(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-11, tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 (Đơn vị bầu cử huyện Triệu Sơn) gồm các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Triệu Sơn đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Dân Lý, Nông Trường, Tiến Nông(Triệu Sơn).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmw5rDtMO94buLc8O94buv4buA4buLWcOaKlXhu4vhur7hu7nDg3nhu4vhur7DveG7q+G6uOG7i0vhu4Z04buLdOG7iuG7i+G6vuG6vMO94buLeeG7gEzhu63Dg+G7izXhurzDveG7reG7gOG7izRCw4Phu4Uvw4rhur7hurzEgsODeGbhu4UvecSpZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZip4w7VM4buLbS3EqcSpw6rhu4vhur7huqjhu4vDusO0w73hu4tzw73hu6/hu4Dhu4tZw5oqVeG7i+G6vuG7ucODeeG7i8OK4bqk4buLxKls4buL4buHw5pCw4Phu4vEqOG7t+G7i3Phu6Hhu4Dhu4t04buK4buLeeG7gEzhu63Dg+G7izXhurzDveG7reG7gOG7izRCw4Phu4Phu4t44bqm4bqi4buLdOG7j3Thu4vDuuG6psODeOG7i3R54buz4bq74buLNeG6vOG7t8ODeeG7izXhu4Dhu5/Dg+G7izTDvcODecOq4buLYUzhu4vEqMO94bupw4Phu4tT4buNw4Phu4s1eUhEw4N44buLxKjhu4Thu4s14bu5w4N54buLRkzDquG7i1Phu7Phu4vhur55SOG7i8Oa4buRw4N44buLRkzhu4s9eeG6pMO94buLdOG7j3Thu4t0QuG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bq+4bu5w4N54bq94buLJOG7qeG7izLhu4Dhu43Dg3jhu4tZ4buCw4N4w6rhu4tT4buz4buL4bq+eUjhu4tZ4buATOG7rcOD4buLRkzhu4t54buATOG7rcOD4buLNeG6vMO94but4buA4buLNELDg+G7i8O64buT4buLdOG6ruG7i3Phu4DhuqjDveG7i+G6vsO94bur4bq44buLS+G7hnThu4vEqEPDveG7i3Thu4rhu4vhur7hurzDveG7i3Thu4904buLS+G7k+G7i1Xhu6PDg+G7iyRNw6rhu4sqw4LDg3jhu4s14bq8SETDg3jDquG7izXDveG7q8OD4buLKsOCw4N44buHNeG6vMO94but4buA4buLNELDg+G7g+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhUw7nDg+G6vsO54bq8w6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6x14bq+eeG7gOG6onPhu4vDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4tubOG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLa27EqeG6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL8Spw7JsbC/EqW5tdWrEqWptbm3Ds+G6vmxsam7DsuG6oOG7ieG6v8OB4bq4eOG6ueG6vGPDs2zDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrMOaw7TDveG7i3PDveG7r+G7gOG7i1nDmipV4buL4bq+4bu5w4N54buL4bq+w73hu6vhurjhu4tL4buGdOG7i3Thu4rhu4vhur7hurzDveG7i3nhu4BM4butw4Phu4s14bq8w73hu63hu4Dhu4s0QsODw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhU4buN4bq44bq+w73EgsODw6xmNcSCw7XDg+G7i3Thu5HDg3nhu4t54bqsw73hu4vDg3h54bu34buL4bq+w73hu6vhurjhu4tL4buGdOG7i3Thu4rhu4vhur7hurzDveG7i+G6vsO0w73hu4t54buATOG7rcOD4buLNeG6vMO94but4buA4buLNELDg+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjXDtMO94buLc+G7gOG6qMO94buL4bq+w73hu6vhurjhu4tL4buGdMOq4buL4bq+eeG7jUzhu4vhuqLGoeG6vuG7i+G6vuG6qOG7i8O6w7TDveG7i3PDveG7r+G7gOG7i1nDmipV4buL4bq+4bu5w4N54buLw7rhuqbDg3jhu4t0eeG7s+G7izXhurzhu7fDg3nhu4s14buA4bufw4Phu4s0w73Dg3nDquG7i2FM4buLxKjDveG7qcOD4buLU+G7jcOD4buLNXlIRMODeOG7i8So4buE4buLNeG7ucODeeG7i0ZMw6rhu4tT4buz4buL4bq+eUjhu4vDmuG7kcODeOG7i0ZM4buLPXnhuqTDveG7i3Thu4904buLdELhu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i+G6vuG7ucODeeG7i8O64buT4buL4bq+ecOCw4N44buLc+G7j8SC4buLdcOM4buLw4DDveG7q8OD4buLw4PhuqzDveG7i3Xhu4DDg3jDquG7i3R5SELDg3jhu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4s9TuG7i3nhurbhurjhu4vhur55SeG7i8SpxKnDquG7i1nDmipV4buL4bq+4bu5w4N54buLw4B5xILhu4/hu4vhurPhurHDncOd4bq94buLc+G7j8SC4buLdOG7j8SC4buLw4Dhu6vhur7hu4vhurpG4buN4buLeMO94buRw73hu4vhurrhu4BM4bur4bq+4buLdOG7j3Thu4tN4buLw4DDveG7q8ODw6rhu4vDgMO94burw4Phu4vDg3h54bu34buLdEbhu43hu4t04buK4buL4bq+4bq8w73hu4vhur7DtMO94buLPU7hu4t54bq24bq44buL4bq+eUnhu4vEqeG7ieG7i8Sow7Xhu4vhur55w4LDg3jhu4tz4buPxILhu4vhur7huq7huqLhu4vhur7hu5Xhur7hu4vhur7hu7XDg3nhu4t54bu1w4N54buLw4DDvcODeeG7i+G6vuG7q8Oq4buLS+G7k+G7i3nhuqzDveG7i8Sp4buJ4buL4bq+eeG7j8ODeOG7i8OD4buZ4bqi4buLauG7icSpw7LDquG7i8ODecO94but4bqi4buLxKjhu4Thu4vhur7hurzhurbDg3jhu4vhur7hu6PhuqLhu4vDg3nhu4jDg3jhu4vhur554buPw4N44buLdOG7gOG6pMO94buLw4Phu5nhuqLhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VMO5w4Phur7DueG6vMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Osw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLbmzhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i2xt4buJ4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovxKnDsmxsL8Spbm11asSpam1vasSp4bq+a2rhu4ltbuG6oOG7ieG6v8OB4bq4eOG6ueG6vGNra8Spw6zhu4vhu43huqDhur5jw6zDmsO0w73hu4tzw73hu6/hu4Dhu4tZw5oqVeG7i+G6vuG7ucODeeG7i+G6vsO94bur4bq44buLS+G7hnThu4t04buK4buL4bq+4bq8w73hu4t54buATOG7rcOD4buLNeG6vMO94but4buA4buLNELDg8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZsOa4bqmw4N44buLdHnhu7Phu4s14bq84bu3w4N54buLNeG7gOG7n8OD4buLNMO9w4N5w6rhu4thTOG7i8Sow73hu6nDg+G7i1Phu43Dg+G7izV5SETDg3jhu4vEqOG7hOG7izXhu7nDg3nhu4tGTMOq4buLU+G7s+G7i+G6vnlI4buLw5rhu5HDg3jhu4tGTOG7iz154bqkw73hu4t04buPdOG7i3RC4buL4bq64buA4buNw4Phu4vhur7hu7nDg3nhu4vhur55w4LDg3jhu4tz4buPxILhu4vhur5Dw73hu4t04buPdOG7i3Thu4rhu4vhur7hurzDveG7i3XDjOG7i8OAw73hu6vDg+G7i8OD4bqsw73hu4t14buAw4N4w6rhu4t0eUhCw4N44buL4bq+4bq84bu1w4N54buLPU7hu4t54bq24bq44buL4bq+eUnhu4vEqcSpw6rhu4tZw5oqVeG7i+G6vuG7ucODeeG7i8OAecSC4buP4buL4bqz4bqxw53DneG6veG7i8OA4bur4bq+4buL4bq6RuG7jeG7i3jDveG7kcO94buL4bq64buATOG7q+G6vuG7i3Thu4904buLTeG7i8OAw73hu6vDg8Oq4buLw4DDveG7q8OD4buLw4N4eeG7t+G7i3RG4buN4buLdOG7iuG7i+G6vuG6vMO94buL4bq+w7TDveG7iz1O4buLeeG6tuG6uOG7i+G6vnlJ4buLxKnhu4nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY14bq8xILDg3jhu4vDgHnDgsODeOG7i8OAeeG7s+G7i3Xhu6PDg+G7i3R5RsOq4buL4bq+eeG7m8ODeOG7i+G6vnnhu5XDg8Oq4buL4bq+4bq84buPdHnhu4vDg3nDveG7reG6osOq4buLdOG7iuG7i+G6vuG6vMO94buLeeG7gEzhu63Dg+G7izXhurzDveG7reG7gOG7izRCw4Phu4vDuuG7k+G7i8OAw73hu6vDg+G7i8ODeHnhu7fhu4vDuuG7q8OD4buL4bq+4bqo4buLw7rDtMO94buLc8O94buv4buA4buLWcOaKlXhu4vhur7hu7nDg3nhu4vDg3nhu4jDg3jhu4vEqOG7n8OD4buLw7rhu7Hhu4vDuuG7jcODeOG7i+G6vuG6psOD4buL4bq+w7TDveG7i0Xhu4vDuuG7t+G7jeG7i+G6uHlIQsODeMOq4buLw4N5SOG6u+G7izLhu4Dhu43Dg+G7i+G6vuG7o+G6ouG7i8O64bur4buLxKjhu5/Dg+G7i8O64bux4buLxKjhu63hu4vDisO9w4N54buL4buNw4Phu4vhur7EgsO1w4Phu4vhur55w4x04buL4bq4eXHhuqLDquG7i8So4but4buLw4rDvcODeeG7i+G6osOCw73hu4vhur7hurxIRMODeMOq4buLS+G7iuG7i+G6oE3hu4vhurzhu4904buL4bq+eeG7kcO94buLw4PDgsODeOG7i+G6vnnDgsOD4bq94buLdHnhu6vhu4vDuuG6rOG7i3R5xILhu4tT4buz4buL4bq+eUjhu4vEqMO14buLNeG6vEhFw4N44buL4bq+ecOCw4Phu4vDiuG7jeG7gOG7i8OAecO94buLw4rhu4/hurjhu4vDg3lw4bq44bq94buLw4Phu6PDg3jhu4vhuqJJdOG7i8OAeeG7j+G6ouG7i3R54buI4buN4buLc+G7rcODeeG7i1NZ4bq1NeG7i3R5xILhu4vDg3hIRMO94buLdeG7o8OD4bq94buLdOG6ruG7i3RC4buLdHnhu6vDquG7i3R54buzw4N54buLw4rhu490eeG7i8O64buv4buLecO0w4Phu4t0eeG7q+G7i+G6vuG7tcODeeG7i+G6vuG6vMO0w4N44buLw4N4SETDveG7i3Xhu6PDg+G7i3PhurLhu4vhurzhu4DhuqzDg3jhur3hu4vDg+G7o8ODeOG7i3Thu5/hurjDquG7i+G6vuG6vOG7gsODeOG7i+G6vuG7gMOq4buL4bq+w4LDg+G7i+G6vsO0xILhu4vDgHnhu4Dhu4t1w73hu4vhur7hu7N0eeG7i3Thu5/hurjhu4vhur7hu7nDg3nhu4sxeUbhu4vhurHDtMODw6rhu4vDmuG6psO94buLVOG6sMOq4buLS+G7k+G7izXDveG7q8OD4buLKsOCw4N44bq94buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLeeG7reG7i+G6vnnhuqTDg3jhu4t4w73hu43EguG7i+G6vnnDgsODeOG7i8OD4bqsw73hu4vDuuG6psODeOG7i+G6vsO0w73hu4tL4buT4buLVeG7o8OD4buLJE3hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VMO5w4Phur7DueG6vMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Osw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLbmzhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i2xsxKnhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii/EqcOybGwvxKlubXVqxKlqbcOya8Oz4bq+w7JvbcOzw7PhuqDhu4nhur/DgeG6uHjhurnhurxjbW3hu4nDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrMOaw7TDveG7i3PDveG7r+G7gOG7i1nDmipV4buL4bq+4bu5w4N54buL4bq+w73hu6vhurjhu4tL4buGdOG7i3Thu4rhu4vhur7hurzDveG7i3nhu4BM4butw4Phu4s14bq8w73hu63hu4Dhu4s0QsODw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhU4buN4bq44bq+w73EgsODw6xmw5rhuqbDg3jhu4t0eeG7s+G7iyThu6nhu4sy4buA4buNw4N44buLWeG7gsODeMOq4buLU+G7s+G7i+G6vnlI4buLWeG7gEzhu63Dg+G7i0ZM4buLeeG7gEzhu63Dg+G7izXhurzDveG7reG7gOG7izRCw4Phu4t4w73hu5HDveG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8OK4bqk4buLw4PhuqzDveG7i3Xhu4DDg3jhu4vhur554buA4bqsdOG7i+G6vnlx4bqi4buL4bq64buATOG7scOD4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNOG7jeG7gOG7i8OAecO94buLw4N4ecO54buLTeG7i8OAw73hu6vDg8Oq4buLw4DDveG7q8OD4buLw4N4eeG7t+G7i3RG4buN4buLdOG7iuG7i+G6vuG6vMO9w6rhu4vhur554buNTOG7i+G6osah4bq+4buL4bq+4bqo4buLw7rDtMO94buLc8O94buv4buA4buLWcOaKlXhu4vhur7hu7nDg3nDquG7i8O64bqmw4N44buLdHnhu7Phu4sk4bup4buLMuG7gOG7jcODeOG7i1nhu4LDg3jDquG7i1Phu7Phu4vhur55SOG7i1nhu4BM4butw4Phu4tGTOG7i3nhu4BM4butw4Phu4s14bq8w73hu63hu4Dhu4s0QsOD4buLw7rhu5Phu4t4w73hu5HDveG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8OK4bqk4buLw4PhuqzDveG7i3Xhu4DDg3jhu4vhur554buA4bqsdOG7i+G6vnlx4bqi4buL4bq64buATOG7scOD4buLdEbhu43hu4t54buATOG7rcOD4buLxKjDteG7i+G6uHnhu6PDg+G7i+G6vuG7s3R5w6rhu4vhuqDDteG6ouG7i+G6vOG6tOG7i+G6vnnhu6nhuqLhu4vhuqLhuqzhur7hu4vDiuG6pOG7i8OAw73hu6vDg+G7i8ODeHnhu7fhu4t0RuG7jeG7i3Thu4rhu4vhur7hurzDvcOq4buLw7rhuqbDg3jhu4vhur55RMO94buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur554buA4buLdOG7j3Thu4tN4buLw4DDveG7q8ODw6rhu4vDgMO94burw4Phu4vDg3h54bu34buLw7rhu6/hu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4tZw5oqVeG7i+G6vuG7ucODeeG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw4BO4buLeeG6tuG6uOG7i+G6vkPDveG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurjhu4zhu4Dhur55xILhurzDrGY14bq84buhw4Phu4tZ4buXw4N44buFL+G6uGY=

Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]