Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Behrouz Kamalvandi ngày 11/7 cho hay việc làm giàu urani ở mức 20% bằng các máy ly tâm IR-6 không phải là vấn đề mới, đồng thời nhấn mạnh Tehran trước đó đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về vấn đề này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDDtOG7uERR4bq24buK4buSJuG7iuG6tsOp4buyRFHDveG6tuG7g0VQ4bq24buQ4buYReG7uOG6tuG7uOG7skRR4buY4bq2V+G6tlAm4buK4bq2w4LhurJ24bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tlnhu5Lhurjhu5jhurYuRlHhurbEqMOS4bq2UOG7rOG7mMOAL+G7kuG6tOG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu4pQ4bu0LVnhu5JS4bu2UuG6sOG6tuG7tuG7mOG7tuG7oErhu63hurDDtOG7uERR4bq24buK4buSJuG7iuG6tsOp4buyRFHDveG6tuG7g0VQ4bq24buQ4buYReG7uOG6tuG7uOG7skRR4buY4bq2V+G6tlAm4buK4bq2w4LhurJ24bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tlnhu5Lhurjhu5jhurYuRlHhurbEqMOS4bq2UOG7rOG7mOG6tuG7kuG7llHhu5LhurbhurhR4buS4bq24bq04bqw4bq24bu04buy4buK4but4bqwLy/hu5jhu7fDjERS4bu24buSRFHhu5Lhu5JSROG7ty5RL1FKIeG7tC/DgsOCw4JCL+G6tOG6quG6quG7iMOC4bqyQsOC4bqyw4LhurLhu7bhuqzhurLhurThurLhu6DhurThu7fhu6JZ4buQ4bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sMO04bu4RFHhurbhu4rhu5Im4buK4bq2w6nhu7JEUcO94bq24buDRVDhurbhu5Dhu5hF4bu44bq24bu44buyRFHhu5jhurZX4bq2UCbhu4rhurbDguG6snbhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq2WeG7kuG6uOG7mOG6ti5GUeG6tsSow5LhurZQ4bus4buY4bqw4bq24buIROG7tkQtWeG7klLhu7ZSLVLhu7Lhu5jhu5Dhu5hRROG7oC3hu7Thu7Lhu4rhu63hurDhu5Lhu7bhu7ZZ4bu0w70vL+G7iuG7iFHhu5hQ4buQ4bu3LuG7mErhu7ZRRFBZ4bug4bu44bu04bu3LlEv4bu24bqow4LhurIv4bu4WeG7oFJE4buISuG7iC/hu5JS4bu2UVF6L8OC4bqyw4LDgl/hurLhuqpf4bq0w4Iv4bu24bu2KC5R4buY4buyRFHhu7fhu6JZ4buQ4bqw4bq2L+G6oOG7meG7kkVR4buS4bq2LuG7mE9R4bq24buZ4buo4bq24buK4buSJuG7iuG6tlHhurxR4buQ4bq24bugKlZR4buQ4bq2UeG7kOG7uClPUeG6tuG7tjvhurbDneG7uOG7puG7iuG6tuG7tsOT4bq2QcOpXeG6t13DgeG6tuG7iD9R4buQ4bq24buSUsOJ4bu24bq2xKjGr1Hhu5Dhurbhu6BFUOG6tuG7kOG7mEXhu7jhurbhu7jhu7JEUeG7mOG6tuG7tsOJ4buY4bq24buK4buw4bq24bu0V+G6tuG7ksOJ4bu24bq2UeG7kuG7hFHhurZmROG7tkRReuG6tuG7iiRE4bq2w6nhu7JEUeG7teG6tlHhu5BFKeG6tsOC4bqyL+G6tC/DguG6suG6tOG6puG7t+G6tkExUeG7ksO94bq24buZ4buZw7p0ZuG6tlnhu5LEkOG7tsOBw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZZUpE4buI4bqw4bqgZuG7kCrhu67hu5jhurZZ4buSxJDhu7bhurZR4buQ4bukUeG6tsSD4buw4bq2w53hu7hEUeG6tmbhurxR4buQ4bq24bugKlZR4buQ4bq2ZuG7kOG7uClPUeG6tuG7tjvhurbDqeG7skRR4bq2QV3hurdnw6nDgeG7teG6tuG7pFHhu5DhurbDo0rhu5Lhu7JS4bu4euG6tuG7h0RQROG7oC5EUeG7iOG7mOG6tlHhu5BFKeG6tuG6tOG6tC/huqrhurbhu4rhu5JS4bq24buSRCnhurYu4buY4buM4buK4bq24bugRVDhurbhu5Dhu5hF4bu44bq24bu44buyRFHhu5jhurZX4bq2UCbhu4rhurbDguG6snbhurbDjOG6vlHhu5Dhurbhu4rEkOG7iuG6tlDEkCnhurbhu6Ap4bq24bu24buEUOG6tsOp4buRLeG6qOG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurZZ4buS4bq44buY4bq24bugReG6ti5GUeG6tsSow5LhurZQ4bus4buY4bu14bq2xKjFqFHhu5Dhurbhu7bhu5Lhu67hu5jhurZR4buSRlHhurZQw4lR4buS4bq24buZSuG7kuG7skRR4bq24bu24buyKuG7rOG7iuG6tsSoU+G6tsSo4bq64bq24bu24buS4bukUeG7kOG6tsOMxJBS4bq24buK4buSUuG6tsSD4buw4bq2w53hu7hEUeG6tmbhurxR4buQ4bq24bugKlZR4buQ4bq2ZuG7kOG7uClPUeG6tuG7tjvhurbDtOG7uOG7puG7iuG6tuG7tsOT4bq2QcOpXeG6t13DgeG6ti7DkuG6ti5GUeG6tsSow5LhurZRRSnhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buSSlLhurbhu5LhurpR4buQ4bq24bu24buS4bukUeG7kOG6tuG7tkZR4bq2w6nhu5NmXeG7teG6tlnhu5LEkOG7tuG6tsOM4buY4buO4bu44bq24buKJEThurbhu6RR4buQ4bq24buHRFBE4bugLkRR4buI4buY4bq24bugReG6tlnhu5LhurhR4bq2JlHhu5Dhurbhu7bhu7Iq4bus4buK4bq2w4xF4buY4bq2w4zEkFLhurbhu4okROG6tuG7kUrhu7jhu7ZK4buy4bu04bq24buS4bukUOG6tkMv4bqq4bq2LsOS4bq2LuG7mOG7jOG7iuG6tsOp4buyRFHhurbhu6BFUOG6tuG7kOG7mEXhu7jhurbhu7jhu7JEUeG7mOG6tlfhurZQJuG7iuG6tsOC4bqyduG7t+G6tuG7iVHhu5Dhurbhu4dEUEThu6AuRFHhu4jhu5jhurbhu6Aq4bu44bq2POG6tuG7suG6vlHhu5DhurZd4bq3Z8Op4bq2w4zhu7jGr+G7iuG6tlnhu5Lhurjhu5jhurbhu57hu5Thu4rhu5Lhurbhu5JSw4nhu7bhurZQxq/hu7bhurbhu7Thu6bhurZQxJAp4bq24bugKeG6tuG7tuG7hFDhurbEqOG7juG6tsSow4nhu7bhurbhu4rhu6RR4buQ4bq24bu04bu4RuG7tuG6tuG7oEVQ4bq24buQ4buYReG7uOG6tuG7tuG7rOG7mOG6tuG6tEPhurLhu7fhurLhurLhurLhurbhu5N14buV4bq24bu24buSSlLhurbEqMOJUuG6tuG7oOG7uEjhu7bhurbhu4rhu5Lhu5jDk1Hhurbhu6AqVuG7iuG6tsSoKlbhu4rhurbDtOG7uOG7puG7iuG6tuG7ksav4buY4bq2w6nhu7JEUeG6tuG7tuG7kuG7pFHhu5DhurbDneG7uEThurbhu7bhu5LEkFHhu5DhurbhurTDgi/DguG6ssOC4bqy4bq2UeG7kuG6vlDhurZZ4buS4bq4UeG6tiZR4buQ4bq24bu24buyKuG7rOG7iuG6tuG7isSQ4buK4bq24bug4buMUeG7kuG6tuG7tuG7sj9R4buQ4bq2WeG7ksOJ4bu24bq24buKJEThurbhu4Vb4bq24bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMO04bu4RFHhurbhu4rhu5Im4buK4bq2w6nhu7JEUeG6tlHhu5JGUeG6tlDDiVHhu5Lhurbhu5lK4buS4buyRFHhurbhu7RO4bq2xKjhurhS4bq2UeG7kCpW4buK4bq24bu2RuG7tuG6tuG7iuG6uOG6tuG7isSQ4buK4bq2w4zhu5jhu4xR4bq2WeG7ksSQWeG6tuG7tsOJUOG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6ti5F4bq24bu24bu44buEUeG6tuG7tuG7kiThurZR4buQ4buS4bucROG6ti494bq2UeG7kEQp4bq24bu0ROG7uOG6tuG7nuG7kuG7mOG6tuG7isSQ4buK4bq2w4xPUeG6tuG7ilRR4bq24bugw4nhu5jhurbhu4okROG6tuG7tuG7ksOaROG6tuG7tuG7kuG7uEhR4bq24buSw4nhu7bhurZR4buS4buEUeG6tuG7gcSDw7VnXeG6tuG7tuG7slfhurbhu6DDieG7mOG6tuG7tuG7kjrhu4rhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq24buKRFDhurbhu57Dk+G7tuG6tuG7iiRE4bq2UOG7llHhu5Lhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buyKuG7rOG7iuG6tsSoU+G7teG6tuG7tuG7suG7uCnDklHhurbhu5Lhu5ZR4buS4bq2UeG7kkXhurZRKuG7rOG7iuG6tsOp4buyRFHhurbEqCpE4bq24bu24buYUeG6tlHhu5BFKeG6tuG6tOG6si/huqrhu7XhurbDqeG7skRR4bq24bu24buS4bukUeG7kOG6tsOMxJBS4bq2xKjhurrhurbDjMOK4bu24bq2xKhH4bu44bq24bugRVDhurbhu5Dhu5hF4bu44bq24bu44buyRFHhu5jhurbhu7bhu6zhu5jhurZQJuG7iuG6tsOC4bqyduG6tuG7tDvhurbhu4g9UeG7kOG6tuG7isSQ4buK4bq2UMSQKeG6tuG7oCnhurbhu7bhu4RQ4bq24bu24buYT1Hhurbhu7bhu5jDk1Hhurbhu7bDieG7mOG6tlHhu5JF4bq2UMSQKeG6tuG7ksOJ4bu24bq2UeG7kuG7hFHhurZR4buQR1DhurZkUuG7suG7iFLhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw7Xhu5Lhu5RE4bq2w6nhu7JEUeG6tsSo4bq64bq24bu24buS4bukUeG7kOG6tsOMxJBS4bq24buK4buSUuG6tsSD4buw4bq2w53hu7hEUeG6tmbhurxR4buQ4bq24bugKlZR4buQ4bq2ZuG7kOG7uClPUeG6tuG7tjvhurbDneG7uOG7puG7iuG6tuG7tsOT4bq2QcOpXeG6t13DgeG6ti7DkuG6tuG7iOG7mMOVUeG6tsOM4buYw5NR4bq2UOG7rOG7mOG6tlFFKeG6tuG7tj/hurbhu4rEkOG7iuG7kuG6tsSo4buEKeG6tsOC4bq24bu24bu4R1Hhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw6ld4bq3XeG6tuG7iuG7klLhurbDjOG7mMOT4bu24bq24bu24buyUlHhu5DhurZR4buQRSnhurZDL+G6quG7teG6tuG7iuG7sOG6tsOd4bu4RFHhurZRRSnhurbEqOG6uuG6tijEkOG7iuG6tlDhu5hR4buS4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7tuG7kuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu5hR4bq2w6nhu7JEUeG6tuG7tDvhurbhu4g9UeG7kOG6tuG7kuG7jOG6tuG7tuG7kuG7plHhu5Dhurbhu4rhu5JS4bq2WeG7kktZ4bq24buK4buS4bu4KeG7jlHhurbEqOG7qOG7mOG6tlHhu5JEUeG7kuG6tuG7iuG7klNR4buQ4bq2LkXhurbhu4jDleG6tuG7iEVR4buQ4bq24buQ4buYLEThurbhu4rEkOG7iuG6tlAm4buK4bq24bugRVDhurbhu5Dhu5hF4bu44bq24bu44buyRFHhu5jhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buyUlHhu5DhurbDjMSQUuG6tuG7isSQUuG6tuG7kDvhu5jhurbhu4rEkOG7iuG6tlEq4bus4buK4bq24bu24buSRVHhu5LhurYu4buYT1Hhu7XhurbEkeG7mMSQUOG6tsSo4bum4buK4bq2w6ld4bq3XeG6tuG7kUTDlERK4bug4bq24buFROG7suG7mERRUuG6tsSR4buyUuG7tOG7tOG7mOG6tlFP4bu44bq24buyw5nhurbhu5Lhu4zhurbhu7bhu5Lhu6ZR4buQ4bq2xKjhurrhurbhu4rhu5JS4bq2WeG7kktZ4bq2w6nhu7JEUeG6tsOM4buwUOG6tuG7nuG7kuG7lOG6tsSoKlbhu4rhurbhu6BFUOG6tuG7kOG7mEXhu7jhurYu4bus4buY4bq24bqsduG6tsSoxq/hurbhu7bhu5hR4buS4bq24bue4buS4buYw5Phu7bhurYuRVLhurbhu4rEkOG7iuG6tlDEkCnhurbhu6Ap4bq24bu24buEUOG6tsOp4buRLeG6qOG6tlHhu5Lhur5Q4bq24bu04bq4UeG6tijhu7hG4bu24bq24bu44buyRFHhu5jhurYu4bus4buY4bq2xKjGr+G6tuG7oEVQ4bq24buQ4buYReG7uOG6tuG7oE9R4bq24bu24bus4buY4bq2w4LhurJ24bq2UCbhu4rhurbhu7bhu5hR4buS4bq24bue4buS4buYw5Phu7bhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buyUlHhu5DhurbDjMSQUuG6tuG7isSQUuG6tsSoKkThurbhu7JE4bq2LkVS4bq24bu24buSxJBR4buQ4bq24bu24buyKuG7rOG7iuG7teG6tsOpXeG6t13hurbhu57hu5Lhu4ZR4buQ4bq2xKjGoFHhu5LhurbDqeG7skRR4bq24buKU+G6tuG6puG6pOG7nuG7kOG6tuG7uOG7skRR4buY4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7oEVQ4bq24buQ4buYReG7uOG6tuG7tuG7rOG7mOG6tuG6qOG6snbhu7fhurbDteG7kuG7lEThurbDqeG7skRR4bq24bug4bu44bukUeG6tuG7nuG7kuG7hlHhu5DhurbEqMagUeG7kuG6tuG7iuG7kuG7mMOTUeG6tuG7oCpW4buK4bq24buKJEThurZRKuG7rOG7iuG6tlFFKeG6ti7DkuG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7tuG7suG7mOG7jlHhurbhu5LDieG7tuG6tlHhu5Lhu4RR4bq24buSUkVR4bq24bu2UkVR4bq2LuG7luG6tlA94buK4bq2xKjhu5Thu4rhu5Lhurbhu4jhu4RR4bq24bu0OuG7teG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurZZ4buS4bq44buY4bq2xKjhu47hurbhu4rhu5LDk+G6tuG7tsOJUuG6ti4l4bq24bue4buS4buU4bq24buSw4nhu7bhurZR4buS4buEUeG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqBm4bq8UOG6tsOC4bqy4bq04bqs4bu14bq2w6nhu7JEUeG6tsSo4bq64bq24buePOG6tuG7tuG7ksOaROG6tuG7tuG7kuG7uEhR4bq24buSw4nhu7bhurZR4buS4buEUeG6tlBEUeG7kOG6tuG7tk9R4bq24buHw5Phurbhu5JSw4nhu4rhu5LhurZlRVHhu5LhurbEqMavUeG7kOG6tuG7iuG7kuG7uFHhu5Dhurbhu7ZSRVHhurbhu4jhu5jhu4xR4bq2QeG7gcSDw7VnXcOB4bq2LuG7rOG7mOG6tlHhu5JTUOG6tsO14bqsK+G6tOG6tkHhu5DFqFDhurbhuqzhurZRKuG7rOG7iuG6tiQp4bq2LuG7mE9R4bq24bu24buSKuG7rlHhu5Dhurbhu7bhu7I64buK4bq2Zcav4buY4bq2xKjFqFHhu5DhurbDo+G6uFLhurZEUeG6tuG7g+G7mE9R4bq24buSVlnhurbDneG7uOG7puG7iuG6ti5F4bq24bqxJuG7isOB4bu34bq24buZ4bu4KeG6tlHhu5Lhu5hPUeG7teG6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tuG6rC/DguG6suG6tELhu7Xhurbhu5nhu6hR4buQ4bq24bu24buS4bumUeG7kOG6tuG7hVvhurbhu57hu5Lhu5jhurbEqFPhurbhu6BF4bq24bukUeG7kOG6tuG6r1JRROG7oOG7iOG6tuG7meG7suG7uFBZ4bq2xKjhurrhurbhu7JA4bu24bq24buFW+G6tuG7nuG7ksOa4buY4bq24bu24buSw5pE4bq24bu24buS4bu4SFHhurZRRSnhurYuReG6tuG7tsSQ4buY4bq2xJBZ4bq2xKjhu4Dhu7bhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7oOG7jFHhu5Lhurbhu7bhu7I/UeG7kOG6tlnhu5LDieG7tuG6tsSo4bum4buY4bq2LuG7rOG7mOG6tsOp4buyRFHhu7Xhurbhu4jDjVHhurbEqMOTUeG6ti7hu5jhu4zhu4rhurbhu5lK4buS4buyRFHhurbhu4hHUeG6tuG7tj/hurbDjMOa4bq2UMav4bu24bq24bu04bum4bq24buKRFDhurbhu57Dk+G7tuG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bu24buSw5pE4bq24bu24buS4bu4SFHhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buYw5NR4bq24bu24buy4buWUeG7kuG6tsSoRVDhurZZ4buSxJBR4bq2UeG7kuG6vlDhurbhu57hu5Lhu6Thu5jhurZZ4buSPeG7iuG6tuG7tuG7ksOaROG6tuG7tuG7kuG7uEhR4bq24buSw4nhu7bhurZR4buS4buEUeG6tsOp4buyRFHhurbEqERR4buQ4bq24buy4buw4buY4bq2LkVS4bq2w4zDk+G6tuG7tsOK4buK4bq24bu2P+G6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tuG6pC/DguG6ssOCw4Lhurbhu4hS4bq2w6nhu7JEUeG6ti5F4bq24buFW+G6tuG7ilPhurZR4buS4buYw5Lhu7jhurbDneG7uERR4bq2xKjhu5jhu45Q4bq24bue4buSxJDhu4rhurbDjOG7mOG7jOG7tuG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDqeG7skRR4bq2xKjhurrhurbEqCpE4bq24buyROG6tlDGr+G7tuG6tuG7tOG7puG6tsSo4buYw5Lhu7jhurbhu57hu5jhu4xR4bu14bq24bu24buyUlHhu5DhurbEqFPhurYu4buY4buM4buK4bq2KU/hu7jhurbhu4pH4bu44bq2dUThu7Thu5Lhu5hR4buQ4bu2UlHhurbhu4hY4bq2w4zDmuG6tuG7tkbhu7bhurbhu4rhurjhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7oOG7jFHhu5Lhurbhu7bhu7I/UeG7kOG6tlnhu5LDieG7tuG6tuG7oOG7mE9R4bq2w53hu7hEUeG6tuG7tuG7ksOaROG6tuG7tuG7kuG7uEhR4bq2UUUp4bu14bq2xKjFqFHhu5Dhurbhu7bhu5Lhu67hu5jhurbEqCpE4bq24buDOuG7iuG6tuG7oCpWUeG7kOG6tnThu4zhurbDjOG7mFHhu5LhurbEg8SQ4buK4buS4bq2UMOJUeG7kOG6tmXFqOG7mOG6tuG7kOG7mMSQUuG6tsOp4buyRFHhurZBw6nhu5HEkcSDw4Hhurbhu7JE4bq24bue4buSw5rhu5jhurbhu4hEUeG7kuG6tuG7tMSQ4buK4buS4bq24bu24buo4bq24buK4buSJuG7iuG6tuG7nuG7kiRR4buQ4bq2w4zhu6bhu7fhurbhu5nhu7gp4bq2UeG7kuG7mE9R4bu14bq2dUThu7Thu5Lhu5hR4buQ4bu2UlHhurbhu7Y/4bq24buK4buS4bum4buY4bq24buKxJDhu4rhurYpT+G7uOG6tuG7ikfhu7jhurbhu4okROG6tuG7mUrhu5Lhu7JEUeG7ty/hu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFld4bu44bu24buSUuG7suG6sOG6oEF04buYSuG7tlFEUCvDgcOAL1nhuqA=

(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]