(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng đá các Câu lạc bộ (CLB) “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão” năm 2023.
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VPTuG6seG6t+G6r11bP0/hu6c64bqhO8OU4bq34bqv4bugWzrDlHA7UzvDlMOyIls/w5RZUMOUV1BXw5Thu43Gr+G6s8OUe1JXw5RWNsOUw5XGsGJbP8OUw7VTWz/EqMOUfWJbP8OU4bq44bqzxq9bw5TEguG6s+G6vcOUxrBUXcOVw5RbVX3DlOG7mOG7kOG7mOG7lE4v4bqx4bq34bqvXVs/T04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VP4buNOjs94bqzw5Thu5Yt4buUxKjDlOG6sOG6ocOURVVbw5Q6IuG7oMSow5ThurY6JcOU4bq3OuG7oF3DlGVRw5Thu4/hurPDlHshVzrEqMOUxak7QFvDlFldUVvDlMOyIls/w5RZUMOU4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oMOUWVTDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUeyrDlD464bugO8OUfVJXw5RwO1M7w5TDsiJbP8OUWVDDlFdQV8OU4buNxq/hurPDlHtSV8OUVjbDlEzhu43FqcOyTcOU4oCcxrBiWz/DlMO1U1s/xKjDlH1iWz/DlOG6uOG6s8avW8OUxILhurPhur3DlMawVF3igJ3DlFtVfcOU4buY4buQ4buY4buUSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOj4buN4bugw6Phurc7XVvDlU9OO30/w5RXe+G7oOG6seG6sUbDlVjhurc64bqzfVbDlDvhu43DnVvhurfDneG6r8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XDqTtY4bq3OuG7isOU4bui4buQ4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOU4bua4buU4buQw6Phurnhu4jDlcOU4bqx4bqvV0bDlS8vV1hbSlbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5jhu5Thu5Dhu54v4buS4bua4buiWOG7muG7kuG7luG7luG7kMag4bue4bq3xqDhu57hu5Dhu5zhu5R74buQSjzDoz/DjOG6r0bhu5jhu5Thu5bDlcOU4buge+G6t0bDleG7pzrhuqE7w5Thurfhuq/hu6BbOsOUcDtTO8OUw7IiWz/DlFlQw5RXUFfDlOG7jcav4bqzw5R7UlfDlFY2w5TigJzGsGJbP8OUw7VTWz/EqMOUfWJbP8OU4bq44bqzxq9bw5TEguG6s+G6vcOUxrBUXeKAncOUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5jhu5TDlcOUw6k7WOG6tzpGw5Xhu6Lhu5Dhu5DDlcOUOsOdOz864bq3RsOV4bua4buU4buQw5XDlC9P4bq24bqv4buwW8OUPjrhu6A7w5R9UlfDlD87UzvDlD87xJHhu6DDlOG7jcWpw7LDlMO1UjvDlDowV8OURXHhurbhurbDjeG7j8Wpw5RMUF3DlGVRWz9Nw5RlUcOU4buNxanDssOUw7VSO8OUWTY7w5Thu43hu5jhu5BKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq2OuG7oH3DlFhjw5Q/O1M7w5RXIsOUP+G7qlvDlOG7ksag4buQw5RFw7VFxKjDlHHFqUXDlOG6tzrhurM2V8OU4buiw5Thu43FqcOyw5RWIls/w5RZUMOUWSNbw5Thurdiw5RXUFfDlDrhurPhurskW8Sow5Thurc6IcOU4bq5VMSow5Thurc6UVs6w5TDozo0xKjDlHtjV8OUe+G6qcOgWz/DlGXhuq3DlOG6t+G6r+G7oFs/xKjDlOG6t+G6r+G6qcOhWz/DlFlSO8OUOjBXw5Thurfhuq9dWz/DlOG6tyhbOkrDlOG7jVBXw5RZNjvDlFnhuqnDoFfDlFc6O+G7oMOU4bq3OlFbOsOU4buYw5RWU1s/xKjDlOG6tzo7w5RZ4buo4bqzw5RlIFs/w5Thurfhuq8gW8OU4buSw5R74bqpw6DhurfEqMOU4bq3LFs6w5RZOyV9SsOU4buYw5RZNjvDlOG6uSPDo8OU4bq3OuG6q8OUWzrhu6jhurfDlGVRw5RbOi7DlH04O8OUVlNbP8OUPztRWzrDlMSD4bqz4bq7PVvDlGVRXcOUZSBbP8OUVlBbw5Q+I+G6t0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7jeG7oMOj4bq3O11bw5VPTjt9P8OUV3vhu6DhurHhurFGw5U74buNw51b4bq3w53huq/DlcOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOVw6k7WOG6tzrhu4rDlOG7ouG7kOG7kMOj4bq54buIw5Q6w507Pzrhurfhu4rDlMag4buU4buUw6Phurnhu4jDlcOU4bqx4bqvV0bDlS8vV1hbSlbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5jhu5Thu5Dhu54v4buS4bua4buiWOG7muG7kuG7luG7luG7mOG7ksag4bq34buW4bue4bua4buQ4buie+G7kEo8w6M/w4zhuq9G4bue4buW4buWw5XDlOG7oHvhurdGw5Xhu6c64bqhO8OU4bq34bqv4bugWzrDlHA7UzvDlMOyIls/w5RZUMOUV1BXw5Thu43Gr+G6s8OUe1JXw5RWNsOU4oCcxrBiWz/DlMO1U1s/xKjDlH1iWz/DlOG6uOG6s8avW8OUxILhurPhur3DlMawVF3igJ3DlFtVfcOU4buY4buQ4buY4buUw5XDlMOpO1jhurc6RsOV4bui4buQ4buQw5XDlDrDnTs/OuG6t0bDlcag4buU4buUw5XDlC9Pw7U1Wz/DlFc6LMOU4bupP+G6s+G6uypbw5Thu4/hurPhurvDlOG6tmPEqMOUw4M6IsOUcDtQfcOUWTRXw5ThurDhuqHDlEVVW8OUOiLhu6DEqMOU4bq2OiXDlOG6tzrhu6Bdw5RlUcOU4buP4bqzw5R7IVc6xKjDlMODOiLDlOG7jTrhuqfDlOG6tyFXOsOU4bq3OuG6qcOhWz/DlOG6t+G6r2NXw5TFqTtAW8OUWV1RW8OUw7IiWz/DlFlQw5ThurY64bugWzrDlHEi4bugw5TDozpQ4bq3w5RWOyXhurPDlD464bugO8OUfVJXw5Q/O1M7Ti/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4buNUFfDlOG6t+G6r+G7sFvDlFnhu6jhurPDlFfhuqfhu6DDlD87UzvDlFDDo8OUWOG6pVs/w5R74bqz4buw4bq3w5RWIls/w5RZUMOU4buS4buSw5RbP+G6qcOhO8Sow5RYOypbw5Thuq/hu6DDlOG6t+G6r0Bbw5ThurHGr1vDlFYiWz/DlFlQw5Thurc64bqzNlfDlMO1UjvDlFk2O8OU4buY4buQxKjDlMODOiBbP8OU4bq3OuG7oH3DlH3huqnhurPDlOKAk8OUw7I2w5Thu406KMOUOuG6s+G6u8OUxILhurPGr1vDlOG6sWPDlOG6tyhbOsOUTMOjOuG6qcOhWz/DlMODOuG6tcOU4bqwOVvEqMOU4bq2w4PDlOG6tjrhu6BbOsOUcSLhu6BNSsOUw7XGr+G6u8OUe1HDlD87UzvDlFYiWz/DlFlQw5Thu5Lhu5LDlFs/4bqpw6E7w5RX4buow6PDlOG6tyhbOsOUWeG7quG6s8OU4bq3O0Bbw5RZ4bqpw6BXw5Thurc3w5RXOuG6q1fDlOG6seG7oOG6s8OUWzo7PeG6s8OUW1V9SsOU4buNUFfDlFk2O8OUViJbP8OU4bq3OuG7oH3DlD874bugw5Q/O1M7w5RZVMOUVyLDlOG6sWPDlFc64bqz4busW8OUViHDlOG6tzThurfDlGU9w5R7Y1fDlHvhuqnDoFs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOj4buN4bugw6Phurc7XVvDlU9OO30/w5RXe+G7oOG6seG6sUbDlTvhu43DnVvhurfDneG6r8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XDqTtY4bq3OuG7isOU4bui4buQ4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOUxqDhu5rhu57Do+G6ueG7iMOVw5ThurHhuq9XRsOVLy9XWFtKVuG7oF3hurc64bugWzo6XeG7oEplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7mOG7lOG7kOG7ni/hu5Lhu5rhu6JY4bua4buS4buW4buW4buY4buY4buW4bq34bui4bue4bua4bui4buWe+G7kEo8w6M/w4zhuq9G4buSxqDhu6LDlcOU4buge+G6t0bDleG7pzrhuqE7w5Thurfhuq/hu6BbOsOUcDtTO8OUw7IiWz/DlFlQw5RXUFfDlOG7jcav4bqzw5R7UlfDlFY2w5TigJzGsGJbP8OUw7VTWz/EqMOUfWJbP8OU4bq44bqzxq9bw5TEguG6s+G6vcOUxrBUXeKAncOUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5jhu5TDlcOUw6k7WOG6tzpGw5Xhu6Lhu5Dhu5DDlcOUOsOdOz864bq3RsOVxqDhu5rhu57DlcOUL0/DsuG7oFvDlOG6tzfDlFc64bqrV8OU4bq34bqv4bugXcOUV8Ohw5R74bqp4bqzw5RbOyR9w5RXOl3DlFdQV8OUWTY7w5Thurc64bugfcOUPzvhu6DDlD87UztOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu6k6Oz3hurPDlOG7jcWpw7LDlFlUw5RZUFs6w5RY4buo4bqzw5ThurFjw5Thurfhuq/huqHDlHtSO8OUWzrhuqnDlHDhu6LDlOKAk8OU4burfcOde+G6u8Sow5Thu6Hhu43DlOG7nOG7muKApsOUV8OiWz/DlOG6sWPDlOG6tzrhu6B9w5Q/O+G7oMOUV+G6p+G7oMOUWTY7w5ThurfhurPhurslW8OUw7VSO8OUOjBXw5RFVVvDlDoi4bugxKjDlOG6tjolw5Thurc64bugXcOUZVHDlOG7j+G6s8OUeyFXOsOU4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oMSow5Q64bqr4bugw5Q64bu0W8OU4bqx4bu4w5RZw519w5RZI1vDlD87UzvDlFnhu6jhurPDlDrhu6jDo8OUWOG7rltKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPcDtTO8OU4bqx4bu4w5Q+I+G6t8OU4bq3OuG6tVfDlGVRXcOUVzo7PeG6s8OU4buYxqAt4buUw5RlYTvDlOG6t+G6r+G7sFvDlFc64bqzWz/DlD4j4bq3w5RlUcOUeyrDlOG6t+G6r+G7oF3DlOG6tzrhuqnhuqFbP0rDlMOy4bugW8OU4bq3N8OUVzrhuqtXw5ThurHhu7jDlOG6t+G6r+G7oF3DlOG7jeG6tcOjxKjDlDrhurPhurvDlFc64bqpOVs/xKjDlFfDocOUZVHDlMOjOuG7qlvDlOG6tzrhuqnhuqFbP8OUVzpdw5RZNjvDlGUzw5RZIVc6xKjDlDpSWz/DlFs6LsOUZVHDlFk1Wz/DlDpSWz/DlFbhu6BKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu43hu6DDo+G6tztdW8OVT047fT/DlFd74bug4bqx4bqxRsOVO+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlcOpO1jhurc64buKw5Thu6Lhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOUOsOdOz864bq34buKw5TGoMag4buUw6Phurnhu4jDlcOU4bqx4bqvV0bDlS8vV1hbSlbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5jhu5Thu5Dhu54v4buS4bua4buiWOG7muG7kuG7luG7luG7mOG7luG7mOG6t8ag4buU4buW4bui4buWe+G7kEo8w6M/w4zhuq9G4buS4bue4buQw5XDlOG7oHvhurdGw5Xhu6c64bqhO8OU4bq34bqv4bugWzrDlHA7UzvDlMOyIls/w5RZUMOUV1BXw5Thu43Gr+G6s8OUe1JXw5RWNsOU4oCcxrBiWz/DlMO1U1s/xKjDlH1iWz/DlOG6uOG6s8avW8OUxILhurPhur3DlMawVF3igJ3DlFtVfcOU4buY4buQ4buY4buUw5XDlMOpO1jhurc6RsOV4bui4buQ4buQw5XDlDrDnTs/OuG6t0bDlcagxqDhu5TDlcOUL0/hu6k6xq9bw5RYIcOjw5RbUeG6u8OUw7Lhu6Bbw5Thurc3w5RXOuG6q1fDlOG6t+G6r+G7oF3DlFbDmVs/w5Q+OsOdW8OUV+G6p+G7oMOUcDtQfcOUWTRXw5ThurDhuqHDlEVxxKjDlOG6tuG6tsON4buPxanEqMOU4buNOuG6p8OU4bq3IVc6w5TFqTtAW8OUWV1RW8OUw7IiWz/DlFlQw5ThurY64bugWzrDlHEi4bugw5RXOl3DlFdQV8OU4bq34buww6PDlOG6tzolxKjDlFdQw5RbOsavW8OUVyLDlOG6tzpRWzrDlOG6tyxXOsOU4bq54bqz4buo4bq3w5ThurHDmlfDlFc6XcOUw6M6XVs/w5Thurfhuq9RXcOU4bq24buP4bq24bq2w5RlUcOUw6M6XVs/w5Thurfhuq9RXcOUViJbP8OUWVDDlOG6tyhbOsOU4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oMOUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5jhu5hOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9wO1M7w5TDsiJbP8OUWVDDlFdQV8OU4buNxanDssOU4oCcxrBiWz/DlMO1U1s/xKjDlH1iWz/DlOG6uOG6s8avW8OUxILhurPhur3DlMawVF3igJ3DlFtVfcOU4buY4buQ4buY4buUw5R7UcOU4bqxxq9bw5RXOjk7w5RWN8OULFc6xKjDlOG6tzo7I+G6t8OU4bq3OuG6q1fDlD8iw6PDlMOjOuG7qlvDlOG6tzrhurVXw5RZ4bus4bq7w5TDozpdWz/DlOG6t+G6r1Fdw5RWIls/w5RZUMOUWyI7w5Thuq87QFs/xKjDlMOjOl1bP8OU4bq34bqvUV3DlOG6tuG7j+G6tuG6tsOUWyI7w5RXOuG6s1s/w5TDozpQ4bq3w5Thurfhuq87JVvEqMOU4bq3LFc6w5RXY1fDlFnhu6zhurvDlH1SWzrDlOG7jeG6szZXw5Rl4buwW8OUWTZbP8OU4oCc4bq2XVFbw5RYxq9bw5Thuq/DqFvDlHvhurPhurskW8OU4bq3OsavW8OU4bq3OiXDlOG6tzrDnV3DlD/huqk5Wz/DlMOyUFfDlHE1w5RlKcOUWVI74oCdSsOUw7XGr+G6u8OUV+G6rVs/w5R7UcOUOl1S4bq3w5RZNls/w5Q64bqp4bqhWz/DlOG6q1s/w5Thurc6UFs/w5Q6XVLhurfDlFk2Wz/DlOG6tzolw5RY4bqlV8OU4bq3OiXDlOG6tzrhu6Bdw5RbVX3DlOG7mOG7kOG7mOG7lMSow5Q64bqpYVs/w5ThurdhO8OUPuG7gcOUWzskfcOU4buc4bucw5RbVX3DlOG7qT9R4bq7w5ThurY6JcOU4bq3OuG7oF3DlEU7JOG6t8OU4bup4bugfcOUTOG7mOG7nC3hu5Qt4buS4bue4buW4buaw5TigJPDlOG7mOG7nC3hu5Qt4buY4buQ4buY4buUTUpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7g+G6s+G6tzpd4bqvw5VPTuG6seG6t+G6r11bP0/GsFJbOsOU4buN4bqpw6FbP04v4bqx4bq34bqvXVs/T04vw6NP

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]