(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25-5, Đảng ủy Quân sự huyện Hà Trung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đăng Hùng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện. 
4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7ieG7i0dIRuG6pMOCQeG7ieG7quG7ncOCQW7hu4jhu45uOUl0w4JuR01uw4FJ4buO4buzw4JuI8ahbsOgRknDgkFuR+G6um7hurZ5SG5Bw4BP4buVbsOCw4HDgOG7s+G6tG7hurbDlG5Iw4FNxrBuw4HDgOG7s8OCbiFBw4HDg27hu4RJ4buOeUhu4buq4bubw4Buw4FFw4Bu4buq4budw4JBbsWpRW7hurLDusOCbkjDgUtuPeG6q+G7iy9HSEbhuqTDgkHhu4nhu4svw4HDs+G7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7giPhu7Hhu5Xhu6lt4buJxq/DgcOAw71JbsOyw7Utw7VnbuG7quG7ncOCQW7hu4jhu45uOUl0w4JuR01uw4FJ4buO4buzw4JuI8ahbsOgRknDgkFuSMOJbsaww4FLxrBuw4FFw4Buw4JBw4HDg25H4bq6buG6tnlIbkHDgE/hu5Vuw4LDgcOA4buz4bq0buG6tsOUbkjDgU3GsG7DgcOA4buzw4JuIUHDgcODbuG7hEnhu455SG7hu6rhu5vDgG7DgUXDgG7hu6rhu53DgkFuxalFbuG6ssO6w4JuSMOBS2494bqrZ27DgsOBw4Dhu7PhurRu4bq2w5Ruw7Jvw7JvLcOyb8Oyw7VobuG7qsSQw4JBbsaww4HhuqBuLHhu4bqt4bufw4Ju4buow7lJZ27FqOG6oG5Iw4FKbiNJ4buO4buzw4Ju4buI4buOZ27FqOG6oG5Iw4FKbuG7quG7ncOCQW7hu4jhu45uOUl0w4JuR01uw4FJ4buO4buzw4JuxrDDgeG7iG5IRuG6om7DgUXDgG7DgkHDgcODaG7hu6hNbsOBRcOAbsOCQcOBw4NuxrDhuqZuxrDhu5fGsG7hu6vEkMOCQW7GsMOB4bqg4buFbix4buG7quG7n8OCQW4jw4zDgkFnbjjDgeG6pm7Gr8OB4buIbsOCw4HDgOG7s+G6tG7GsMOB4bqgw4LDgW5IRsODZ27FqEVuxq8jOcOhbkjEgsOCw4FmbiFBSeG7juG7t8OCbiFB4bqoxrBuw6DDgUvGsGduOMOB4bqmbsWo4bqgbkjDgUpuI0nhu47hu7PDgm7hu4jhu45nbsavw4Hhu4huSMODxrDDgW7huqHFqCHhu6huw4FJ4buO4buzw4JmbuG6suG7o8OCw4Fu4bur4bub4bqkbsaw4buXxrBuxajhu5XDgm7hu4x04buObuG7qU3DgkFu4buq4budw4JBbsOTxqFu4bqt4bufw4Ju4buCw4HhuqzDgkFuI0nhu47hu7PDgm7hu4jhu45uxrDDjMOCQW5I4bqkxqHDgm5Iw4Hhu7VuxrDhu5fDgm7FqUVnbsaww4HDgHnDgm5H4bqubsWo4buVw4Juxq8jOcOhbsOBSeG7juG7s8OCaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4vDgOG6tEFuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu6lIw4FJ4bq0xaluw4DGr+G7scOCSOG7sUZtbkdI4buO4bqy4bux4bq9bcOSw4Dhu6lIw4Hhu4Vu4buTb2/hu4Lhu4xmbsOB4buxw4BBw4FI4buFbsO0b2/hu4Lhu4xmbW5HRsaw4bq9bS8vxrDhu6nDgmjFqeG7leG6pEjDgeG7lcOCw4HDgeG6pOG7lWjDk8OCL+G7qeG7sUfhurZI4bqk4buCL8OC4buxw5JHL8Oy4buNw7LDsy/Ds+G7j+G7k+G7qeG7j8Ozw7Rv4buTb+G7mUjDtMOz4buN4buTb+G6sm9o4bqw4buCQeG7g0bhur3DtOG7j+G7jW1u4buV4bqySOG6vW3hu6rhu53DgkFu4buI4buObjlJdMOCbkdNbsOBSeG7juG7s8OCbiPGoW7DoEZJw4JBbkfhurpu4bq2eUhuQcOAT+G7lW7DgsOBw4Dhu7PhurRu4bq2w5RuSMOBTcawbsOBw4Dhu7PDgm4hQcOBw4Nu4buESeG7jnlIbuG7quG7m8OAbsOBRcOAbuG7quG7ncOCQW7FqUVu4bqyw7rDgm5Iw4FLbj3huqttbsOSw4Dhu6lIw4Hhur1t4buTb29tbsOB4buxw4BBw4FI4bq9bcO0b29tbi/hu4nhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxq/hu5Xhu4JIw4DhuqTDgm3hu4nGr+G7l8awbuG7q+G7m8OAbsWpw4Dhu7VJbuG7qU1uw4FFw4Buw4JBw4HDg2jhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJw6BG4bqkw4JBbsOCTuG7lW7DgsOBw4Dhu7PhurRu4bq2w5Ru4buESeG7lWdu4buq4budw4JBbuG7iOG7jm45SXTDgm5HTW7DgUnhu47hu7PDgm7hu6vhu6NuSMO54buCbkhGScOCQW7hurLhu6PDgsOBbuG7q+G7m+G6pGduxrDDgcSCbuG7q+G7m+G6pG5IRsOA4bu1w4Ju4bq2w4Hhu5XDgG5Iw4luxrDDgUvGsG7DgeG6pMahw4JuSMOBxqHDgsOBbkhESG7Dk8ahbuG7jEl1SG5H4buhxrBuxrDhu5fGsG7GsMOBxIJuSMOAeElnbsOCw4HDgOG7s+G6tG7Dk+G7im7hurTGoW4hQcOBw4Nu4buESeG7jnlIbuG7q+G7m8OAbsOBRcOAbuG7q8O9bkbhu5Vuw4LDicOAbsWpw7lIbuG6ssah4buFbsOgw4Hhu5XhurRu4bq0SkluxrDDgeG6pG7GsHXhu4Ju4buI4buOZ27GsMOB4bqgw4LDgW7hu4RJ4buOw73Dgm7hu6vDg+G7lW7hu4LDgUrhurrDgkFu4bqy4bujw4LDgW7hu6vhu5vhuqRnbsaww4HEgm7hu6vhu5vhuqRuSMOBTcawbsOBw4Dhu7PDgm5IREhuw4LDgcOA4buz4bq0bsOT4buKbuG7hElExrBu4buCw4HhuqzDgkFnbsavQ8OCQW5I4buXxrBu4buESXTDgm5HTW7hu6vDg+G7lW7hu4LDgUrhurrDgkFobsOgw4Hhu5XhurRu4bq0SkluxrDDgeG6pG7huqHFqCHhu6huw4FJ4buO4buzw4JuSMOJbsaww4FLxrBuI0XDgG5Iw4HDgG7DgsOBw7nDgm5Iw4FLxrBu4buCw4Hhu5fhu4Ju4bqyScO5SG7Dk8O9buG7qXTDgm7hu4RJdMOCbkhNbsOT4buzbsawdeG7gm7DgUnhu47hu7PDgm7Dk8ahbkjDgeG7leG6tG5Bw4Dhu5VuI0XDgG5Iw4HDgG7GsHXhu4JuSMSCw4LDgWduxrB14buCbjlJdMOCbuG6tsOBSWduxahFbjlJRMawbuG7gsOB4bqsw4JBbkjhuqTGocOCbuG7hElExrBu4bur4bubSG7hurZ5SG7hu4RJ4budbsaw4buV4bqkaG47eUhu4buESeG7nWduw4Lhu5/hurRuw7Jvw7LDsm7hu6vEkMOCQW7GsMOB4bqgbsavw4HEgm7DgUnhu45uSEZK4buAw4JBbuG7q+G7m0huQcOA4budw4Buw4LDgeG6om5I4bqkxqHDgm7hu4RJRMawaG7DoMOBTcawbsOBw4Dhu7PDgm5IREhuxrBDw4JBbkjhu5fGsG5ISeG7juG7tcOCbuG7hEl0w4Juw4HGocOCQW7DguG7n+G6tG7DgeG6pMahw4JuSMOBxqHDgsOBbsOzb2/hur9uxrDDgcSCbkjDgHhJbkHDgOG7leG6pG7hu4RJdMOCbsaww4HhuqRuxrDhu5fGsG7hu6vhurrDgm7Dk8ODbuG7hEl0w4Ju4burRcOAZ25IRuG6pMOCQW7Dgk7hu5Vuw4LDgcOA4buz4bq0buG6tsOUbuG7q+G7o27Fqcahw4JuQcOA4buV4bqkbuG7j+G7mcO1bkjDgeG7lcOCw4Fuw4LDgHjDgm7DgsOBw7nhu4Juw4JBxKhnbkjDgHnhu4Juw4LDgcO5w4Ju4buPw7Thu5Nu4buESXTDgm7DgsOBdMOCbsOB4bqkxqHDgm5Iw4HGocOCw4FuIeG6rTnDoW7Dk8O9buG7q8OD4buVbuG7gsOBSuG6usOCQWhoaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4k4w4FEw4Buw4Hhur7hu4Juw5PhurzDgG7DoEZJw4JBbuG7q+G6pMahw4Juw7Thu48vw6FKbuG7q+G6pMahw4Ju4buN4buZby85SXTDgm7hu6vhuqTGocOCbsOzbkjDiW7GsMOBS8awbuG7gsOBw43GsG5IRuG7lWdu4burw4DDvUlu4burRcOCQW7hu4RJdMOCbsOCw4F0w4Ju4bupTW7FqcODbkjDgeG7leG6tG5Bw4Dhu5VuSMO54buCbsOBSXXDgm7DgUl1w4Ju4bqySeG7juG7s8OCZ27hu6nDgOG7t8OCbkjDueG7gm7hu6tFw4JBbsOTw4B4w4JnbuG7q8SQw4JBbkjDgcOKw4BuSMOJbsaww4FLxrBuSMO54buCbsOBSXXDgm7DgUl1w4Ju4bqySeG7juG7s8OCbsaw4buXw4JuxalFbuG6tsOBScOCQW7FqG5Iw4FJRcawbsOgw4Dhu7VJbuG7q+G6pMahw4Ju4bupTW7FqcODbuG7q0XDgkFuw5PDgHjDgm7DgUnhu47hu7PDgm7hu6vhu53hurRuxanhu53huqRuw4JBw4HDgHjhurRuSMONxrBu4buVw4JuSOG6pMahw4JuSEnhu47hu7NIbuG7q0TDgG7Dk8O9bsOCQUrhuqzDgG7Dk8ahbsOTxKhu4bq2w4HhuqBuSEbhu5XDgkFuxanDg2jhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJxah4w4JuxrDhu5vDgsOBbuG7q+G6pmdu4buq4budw4JBbuG7iOG7jm45SXTDgm5HTW7DgUnhu47hu7PDgm7hu6vhu6Nu4buCw4FEw4Buw4Hhur7hu4Juw5PhurzDgG7GsOG7l8awbsOCQcahw4LDgWdu4bur4bqkxqHDgm5Iw4Hhu7VuSMOB4buV4bq0buG6tEpJbsaww4HhuqRu4bqhxagh4buobsOBSeG7juG7s8OCbkjDiW7GsMOBS8awbsaww4FK4bq6w4JBbkhGw4DDgsOBbkhGw4BudMOCbkjDgeG7l8OCQW7hu5Fuw4LDgXTDgm7hurbhu5Juw4LDgOG7s+G6tG7hu5HDtW7DguG7n+G6tG7DgkHGoeG7jm7DoMWoLMOhZ27hu6vhu6NuSMOJbsaww4FLxrBuQXHhu4Ju4bq0cUhuSHHDgkFu4buEScahbsaww4HhuqRu4burRMOAbkhK4bq+w4JBbsOCw4F0w4Ju4bupw4Phu4JuSHlIbiFBSeG7jnjDgm7hu6rhu5fDgm7Dk+G6vMOAbkdEbkjDgMO9w4Ju4buNw7RvbkhGw4Dhu7NJbuG7q8SQw4JBZm5IccOCQW7hu4RJxqFuxrDhu5fGsG5Bw4Dhu5Vu4bur4bqiw4LDgW7GsMOB4bqgw4LDgW5H4buXxrDDgWduQcOA4buVbuG7q+G6osOCw4Fu4bq2w4HhuqZu4bq2w4Hhu5/DgmhoaG47w4Hhu53huqRuR+G7l0hnbuG7jHThu45u4bupTcOCQW7Fqcahw4JuQcOA4buV4bqkbsOzb27igJwhw4HGoW5I4bqiw4LDgW7DgkHDgeG6ruG7leKAnWdu4oCcIcOBxqFu4bur4bubw4Bu4bur4bqkxqHDgm7hurZ5SOKAnWdu4oCcIUFDw4Buw4LDgcahbsOzb29u4burxJDDgkHigJ1uxrDDgeG6pG7GsOG7l8awbkHDgOG7lW7hu6vhuqLDgsOBbsaww4HhuqDDgsOBbkfhu5fGsMOBZ27DgUVuw4JBw4HDqOG6pG5IRnjDgm7hu6vDg+G7lW7Fqcahw4Juw4FJ4buO4buzw4JnbuG7hEl0w4Juw4LDgXTDgm5IRuG6pMOCQW7hu6vhurrDgm7Dk8ODbsaw4bqmbsOB4bqkxqHDgm7GsOG7ncOCw4Fu4bq2w4HhuqZu4bq2w4Hhu5/Dgm7Dk8O9bsOCw4HGoW7hu4Buw5PhurzDgG5Iw4nDgkFuR0RuSMOAw73Dgm7hu5Phu5NvbkhGw4Dhu7NJbuG7q8SQw4JBaGho4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icWoxq8jbjlJdMOCbkdNbsOBSeG7juG7s8OCbuG7hEnhu5XDgm5IdOG6tG7hurLhu6PDgsOBbuG7q+G7m+G6pG7hu4x04buObuG7qU3DgkFu4bur4bq6w4Juw5PDg27Dk0/DgkFu4bq04bubw4LDgW5I4bqkxqHDgm7hu6nDgOG7s8OCaG44w4Hhu5dIbuG7q0XDgkFuw5PGoW7hu6lJ4buObkhG4bqibsOBw4Dhu7NJbuG7hEnhu51u4buCw4HhuqTDgkFuSEbGoeG6pG5Iw4HDgG7hu6tJ4buVbuG7hEnhu455SG5Iw4Hhu6HDgkFnbsaw4buXxrBu4bur4bq+SG5Iw4HDgG7hu6tJ4buVbuG7q0VIbuG6tuG6oMaww4Fnbsaw4buV4bqkbuG7q8OA4bu14bq0Z27hurbDg+G7gm5Iw4HDisOAbuG6tsOB4buxw4JuSMOBSuG7gMOCQW7GsOG7l8awbkjDueG7gm5Iw4Hhu7Vnbsaw4buXbsOCw4F0w4Juw4HhuqTGocOCbkjDgcahw4LDgW5IREhuw4LDgcOA4buz4bq0bsOT4buKaG7Gr0PDgkFuSOG7l8awbuG7jHThu45u4bupTcOCQW7hu6rhu53DgkFuxalFbuG7q0rhur7GsG7GsMOBw41uSEbhuqjDgkFuw4LDgXDhurRuw4J0w4JBbsaw4buV4bqkbsOC4bufw4JBbuG6sk3GsG7hurLhu6PDgsOBbuG7q+G7m+G6pGduSOG6oMOCw4FuxrDDgcOAecOCbuG7q3VJbsaw4buI4buVbsaw4buXxrBuxrB14buCbuG7iOG7jmduxrDDgcOAbsWpRWhuIUXDgG7FqUVu4bur4bqkxqHDgm7hurZ5SGduSMOBRMOCQW7DgsOBdUhnbuG7qXTDgm7GsMOB4buIbkhESGdu4bur4bq6w4Juw5PDg27hu5XDgm5I4bqkxqHDgm5ISeG7juG7s0hu4burRMOAZ27DgeG6pMahw4JuSMOBxqHDgsOBbkhESG7hurThuqjDgG7DgsOBw4Dhu7PhurRuw5Phu4pu4burSuG6vsawbkHDgOG7leG6pGhuIeG7n+G6tG7Dsm/DssOzZ27Dsm/DssOyZ27hu6rhu53DgkFuxalFbuG7hEl0w4JuR01uw4FJ4buO4buzw4Juw4HhuqTGocOCbkjDgcahw4LDgW7hu4xJdUhuR+G7ocawbsOCw4HDgOG7s+G6tG7Dk+G7imdu4bur4bq6w4Juw5PDg27hu6vhu5tIbsOTT8OCQW7hurThu5vDgsOBbkjhuqTGocOCbuG7qcOA4buzw4Ju4oCc4bq04bunSW7hurRNxrBnbkjDgHhJbsWpw4Dhu7VJ4oCdZ27hu6tK4bq+xrBuxahFbsOgSm7hurLhu7PDgsOBbjlJdMOCbuG6tsOBSW5IccOCQW7hu6nhu5XDgsOBbsOBw4Dhu7NJbuG7q+G6usOCbsOTw4NuOUnhu455SG5Iw4Hhu6HDgkFobsOgTMOCQW7FqUrhurzGsG5IRsOA4bu1w4Ju4bq2w4Hhu5XDgG5Iw4FNxrBuw4HDgOG7s8OCbsaw4bqmbsOBw4Dhu7NJbuG7hEnhu51uw7Ju4bq2w4F0SW7hu6tFSG7hu4LDgeG7l2duQeG6puG7gm7hu4LDgcO6w4Ju4buMdOG7jm7hu6lNw4JBbuG7quG7ncOCQW7FqUVuw6DDoeG6rS5nbsaw4bq6buG7hEnhu5XDgm7hu6vhurrDgm7Dk8ODbuG6rS7DoOG7qG7igJwu4bunSW7hurRNxrBnbkjDgHhJbsWpw4Dhu7VJ4oCdaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4vDgOG6tEFuxrDhurLhu5VHR+G6vW3DgMav4buxw4JI4buxRm1uR0jhu47hurLhu7Hhur1tw5LDgOG7qUjDgeG7hW7hu5Nvb+G7guG7jGZuw4Hhu7HDgEHDgUjhu4Vuw7XDssOy4buC4buMZm1uR0bGsOG6vW0vL8aw4bupw4Joxanhu5XhuqRIw4Hhu5XDgsOBw4HhuqThu5Vow5PDgi/hu6nhu7FH4bq2SOG6pOG7gi/DguG7scOSRy/DsuG7jcOyw7Mvw7Phu4/hu5Phu6nhu4/Ds8O0b+G7k8Oy4buPSOG7jeG7k+G7jW/hu43hurJvaOG6sOG7gkHhu4NG4bq94buPbW7hu5XhurJI4bq9beG7quG7ncOCQW7hu4jhu45uOUl0w4JuR01uw4FJ4buO4buzw4JuI8ahbsOgRknDgkFuR+G6um7hurZ5SG5Bw4BP4buVbsOCw4HDgOG7s+G6tG7hurbDlG5Iw4FNxrBuw4HDgOG7s8OCbiFBw4HDg27hu4RJ4buOeUhu4buq4bubw4Buw4FFw4Bu4buq4budw4JBbsWpRW7hurLDusOCbkjDgUtuPeG6q21uw5LDgOG7qUjDgeG6vW3hu5Nvb21uw4Hhu7HDgEHDgUjhur1tw7XDssOybW4v4buJ4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsav4buV4buCSMOA4bqkw4Jt4buJ4buqxJDDgkFuxrDDgeG6oG4seG7huq3hu5/Dgm7hu6jDuUlnbsWo4bqgbkjDgUpuI0nhu47hu7PDgm7hu4jhu45nbsWo4bqgbkjDgUpu4buq4budw4JBbuG7iOG7jm45SXTDgm5HTW7DgUnhu47hu7PDgm4jxqFuw6BGScOCQW7hurZ5SG7hurJJw7nDgmjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJOMOB4buXSG7FqcOA4bu1SW7GsMOBxIJu4bur4bub4bqkbkjhu5vDgG7DgUXDgG7DgkHDgcODZ27hu6vEkMOCQW7GsMOB4bqgbix4buG7quG7n8OCQW4jw4zDgkFnbuG6oeG7km7Dk8OAeMOCbsWoxq8jbuG7quG7ncOCQW7FqUVnbjjDgeG6pm7Gr8OB4buIbsOCw4HDgOG7s+G6tG7GsMOB4bqgw4LDgW5IRsODZ27FqEVuxq8jOcOhbkjEgsOCw4FmbuG7q8SQw4JBbsaww4HhuqBuLHhu4bqt4bufw4Ju4buow7lJZ27FqOG6oG5Iw4FKbiNJ4buO4buzw4Ju4buI4buOZ27FqOG6oG5Iw4FKbuG7quG7ncOCQW7hu4jhu45uOUl0w4JuR01uw4FJ4buO4buzw4JuQcOBw4Buw4LDgcO5w4Ju4bq2eUhu4buESeG7nW7hu6vhu5tIbuG7q0rhur7GsG7GsOG7iOG7lW7hu6rhu53DgkFu4buI4buObjlJdMOCbkdNbsOBSeG7juG7s8OCbuG7q+G7m0hu4burSuG6vsawbkjDgcOKw4BuQcOA4buVw4Ju4buESeG7lWhu4buqxJDDgkFuSMOBw4rDgG7GsOG7l8awbuG7q8SQw4JBbsaww4HhuqBu4buOeEluxrDDuklu4buq4budw4JBbuG7iOG7jm45SXTDgm5HTW7DgUnhu47hu7PDgm7hurbDgeG7ocawbuG7gsOB4buKxrBu4bq2w4HhuqZu4bq2w4Hhu5/Dgmduw4Hhu5vDgm7GsMOBeWZu4buCw4Hhu5dIbsOBSeG7jm7Dk+G7lcOAbkhG4bqsZ25IRuG7l8aww4Fuw4LDgcOA4buz4bq0bsaw4buI4buVbsawdeG7gm7hu4jhu45nbuG6suG7o8OCw4Fu4bur4bub4bqkbsaww4HEgm7DgUnhu45nbuG7q+G7ncOCQW7Dk8OAeMOCZm5Hc8OCbkfGocOCQW7hurJNxrBu4bqySuG6vsOCQWdu4buCw4FK4bq6w4JBbkjDgOG7s8OCZ25Iw4Hhu5XhurRu4bq0Skluw5PGoW5Iw4luxrDDgUvGsG5Iw4FNxrBuw4HDgOG7s8OCbsaw4bqmbsOBw4Dhu7NJbuG7hEnhu51uw4LDgcOA4buz4bq0bsOT4buKbuG7hEl0w4JuR01nbuG7hElExrBu4buCw4HhuqzDgkFnbuG7hEnhu455SG5IdOG6tG5Iw4FNxrBuw4HDgOG7s8OCbsOB4bqkxqHDgm5Iw4HGocOCw4FuxrDhu5fGsG7GsMOBxIJuSMOAeElnbsOCw4HDgOG7s+G6tG7Dk+G7im4hQcOBw4Nu4buESeG7jnlIbuG7q+G7m8OAbsOBRcOAbuG7quG7ncOCQW7FqUVuOUl0w4JuR01uw4FJ4buO4buzw4Ju4bqyw7rDgm5Iw4FLbj3huqtu4burw71uRuG7lWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buC4buUSUjDgeG6pEZt4buJw6DDgeG7lcOCw4FuI8OAeMOC4buLL+G7guG7iQ==

Thanh Hiên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]