(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, các cấp hội nông dân (HND) đã xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với các phong trào lớn của hội. Từ đó việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đã góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân.
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrVOG7uXXDqeG6unXhu53hu63hurXDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqXR4w7TDqeG6umnDqeG7q2nhu7HDqcOCdOG7meG7r8Opw5Vow7ThuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6qyF0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4bur4bqidcOp4buRw63hur7DqcO04bqqZ8Opw5Vow7TDqeKAnOG7rXZ1w6nhu5N1w6nhu5Phu7N1w6nhurrhuqB1w6nhu6tp4bux4oCd4bq1w6nDtGjDtMOpw7Rv4bqww6l04bu5dcOp4but4buz4butc8Op4buRbuG7rcOp4bqnVOG7rOG7kOG6rcOp4buT4buLw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOpdGnhu610w6nhu5Phu7nhu61zw6nhurRow4LDqeG6uuG6oHXDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63hurXDqeG7k2vDtMOpw4J04bqs4bq1w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nDtOG6qmfDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6lzxKnhu63DqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6nhurB04buv4butc8Opw4LhurJp4buvw6nhu6vhuqDhu63DqcO04bqqZ8OpdOG7uXXDosOpIcSQw6nhu5N2w6nhurp14buhw7TDqXR4w7TDqcOCw7LhurDDqeG6umnDqeG7q2nhu7HDqcOCdOG7meG7r8Opw4JDw6nDgkPEguG7rXPhurXDqcOCb+G7scOpc0PDgOG7rXPDqeG7k8Ot4buvw6nhu5NEw7TDqcO04bqqZ8Opw5Vow7TDqeG7k+G7i8Opc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc8Op4bupdMOAdcOp4buRw7Lhur7DqeG7gMOpw7R0w7rDqcOCRcOp4burRcO04bq1w6nDgkXDqcO0Q+G6ouG7rXPDqeG6umnDqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nhurRo4butc8Opw4LDreG7r8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61z4bq1w6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqcO04bqqZ8Opw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOpdOG7uXXDqeG6unXhu53hu63DqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhu5HDgnThuqThu7HDtcOpdcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4HDqsOq4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6ueG7hy/hurvhu4Phu4Phu5Hhu4fhurtmw6pm4bq/4buDw4Lhurvhu4fhur3hu4Phur/hu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oWbhur/hur1lw6ln4burw4LhuqFlVOG7uXXDqeG6unXhu53hu63hurXDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqXR4w7TDqeG6umnDqeG7q2nhu7HDqcOCdOG7meG7r8Opw5Vow7Rlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4HDqsOqZcOpL+G6q+G7rHPhuqThu7fhu63DqeG6uuG7teG7rcOp4bq24bqkRsOpdMOBw6nDguG6ssODw6nhu63hu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6lzdeG6puG6sMOp4butdHXhu5/huqTDqXThu7l1w6nhurp14bud4but4bq1w6nhu63hu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6l04bqk4bq+4buh4butw6nhu6xzeMO0w6nhu6prw7TDqcO0dsOp4buTdeG7n+G6pMOp4bupdeG7oeG7rcOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buy4butc8OpIeG6ssOz4butw6nDlcO54butdMOpO+G6pG7hu63hurXDqcOUdOG6qsOpw4Lhu6XDtHTDqVThu6zhu5DDqcOC4bun4butdOG6tcOpw7R04buvw6nDtXXhu6PDguG6t8Op4oCcNGjDtMOp4buT4bul4butdMOpdHjDtMOp4bq6acOp4buraeG7scOpw4J04buZ4buvw6nDgm/hu7HDqXNDw4Dhu61zw6nhu5PDreG7r8Op4buTRMO04bq1w6nhurB04buv4butc8Opw7Row7R0w6lU4bu3w6nDlHTDusOp4buwdeG7rXTDqeG6sHTDrHXDqcO1auG7rXPDqXRp4butdMOp4buT4bu54butc8Op4bq6acOp4bq6deG7ocO0w6nhu6tp4buxw6nDtOG6qMOpw4J0cOG6tcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7reG7ieG7scOp4bq24bqkZ8OpVOG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu610w6nhu5Phu4vDqcO0dOG7p8Op4buTw63hu6/DqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqXThu7l1w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOpw4LhuqThur7hu53hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4but4bq1w6lzdWjhu6/DqeG7keG6qMO04bq1w6nDgsOt4buvw6nDgnRp4butdMOp4buTw4PDgsOp4bq0deG7rXTDqXThu6/DrcOCw6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nhurLhu7nhu61zw6nhu6l0xKnhurDDqeG7k+G7o+G7rcOpw7Row7TDqcO0w4DDqeG6tMSCw6l04bu5dcOp4bq6acOpdOG7uXXDqeG6unXhu53hu63DosOpw5Thuqzhu61zw6nhurrhuqB1w6nhu5N24bq1w6nhu5Phu6Xhu610w6l0Q+G6oOG7rXPDqeG6unXhu6HDtMOp4bqyw6jhu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7rcOp4buTw63hu6/DqeG7k0TDtOG6tcOp4bur4bu1dcOp4bq04bu14butc8Opw7Thuqpnw6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6l04bu5dcOp4bq6deG7neG7rcOp4but4buz4butc8Op4buRbuG7reG6tcOpw4J04buz4butc8Op4bq24bqkZ8Op4bq6deG7ocO0w6nDtHThuqbDqcOC4bqyeOG7rXPDqcOCQcOpw7R0RMO0w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nDtGjDtMOpw7R04bqk4bq+4bud4butw6nhu5Phu5/DqcO1auG7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6l0w7nhu610w6nDgnREw7TDqeG6sHThuqzDqXTDg+G6sMOp4bq64bqgdcOp4buTdeG7n+G6pMOp4bupdeG7oeG7rcOpw4LEkOG7rXPDqcO0w4DDqeG6tMSC4bqzw6nDtHThuqbDqcOC4bqyeOG7rXPDqcO1dXDhuqTDqeG7kUPDgOG7rXPDqcO0aMO0w6nDtGjDqeG7rXRu4but4bq1w6nDgsOy4bqww6nDgnRww6nhu5N1cOG7rcOpdMO54butdMOpw7R2w6nDgnRp4butdMOpw4LDusO0dMOpw4rhuqRvw4LDqeG6tMSpw7TDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq6deG7ocO0w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nhurppw6nhu6tp4buxw6nDgnThu5nhu6/DqcOCQ8Opw4JDxILhu61z4bq1w6nDgm/hu7HDqXNDw4Dhu61z4bq1w6nhu5PDreG7r8Op4buTRMO04bq1w6nhurB04buv4butc8Opw7Row7R0w6lU4bu3w6nDlHTDusOp4buwdeG7rXTDosOiw6LigJ3DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsh4bqy4buv4butc8Opw7Row7TDqeG7reG7ieG7scOp4bq24bqkZ+G6tcOpw7Row7TDqcO0b+G6sMOpVOG7rOG7kMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDguG7p+G7rXTDqeG7k+G7i8Opw7ThuqjDqcOCdHDDqXR2Z8Op4bq6deG7ocO0w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4bq6acOp4buraeG7scOpw4J04buZ4buvw6nDlWjDtMOp4bq24bqkZ8Op4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8Op4oCc4bus4buz4butc8Op4buRbuG7rcOpw4J0dcOp4buT4bqkZ8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OC4bq1w6nhu6l14butdMOp4buR4buvZ+G7rXTDqXN1eXXigJ3DqeG6py404buo4buQU+G6rcOiw6k74bqkZ8Op4buTdsOpw4Jow7TDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nhu5Phu6Phu63DqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6lzdcOs4buxw6nhu61zdMOo4buv4bq1w6lzdcOsdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7seG6tcOpw4LDreG7r8Op4bq0RcOpw7R04bqk4bq+cOG7rcOpw7V14buj4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqeG7keG7pcO0dMOpw7TDgMOpw7Rv4bqkw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqeG6umnDqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqeG7k0F1w6nDtMOAw6nDtG/huqTDqcO0buG6vsOpw4LhurLhu7fhu61z4bq1w6nhurrDssOCw6nhu63huqThu7N14bqzw6nDtHThuqThur5w4butw6nhu5NBdcOp4butc2nhu610w6nhu61zdOG7n8OpxILDqeG7reG7s+G7rXPDqcOCdOG7s+G7reG6tcOpw4LEkOG7rXPDqcO1Q+G6oMO0w6nhu6l0Z3XDqcOCdGjDtMOpw4J14buf4buxw6nhu63hu4nhu61z4bq1w6nDgnThu6PDqeG7scOt4butdMOp4bq64bufw6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtELhu61zw6nhu610Q8Op4butc+G6pOG7t+G7rcOp4burRcO0w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63hurXDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqcOC4buJ4butc8Opc3Vow6nDguG6suG7pcOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OC4bq1w6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nhu5PhuqJ1w6nhurThu7Xhu61zw6nhurrDssOCw6nDtHRvw4LDqeG6umnDqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nDtOG6qmfDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DosOpIcSQw6nhu5N24bq1w6nhu5Phu4vDqcOK4bqkb8OCw6l0deG7oeG7rcOp4butdHXhu5/huqTDqcOCb+G7scOpc0PDgOG7rXPDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqS404buo4buQU8Opw4J14bud4bqkw6nDtXVw4bqkw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOC4buvaeG7rcOpw4Lhu6fhu610w6nhu610Q+G6t8Op4buz4butc8OpIeG6suG7peG7rXTDqTLhu4nhu63DqSHhu69p4but4bq1w6nDgnThu7Phu63DqSF0w63DtHTDqeG7quG7i+G7rXPhurXDqcOK4buLw6kh4bqyQ+G6ouG7rXPDqeG7sHXhu6104bq1w6l04bqk4bq+4buh4butw6nhu6zhu7Phu61zw6nDlOG7teG7rXPhurXDqeG6unXhu610w6nhu5FFw6nhu6tpw6nhu7Hhu7nDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu4Xhur3DqcO0aMOp4butdG7hu63DqeG7k0PDg8O0w6nDlHThuqrDqcOC4bulw7R0w6kow5Xhu6zhu5DDqcOC4bun4butdMOpw4Jr4butc8Opw5Vq4butc8Op4bupdOG7meG7rcOp4bq64bufw6nigJxUeMO0w6nDgsOy4bqww6nhurppw6nhu6tp4buxw6nDgnThu5nhu6/DqcOCQ8Opw4JDxILhu61z4bq1w6nhu5PDreG7r8Op4buTRMO04bq1w6nhurB04buv4butc8Opw7Row7R0w6lU4bu3w6nDlHTDusOp4buwdeG7rXTigJ3hurXDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhur3hurnhurvhu4fDqeKAk8Op4bq94bq54bq94bq54bqzw6nDtWnDqeG7rHPhuqThur5x4butw6khdOG7pcOp4buQ4bqk4butc+G6tcOpw4J04bulw6nDguG6sm/hu63DqTJu4butw6nhu5DhuqThurXDqXThuqThur7hu6Hhu63DqSF0w63DtHTDqSF0aeG7rXThurXDqcOC4bqy4bu34butc8Opw7Ru4bq+w6nhu7HEqcO0w6nDtGfDqeG6umnDqcO0aMO0w6nhu6vhu6/DrXXDqcO0buG6vsOp4buJ4butw6nhurbhuqTDrMOpw4JB4butc8OpdMOD4bqw4bq1w6nDtHThu4nhu63DqeG7reG6pOG7s3XDqcO1d8Op4bq0deG7rXTDqeG6tMOs4but4bq1w6nhu6vDg+G7rcOp4bq0w63DtHThurXDqeG7r+G7rXPDqeG7scOyw4LhurXDqcOCQeG7rXPDqeG7keG7r2fhu610w6nDgnThuqTDqeG6veG6teG7gcOpw4Lhu4TDqeG7k+G7t+G7rXMv4but4buJ4bux4bqzw6ln4butdMOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqTLhu4nhu63DqSHhuqThur7hu6Phu63hurXDqeG6sHRD4bqi4butc8OpVMOsdcOpIXRn4butdOG6tcOpw4J04bulw6nDiuG7i8Op4busc3R1w6kuw4Dhu63hurXDqeG7reG6pOG7s3XDqcOC4buz4buxw6nhurppw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7rUPhuqDDtMOp4buxxKnhu7HDqeG7kOG6pOG6vsOpNOG6pOG6vuG7neG7reG6tcOpw5Vnw6nhu6pp4butc+G6tcOp4buxw4F1w6nhu63hu4nhu7HDqcOCdOG6pMOp4butdMOy4bqww6lzw7Phu63DqeG6vcOpw4Lhu4TDqeG7k+G7t+G7rXPhurXDqcOCw63hu6/DqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7scOpw7R04buvw6nhu4fhurnDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCdEPhuqLhu61zw6nDiuG6pOG6vuG7neG7rcOiw6LDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqs6dOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8OpLjThu6jhu5BTw6nhu5Phu4vDqcOCw63hu6/DqcO0dOG7r8Op4but4buz4butc8Op4buRbuG7rcOp4buTQXXDqeG7seG6oHXDqcO0aMO0dMOp4butc3TFqeG6tcOpw7Row7R0w6nhu6tp4bux4bq1w6nDgnThu69ow4LDqeG7qXR5dcOpw4JDw6nhu5HhuqThur7DqeG7rXR5w6l04buX4bqww6LDqSHEkMOpw7R0w4HDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw7R04bunw6nhu5PhuqrDqcOC4bqyZ+G7rXPDqcOC4bqyw6x1w6nDtOG6pOG7ucO0w6nhurThu7Xhu61z4bq1w6nhu61n4bq+w6nhu61zQ+G6onXDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqeG7k+G7i8Op4bqwdG/hu63DqeG7k2/huqTDqeG6ukPDgOG7rcOpw4LhuqB1w6nhu7Hhu7nDgsOpw7VD4bqgw7TDqcO0Z+G7r8OpdMOA4but4bq1w6nDguG6ssSCw6nDgnRp4butdMOpdOG7ucOpLjThu6jhu5BTw6LDqeG7rOG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq74bq1w6nDguG7r2nhu63DqcOC4bun4butdMOpw7R2w6nhurvhu4PhurnDouG7geG7geG7hcOpdOG7ucOp4buTw63DgsOp4buRZ+G7rXTDqXR14buh4bqkw6l04bu5w6kuNOG7qOG7kFPDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDosOpVGnhu61zw6nhu61zdMO54butw6l04bu5w6nhu5Phu4vDqeG7rcOBw6nhu6tFw7TDqeKAnOG6ukPDg8OCw6nhu6l0duKAncOp4buTcMOpw4LhurLEgsOpw4J0aeG7rXTDqXThu7nDqS404buo4buQU+G6tcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu5N2w6nhurB0w6x1w6nhu6lww6nhu5Phu6Phu63DqeG7rXRD4bq3w6lzdWfDqeG7k8O54butdMOp4buz4butc8Op4buqQ8OA4butc8OpMuG7ieG7rcOpIXThuqThur7hu53hu63hurXDqcOK4buLw6khdGfhu610w6k74bqkbuG7reG6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4busdEPDqTThuqRu4but4bqzw6lzdWfDqeG7k8O54butdMOp4buz4butc8OpVOG7r2nhu61zw6kh4bqyeOG7rXPDqeG7rHN0xaln4bq1w6nDiuG7i8Opw5Thu43hu7HDqeG7qnXhu53hu63hurXDqXThuqThur7hu6Hhu63DqcOU4buN4buxw6khdOG6quG6vuG6s8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDqcO1acOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqSF04bulw6ky4buJ4but4bq1w6nDiuG7i8Opw5TDs+G6pMOp4buq4bu5w7ThurXDqXThuqThur7hu6Hhu63DqVTDsuG6pMOp4buq4bu5w7ThurPDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6nDtWnDqcOUZ+G7r8OpIXThu6XDqeG7qsOy4bqw4bq1w6nDiuG7i8Opw5XDueG7rXTDqS7DgOG7reG6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpIeG6snXhu6HhuqTDqS7DgOG7rcOiw6LDosOp4busdOG6uOG7rXPDqcOCb+G7scOpc0PDgOG7rXPDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqcO1w7nhu610w6nhu5Hhu6XDqcOC4bqy4buv4butc8OpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4bq6acOp4buraeG7scOpw4J04buZ4buvw6nDlWjDtMOp4buT4buLw6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDguG7s8Opw4J0xKnhu7HDqcOCdOG7neG7scOp4bq6Q+G6ouG7rcOpdOG7r2fDqeKAnOG7rXND4bqidcOpw4Lhu7XDguG6tcOp4bq6deG7ocO0w6nDguG7tcOC4oCdw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqVThu6zhu5DDqcOC4buvaeG7rcOpw4Lhu6fhu610w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buS4bu34butc8OpdGnhu610w6nDtOG6rOG7rXPDqeG6uuG6oHXDqeG6sHThu6/hu61zw6nDguG6smnhu6/hurXDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqXThu7l1w6nhu5Phu4vDqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nhu5NBdcOp4bux4bqgdcOp4bur4bufw6nhu6vhu7V1w6nhurppw6nDtGjDtHTDqcOCdETDtMOp4buraeG7scOp4bq6deG7ocO0w6nhu7Hhu7nDgsOpw7Row7R0w6nhu6l04buvZ8OpdHjDtOG6tcOp4bq0aMOCw6nhurrhuqB1w6nDtMOAw6nhurTEguG6tcOp4buTdcOp4buT4bqm4butc8Op4bq64bqgdcOpw4Ju4buxw6nDgkPhurXDqeG7rXPhuqThur7hu6Hhu63DqeG6unjhu61zw6nDtOG6qmfDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqXThu7l1w6nhurp14bud4but4bq1w6nhu63hu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhurppw6nhu6x0buG7rcOp4buRbuG7rcOp4oCcw7R04bqk4butc8Opw4Jn4bq+4oCdw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDtGjDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqXTDgcOpw4LhurLDg8Op4but4buz4butc8Op4buRbuG7rcOp4bq64bufw6nDtGjDtMOp4buTdeG7n+G6pMOp4bupdeG7oeG7rcOp4bqwdOG6qMO0w6nhurrhuqjDqcO0dOG7r8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OC4bq1w6nhu6l14butdMOp4buR4buvZ+G7rXTDqeG7rXRD4bq3w6nDgsO64butw6nDtHRv4bqww6nhurppw6nhuqrhur7DqcOCdGjDtMOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqeG7rXNu4butw6l0aeG7rXPDqcO0dOG7r8Op4but4buz4butc8Op4buRbuG7rcOp4bq6Z+G6vsOpw4LhurLhu53hu63DqeG6u+G6vcOp4butc3TDueG7rcOpw4Lhu4TDqeG7k+G7t+G7rXPhurPDqeG7kcOt4bq+w6nhu61zdOG7n8Opw7R04buvw6nhur/DouG7heG6veG7g8OpdOG7uXXDqeG6unXhu53hu63DqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63hurPDqcO04bqk4butc8OpROG7rXPDqcO0dMOy4buxw6nDguG6ssOsw6nDquG6v8OiZuG7h+G6v8Opw4Jv4butw6nhurB0buG7rcOpw7V24but4bqzw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw4LDsuG6sMOpdOG6pG/hu63DqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqXN1Z+G7r8Opw7Row7TDqcOCdeG7o+G7rcOpw7Xhu7nDqeG7qXThu69nw6l0eMO0w6nhu6lGw6nDgnThuqTDssOCw6nDtHThu6/DqcOq4bq/4bq5w6Lhurnhur/hurnDqeG7q0PDg8OCw6nhu61zQ+G6onXhurPDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG6u+G7geG7h8Opw7R04bqkw4F1w6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LhurXDqcO04bqk4butc8OpROG7rXPDqeG7q+G6pmfDqXPDreG7r+G6tcOp4bqyZ+G6pOG6tcOpw7ThuqrDqeG6tuG6pMOs4bq1w6nDgnRFw7TDqeG6sHThu43hu7HDqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOiw6LDosOpIUHDqcO0dETDtMOp4oCc4bup4bujw4LDqeG7reG7tXXDqcOCdeG7neG6pMOpw4J04bqow6nhu63hu7Phu61zw6nhurTDrOG7reKAncOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu5N14buf4bqkw6nhu6l14buh4butw6nDteG7pcOpw6zhu610w6l0Q8SC4butc8Op4buR4buvw6nhu5Hhu6XDtHTDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZsOp4buTcMOpc3XhuqB1w6nDgnR14buh4bqk4bq1w6nhurbhuqTDrOG7rXPDqcO1aMOp4bq6acOpw4J14bud4bqkw6nDgnThuqjDqcO0aMO0w6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOpw7R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61z4bq1w6nDgnXhu53huqTDqcO1dXDhuqTDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqs74bqkZ8Op4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r+G6tcOp4butdHXhu5/huqTDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu61BdcOpw7XDssOCw6nhu6l0aMO0w6nhu5Phu4vDqeG6umnDqeG7k2fhu61zw6nhu5NDw4PDtMOpw7Row7TDqcO0b+G6sMOpVOG7rOG7kMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDguG7p+G7rXTDqeG6tuG6pGfhu63DqcOCbuG7scOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4butdEPhurfDqcOCdOG7ieG7scOpdHl14bq1w6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqcO0aMO0w6lzdWfDqeG7k8O54butdMOpw7R0w7rhu610w6nhurRow7R04bq1w6nhu61zQ+G6onXDqcO0dsOpw7Thu7Phu61z4bq1w6nDtGjDtMOpdOG7ucOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63hurPDqcO0aMO0w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhurB0d+G7rXPhurXDqcO0dOG7teG7rXPDqeG7keG7pcO0dMOpw7Xhu6Hhu6104bqzw6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bqwdHfhu61z4bq1w6nDtHThu7Xhu61z4bq1w6nhu6l0xKnDtMOp4bqwdOG6qMO0w6l0w7LhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nDgnR14bud4butw6nDgmd14bqzw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7reG7s+G7rXPDqcOCdOG7s+G7rcOp4bux4bqgdcOiw6LDosOp4busdHXhu5/huqTDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nDqcO0w4DDqeG6tMSCw6nDgm7hu7HDqXThuqThur7hu6PDguG6tcOp4but4buJ4butc8Op4buT4bu54butc+G6tcOp4bq0aOG7rXPDqcOCw63hu6/DqeG7k+G7i8Op4bq6Q8ODw4LDqeG6tuG6pGfDqeG7rXThurjhu61zw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7reG6tcOp4bq6xJBnw6lzxKnhu63DqcO1dsOp4bq64bqgdcOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r+G6tcOp4bq6xJBnw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDtMOAw6nhurTEgsOpdOG7uXXDqeG6uuG6uOG7rXPDqeG7scOt4butdOG6tcOpw4J14bud4bqkw6nDtXVw4bqkw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5R2w6nDgnRww6nhu612deG6tcOp4bq6deG7ocO0w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4bq6acOp4buraeG7scOpw4J04buZ4buvw6nDgkPDqcOCQ8SC4butc+G6tcOp4buTw63hu6/DqeG7k0TDtOG6tcOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcO0aMO0dMOpVOG7t8Opw5R0w7rDqeG7sHXhu610w6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqVThu6zhu5DDqcOC4bqy4buv4butc8Opw4Lhu6fhu610w6nhu5Phu4vDqeG7k8Otw4LDqeG7k0PDg8O0w6nhu610deG7n+G6pMOp4bup4bujw4LDqeG6tuG6pMOsw6nhu5No4butc8Opc3R1w6nhu610w7Lhu63hurXDqcOCdHDDqXR14buh4butw6nEgsOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqcOCbuG7scOpw7Rn4buvw6nDtOG6qmfDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqXThu7l1w6nhurp14bud4butw6nhu63hu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6unXhu6HDtMOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw7TDgMOp4bq0xILDqXThu7l1w6nhurrhurjhu61zw6nhu7HDreG7rXTDqcOC4buvaeG7rcOp4buRdeG7oeG7reG6tcOp4buTaOG6sMOpROG7rXPDqeG6uuG6oHXDqeG6vuG7neG6pMOpw7TDs+G6pMOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOpw4LDueG7rXTDqXTDueG7rXTDqeG7seG6oHXDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqeG6snVzdMOC4bqzZeG6q+G6qeG6tMOC4bqy4buv4butc+G6q8Opw5VpdcOp4bq6acOpw6zhu6104bq3w6lU4buvaeG7rXPDqeG7qmfhu63huqkv4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqr4bqpL+G6sOG6qw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]