(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều dòng sông đang bị “chết dần, chết mòn”. Nước sông dần cạn kiệt, nơi có màu xanh đậm, nơi đen ngòm, nổi váng, rác thải dồn ứ và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế của người dân xung quanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhu4nhu6J74buk4buc4bqoT8av4buk4buc4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qE1R4bqo4oCcTShO4bqoKj7igJ3hurYv4buiQuG6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G7gcOSw4pP4bqs4bqy4bqo4buB4bue4buU4buk4bqo4bukw4oi4bqi4bqoKiThu5Dhu6ThuqjDk1HDiuG6qE3hu4Dhu6ThuqgqUuG7pOG7ouG6qE7FqOG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqhPxq/hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4buc4bqow5PDiuG7pOG7nOG6qE1R4bqo4oCcTuG7ouG7kirhuqhPxKjhu6ThuqLhuqhO4bui4buSKuG6qMOZxq/hu6TigJ3Dg+G6qOG7iSHhu7JO4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qE/EqOG7pOG6qE7hu4bhu6ThuqhV4bue4buUKuG6ouG6qOG7pMOd4bue4bqoTsWo4bqow5nhu4Am4bqoXcOK4buk4bui4bqow5NKw5nhuqLhuqjhu6TDneG7nuG6qMOTw5Lhu6Thuqjhu6Thu5zGr8OZ4bqi4bqo4bukWOG7nuG6qH3hur7hu6Thu5zhuqLhuqgk4bq+TuG6qCrhu6Lhu4Lhu57huqhPVuG7pOG6qCjhuqh94buA4bqoTeG7rk7huqjDmTrhu57huqjhu6Lhu6zhu57huqgq4bui4buu4bue4bqi4bqo4buC4buk4bui4bqo4buiIeG7uOG7pOG7nOG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjhu6Thu6Lhu6rhuqjDk+G7kuG7pOG6qMOT4bu04bue4bqoJeG7ruG7pOG7nOG6qCXhu57hu6Thu6Lhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqi4bqoI+G7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qFXhu57hu6Thu6Lhuqgq4buS4bqoTizDiuG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqhP4buK4buk4bqoXSbhu6Thu5zhuqg9JsOK4buk4buiw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhurbhu57DmeG7nOG6qCUkTuG7s+G6rC8vTk/hu6TDg03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94bukL0/DkiVVKuG7piMv4bukw5JbJS9C4bq6Q0QvxJDhurpPw4lD4bqqRMSQROG6uirDicSQROG6qsOaQsODVCPhu5zhuqzhuqgv4bqy4bqo4buB4buA4buk4bui4bqofeG7nuG6qMOa4buI4buk4bqoTuG7ouG7nuG7ksOZ4bqow5rGr+G7pOG7nOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqhOLMOK4bqoTiHhuqhP4buK4buk4bqofeG7gOG6qCThur5O4bqoKuG7ouG7guG7nuG6qE9W4buk4bqoKOG6qOG7nOG7iiLhuqjhur5O4bui4bqoKkdO4bqoT8av4buk4buc4bqoTuG7ouG7giLhuqgqJOG7kOG7pOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqjhu4nhu6Lhu4DhuqjDrOG7kOG6ouG6qMOT4bum4buG4buk4bqoTuG7ouG7giLhuqg9JsOK4bqoXeG7hOG6qOG6reG7rOG7pOG7nOG6qOG7n+G7nuG7kuG7pOG6qOG6ruG6reG7rOG7pOG7nOG6qOG7o8Od4buk4bqww4PhuqjhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buj4bus4buk4buc4bqo4buL4buE4bqoLeG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqjDmuG7suG7pOG6qOG7pOG7ouG7iCrhuqhdKOG6qOG7n+G7osOK4buk4bui4bqi4bqow5Phu57hu5bDmeG6qMOTxKgm4bqoKuG7nuG7kOG7pOG6qMOTWOG6qH3hu4Dhu6bhuqjDk1HDiuG6qCPhu6JK4buk4bqo4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu4HFqMOK4bqow5rhu4DhuqhN4buC4buk4bqo4buf4buM4buk4bqo4bufSOG7pOG6ouG6qF3hu4Thuqjhu5/hu4zhu6Thuqjhu59I4buk4bqo4bqu4buLIeG7tOG7pOG7nOG6qMOs4bq+KuG6sOG6ouG6qE7hu6Lhu4Ii4bqoPSbDiuG6qH064buk4buc4bqo4buf4buKIuG6qMOiR07huqhOLMOK4bqoKlLhu6Thu6LhuqgkVuG7nuG6qMOTWOG6qCTDiuG6qMawUeG7pOG7ouG6qMOiR07huqjDolfhuqg9JsOK4bqoTj7DiuG6qE3hu57hu5bhu6ThuqjDrOG7hk7hu6Lhuqjhu4Hhu7Lhu57Dg+G6qOG7nynhuqhNw4rhu6bhuqjDk+G7tOG7nuG6qOG7pMOKIuG6ouG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqhOxajhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qH074bqoTibhu6Thu5zhuqhO4buII+G6qOG7pCHhu7JO4bqoKiHhu7Lhu57huqhO4bui4bum4bqoJeG7guG7pOG6qF0m4buIKuG6qOG7pOG7rOG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7lCPhuqLhuqjhu6Thu5wmVuG7pOG6qOG7pCHhu7JO4bqo4bukJuG7rOG7nuG6qCokVuG7pOG7nOG6qCrhu6IsIuG6qCXhu4Lhu6Thuqh94buA4bqo4bukIeG7sk7huqgl4bue4buk4bui4bqo4bui4bum4buGKuG6qE7hu6Lhu6bhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pOG6qOG7osOK4bue4bqoTeG7kOG7pOG6qE3hu7TDg+G6qOG7n+G7ouG7kuG6qOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqLhuqhO4bui4bug4buk4bui4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qE4h4bqoT+G7iuG7pOG6qH3hu4DhuqhO4bq+TuG6qOG7pOG7ouG7gOG6qMOZ4bq+IuG6ouG6qF3hu6Dhuqjhu6Thu5zhu6Lhu57hu5Qj4bqo4buiw4rhu57huqhN4buQ4buk4bqoTeG7tOG6qMOTw4rhu6Thu5zhuqjigJxNKE7huqgqPuKAneG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqhN4bu44bue4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qOG7ouG7gOG7pOG7ouG6qMOTV+G7pOG7nOG6qH3hu6zhuqgqJOG6vk7hu6Lhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmcOD4bqo4bufKeG6qCrhu6Ih4bu24buk4buc4bqo4buk4bucJlbhu6Thuqgl4bus4buk4buc4bqo4buL4buE4bqi4bqow5Phu6bhu4bhu6ThuqhO4bui4buCIuG6qD0mw4rhuqjDk1HDiuG6qE3hu4Dhu6Thuqjhu6ImIuG7lOG7pOG6qOG7mybDiuG7pOG6qOG7gcWow4rhuqLhuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqoTsOd4bqoJeG7uOG6qCXhu4Lhu6ThuqhdJuG7iCrhuqLhuqhO4bui4buS4bqoTeG7nuG7kuG7pOG6qMOa4buKw5nhuqgl4buC4buk4bqow5Mh4bu2TuG6qF3hu4oi4bqoTzzhu6Thu5zhuqjhu6Thu5zDiiLhuqhN4buQ4buk4bqoTeG7tOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqLhuqgqSiPhuqgqJCbhu6Thu5zhuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqo4buk4bui4buIKuG6qCrhu4bhu57huqhO4bq+TuG6qF3hu4Thuqjhu4FW4bue4bqo4burJuG7iuG7pOG6ouG6qOG7qybhu4rhu6ThuqjGoeG7oj/Dg8ODw4Phuqjhu4nhu6Lhu57hu5gm4bqoTsOd4bqoJeG7uOG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqhO4buiUuG6qMOTWOG6qMOT4buIKuG6qMOT4bq+4bqow5rhu4jhu6ThuqhO4bui4bue4buSw5nhuqhPxq/hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4buc4bqow5Phu5bhuqhd4buKIuG6qE884buk4buc4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCokUOG7pOG7ouG6qCPhu6I7TuG6qH074bqoTuG7ouG7puG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgl4buC4buk4bqoXSbhu4gq4bqi4bqoTuG7ouG7kuG6qE3hu57hu5Lhu6ThuqjDmuG7isOZ4bqoJeG7guG7pOG6qMOZ4buA4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqg9JuG6vuG6qCokUOG7pOG7ouG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqLhuqhNSOG7pOG7nOG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqgq4buiLOG6qMOT4bum4buG4buk4bqoKuG7nuG7pOG7ouG6qH3hu57huqLhuqjDmVcq4bqoJeG7ruG6qE7DneG6qCXhu7jhuqgl4buC4buk4bqoXSbhu4gq4bqoKuG7oiHhu7Thu6Thu5zhuqhdJiLhu5Dhu6Thuqhd4buC4bqo4bukIeG7sk7huqgq4bui4buC4bue4bqoTuG7oiHDiuG6qD0mw4rhuqhdPuG6qMOaIOG6ouG6qOG7pCHhu7JO4bqoKuG7ouG7guG7nuG6qH0h4bu2KuG6qCrhu57hu5Am4bqoTuG7oiZL4buk4bqoKiQ8TuG6qCrhu57hu5Ij4bqoXSbhu67hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4bucw4Phuqjhu4tZ4bue4bqo4buk4buc4buAIuG6ouG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqjhu4vhu4Thuqgj4bui4buC4bue4bqo4buiKOG7pOG7nOG6qE7hu6JRJuG6qMOZVyrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqhO4bui4buIKuG6qCrhu6Lhu4Lhu57huqjDmuG7suG7pOG6qFXhu6Lhu57hu5Lhu6Thuqjhu6Thu5wmVuG7pOG6qOG7pCHhu7JO4bqo4bu44bqow5Phu4oi4bqoTVHhuqjhu6zhuqjhu6Thu6Lhu57GoMOZ4bqo4bukSeG7pOG7nMOD4bqow6Lhu5Dhu6ThuqhO4buG4buk4bui4bqow5PFqOG6ouG6qCrhu6LFqOG7nuG6qD0mw5Lhu6Thuqh9KCrhuqgk4bq+TuG6qF0m4buu4buk4buc4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qE4sw4rhuqhOIeG6qE/hu4rhu6Thuqjhu6LDiuG7nuG6qE3hu5Dhu6ThuqhN4bu04bqoTi7hu6Thu5zhuqjDk8OK4buk4buc4bqo4bucxagj4bqoI+G7osSo4buk4bqo4oCcTShO4bqoKj7igJ3huqhO4bum4buk4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qOG7pOG7gCLDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7nyHDneG7pOG7nOG6qCo84bqi4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qOG7ieG7ouG7gOG6qMOs4buQ4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qOG7pEbDmeG6qD0mw4rhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqoVeG7ouG6vk7huqjhu6Thu4Dhu6bhuqjDmVcq4bqoT8av4buk4buc4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qOKAnE7hu6Lhu5Iq4oCdw4Phuqjhuq1JTuG6qE3hu57hu5Qq4bqi4bqow5Phu6bhu4bhu6ThuqhO4bui4buCIuG6qD0mw4rhuqhO4bq+TuG6qF3hu4TDgOG6qOG6reG7rOG7pOG7nOG6qOG7n+G7osOK4buk4bui4bqi4bqo4bqt4bus4buk4buc4bqo4buf4bue4buS4buk4bqi4bqo4bqt4bus4buk4buc4bqoNOG7pOG7ouG6ouG6qCrhu6JR4bqoKiThu4jhu6Thuqjhu50p4buk4buc4bqo4buf4bui4bus4buk4buc4bqo4bqu4bqt4bus4buk4buc4bqo4bujw53hu6ThurDhuqLhuqgk4bq+TuG6qCrhu6Lhu4Lhu57huqgl4bue4buk4bui4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOZR07huqjDmuG7huG7nuG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqjigJxNw6jigJ3huqLhuqgq4bui4buA4buk4bui4bqoVeG7ouG7ruG7nuG6qFXhu6Dhu6ThuqhPxq/hu6Thu5zhuqjhu6Qh4buyTsOD4bqo4buJ4bui4bue4buYJuG6qOG7olfhuqhP4buK4buk4bqow5Phu4Thuqhd4buKIuG6qE884buk4buc4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqo4buu4buk4buc4bqoT0zhu6Thuqjhu6Qh4buyTuG6qCrhu6Lhu4Lhu57huqgl4bue4buk4bui4bqo4bui4bum4buGKuG6qF3hu4Lhuqgq4buiw43hu6Thu5zhuqgkw4rhuqgl4bus4buk4bucw4Phuqjhu53hur5O4bqoKuG7ouG7guG7nuG6qE9W4buk4bqoKOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoTeG7hOG7nuG6qCThur5O4bqo4bukWOG7nuG6ouG6qMOZOuG7nuG6qF0/4bqoJuG7kuG6qE3hu65O4bqow5rhu5Dhu6Thuqjhu6RW4buk4buc4bqo4bukSU7Dg+G6qOG7n+G7huG7nuG6qF3hu4Thuqjhuq3hu6zhu6Thu5zhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqhOw53huqgl4bu44bqo4buc4bue4buSKuG6qMOZWOG6qOG7nOG7nsOK4bqoJT9O4bqoXeG7guG6qCrhu6LDjeG7pOG7nOG6qE7hu6Lhu4gq4bqoKuG7ouG7guG7nuG6qE7hu6Ihw4rhuqg9JsOK4bqoXT7huqjDmiDhuqhdJuG7ruG7pOG7nOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqhV4bui4bue4buS4buk4bqoT8av4buk4buc4bqo4bukIeG7sk7huqhN4bue4buS4buk4bqoKuG7ouG7gOG7pOG7ouG6qMOZ4buAJuG6qF3DiuG7pOG7ouG6qMOTSsOZ4bqi4bqoTsWo4bqoTuG7olnhuqjDk8OS4buk4bqoVVEqw4Phuqjhu4nhu6Lhur7hu6Thu6Lhuqgl4bus4buk4buc4bqo4buJ4bui4buA4bqow6zhu5DhuqLhuqjDk+G7puG7huG7pOG6qE7hu6Lhu4Ii4bqoPSbDiuG6qF3hu4Thuqjhu5/hu6Lhur7hu57huqjhu4HGr8OK4bqo4bqu4bufJOG7nuG7lCbhuqjhu6PDneG7pOG6sOG6qE4u4buk4buc4bqow5PDiuG7pOG7nOG6qE1R4bqo4bus4bqo4buk4bui4buexqDDmeG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7kMOZ4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqhN4bu44bue4bqo4buk4bucJlbhu6Thuqjhu6Qh4buyTuG6qCrhu6Lhu4Lhu57huqhOLMOK4bqoVeG7ouG7puG7guG7pOG7nOG6qEThuqrhuqhOw53huqgl4bu44bqo4buc4bueSSrhuqLhuqgq4bq+4bue4bqoTuG7ouG7kuG6qE3DiuG7puG6qE1Q4bqi4bqoI+G7ouG7kuG6qMOa4bue4buUJuG6ouG6qE7hur5O4bqoKiTDiuG7pOG7nOG6qCok4buG4bue4bqoTuG7okbhu6Thuqjhu6Qm4bus4bue4bqow5rhu7bhu6TDg+G6qMOsIeG7tuG7pOG7nOG6qOG7pCHhu7JO4bqoTUvhu6ThuqhOLMOK4bqoKiTDiuG7pOG7nOG6qCok4buG4bue4bqoTuG7okbhu6Thuqjhu6Qm4bus4bue4bqow5rhu7bhu6Thuqh94buA4bqow5oh4bu24buk4buc4bqo4bukIeG7sk7huqhPIeG6qCrhu6Ipw4rhuqjDmkzhu6ThuqhO4buC4bqoTVcq4bqo4buc4bue4buIIuG6qH3hu4Dhuqhd4bue4bqow5lG4buk4buc4bqoTizDiuG6qE7hur5O4bqoTsOd4bqoJeG7uOG6qCrhur7hu57huqhO4bui4buS4bqoTcOK4bum4bqoTVDhuqhO4bui4buCIuG6qCok4buA4buk4bqoJMOK4bqo4buk4buc4bum4buA4bue4bqoTuG6vk7huqhdIeG7uOG7pOG7nOG6qH3hu4DhuqjDk1jhuqgq4buiw43hu6Thu5zhuqhdJuG7ruG7pOG7nOG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qCXhu6zhu6Thu5zDg+G6qOG7ieG7ouG7nuG7mCbhuqjDk+G7puG7huG7pOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqhNUeG6qE1W4bue4bqow5pH4buk4buc4bqow5PEqCLhuqhN4bu44bue4bqoTTvhu57huqhd4bue4bqow5lG4buk4buc4bqi4bqoTVcq4bqo4buc4bue4buIIuG6ouG6qE1XKuG6qOG7pOG7ojzDiuG6ouG6qE3DiuG7puG6qE1Qw4PDg8OD4bqo4bqnxq/hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4buc4bqoKiQh4buyTuG6qFXhu57DiuG6qH3hu67hu6ThuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qMOa4buA4buk4bui4bqi4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qE7hur7huqgq4busw5nhuqLhuqjhu6Lhu5Lhu6ThuqLhuqgq4buiUOG6qOG7pMOKIuG6qE7hu6JS4bqoTsav4buk4bqow5rhu4bhu57huqjDmVcq4bqoT8av4buk4buc4bqo4bukIeG7sk7huqjDk8OS4buk4bqoPSbhur7hu6Thu6LhuqLhuqhN4buuTuG6qMOZOuG7nuG6qOG7ouG7rOG7nuG6qCrhu6Lhu67hu57huqjhu6RW4buk4buc4bqo4bukSU7huqh94buA4bum4bqow5k6w4rhuqjhu6LDqMOD4bqoxrDhu57hu5RO4bqow5rhu4DDmeG6qH3hu6zhuqgqJOG6vk7hu6Lhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qOG7pOG7gCLhuqjDk+G7hOG6qFXhu6Lhu57hu5Lhu6ThuqhPxq/hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4buc4bqofeG7ruG7pOG6qCok4bum4buk4buc4bqow5rhu4Dhu6Thu6LhuqjDk+G7hOG6qE1R4bqoTVbhu57huqjDmuG7iCPhuqh94buA4bqo4bus4bqo4buk4bui4buexqDDmeG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7kMOZ4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqLhuqjhu4Lhu6Thu6Lhuqjhu6Ih4bu44buk4buc4bqow5Phu5Lhu6ThuqjDk+G7tOG7nuG6qCXhu67hu6Thu5zhuqgl4bue4buk4bui4bqo4bui4bum4buGKuG6qE4sw4rhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqgqJEbDmeG6qOG7olfhuqhP4buK4buk4bqofTrhu6Thu5zhuqh9w5Lhu6ThuqhN4bu0w4PhuqjDreG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE7hu6JS4bqofUoi4bqi4bqoT+G7nuG7lOG7pOG6qCrhu6BO4bui4bqow5rGr+G7pOG7nOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqjDk8OK4buk4buc4bqo4buk4buc4buAIuG6qE7hu4Dhu6Thu5zhuqhNUeG6qCrhu6Im4bqo4bui4buOI+G6qE/hu6bhuqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqgqIeG7tuG7pOG7nOG6qMOa4buI4buk4bqoTuG7ouG7nuG7ksOZ4bqi4bqoTVbhu57huqjDmkfhu6Thu5zhuqjhu5zhu4oi4bqo4bq+TuG7ouG6qCpHTuG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qE7hu6Lhu4Ii4bqi4bqow5Phu57hu5gm4bqo4buk4buAIuG6qFXhu6Lhu57hu5Lhu6ThuqhO4bui4bum4bqo4buk4bui4bue4buUw5nhuqh9O+G6qCrhu57hu5Am4bqoKuG7ouG7puG6virhuqjhu6Qh4buyTuG6qE4sw4rhuqgl4bus4buk4buc4bqo4buJ4bui4buA4bqow6zhu5Dhuqh94buA4bum4bqow5k6w4rhuqjDmSHDiuG6qOG7nEkj4bqoJOG7iCrhuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqoVeG7osWo4bqoVeG7okbhu6TDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6p8av4buk4buc4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qOG7nyThu4Dhuqjhur/hu57DiuG7pOG7nOG6qE7hu6Lhu4Ii4bqoPSbDiuG6qMOTUcOK4bqoI+G7okrhu6Thuqjhu6LDiuG7nuG6qOG7oiYi4buU4buk4bqo4buB4bumSOG7pOG7nOG6qOG7gcWow4rhuqh94buA4bqo4buBSibhuqjDrFdO4bqofeG7ruG7pOG6qCok4bum4buk4buc4bqow5rhu4Dhu6Thu6LhuqLhuqjhu6Thu5Dhu6Thuqgq4buiw53huqjhu6RY4bue4bqoKuG7nuG7kuG7pOG7nOG6qMOZVyrhuqgq4bui4bu04bue4bqi4bqo4bukw4oi4bqow5PDiuG7pOG7nOG6qE1R4bqo4bus4bqo4buk4bui4buexqDDmeG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7kMOZ4bqoKiThu6jhu6Thu5zDg+G6qOG6reG7nuG6qE/hu6hO4bqoTeG7tOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqLhuqhO4buiP+G7pOG7nOG6qCrhu6zhu57huqjhu5zhu6Lhu57huqjhu6Thu6JK4buk4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qMOT4bq+w5nhuqhNw6jhu6bhuqgq4buKIuG6qE/hu4Ai4bqow5NJTuG6ouG6qCok4buC4bue4bqoT+G7gOG7nuG6ouG6qCPhu6Is4bqoVeG7oOG7pOG6qOG7ouG7gOG7pOG7nOG6qFXDmeG6qOG7nOG7iiLhuqjhur5O4bui4bqoKkdO4bqoT8av4buk4buc4bqoTuG7ouG7giLhuqDhuqjDmeG7gCbhuqjhu6Qh4buyTuG6qMOTw5Lhu6ThuqhVUSrhuqLhuqhN4buuTuG6qMOZOuG7nuG6qOG7ouG7rOG7nuG6qF0m4buIKuG6qCPhu6Lhur4q4bqoKinhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqh94bue4bqo4oCcfeG7rOG6qCoh4oCd4bqoXeG7guG6qCThur5O4bqoKuG7ouG7guG7nuG6qCXhu57hu6Thu6Lhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqofeG7gOG6qF3hur5O4bqoTuG7ouG7kirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqh9SirhuqhOLMOK4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE/hu4rhu6TDg+G6qMOi4buA4bqo4buJ4bucJiLGoOG7pOG6qOG7n+G7olHhuqjhu4Hhu6bDiuG6ouG6qF3hu4Thuqjhu5/hu6ImxKjhu6ThuqjDrFdO4bqo4bqu4buBSibhuqjDrFdO4bqw4bqoLeG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqjDk+G7hOG6qE7hu6Io4buk4buc4bqoVeG7nuG7kuG7pOG6qCU84bqow5NY4bue4bqoKuG7osOKIuG6qE4sw4rhuqhPxq/hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4buc4bqo4bufJOG7gOG6qOG6v+G7nsOK4buk4buc4bqo4bui4buA4buk4buc4bqoTuG7ojtO4bqo4bukRsOZ4bqoPSbDiuG6qOG7pOG7nErDmeG6qOG7pOG7nDrhu57huqhO4bui4buew4rhuqglw5XDgOG6qOKAnOG7ieG7onvhu6Thu5zhuqhN4buS4buk4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qOG7osOK4bue4bqoTeG7kOG7pOG6qE3hu7ThuqgqJCHhu7JO4bqow5Phu4oi4bqow5rhu4Dhuqjhu6TDneG7nuG6qCPhu6I7TuG6qH074bqoTuG7ouG7puG6qMOT4bu04bue4bqoJeG7ruG7pOG7nOG6qCXhu57hu6Thu6Lhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqoTizDiuG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqhP4buK4buk4bqow5NRw4rhuqgj4buiIcOd4buk4bucw4Phuqjhu4nhu5wmVuG7pOG6qOG7pCHhu7JO4bqoKiHhu7Lhu57huqgq4bue4buQJuG6ouG6qCPhu6I7TuG6qH074bqoJeG7guG7pOG6qF0m4buIKuG6qCok4bum4buk4buc4bqofTrhu6Thu5zhuqhOLuG7pOG7nOG6qE1HKuG6qOG7pOG7nCZW4buk4bqoKinhuqhPxq/hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4buc4bqo4buk4buAIsOD4bqo4buBw53hu6ThuqhC4bqq4bqo4bukRsOZ4bqo4bukw4oi4bqi4bqoT8av4buk4buc4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6qMOT4buE4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE7Gr+G7pOG6qFXhu6Lhu4Lhuqjhu6RG4buk4buc4bqoI+G7ojtO4bqofTvhuqhO4bui4bum4bqow5Phu7Thu57huqgl4buu4buk4buc4bqoJeG7nuG7pOG7ouG6qOG7ouG7puG7hirhuqh94buA4bqoJeG7guG7pOG6qF0m4buIKuG6qE4sw4rhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pMOD4bqo4buf4buiSsOZ4bqoTuG7ouG7oOG6ouG6qH3hu4Dhu6bhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqo4buk4buc4buAIuG6qOG7pEfhu6Thu5zhuqjhu6TFqOG7pOG7nOG6qOG7ouG7pklO4bqow5lZ4bue4bqoVeG7ouG7nuG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqhOw53hu6Thuqjhu5zhu57FqOG6qCrhu6JY4bue4bqi4bqow5k64bue4bqo4bui4bus4bue4bqoKuG7ouG7ruG7nuG6qOG7pFbhu6Thu5zhuqjhu6RJTuG6qFXhu6JHI+G6qE7hu4LhuqjDmVcq4bqofTrhu6Thu5zhuqg9JuG7kOG6qOG7pOG7oiHhuqjDmVcq4bqoJTzhuqjhur7DmeG6qOG7guG7pOG7ouKAncOD4bqo4bufJOG7kOG7pOG6qMOTUcOK4bqoTeG7gOG7pOG6qCpS4buk4bui4bqoTsav4buk4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqhV4bui4bq+TuG6qMOTw4rhu6Thu5zhuqjigJxV4buiR07huqhV4bui4bum4buC4bue4oCd4bqofVDhuqjhu6zhuqjhu6Thu6Lhu57GoMOZ4bqi4bqo4buk4buiIeG6qE7hur5O4bqoJeG7rOG7pOG7nMOA4bqo4buf4bui4buu4buk4buc4bqo4buJ4bui4buIKuG6qOG6rsOT4bum4buG4buk4bqoTuG7ouG7giLhuqg9JsOK4bqoXeG7hOG6qOG7mybhu4Lhu6Thu5zhuqjGoeG7oj/huqLhuqjhu5/GoeG6qOG7n+G7osOK4buk4bui4bqo4buBxajDiuG6sOG6ouG6qCXhu6zhu6Thu5zhuqjEg8OZ4bqo4bquw5Phu6bhu4bhu6ThuqhO4bui4buCIuG6qD0mw4rhuqhO4bq+TuG6qOG7oiYi4buU4buk4bqo4buJ4buc4buoTuG6qMOsSU7huqLhuqjDrMOK4buk4buc4bqo4bql4bui4bq+4buk4bui4bqww4PDg8OD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqyxrDhu57hu5RO4bqow5rhu4DDmeG6qE7EqOG7pOG6qCrhu6Lhu57hu5Iq4bqow5o/TuG6qOG7pOG7gCLhuqjDmuG7gOG6qE4oJuG6qMOa4buIIuG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqhPxq/hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4bucw4Phuqjhu6s+4bqoI+G7ouG7hirhuqjhu6Thu5zhu6Lhu57hu5DDmeG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqjDk+G7ruG7nuG6qCoh4bu24buk4buc4bqo4buc4buKIuG6qOG7rOG6qOG7pOG7ouG7nsagw5nhuqhPxq/hu6Thu5zhuqgl4bus4buk4buc4bqow5rhu4DhuqhN4bue4buU4buk4bqoI+G7ouG6viPhuqgk4buIKuG6qD0mw4rhu6ThuqgqJOG7qOG7pOG7nOG6ouG6qOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqg9JsOK4buk4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqjhu6LDneG7pOG6qMOa4buA4bqo4buk4buiSuG7pOG6qCrhu6IoTuG6qE4sw4rhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pOG6ouG6qE7DneG6qCXhu7jhuqgl4buC4buk4bqoXSbhu4gq4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqh94bue4buUTuG6qE3hu4Lhu6bhuqh94buU4bqo4buk4bucJlbhu6Thuqjhu6Qh4buyTuG6qCok4buQ4buk4bqoJeG7rOG7pOG7nMOD4bq2LyPhurI=

Bài và ảnh: Lê Tình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]