(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-3, UBND xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) đã khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) lần thứ IX năm 2021 và phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”. Đây là đơn vị cơ sở đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội TDTT.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOh4bucw7Ri4buR4bqv4bufxJHDreG6r+G7isSR4buR4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/hu7LDjOG7suG7suG6r+G6tMOp4bqv4bue4buR4buhw7Thuq/DneG7qeG7oeG6ry3huq/hu4rEkeG7keG6r8O04bun4buR4bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4buRbeG7oeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7Phu5fhu6HDtGEvw73hu7N5cOG7ocO1w6FhL8O04bq3w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w5Thu4liw6zEg8Ohw51j4buhw7Xhuq/hurfhuqst4bq1NeG6r+G7tEnhu6DDjOG6r+G6tMOp4bqv4bue4buR4buhw7Thuq/DneG7qeG7oeG6rzjhu6DDtXPDreG6r+G7osOqw6054bqv4buLw6nhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu5/EkcOt4bqv4buKxJHhu5Hhuq/DtOG7p+G7keG6r+G7ssO0w7Lhuq/DrEHDreG6ry3huq/hu7LDtMOy4bqv4buzw7RicOG6rzjhu7LDjOG7suG7sjnhuq/hu6Phu4Xhu6Hhuq/hu7PDtOG6ouG6r+G7kC7huq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurPhurfhuq/hurZk4bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4bugw7Vkw4Lhuq/DrcO0xJHDguG6r1Dhu6PDguG7n3fhu5HDreG6r+KAnDvhu5nhuq/DveG6osOt4bqv4budw7R04buJ4bqv4buzcGThu6Hhuq/DrOG7h+G7oeKAnTbhuq/hu4rhu4fDguG6r+G7o2Thuq/hu4vhu6nhu6Hhuq/hurbhu5Xhuq/DreG7qeG6r8O94buv4bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4buRbeG7oeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buKxJHhu5Hhuq/DtOG7p+G7keG6r+G7ssOM4buy4buyNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDw6zhu7PDtOG7teG7n2nhuq/hu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6p+G6seG6sXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurfhurfhurcv4bq34bqn4bqpw6zhuqXhurfhurfhuqXhurPDosOi4buz4bqz4bq34bqn4bq14bqr4buj4bqxNuG7m3fDtTJ5XcOi4bqx4bqrxIPhuq9i4buj4buzXcSD4bucw7Ri4buR4bqv4bufxJHDreG6r+G7isSR4buR4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/hu7LDjOG7suG7suG6r+G6tMOp4bqv4bue4buR4buhw7Thuq/DneG7qeG7oeG6ry3huq/hu4rEkeG7keG6r8O04bun4buR4bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4buRbeG7oeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7Phu5fhu6HDtMSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6qeG6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bqn4bqx4bqxxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6HDlOG7qeG7oeG6r+G6peG6seG6seG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqvw63DgWLhuq/DrWPDreG6r+G7ncO0w7nhu5Hhuq/DrcO0xJHDguG6r+G7s2Z34bqv4buzw7TDsuG6r+G6tmThuq/DrWPDreG6rzvhu4o74bqv4buLw6nhuq/hu7PDtGLhu5/huq/DteG7kWLhuq/DtOG6oOG7r+G7ocO14bqv4bqi4buhw7Xhuq/hu6DDtWTDguG6r8Otw7TEkcOC4bqvUOG7o8OC4bufd+G7kcOt4bqv4oCcO+G7meG6r8O94bqiw63huq/hu53DtHThu4nhuq/hu7NwZOG7oeG6r8Os4buH4buh4oCdNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu4rEkeG7keG6r8O04bun4buR4bqv4buyw4zhu7Lhu7Lhuq/hurTDqeG6r+G7nuG7keG7ocO04bqvw53hu6nhu6Hhuq/hu6Phu4Xhu6Hhuq/hu7PDtOG6ouG6r+G7kC7huq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurPhurfhuq/DrXHhuq/huqXhuq/hu5/DuuG7oeG6r+G7s8O04buR4bqv4buL4buD4bu14bqvw7Xhu6Xhu58z4bqvSXHhu6HDteG6r8Otw7Thu7XDgm/hu6E14bqv4budxKlw4bqvw61wNeG6r8Ot4buF4bu14bqv4bujw7rhu6HDtTXhuq/hu4tnw4Lhuq/DtWbDguG6r+G6tmThuq/hu4vhu5Fv4buh4bqv4bud4buR4buhw7Q24bqv4buKxJHhu5Hhuq/DtOG7p+G7keG6r8O9bOG6r+G7nW7hu7Phuq/hu7PDtOG7t8Ot4bqv4bq2ZHDhuq/hu6HDtWTDguG6r+G6s+G6sS3hurU14bqvSWLhu6Hhuq/hu7LFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r8O9bOG6r+G7s3licOG6r8O04bu1w4Lhuq/DrcO04bqg4bup4buhw7Xhuq/DrcO0cOG6r8OtY8Ot4bqvO+G7ijvhuq/DteG7kWThu6HDtOG6r+G7s8O04bqi4bqvw7TEkeG7ocO14bqvw61icOG6r+G7r+G6r8OtY8Ot4bqv4buh4bun4buR4bqvw6zhu7Xhu6HDteG6r+G7s8O04buR4bqv4buL4buD4bu1NeG6r+G7s3licOG6r8O14buRZeG7keG6r+G7ocO04buD4buzNeG6r+G7ocO04buZNeG6r2li4bqv4buzcGThu6Hhuq/hu4twZOG7oeG6r8Otw7Rw4bqvw61jw63huq/hu4vhu6nhu6Hhuq/hurbhu5Xhuq/hurThu7Xhu4Phu7Phuq/DveG6u8OtNuG6r1jhu7Vi4bqv4buLxJHhu5Hhuq/DtOG7p+G7keG6r+G6tMOp4bqv4bue4buR4buhw7Thuq/DneG7qeG7oeG6r8O9bOG6r+G7s+G7tcOCw7Lhu6Hhuq/DrcO0c+G7oeG6r8OtY8Ot4bqvO+G7ijvhuq/hurThu7Xhu4Phu7Phuq/DveG6u8Ot4bqv4buzw7Ri4buf4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buKxJHhu5Hhuq/DtOG7p+G7keG6r+G7ssOM4buy4buy4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4bugw7Vzw63huq/hu6LDqsOt4bqvw73hurt34bqv4buz4bur4buRNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Euw6nhuq/hu57hu5Hhu6HDtOG6r8Od4bup4buh4bqv4bujZOG6r+G7i+G7qeG7oeG6r+G6tuG7leG6r+G7i+G7heG7teG6r+G7s+G7kW3hu6Hhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buz4buX4buhw7Thuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7isSR4buR4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/hu7LDjOG7suG7suG6r8Ot4buDd+G6r8Ot4bup4bqvw73hu6814bqv4bq24buZ4bqv4bq2ZsOC4bqv4buLxJHhu5Hhuq/DrOG7kcOz4buh4bqv4buz4buD4buz4bqvw61l4bqvw61jw63huq/hurTDqTXhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhu4Phu6Hhuq/DrcOBYuG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buiw6rDrTXhuq/DreG7qeG6r3jhu7Vi4buh4bqvw63DtOG7tcOCbeG7oeG6r+G7n8O64buh4bqvw63DgWLhuq/DneG7r+G6rzvhurnhu6Hhuq/DtHFiNeG6r+G7ssO0w7Lhuq/hu7PDtGJw4bqv4bq2ZOG6r8OM4bu14bqv4buj4buVw63DtOG6r+G7i8Op4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq954bu34buz4bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu6HDtcO04buRw7Phu5/huq/hu4vDsuG6r+G7s+G7kW534bqv4buzQcOt4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu4rEkeG7keG6r8O04bun4buR4bqv4buyw4zhu7Lhu7Lhuq/DreG7g3fhuq/DreG7qeG6r8O94buv4bqv4buzw7nhu7Phuq/DtOG7qeG7oeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7s+G7q+G7kWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDoWHDveG7s3lw4buhw7XDoeG7nsSR4buhw7Thuq/DjeG6oOG7seG7ocO1YS/DveG7s3lw4buhw7XDoWEvd8Oh

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]