Ngày 17/8, Không quân Mỹ thông báo tạm dừng hoạt động của phi đội máy bay vận tải Osprey , gồm cả phi đội máy bay tại Nhật Bản, do lo ngại vấn đề an toàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznGoOG7j3Thu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8Oj4buc4bqsw6N5Y+G7ncOjaeG6oOG7o+G7jcOj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do+G7neG6q+G6ssOjZ+G6qeG6ssOj4bueeOG7r3fDrOG6ssOj4bqu4buRw6Phu5vhurTDo2nhu5/Do+G6qeG7o8OjeeG7n2Lhu6M4L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOeG7ouG7jWLhurLDo+G6r+G6pS/huqczw6PGoOG7j3Thu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8Oj4buc4bqsw6N54buPdOG7o+G7jcOjZ+G6q+G7n8OjeWPhu53Do2nhuqDhu6Phu43Do+G7j+G7n2N5w6PDrcO54buj4buNw6No4bu54bqpw6Phu6/hu4/DtcOjw63DucO1w6Phu53huqvhurLDo2fhuqnhurLDo+G6ruG7g+G7o8OjeWTDtcOj4bueeOG7r3fDrOG6ssOjM8Oj4buNw7rhu53Do2hkw6Phu6/hu4/DtcOjw63DucO1w6Phu53huqvhurLDo2fhuqnhurLDo3ljw7XDo+G7ouG7j+G7g3nDo0dk4bujM8OjaeG7n8Oj4bub4bufw6Phu6Phu41jw7XDo+G6ruG7geG7o8Ojw61tw6Phuqnhu6PDo3nhu59i4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o2jhu514LeG7r+G7j+G7n3nhu5/huqPDo3h54bqy4bubw6x94bqjacO1eOG7r+G7m+G6qeG6sjHDo2fhu5vhu59oxqEyw6Phu53huql34buNw7Xhu6Mt4bubw6zDsnkxw6PhuqnDvXnhu58yw6Phu53huql34buNw7Xhu6Mtd8O14buN4buPeTHDo+G6qcO9eeG7nzLhuqPDo3nDtXnhu5vDrH3huqPGoOG7j3Thu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8Oj4buc4bqsw6N5Y+G7ncOjaeG6oOG7o+G7jcOj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do+G7neG6q+G6ssOjZ+G6qeG6ssOj4bueeOG7r3fDrOG6ssOj4bqu4buRw6Phu5vhurTDo2nhu5/Do+G6qeG7o8OjeeG7n2Lhu6PDo+G7j+G7keG7o+G7j8OjZOG7o+G7j8Oj4bqv4bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bqx4bq34bq3L+G6seG6s+G6tWnhurPhuq/hurXhurHhuqfhuq/hurF54bql4bqt4bqv4bq34bub4bqvNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPGoOG7j3Thu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8Oj4buc4bqsw6N5Y+G7ncOjaeG6oOG7o+G7jcOj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do+G7neG6q+G6ssOjZ+G6qeG6ssOj4bueeOG7r3fDrOG6ssOj4bqu4buRw6Phu5vhurTDo2nhu5/Do+G6qeG7o8OjeeG7n2Lhu6PhuqPDo2nhuql54bqpLeG7r+G7j+G7n3nhu58t4bufd8O14buNw7Xhu6Phuqnhu5steHdofeG6o+G7j3l54buveDEvL2hp4bujw7Xhu53hu4004bquw7XDrHnhu6Phuqnhu53hu6/hu5vDvXg04bqu4bujL3nDouG6scSDL8O94buv4bub4buf4bqpacOsaS/hurbhu69o4bqw4bqu4buf4bqueS/hurHEg+G6seG6sV/Eg+G6p1/huq/huqcveXnhurbhuq7hu6Nf4bud4bqp4bqyX2fhuqnhurI04buX4buv4buN4bqjw6MvOeG7nOG6q+G6ssOjZ+G6qeG6ssOj4bueeOG7r3fDrOG6ssOjaOG7ueG6qcOjdsO94bq/4bujw6PDrcO5w7XDo+G7nOG6rMOj4buPY8OjaOG6q+G7o+G7j8Oj4bq2w7114buj4buNw6N5YsO9w6PGoOG6qeG7jeG6qcOjaOG7ueG6qcOj4bua4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do+G7ruG7j3Dhu6Phu43Do+G6rm7Do0fDtW/hu6PDo+G7ouG7j+G7g3nDo0dk4bujw6Phu7HDo+G7o+G7jeG7n2LDtcOjxqHhu4/FqcO1w6Phuq7hu7Xhu6Phu43Do1jhu4/Dtcah4bufxqHDvTPDo+G7o+G7jWLhurLDo+G6scOiL+G6r8SDL+G6scSD4bqxxIM0w6M2ROG7o+G7jzHDo8ag4bqy4bufaeG7ny9ZWTs/4buiNzgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZd+G7n+G7o+G7jcOjecO94bqya+G7o8OjZ3Uzw6Phu4zDteG6q+G7ncOjw611aMOjaOG6q2jDo+G6ruG7geG7o8Ojw61tw6NodOG7o+G7jcOjaMO54buj4buNw6No4bu54bqpw6NHw7nDo1nDgcOj4bubbuG7o+G7j8OjaOG6q2jDo2jhu4/DtWzhu6PDo2nhu5No4buPw6PDreG6u2jDo2fDtW55w6PGoeG7j3Thu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8Oj4buc4bqsw6M24bqow5JY4bueSDfDo1fDrGfDrGho4bqpw6Phu47DrOG6snjDrMOjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHnDo2jFqcOjdsO94bqp4bujw6Phu6Ni4bqyw6PDrcSRw6No4buP4buZw6PDrWPhu5/Do3lj4budw6Np4bqg4buj4buNw6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOj4buv4buPw7XDo8Otw7nDtcOj4bueeOG7r3fDrOG6ssOjSD8t4bqx4bqxw6Np4bufw6N4dcOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do3jhuqLDo2h1w6Phuq5tw6Phuqnhu6PDo3nhu59i4bujw6Phu5vDtWvhu6PDo3bDveG6qeG7o8Oj4bud4bqr4bqyw6Nn4bqp4bqyw6Phu6Ni4bqyw6Phu43DteG6qcOjeWXhu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnhu4/DrOG7n8OjaOG6q2jDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do3nDtW7hu6PDo3l3w73hurJt4bujw6N54buPdOG7o+G7jcOjaOG7j8O94bqya+G7o8Oj4bqubcOjdsO9dWjDo+G7r+G7j3Dhu6Phu43Do2jhu7nhuqnDo+G7nOG6rDPDo+G7nnjhu693w6zhurLDo2jhu6HDo3nhu49vw6Phu43hurvhu6/Do3l34bu3aMOjeXfhurtow6Phu7HDo2fDucOj4bub4bqyw6Phu4/hu6vhu6/Do2dr4bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buPw7nhu6/Do3h1M8OjZOG7o+G7j8Oj4buPw4Hhu7Hhu6Phu43Do8OtbOG7o8OjdsO94bqrw6N5d+G7keG7o+G7j8OjeXfDveG6sm3hu6PDo8Otw7nhu6Phu43Do3nhuqDDo8Otw7nhu6Phu43Do2jFqcOjeOG6qeG7o+G7jcOjeXfhu7dow6N2w73huqnhurLDo2jhu7nhuqnDo2jhuqvhu6Phu4/Do3bDvWN5NDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZd+G7n+G7o+G7jcOj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7o+G7jWLhurLDo3nGsMO1M8Oj4bqow5JY4bueSMOjeGrDo+G7m2Lhu53Do+G6rsO1bmjDo+G6rsaww7XDo2jhuqtow6PDrXXDtcOjeeG6q2jDo8Otb8OjeeG7keG7ncOj4buPw7Vvw73Do+G7o+G7jcO94bqya+G7o8Oj4buj4buP4bq/4bujw6Phuq5iw6PDrcOB4bqpw6N34bqpw6No4bqraMOjZ8O1buG7o8Oj4buv4buP4bqr4buvw6Phu43DtWThu53Do3nhu4/DtW/DvcOjxqHhu49kw6Phu6Nl4buj4buNw6PhurZk4bqyw6N34bqpw6N44bqiw6NodTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5xqBvw6N54bqgw6Phu6Nl4budw6PhurHEg+G6r+G6pcOjw63EkcOjaOG7ocOj4bqzw6N44bqiw6NodcOjaOG7ueG6qcOj4bud4bqr4bqyw6Nn4bqp4bqyw6Phu5544buvd8Os4bqyw6Phu5vDtWvhu6PDo3bDveG6qeG7o8Ojw61s4bujw6Nnw7nDo+G7m+G6ssOj4buP4bur4buvw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjdsO94bqrw6N5d+G7keG7o+G7j8OjZ+G6qeG6sjPDo3l34buf4buj4buNw6PDreG7ocOjaOG7ocOj4bqxw6N44bqiw6NodcOj4bq2ZOG6ssOjd+G6qcOjeXfhu5/hu6Phu43Do8Oiw6N5w73hu4fhu6PDo3bDveG6qTTDo+G7nOG6qeG6ssOj4budw6nhu6PDo2jhuqtow6Phuq7hu7fDo+G6rsO1bmjDo8ah4buPdOG7o+G7jcOj4buN4bq/4bqyw6N54buPw4HFqeG7o+G7jcOj4bqu4buf4buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu47DtW7hu6PDo+G7nOG6rMOjw63huqnhu6Phu43Do3l3w7Vv4bujw6PGoeG7j+G6qcO1w6PhurHhurPDo+G7neG6q+G6ssOjZ+G6qeG6ssOj4bueeOG7r3fDrOG6ssOj4bucPy3hurHhurHDo3ljw7XDo2hl4bujw6Now4DDo3bDveG6v+G7o8OjeOG6osOjw5LDvXnDrOG7o+G7neG6qTPDo+G7r+G7j8O04bqpw6Phu6Lhuqnhu53Do3nhu5nhu6Phu4/Do+G7nsahw7Xhu6PhuqnhurDhuqnDo2jhu7nhuqnDo+G7ouG7j+G7g3nDo0dk4bujM8Oj4bquYsOjw7R5w6Phu6Phu4/hu4F5w6PhurXDo+G7neG6q+G6ssOjZ+G6qeG6ssOjSD8t4bqx4bqxw6N5Y8O1w6NoZeG7o8OjaMOAw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8OjLOG7n8ah4bufeeG6qcOj4buxw6Phu6Phu43hu59jw7XDo3TDo1nhu5/GoeG6suG7nzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54bueeOG7r3fDrOG6ssOj4bubYsOj4budw7l5w6Phu5vhu59jw7XDo+G7neG6q+G6ssOjZ+G6qeG6ssOjdsO94bq/4bujw6N44bqiw6No4bqr4buj4buPw6Phu5vhu4N5w6PDreG6qcOj4buj4buPw7Vu4budw6No4bu54bqpw6Phu5zhuqwzw6No4buhw6PGoeG7j2TDo+G7o2Xhu6Phu43Do+G7j2MvaOG7gXnDo2jhuqvhu6Phu4/Do3nhu4/DrOG7n8Oj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeeG7j+G6veG7o+G7jcOjw63DgOG7o+G7jcOj4bquYsOjeXdr4bujw6PDrcOB4bup4buj4buNw6NnZeG7o+G7jcOj4buj4buNw6nhu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7nOG6q+G6ssOjZ+G6qeG6ssOj4bujYuG6ssOjw63DgeG7q2jDo3nhu4/DtWx5w6PGoWzDo8ahbHnDo+G7j+G7q+G7r8OjxqHhu49kw6Phu6Nl4buj4buNw6No4buBeS/hu49jw6No4bqr4buj4buPw6No4bu54bqpw6N5d+G6omjDo3nhu49l4buj4buNw6Phuq7GsMO1w6N54buH4budw6Nn4bqp4bqyw6PhurbhuqnDo+G6rmLDo3l1aMOjw63DucOjaOG6qeG7n8OjaOG7ueG6qcOj4bud4bqr4bqyw6Nn4bqp4bqyw6N54buPdOG7o+G7jcOjeeG7j8OB4bup4buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznGoOG7j3Thu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8Oj4buc4bqsw6N4w4PDo2nhu7fhu6Phu43Do+G7r+G7j8O1a+G7o8OjZ2Thu6PDo0g/LeG6seG6scOjaOG7ueG6qcOj4bud4bqr4bqyw6Nn4bqp4bqyw6Phu5544buvd8Os4bqyM8OjeXfhu5/hu6Phu43Do8ah4buPw7XDo1nhu4/hu7nhurLDo3bDveG6v+G7o8Oj4bub4bu3aMOjaOG7j8O1bOG7o8OjeMODw6Np4bu34buj4buNw6Phu6/hu4/DtWvhu6PDo2dk4bujw6Phu5w/LeG6seG6sTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6ozlZ4buPw6zhu5/Do1fDrMO9ecOsd3g4L+G7rzk=

Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]