(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-3, Đại tá Lê Thế Soái, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341 cùng đoàn công tác của Sư đoàn đã đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới và kiểm tra công tác hậu cần tại Trung đoàn 266 (đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP8agcijDosOsM8OtKHt9PCjhu5vhur03aSMoZ8OqZWko4bub4buXMSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurc1w6wow6I1aSjhur3Eg+G7nSjhurPDo8OtKOG7mzTDqijhu5rhu5fhu53DreG6uyjDosOsM8OtKD5dXSYv4bq9PD8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq84bqlMeG6tSE/w43hurszxrAoeykteyMow4I0w6oo4bubMihIYijhu5rhur1jKMagw6wyw6ojKOG7mOG6veG7iyjhurbhur8o4bub4bq9cijDgjXDreG6uyhwxrAjKMagcijDosOsM8OtKOG7m+G7l3Lhu5HDreG6uyjGoHIow6LDrDPDrSh7fTwo4bqz4bufw63hursow6LDrDPDrSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurNwMSjGoHIow6LDrDPDrSjDojYow6Jjw60o4bub4bq9N2ko4bq9asOqIyjDom/DreG6uyjhu6XDqmLDrSjhurPhur3DqmPDrSjGoeG7hShp4buPw6oo4bulMyhnw6plaSjhu5vhu5cxKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG6vcSD4budKOG6s8Ojw60o4bubNMOqKOG7muG7l+G7ncOt4bq7KMOiw6wzw60oPl1dKCXDouG7i8Ot4bq7KOG7mzTDqijhu5nhur1yw7XDreG6uyjDjeG6u+G7ncawYsOtKOG6tuG7gcOt4bq9Iyjhu5vhur3hu4coxak2KMON4bq74bq9w6ooxqDhu43DrSo9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KF17IuG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPns8ey8+PjzhurV9PCJ7W30+4bubPD48PD5oKT1m4buZ4bq74bu24buXWFt7PiEoMWjhu5tYIcagcijDosOsM8OtKHt9PCjhu5vhur03aSMoZ8OqZWko4bub4buXMSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurc1w6wow6I1aSjhur3Eg+G7nSjhurPDo8OtKOG7mzTDqijhu5rhu5fhu53DreG6uyjDosOsM8OtKD5dXSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIV17IiEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bua4bq94bqlw6wo4bqz4bq94buDKOG7m8OqYuG7nSjDonLDtOG6syjhurvDqjHDrCjDrTdpKD4pPnsjKOG7muG7l+G7ncOt4bq7KMOiw6wzw60oPl1dKC0oxqByKMOiw6wzw60oe308KMOicsO04bqzKOG6tm8o4buacihoxJHDreG6vSjhu5Thu53huqHDrShn4bq94budKOG6u8OqMcOsKMOt4bq9w6rEkWko4bul4buhKOG6veG7neG6o8OtKGjhu53GsMSRw60oe10pKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKGnhu4/Dqijhu5vhur3hu51v4bqzKD4o4bub4buDw63hur0o4bua4bq9McOt4bq9KOG6vOG7izEo4bulMyjDjeG6u+G6vcSRKHbDrT0ow4JlKOG6s+G6veG7neG6r8OtKOG6t+G7hyjhurPhur3DrChp4bufMSjhur3hu53huqPDrSho4budxrDEkcOtKD4pPnsjKMOt4bq94bqj4bubKGgzKOG6tzXDrCjDojVpKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG6vcSD4budKOG6s8Ojw60o4bqz4bq9w6wow63hur3DqsSRaSjhu6Xhu6Eo4bubw6pj4buZKMOt4bq9xIPDrSjhu6UzKOG6veG7neG6o8OtKGjhu53GsMSRw60o4bqz4bq9w6pjw60oxqHhu4UoaeG7j8OqIyjhu5rhu5fhu53DreG6uyjDosOsM8OtKMOiNijhurPhur1wKMOib8Ot4bq7KMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KGdjKOG6vcOsNOG6s+G6vSMo4bqz4bq94buDKMOiNMOsKOG7msOqZeG7nSjDosOsM8OtKCAoLSjDouG7jcOtKOG7peG7hyjhu5vDqmPhu5kow63hur3Eg8OtKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKGnhu4/DqiMo4bub4bq/4bqz4bq9KOG6s3XhurMoaDNpKOG7m23hu5soacSpw6oo4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bqz4bq94bud4bqvw60o4bq34buHPSjDjeG6u8OsM8OqKOG7pcOqxJHhurMo4bub4buXw6plw60oZ+G6vTHDqijhu5vDrDPDrSjhurXDqsSRw60o4bqzMuG6syhpYeG7myjhurNsw63hurso4bubMuG6syMo4bqz4bq9cCjDom/DreG6uyjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyMow6LDqmThu50o4bqz4bq94buDw63hur0ow6LDo8awKMOicCjhurMy4bqzKGdjKOG6vcOsNOG6s+G6vSMo4bq9xJEo4bub4bq9bcOt4bq7KOG7pTfDrShnw6rEkcOtKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG6vcSD4budKOG6s8Ojw60o4bqz4bq9w6wo4bqzMuG6syjDreG6vcOqxJFpKOG7peG7oSjhu5vhur1yw7XDreG6uyjFqeG7ncawYsOtKOG7pTMow6Jv4bubKMWp4bud4bqj4bubIyjDouG7jcOtKOG7peG7hyjDojYo4bubxIPhu5ko4bub4buX4budw63hurso4bq3NcOsKMOiNWkow6LDo8awKMOicCMoZ+G7h+G7mSjhu5vhur3DtcOqKOG7m8OqYuG7nSjhurPhur3hu53huq/DrSMo4bqz4bq9YyjDom8o4bqz4bq9w6wo4bqzMsOtKOG6t28jKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFIyjDouG6r8awKGk0w63hur0o4bubN8Ot4bq7KOG6u8OqMSjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7m+KApijhu5vEg+G7mSjhu5vhu5fhu53DreG6uyjDreG6ocOt4bq7KOG6szHDrCjDosO1w6ooxqFtw63hurs9KOG6tOG7ncawKOG7m+G7l+G7gSjhu5tt4bubKOG7pcSRKMahw6rDreG6vShpbMOqKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7Iyjhu5nhur3hu4nDreG6uyMo4bqz4bq9bcOt4bq7KOG6teG7h+G6s+G6vSMo4bq7w6rDuSgxw60o4bubw6wzw60o4bub4buXw6zDreG6uyjDouG7jcOtKOG7peG7hz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w4Jtw6oo4bul4buPw6oo4bulw6rEkeG6syjhu5vDqmPhu5kow63hur3Eg8OtKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKGnhu4/DqiMow6Lhu43DrSjhu6Xhu4cow6I2KOG6s+G6vXAow6Jvw63hursoaDNpKOG7m23hu5so4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bqz4bq94bud4bqvw60o4bq34buHIyjhurNww63hurso4bqzbSjhurPhu40oxqHhu5EjKOG7pcSD4bubKOG6s+G6veG6o+G7myMow63hu43Dqig3w60jKOG7kSMoxqHDqsOt4bq9KOG6vcOsNOG7myMo4bqz4bq94bud4bqvw60o4bq34buHKMOiw6PGsCjDonAo4bqzMuG6syhow6w0w6oo4buV4bud4bqhw60o4bub4buXMcOt4bq7KOG6t8OzKMah4budw63hurso4bq3NcOsKMOiNWko4bqz4bqj4buZKOG7meG6vTLhu5soZ+G7h+G7mSjhu5vhur3DtcOqKOG6s+G6vcOsKOG7m+G6ocOtKOG6t8Oqw63hur0ow63hursxxrAoZ+G6vcOqKGnhu4/Dqijhu6Uzw6wow6Lhu43DrSjhu6Xhu4c9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KF17IuG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPns8ey8+PjzhurV9PCJ7XT484bubPikpWz5oKT1m4buZ4bq74bu24buXWCI+KSEoMWjhu5tYIcagcijDosOsM8OtKHt9PCjhu5vhur03aSMoZ8OqZWko4bub4buXMSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurc1w6wow6I1aSjhur3Eg+G7nSjhurPDo8OtKOG7mzTDqijhu5rhu5fhu53DreG6uyjDosOsM8OtKD5dXSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIV17IiEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w4LDrDPDrSjDojYo4bubw6pjw60o4bq9M8Ot4bq9KGfDqmVpKOG7m+G7lzEow63hu43Dqijhu5EjKGfhur3hu50o4buldeG6syjhurdj4buZKDfDrSMow63hu43Dqijhur3hu53huqPDrSho4budxrDEkcOtKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKGnhu4/DqkAo4bulw6rEkeG6syjhurfDqmLDrSjhurPhur1jKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKGnhu4/Dqijhu6VkKOG6szLhurMo4bubw6pl4budKMOiw6wzw60jKMOiNMOqKMOib8OqQCjDom7DreG6uyjhu5vhur3DtcOqKMOib8Ot4bq7KOG7pcOqYsOtKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKGnhu4/DqijDrcOyKGh14bqzKOG7pXLDtOG7myjhu5Xhu50xKMOt4bq9w7nDreG6uyhn4bq94buLKGfhur03w60o4bq3McOtKMOiw6Phu50jKOG7m+G6v+G6s+G6vSjhurN14bqzKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZIyjhu5fDqMOtKGjhu53GsMSRw60o4bub4buXw6zDreG6uyhpbMOqKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KOG7leG7neG6ocOtKMOt4bq7cT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4buU4budMShnw6plaSjhu5vhu5cxIyjDrThpKOG7m+G7gcOt4bq9KOG6veG7gcOt4bq9KOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMo4bq3NcOsKMOiNWkow6LDtcOqKMahbcOt4bq7IyjGocOqw63hur0o4bq9w6w04bubIyjGoXPhurMoZ+G6vWrhuqUo4bqz4bq9w6wo4bq94bud4bqjw60oaOG7ncawxJHDrSjhurPhur3DqmPDrSjGoeG7hShp4buPw6oow603aSg+KT57IyjDgjTDqijhu5syKEhiKOG7muG6vWMoxqDDrDLDqijDojLDreG6vSjhurvDqjIo4bqzMcOsKGdj4bubKOG7leG7nTUoaTMo4bua4buX4budw63hursow6LDrDPDrSg+XV0ow6I2KMOiNOG7myjDonLDtOG6syjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG7m+G6vcO1w6oo4bq7w6oxw60o4buV4budMSMow63hur3huqPhu5soaDMo4bq3NcOsKMOiNWko4bq9xIPhu50o4bqzw6PDrSjhurPhur3DrCjDreG6vcOqxJFpKOG7peG7oSjhur3hu53huqPDrSho4budxrDEkcOtIyjGocOgw60oxqEzw63hurso4bqz4bq9w6pjw60ow6LhuqPhu509KMOCbsOt4bq7KOG6s+G6veG6vyjGsGLhu50o4bqzw6Phu50o4bub4bq9w7XDqijhurvDqjHDrSjhu5vhu4/DqiMow6Jvw6oow63hurtxKOG6szLDrSjhurdvKGfhur3hu53DreG6uyhoM2ko4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bq94bud4bqjw60oaOG7ncawxJHDrSjhu5nhur01w6oo4buV4budMcOtKOG7m+G6oWkjKOG7m+G6vXXhurMo4bq9w6rEkcOtKOG7m23hu5so4bqzMuG6syjDrW/DqijhurXhu53DreG6uyjigJx9KOG6s+G7n8Ot4bq74oCdKCXhurPhu5/DreG6uyg3w60jKOG6s+G7n8Ot4bq7KOG7kSMo4bqz4bufw63hurso4bqz4bq9w6oxKMah4bqpKOG7pTMo4bqz4bufw63hursoaDNpKOG7pcOqxJHhurMqKOG7peG7j8OqKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKGnhu4/DqiMo4bubNMOsKMOiw6pk4budKGfDqsSRw60ow6JlKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKGnhu4/DqijGsGLDrSjhu5vhuqFpKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7pTMo4bq94bud4bqjw60oaOG7ncawxJHDrSjDojThu5soZ2Phu5so4buV4budNSjhurMxw6w9KOG7muG7l+G7ncOt4bq7KMOiw6wzw60oPl1dKOG6s8Ojw60o4bubw6pj4buZKOG7m+G7oeG6syjhu5Xhu50yw60o4bub4buXw6rEkeG7myjGoeG6oeG7nSjGoTjhurMo4bqzMuG6syjhurPhur3hu4Mo4bub4bq94buHIyjDreG6u+G6veG7hyjhu5Xhu53GsGPhu5so4bqzcDEo4bqz4bqj4buZKOG7m+G7l2LDrSjhu6VkKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG6vcSD4budKOG6s8Ojw60jKMOi4bqvxrAoaTTDreG6vSjhu5nhur3DrMOt4bq7KOG7m+G7lzPDrCjhu5vhur3DqijDouG7nTEo4oCcw43hurszw63hur0o4bq9xIPhu50o4bqzw6PDrShoM2ko4bub4bq94bqlw6woaMO1w6oo4bq2MuG6syjhurU0xrDigJ09KOG6tjXDrCjDojVpKOG6szLhurMo4bqz4bq9YyjDom8jKOG7m8OqYuG7nSjhurPhur3hu53huq/DrShnY+G7myjhur3DtOG7mSjhu6Xhu4/DqijDouG6r8awKGk0w63hur0o4bubN8Ot4bq7KOG6u8OqMSjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myjDreG6ocOt4bq7KOG6szHDrCjDosO1w6ooxqFtw63hurs9KOG6tOG7ncawKOG7m+G7l+G7gSjhu6XDqsSR4bqzKOG7leG7nTXDrSho4bupIyhn4bq9MmkjKOG6s+G6vcO5MSjhurfEkcOt4bq9KOG6s+G6vTdpKMah4buL4bqzKMahc+G6syhn4bq9auG6pSjhurPhur3DrCjhurMyw60o4bq3byMo4bqz4bq9w6pjw60oxqHhu4Uo4bq3NcOsKMOiNWko4buV4bud4bqhw60oxqFtKGfhur1q4bqlKGjhu51sw60ow6I04bubKOG7m+G7l2LDrSgwICMgw50jKMOi4buNw60o4bul4buHKDHDrSjhu5vDrDPDrSjhu5vhu53GsMSR4bubKMOibcOqKOG7pWQoacSpw6ooaWHhu5s9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7mXbhu53hu5vhur3DrOG7lyE/4bq04budxrAo4bua4bq94bufxrAmL+G7mT8=

Duy Thùy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]