Theo Sputniknews, không quân Mỹ xác nhận với Sputniknews rằng máy bay ném bom B-1 gần đây đã được triển khai đến Guam để thực hiện các chuyến bay sứ mệnh thường lệ, nhưng nói thêm rằng động thái này không nhằm ứng phó bất kỳ quốc gia hoặc mối đe dọa nào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurZp4buc4buww5nhu5rhuqwjKsOMw5nhuqzDrDLhuqxbw4pN4bqsw5nhu5zEqMOZ4bqsJT3hu6Lhu5TDmeG6rFThu5zhurzhu6LhuqzDmsOKXeG6rEzhurxd4bqsw5nDksOa4bqsTOG7pMOa4bqsJcOd4bui4bqsw6oq4bq8w5rhurAv4buc4bqq4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqmTcOaJC1A4buc4bukJeG7pOG6puG6rCXhu6IlVcOTw73huqZp4buc4buww5nhu5rhuqwjKsOMw5nhuqzDrDLhuqxbw4pN4bqsw5nhu5zEqMOZ4bqsJT3hu6Lhu5TDmeG6rFThu5zhurzhu6LhuqzDmsOKXeG6rEzhurxd4bqsw5nDksOa4bqsTOG7pMOa4bqsJcOd4bui4bqsw6oq4bq8w5rhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6rOG7hsOZ4buc4bqs4bqq4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0JCREIv4bqqw4nDiU5F4bqqROG6qsOJ4bqo4bq6JUVDxJDEkFXhuqrhuqJAw5nhu5rhuqbhuqzhurxVJcO94bqmaeG7nOG7sMOZ4bua4bqsIyrDjMOZ4bqsw6wy4bqsW8OKTeG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCU94bui4buUw5nhuqxU4buc4bq84bui4bqsw5rDil3huqxM4bq8XeG6rMOZw5LDmuG6rEzhu6TDmuG6rCXDneG7ouG6rMOqKuG6vMOa4bqm4bqsTuG6vCXhurwtQOG7nOG7pCXhu6Qt4bukPeG7ouG7muG7osOZ4bq8VS0kPU3DveG6puG7nCUlQCTDgS8vTU7DmeG7osOa4bua4bqie+G7osOTJcOZ4bq8w5pAVSok4bqie8OZLyVFQuG6qC8qQFXhu6ThurxOw5NOL+G7onpOJCQvQuG6qEJCX+G6quG6qF9CQi/Dml1fw5rhurxdX0zhurxdX8OZw5PDml9M4bukw5pfTsOTw5lf4buaKuG6vMOa4bqiQMOZ4bua4bqm4bqsL+G6tsOsw4pd4bqsTOG6vF3huqzDmcOSw5rhuqxM4bukw5rhuqzhurUt4bqq4bq14bqsw63hurzDmU3Dkz3huqxNO+G6vOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rCMqw4zDmeG6rMOsMuG6rEzhurxd4bqsIyrhurzhuqzDmlYl4bqsT8OKw5rhuqzDmsOMXeG6rEDhu5zhu57hurzhuqwlPcOUw5nhuqxN4buEw5nhuqxNIeG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rCMqw4zDmeG6rDPDmU7Dkz0kw5PDmeG6rOG7tuG6rMOqKuG6vMOa4bqg4bqsw5nhu5rhur5d4bqs4bqq4bq6L8SQL0LhuqhC4bqo4bqi4bqsxILhu4vhu5oq4buuw5nDgeG6rD3Dkyolw5M9JOG6ok3hu6TDmuG6ruG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhur/Dk+G6vE7huqbhurbhu6Phu5zDk+G7pOG6rOG7nUAqJcOZ4buiVMOZw5N9JOG6oOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rCMqw4zDmeG6rMOsMuG6rFvDik3huqzDmeG7nMSow5nhuqx7w53hu6Lhuqzhu51AKiXDmeG7olTDmcOTfSThuqw9R8OZ4bua4bqsw5rDil3huqxM4bq8XeG6rMOZw5LDmuG6rEzhu6TDmuG6rOG6tS3huqrhuqzhu5rhu4jDmeG6rE/DjF3huqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqsJT3hu6Lhu5TDmeG6rFThu5zhurzhu6LhuqxP4buQw5nhuqzDqirhurzDmuG6rE/hu5Thuqwl4bucKU3huqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rE3Dik3huqxN4bucKl3hu5DDmeG6rEzhurxd4bqsJCHhuqzDmuG7mMOZ4buc4bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rFXhu5jhuqDhuqzDmeG7nC7DmeG7muG6rMOZ4bum4bui4bqsJeG7nMOUw5rhuqw9R8OZ4bua4bqsT1bDmeG7muG6rCXhu5zDiuG7ouG6rMOZ4bq+XeG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rMOZ4bucR8Oa4bqsIcOZ4bua4bqsQOG7nOG7puG6rEzhu4ol4bqsVCDhuqwjKuG7rE3huqzhu5rhu6Lhurzhuqzhu5zhu6RITeG6rMOa4bus4bui4bqsT8OT4bqsTsav4bq84bqsw5nhur7hu6ThuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhuqU+4bqsVeG7ouG7mCrhuqwl4bucw5Phu6ThuqxO4buq4bui4bqsTeG7nCpd4buQw5nhuqxM4bq8XeG6rE3hu5zhu6Thuqwl4buc4buKXeG6rEzhu6zDmeG6rMOaw4pd4bqsTOG6vF3huqzDmcOSw5rhuqxM4bukw5rhuqzhurUt4bqq4bqs4bua4buIw5nhuqxPw4xd4bqsT+G7guG6rE8u4bu0TeG6rCU94bui4buUw5nhuqxU4buc4bq84bui4bqsJcOd4bui4bqsw6Lhu4TDmeG6rE0h4bqsaeG7nOG7sMOZ4bua4bqsIyrDjMOZ4bqsM8OZTsOTPSTDk8OZ4bqs4bu24bqsw6oq4bq8w5rhuqwk4bq8KuG6rMOaViXhuqxV4buk4buAJeG6rHs64bqsQOG7nOG7psOZ4bua4bqsJcOUw5nhuqxVPOG6vOG6rE/hu4DDmeG6rE/hu4Dhu6ThuqxNO+G6vOG6rOG7oz3hu6Lhu5Iq4bqs4buj4buiw5TDmeG6rOG6oOG6rCU94bukw5nhu5rhuqxP4bum4bqsTeG7puG6rMOaViXhuqxN4buc4bui4buQTeG6rEzhurxd4bqsIyrhurzhuqzhu4vhu5zEqCXhuqzhurXhu4bDmeG6rOG7nOG7ruG7ouG6rE/hu4gq4bqsJeG7nMOKw5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu4vhu5ou4buy4bui4bqsQOG7nMOKJeG6rMOZ4bua4buww5nhuqxNO+G6vOG6rMOtKU3huqxVLuG7tMOZ4bua4bqsaeG7nOG7sMOZ4bua4bqsIyrDjMOZ4bqsw6wy4bqsw5nDlCrhuqw94buqw4HhuqzigJzhuqfDikDhuqxV4buA4bui4bqsTcOMKuG6rOG7nOG7qOG7ouG6rE074bq84bqsTOG7gMOZ4bqsVeG7osOUw5nhuqwjKuG6vMOZ4bqsT+G7kMOZ4bqs4bq1LeG6quG6teG6rMOt4bq8w5lNw5M9JOG6rOG7tuG6rMOqKuG6vMOa4bqg4bqsTcOKTeG6rOG7nOG7pOG7gCXhuqxPVsOZ4bua4bqsTTvhurzhuqzDrSlN4bqsVS7hu7TDmeG7muG6rOG6p0hN4bqsw5nhu5zhu6Lhu5jDmuG6rMOsw4pd4bqsTOG6vF3huqzDmcOSw5rhuqxM4bukw5rhuqxV4bq+4bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rFXhu5jhuqx74bq+4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVeG7osOUw5nhuqwjKuG6vMOZ4bqsJcOd4bui4bqsTOG7iiXhuqxUIOG6rCMq4busTeG6rOG7muG7ouG6vOG6rOG7nOG6vF3huqzDmuG7rOG7ouG6rE/Dk+G6rE7Gr+G6vOG6rMOZ4bq+4buk4bqi4oCd4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buL4buaLuG7suG7ouG6rEDhu5zDiiXhuqzDmeG7muG7sMOZ4bqsw5nhu6bhu6Lhuqwl4bucw5TDmuG6rD1Hw5nhu5rhuqxNw4pN4bqsw5nhu5zhu6Lhu5jDmuG6rHs64bqsTTvhurzhuqzDrSlN4bqsVS7hu7TDmeG7muG6rOG6p0hN4bqsw5nhu5zhu6Lhu5jDmuG6rMOsw4pd4bqsTOG6vF3huqzDmcOSw5rhuqxM4bukw5rhuqzhu5xY4bqsJT3hu7ThuqxN4buc4bui4buQw5nhuqxVLuG7tE3huqxVw53DmeG6rOG7nFnDmeG6rE074bq84bqsw6wy4bqsw5nhu5xHw5rhuqxOKl3huqwlPeG7oOG6rMOaViXhuqzEg8OZ4bqs4bqnVuG6rOG6pS5Zw5nhu5ot4buj4bucw4rhu6LhuqzhurXhu6DDmeG7nOG6rOG6pS5Zw5nhu5rhuqwlKeG6rE7hu6Thuqx74bq+4bqsPVbDmeG7muG6rMOa4bu24bqse+G6vuG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rEDhu5zhu4bDmeG6rCHDmeG7muG6rCU9KU3huqwl4bui4buQQOG6rHvDneG7ouG6rE3Dik3huqzhu5zhur7DmeG7nOG6rE9Ww5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rCMq4busTeG6rOG7muG7ouG6vOG6rFThu5zDik3huqIv4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQDMqJeG7nOG7pD3huqbhurbEgsWp4buiw5Mlw5nhurzDmivhuq7hurAvQOG6tg==

(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]