(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng có cơ hội TCPL và vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng có cơ hội TCPL và vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Là đơn vị tiêu biểu trong triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL, Phòng Tư pháp huyện Hoằng Hóa đã tham mưu cho UBND huyện thành lập hội đồng đánh giá TCPL huyện; ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời tổ chức 8 hội nghị tập huấn, triển khai và giao ban với công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL theo quy định của Quyết định số 619. UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 95 hội nghị quán triệt, triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở được trên 6.000 lần phát sóng. Chỉ đạo đài truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tư pháp xây dựng chuyên mục hỏi - đáp pháp luật, bản tin pháp luật gắn với xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện được gần 500 lượt phát sóng; đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ngành liên quan tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công tác tư pháp gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL, qua đó kịp thời chấn chỉnh, bổ khuyết những tồn tại, hạn chế trong thực hiện 5 tiêu chí và 25 chỉ tiêu về TCPL gắn với XDNTM. Với cách làm trên, năm 2018, huyện Hoằng Hóa có 43 xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL, trong đó có 15 xã đạt chuẩn TCPL được công nhận NTM.

Ở huyện Đông Sơn, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, lĩnh vực tư pháp nói chung và xây dựng xã chuẩn TCPL nói riêng luôn được huyện quan tâm, chú trọng. Bà Thiều Thị Kim, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đông Sơn, cho biết: Qua 2 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL (2017-2019), các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nhận thức được việc xây dựng địa phương đạt TCPL là tiêu chí để đánh giá đạt chuẩn NTM và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Kết quả, năm 2018 toàn huyện có 16 xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL, trong đó có 2 xã đạt chuẩn TCPL được công nhận đạt NTM. Đông Sơn phấn đấu giai đoạn 2020-2025, hằng năm có 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn TCPL.

Theo báo cáo đánh giá của Sở Tư pháp, sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL theo Quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài 2 huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn còn có một số huyện, như: Yên Định, Nông Cống, Bá Thước, Thọ Xuân, TP Thanh Hóa có số lượng cấp xã đạt chuẩn TCPL với tỷ lệ cao (trên 90%). Năm 2017, toàn tỉnh có 384/635 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn TCPL (trong đó có 340 xã, 29 phường và 15 thị trấn); 67 xã đạt chuẩn TCPL được công nhận đạt chuẩn NTM; năm 2018, toàn tỉnh có 459/635 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn TCPL (trong đó có 411 xã, 33 phường và 15 thị trấn); 55 xã đạt chuẩn TCPL được công nhận đạt chuẩn NTM.

Để có được kết quả trên, theo đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành 6 kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; trực tiếp ban hành kế hoạch và các công văn triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Tại các huyện, thị xã, thành phố cũng ban hành 79 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; Sở Tư pháp và 27 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép quán triệt, phổ biến và tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp từ huyện xuống cơ sở. Tăng cường phối hợp với ngành nông nghiệp, văn phòng điều phối chương trình XDNTM cùng cấp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định và đề xuất giải pháp thực hiện các nội dung chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với đánh giá xã đạt chuẩn NTM.

Kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Quyết định 619 là cấp ủy đảng, chính quyền đã nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa và nội dung đánh giá các tiêu chí chuẩn TCPL; đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, đánh giá các tiêu chí chuẩn TCPL; bố trí phân công công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp. Qua đó đã từng bước thực hiện tốt các tiêu chí, tạo điều kiện cho người dân ngày càng có cơ hội TCPL và vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL ngày càng chặt chẽ hơn; đặc biệt việc đưa nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL thành một nội dung chỉ tiêu để đánh giá xã đạt chuẩn NTM, phường đô thị văn minh đã và đang khẳng định vai trò của cơ quan tư pháp trong xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít địa phương lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện; chưa quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đánh giá chuẩn TCPL ở cơ sở. Việc bố trí các nguồn lực bảo đảm cho hoạt động đánh giá chuẩn TCPL còn chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Kinh phí để triển khai công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL ở cơ sở chưa được đảm bảo, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ đối với các tiêu chí: Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở. Cá biệt có những địa phương không bố trí kinh phí để triển khai đối với nội dung này...

Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo và thực hiện tốt một số giải pháp như: Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2020 và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; chỉ đạo phòng tư pháp, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tiêu chí 18.5 về TCPL đảm bảo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Quyết định 619, Quyết định số 699 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2020 và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL cho mọi đối tượng bằng hình thức phù hợp, phong phú và đa dạng. Ban hành các văn bản chỉ đạo, biên soạn tài liệu hướng dẫn về XDNTM, trong đó có tiêu chí TCPL để phát hành đến mọi đối tượng, chú trọng đối tượng là người dân tại cơ sở. Chỉ đạo đảm bảo kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm của xã, thị trấn; xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật, khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội để duy trì, phát triển tủ sách, đặc biệt là tủ sách pháp luật tự quản tại cộng đồng dân cư để đáp ứng tốt hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở...

Tô Dung


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]