(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc xung quanh vấn đề xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá, trong đó đề cập bất thường trong xét tuyển một số chuyên ngành không phù hợp với ngành kiểm lâm; một số hợp đồng lâu năm tại Chi cục không được ưu tiên tuyển dụng. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Mai Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.

Thấy gì từ công tác tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

Báo Thanh Hóa nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc xung quanh vấn đề xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá, trong đó đề cập bất thường trong xét tuyển một số chuyên ngành không phù hợp với ngành kiểm lâm; một số hợp đồng lâu năm tại Chi cục không được ưu tiên tuyển dụng. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Mai Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.

Thấy gì từ công tác tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

Cán bộ kiểm lâm tuần tra rừng (Ảnh minh họa)

PV: Xin ông cho biết trình tự, thủ tục thực hiện xét tuyển viên chức năm 2020 tại Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa?

Ông Mai Hữu Phúc: Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-SNN&PTNT ngày 24-02-2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 1362/SNN&PTNT-TCCB ngày 17-4-2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; Kế hoạch số 40/KH-SNN&PTNT ngày 01-9-2020; Phương án số 3395/PA-SNN&PTNT ngày 01-9-2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020; Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức số 38/KH-CCKL ngày 22-7-2020; Phương án tuyển dụng viên chức số 363/PA-CCKL ngày 09-9-2020 và tổ chức thực hiện đầy đủ các bước quy trình xét tuyển theo quy định, cụ thể như sau:

Thành lập hội đồng xét tuyển viên chức; Ban giám sát kỳ xét tuyển, các ban giúp việc hội đồng (Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và ban kiểm tra sát hạch) đảm bảo số lượng, thành phần theo đúng quy định.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ (phiếu) đăng ký dự xét tuyển: Thực hiện thông báo tuyển dụng, Chi cục kiểm lâm đã tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức của các thí sinh đăng ký dự tuyển theo đúng chuyên ngành cần tuyển đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Kết quả có 106 hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại Chi cục kiểm lâm đủ điều kiện tiêu chuẩn được tham dự xét tuyển vòng 2 (vòng phỏng vấn) theo quy định. Trong đó số thí sinh đang là lao động hợp đồng làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục kiểm lâm là 38 thí sinh; số thí sinh tự do là 68 thí sinh.

Tổ chức phỏng vấn: Hội đồng xét tuyển viên chức Chi cục đã thành lập ban kiểm tra sát hạch giúp hội đồng tổ chức phỏng vấn theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả xét tuyển được bảo mật theo đúng chế độ tài liệu “Mật” theo quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Trong quá trình xét tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức Chi cục kiểm lâm đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật.

PV:Trong quá trình xét tuyển có một số ý kiến phản ánh về những bất thường trong việc xét tuyển viên chức tại Chi cục kiểm lâm; một số vị trí việc làm không phù hợp với chuyên ngành Kiểm lâm. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Ông Mai Hữu Phúc: Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp và tổ chức thực thi pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng; được giao thẩm định các đề án, dự án, phương án, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái, cộng đồng, cho thuê môi trường rừng của các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh; thẩm định phương án phát triển rừng bền vững của các chủ rừng theo quy định; tham mưu chấp nhận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và các hoạt động lâm nghiệp, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân sống trong rừng, ven rừng; quản lý các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở, trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã; chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã; kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu lâm sản đặc biệt trên các tuyến giao thông đường Bộ, đường Sông….

Vì vậy, Chi cục kiểm lâm rất cần những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp làm chuyên gia trong các lĩnh vực để thực hiện các nhiệm vụ trên. Đồng thời có đủ cán bộ kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ sử dụng, bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ công tác PCCCR; bảo dưỡng, sửa chữa xuồng máy được trang cấp phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến giao thông đường sông, lòng hồ...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2020 Chi cục kiểm lâm đã xây dựng Đề án vị trí việc làm viên chức số 208/ĐA-CCKL, trong đó xác định rõ nhiệm vụ và các ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, từ đó Chi cục kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức cụ thể về số lượng vị trí việc làm cần tuyển, chỉ tiêu cần tuyển và từng nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển, nhằm tuyển dụng đủ các chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chi cục đã báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 11527/UBND-KHTH ngày 21-8-2020.

Chi cục Kiểm lâm được tuyển các vị trí, chuyên ngành cụ thể sau: 04 kế toán có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán. 43 vị trí kiểm lâm có trình độ đại học trở lên bao gồm các chuyên ngành: Lâm học, lâm sinh, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên rừng và môi trường, quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý tài nguyên và môi trường, khuyến nông, khuyến nông phát triển nông thôn, bảo vệ thực vật, nông lâm kết hợp, khoa học môi trường, chế biến lâm sản, quản lý tổ chức và nhân sự, quản lý văn hoá, văn hoá du lịch, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin quản lý, chăn nuôi, nông học, luật, kinh tế, kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, kinh tế thương mại, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh, quản lý đất đai. 04 vị trí kiểm lâm có trình độ trung cấp trở lên bao gồm các chuyên ngành: lâm nghiệp, kỹ thuật lâm nghiệp, chăn nuôi - thý y, cơ khí máy tàu biển.

Như vậy, Chi cục Kiểm lâm chỉ tuyển dụng những vị trí, chuyên ngành đã được Sở Nội vụ thẩm định và UBND tỉnh chấp thuận.

P.V:Xin ông cho biết các đối tượng ưu tiên theo văn bản chấp thuận của UBND tỉnh và kết quả xét tuyển viên chức tại Chi cục Kiểm lâm năm 2020?

Ông Mai Hữu Phúc: Thực hiện Công văn số 11527/UBND-THKH của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp nhận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, tại mục 2 quy định “Ưu tiên các trường hợp đã ký hợp đồng lâu năm, tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu vị trí làm việc cần tuyển dụng”. Căn cứ quy định pháp luật (quy định tại Khoản 7, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ) thì đối tượng là lao động hợp đồng đang công tác tại các đơn vị hành chính như Chi cục kiểm lâm không thuộc đối tượng được ưu tiên như trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức (trừ trường hợp thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP). Vì vậy, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa không có cơ sở, căn cứ để ưu tiên cho các đối tượng đang làm hợp đồng tại Chi cục kiểm lâm hơn các thí sinh khác.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các thí sinh là lao động hợp đồng đang công tác tại Chi cục kiểm lâm, Chi cục đã mời toàn bộ các thí sinh này về Chi cục quán triệt đầy đủ các nội dung quy định trong việc xét tuyển viên chức; có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có thí sinh tham dự xét tuyển, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện về mọi mặt, đặc biệt là thời gian để các thí sinh có điều kiện ôn luyện tham gia xét tuyển đạt kết quả cao nhất; đồng thời căn cứ vào Khoản 4 Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ, quy định “Trường hợp có 2 người có kết quả phỏng vấn bằng điểm nhau thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển”. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch quy định đối tượng ưu tiên trong trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn kể cả cộng điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở cùng chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì ưu tiên người đang là lao động hợp đồng lâu hơn tại đơn vị là người trúng tuyển.

* Về Kết quả xét tuyển:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2): 106 người.

- Số thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển: 95 người (11 người bỏ phỏng vấn)

- Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 50 người, gồm:

Thí sinh thuộc đối tượng đang là lao động hợp đồng của Chi cục kiểm lâm: 26 người/38 người dự tuyển; trong đó lao động hợp đồng không xác định thời hạn (có quỹ lương) là 10 người/10 người dự tuyển. Lao động hợp đồng thực hiện chính sách phát triển tre luồng (có quỹ lương) 5 người/6 người dự tuyển. Lao động hợp đồng theo Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng (không có quỹ lương, thực hiện theo chương trình dự án hàng năm) 8 người/17 người dự tuyển. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là 1 người/3 người dự tuyển. Lao động hợp đồng theo Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (không có quỹ lương): 2 người/2 người dự tuyển.

* Thí sinh tự do dự kiến trúng tuyển: 24 người.

Kết quả kỳ xét tuyển viên chức của Chi cục kiểm lâm đã đúng theo quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức và thực hiên nghiêm các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, phương án của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]