqw5LDjXdPw4N3WeG7ikZFd07hu4J3w5nDjOG7ruG6oHfDksOMWMOSw413w5nDjMODw5LDjHdU4buk4bqud8OZVeG7sOG7nkV34bq44bqs4bu0w7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qXYg4bqiRXfDiVZ34bqiw5J34bq44bqq4bukd8OZ4buwd0Xhu5jDksONd8OZVeG7sOG7nkV34bq44bqs4bu0d0/Dg3dFw4zhu6h3w5lV4buw4buiw5LDjXdV4bqow5l34bq44bumw5LDjXdZw4N3w5lV4bumw5LDjXdF4buo4bqgdzHhuq7DksONw7p34bqpw4zDg3fDkuG7sOG7nkV3WcODd8OZw4xWRXfDmeG7gndF4buOd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3ReG7mMOSw413w5lVxKjDksOMw7p3w4lWd+G6osOSd0/hu57Dknfhurjhuqrhu6R3w5nhu7B3w5nDjOG6uuG7jHfDjMSow5LDjHfDmcOM4busRXdoaGh34bq44bqwd1PDjOG6osOZd8OM4buk4bu0d8OM4buKRuG7pHdU4buk4bqud1XhuqjDmXfDmeG7lMOZw7p34bq44buOw5LDjXfDjeG7jlN3T+G7nsOSd0XDjOG7jHdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5J3TuG7isOSw4x3w5nhu4It4buy4bqwd8OMxqDhu4rDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupMeG6rOG7tHdFw4zhu4jDksOMd0/Dg3dO4buKw5LDjHfDksONw4zhu4pGw5N3T8ODw5N3ReG7onfDmlF34bq4R3cixqB34bqj4buLw7Xhu4t3w5nhu4rhu4JTd8OZxq9Fd8OSw43DjOG7iuG7hsOSd0Xhu6zhu6TDunfhurjhu7DhuqB3VeG6oHdF4bqiRXfDjeG7iuG6ruG7indTw4zhuqJTw7p3T8ODw5N3w5nDjOG7gnfDksOD4buMd8OZQlN3w5lV4bukw5LDjcO6d8OZw4zhu6R3w4zhu6bDmXfhurjhu7BQRXfDksON4buk4buWw5J3T1ZFd8OSw43hu4zDg+G7infhu7LhurB3w4zGoOG7infhurjhu7DhuqB3WcOD4buMd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd0Xhu6J3w5pRd8OMxIJ3w5nhuqrDksONw7p3TuG7gsOZd0Xhuqjhu6R3w4zEgnfDmeG6qsOSw413w43hu4rhuqDhu4x3w5nDjOG7mMOSw412w7p3Isagd8OZVeG7sFHDksONd+G6qcON4buk4bu0SMOSd8O14bq2w5J34buLw4zhurLDksONd8OSw4zhuqjDknfDk8SCw5LDjMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyThu6TDmcOM4buMVXbhu6nhu4vDjOG6uuG7jHci4bqi4buMdyDDjOG7iMOSw4x3U8OM4buoxrAvU+G7qQ==

Theo Báo Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]