Ngày 3/4, kênh truyền hình Al-Ekhbariya dẫn phát biểu của Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Saudi Arabia Majid bin Abdullah Al-Qassabi cho biết Quốc vương nước này Salman sẽ tài trợ cho Iraq 1 tỷ USD để xây dựng một thành phố thể thao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCdUgp4buSw5rhurjDoC5Iw5TDmkjhurgow43DmuG6uCguJuG6uOG7kFVW4bq4w6wuSCzhurjhurzhurgoYeG6uMO5dWXhurjhu5hR4bq4NU824bq4KFXDjeG7rlXhurg7VeG7tuG6uChVUeG6uChVSFbhuqovVeG6vELhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7w63hu5RI4buSw4lCw7NUw4024bq44bq+L+G7gMOC4bq44buq4bui4buuVeG6uCguKTbhu6Dhu67hurhV4buk4buuVeG6uMOg4buwLeG6ueG7qlXDlEguw5o2SOG6uOG7ksOV4buu4bq4O1VJKOG6uMOUw5pRKeG6uOG7kH1I4bq4ZEDhurgoLl0/4buuVOG6uMO6VV0k4buuVOG6uOG7rMOMw5rhurgzw43hurjDqcOSKeG6uChd4bq4dUgp4buSw5rhurjDoC5Iw5TDmkjhurhvSOG7qMOa4buS4bq4w5TDmuG7ruG6uMOgw5Thu5Ip4buw4buwSFXhurjDoOG7sC1zSCEhSMOUw5rhurjhu5BVVuG6uMOUw5rhu54o4bq4cynhu7bhu5DhurgzXSThu65U4bq44buuXSXhu5Dhurjhu67DjTbhurh1SOG7sOG7rEjhu67hurgh4buc4bq4KMONw5rhurgoLibhurjhu5BVVuG6uMOsLkgs4bq44bq84bq4KGHhurjDuXVl4bq44buYUeG6uDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq44busQCjhurgoVcON4buuVeG6uDtV4bu24bq4KFVR4bq4KFVIVuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDieG7kOG7rCEtO1VWKFbDieG6uCjDmijhu7Dhu5ThuqLDiXVIKeG7ksOa4bq4w6AuSMOUw5pI4bq4KMONw5rhurgoLibhurjhu5BVVuG6uMOsLkgs4bq44bq84bq4KGHhurjDuXVl4bq44buYUeG6uDVPNuG6uChVw43hu65V4bq4O1Xhu7bhurgoVVHhurgoVUhW4bq4VeG7pOG7rlXhurjhu4rhu65V4bq44bq8w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/hurxH4bq84bq+L+G6vOG7hOG7hOG7kuG7gOG6ukfhurxH4bq+4buCKOG6vkbhu4JH4buw4bq84bqk4buoO1TDieG6uEjhu7Ao4bqiw4l1SCnhu5LDmuG6uMOgLkjDlMOaSOG6uCjDjcOa4bq4KC4m4bq44buQVVbhurjDrC5ILOG6uOG6vOG6uChh4bq4w7l1ZeG6uOG7mFHhurg1TzbhurgoVcON4buuVeG6uDtV4bu24bq4KFVR4bq4KFVIVsOJ4bq44buSSChILTtVVihWLVYuw5pUw5rhu65I4buwLSEu4buQ4bqiw4lVKCg7IeG6si8v4buQ4buS4buuw5rhu6xU4bqkM8Oa4buUKOG7rkjhu6w74buwKSHhuqQz4buuLyjhu4LDiuG6ui8pO+G7sFZI4buS4buU4buSL+G7rlQo4busw5RVL8OK4bq64bq8R1/hurrhu4Bf4bq64buAL+G7gEjhurpI4buQ4bq64buAU+G6uuG6uuG6uuG6uuG6uuG7huG7hEbhu4bhu4BG4bq+w4pH4buGSF9U4buU4buu4buULkjhu7BfM8Oa4buUNF8hVVY0IV8oVeG7lF/DlEghLkhfIShI4buSw5op4busX8OaKF/hu5BI4buuX1VW4buw4buSX0jDlFYpKF/hu4Lhu4Zf4bq64bq64bq6X0jhur5f4bq84buGw4rhurpHw4rhu4Thu4JH4bq84buARuG7huG6pOG7qDtUw4nhurgvQuG6rMOzVCnhu7jhu67hurLhurjDoHIvaeG7lCgoNuG6qOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDulXhu7Thu65U4bq4w5RJVuG6uCgu4bui4buu4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5hdSOG6uC5I4bq4VMOaMkjhurjhu7A84buQ4bq44buQSeG7kOG6uCwpSOG7ruG6uOG7kFUi4buQ4bq44buQw5M74bq44buQSFbhurh1SCnhu5LDmuG6uMOgLkjDlMOaSOG6uOG7kD7hu65U4bq44buuVMONNuG6uCglw5rhurhkSFRV4buSSOG7kuG6uOG7mFHhurgoVeG7ilbhurjhu7Ap4buM4buu4bq4MyXDmuG6uFTDmiXDmuG6uOG7kFUi4buQ4bq44buuXSXhu5Dhurjhu5BVfeG6uOG7rlXDjeG6uDPhu6Dhurjhu7DGr+G7rlXhurgzMOG7kOG6uChVXSThu65U4bq44busw4zDmuG6uDPDjeG6uOG7mMOSKeG6uChd4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQmRA4bq4KC5dP+G7rlThurjDoOG7sC1zSCEhSMOUw5rhurjhu5LDleG7ruG6uOG7mMOSKeG6uDtVScOa4bq44buYVsON4buu4bq4dUgp4buSw5rhurjDoC5Iw5TDmkjhurghSOG7rlThurjDrC5ILOG6uChVSOG7rOG6uOG7kjDhurjDrUDDmuG6uOG7mOG7uOG7rlThurjDrSY74bq4KEnhu5DhurjDrC5ILC3hurh1SCnhu5LDmuG6uMOgLkjDlMOaSOG6uOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULEkUnhu5DhurgsKUjhu67hurjhu5BVIuG7kOG6uHVIKeG7ksOa4bq4w6AuSMOUw5pI4bq44buY4buI4bq44buQV+G6uOG7kEnhu5Dhurjhu5ApQOG7kOG6uFVAw5rhurjhu6rDmuG7nuG7ruG6uDMlw5rhurjDuiPhu65U4bq4KFXhu7bhu65U4bq4w6wuSCzhurhkSC5VSOG7rOG6uHVI4buww5pVw4LhurjDulV94bq4KF0l4buuVOG6uMOsLkgs4bq4w6Dhu5LDmuG7sOG6uMOgw5Thu5Ip4buwLW9IVeG7ksOa4bq4M8ON4bq4xJFVfeG6uCjhu6bhu5BV4bq4cynhu7bhu5DhurhVQMOa4bq4w6wuSCzhurhvVlVI4bus4buU4buS4bq4w61I4buww5RWKSHDmuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULEkUnhu5Dhurjhu5ApQOG7kOG6uCjDmuG7njvhurg1POG7kOG6uOG7kMOTO+G6uOG7kEhW4bq44buuVUvhu6zhurgo4buk4bus4bq44buqw5rhu57hu6zhurgzw43hurgoLkhW4bq44buYI8Oa4bq44buQSeG7kOG6uMOUw5pQ4buu4bq4O1VJO+G6uOG7mFHhurgoVTzhu5Dhurjhu5jhu4424bq4VVbDjCjhurjhu5hA4buuVOG6uChVXSThu65U4bq44busw4zDmuG6uDPDjeG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5Ak4bq4VUDDmuG6uOG7mMOSKeG6uChd4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6VeG7lFbhurhUw5olw5rhurgsKUjhu67hurghSSjDguG6uCguVuG7rlThurgoVSrDmuG6uFTDmkjhu67hurhUw5Lhu67hurjhu5hPNsOC4bq4dMOaNkjhu5JV4bq4M8ON4bq4ZEhUVeG7kkjhu5Lhurjhu5hI4buuVOG6uChVSijhurjhu5BVTCjhurgsKUjhu67hurhVUOG6uCFW4buuVOG6uDtVXSThu65U4bq4KC5W4buuVOG6uOG7rEAo4bq44buuPeG6uOG7sDDhu5Dhurjhu65VS+G7rOG6uFXDjOG7ruG6uOG7kFXhu57hurgow5Lhu6zhurjhu4rhu65V4bq4VV0/4buuVOG6uOG7kH1I4bq4w6wuSOG7ruG6uD/hurjhu6pVKeG6uDMw4buQ4bq44buY4bu44buuVOG6uChVKsOa4bq4VV0l4buuVOG6uCglw5rhurjhu6x74buQ4bq4KMOa4buiKeG6uDtVSSjhurgoLsOaUeG7ruG6uOG7qsOa4buuVeG6uCjhu57hurgoLuG7ouG7ruG6uOG7kCThurghP+G6uFVIw5rhurjDlOG7ouG7ruG6uOG7kD7hu65U4bq44buQV+G6uOG7sCbDmuG6pC/huqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7w6ApKFVWLsOJQsO6VeG7lFbhurjDusO6w714w7PhuqovO0I=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]