(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Công an huyện Nông Cống đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phương án, kịp thời phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ án cùng các đối tượng liên quan về sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlIdOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7onThu6Phu43Do0h14buj4buNw6N5ZeG7o+G7jcOjaMOB4bup4buj4buNw6PDreG7gcO9w6N5d+G6qeG7o+G7j8Oj4bquxrDDtcOjecO5w7XDo+G7r+G7j2Phu53Do+G7neG6qcOjeeG7s+G6sjgv4buP4bqvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/hu47DrOG6qWnhuqM54bui4buPxILhu6Phu43Do+G7o2Xhu53Do3bDveG6qTPDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo+G7j8O94bqybuG7o8Oj4buidOG7o+G7jcOjSHXhu6Phu43Do8OtxJHDo+G6tuG6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jcOjxqFsw6Phu4/hu59jaOG7jzPDo3l3w7Vv4bujw6PGoeG7j+G6qcO1w6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOj4bqr4bujM8OjxqHhu5Phu6/Do3nhu4/hu6nDtcOj4buv4buP4bqrecOj4buPw7Vu4bujM8Ojw63hu4HDvcOjeXfhuqnhu6Phu48zw6Nn4buhaMOj4buN4butw6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4bqu4bu3w6Phuqvhu6PDo2jhu7Xhu6Phu43Do2jhuqtow6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6Phu5vDtWvhu6PDo3bDveG6qeG7o8Oj4bqubcOjeMODw6Np4bu34buj4buNM8Oj4budw73huqnDo2fhuqvhu6Mzw6Phuq7hu4Phu6PDo2jhu4/DveG6sm/hu6PDo3l34bqrw7XDo+G7r+G7j+G7i+G7r8OjaOG7j+G7gXnDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6sjQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLDo+G7r0jDrOG7o3nDrHfhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PDosSDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6t+G6reG6reG7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/huq/huq3hurPhurcv4bqv4bql4bqlaeG6seG6scSD4bq3w6LhurHhurV54bqn4bqtxIPDouG6r+G7m8SDNOG7l+G7r+G7jTB3fcOi4bqt4bq34bqjw6Phuqnhu5t5feG6o0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo+G7j8O94bqybuG7o8Oj4buidOG7o+G7jcOjSHXhu6Phu43Do3ll4buj4buNw6Now4Hhu6nhu6Phu43Do8Ot4buBw73Do3l34bqp4buj4buPw6Phuq7GsMO1w6N5w7nDtcOj4buv4buPY+G7ncOj4bud4bqpw6N54buz4bqy4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOUjhuqvhu6PDo2fDuTPDo2jhu4/DtWzhu6PDo3jhu5XDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo+G7j8O94bqybuG7o8Oj4buidOG7o+G7jcOjSHXhu6Phu43Do+G7j3Hhu6/Do2di4bujw6N5d8O1b+G7o8OjxqHhu4/huqnDtcOj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOj4bqr4bujw6PDreG7gcO9w6N5d+G6qeG7o+G7j8Oj4bquxrDDtcOjecO5w7XDo+G7r+G7j2Phu53Do+G7neG6qcOjeeG7s+G6sjQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WXfDveG7o+G7jcOjeeG6q8Oj4bui4buNw73hurLDs+G7o8OjP2Xhu6PDo+G6qOG7o+G7jzPDo+G7ruG7j+G7ocOjWXfDgeG7seG7o+G7jcOjSHThu6Phu43Do+G6qeG7o8Oj4buPw73hurJu4bujw6Phu6J04buj4buNw6NIdeG7o+G7jcOjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHkxw6PDjW/Do+G7jeG7oeG7r8Oj4buv4buP4buH4bujw6Phu6/hu49w4buj4buNw6Phu6Phu43huqDhuqnDo+G6rmLDo8Ot4buBw73Do3l34bqp4buj4buPw6PGocO1beG7ncOjaOG7j2wzw6Phu5ti4budw6Phu43DtWThu53Do3nDucO1w6Phu6/hu49j4budM8OjeW7Do+G7o2Phu6PDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6sjPDo3nhu4/hu6nDtcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo3bDveG6qTPDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo+G7j8O94bqybuG7o8Oj4buidOG7o+G7jcOjSHXhu6Phu43Do8OtxJHDo2jhu4/hu7nDo8Otw7nhu6Phu43Do3nhu4/huqnhu53Do+G7ncOBw73Do2jhu4/hu5/Do2jhu4Hhu6/Do+G7ueG6sjPDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjdsO94bqybeG7o8OjaOG6q2jDo2jhu4Hhu6/Do3nhu4Phu6/Do3l3w73hu6Phu43Do+G7m8SR4buj4buPw6PDrWPhu58zw6No4buP4buZw6PDrWPhu5/Do+G6rmLDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo3l3w7Vv4bujw6PGoeG7j+G6qcO1w6N54buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6PDrcO64buj4buNw6Nnw7kzw6N2w73hurJsecOj4bubw7VuecOj4buj4buPw7Vtw73Do+G7jcO1ZMO1w6Phu6/hu4/huqvhu6/Do8Ot4buBw73Do3l34bqp4buj4buPw6Phu6/hu49w4buj4buNM8OjaOG7j3Xhu6Phu43Do3nDucO1w6Phu6/hu49j4budw6Phu53huqnDo3nhu7PhurIzw6PDreG7heG6ssOj4budY+G7o+G7j8OjaHThu6Phu43Do3nhuqtow6N5w73hurJr4bujw6N5d8O94bqybeG7ozPDo+G7jcO14bqr4bufw6Np4bu3aMOj4buj4bq/4buj4buNw6No4bqp4bufw6PhurTDo3nhu4/DgGgzw6N5d+G6q2jhu4/Do+G7o+G7j8O1buG7ncOjaOG7ueG6qcOjaOG6q2jDo2jhu4Hhu68zw6No4bqraMOj4buj4buNYuG7o+G7j8Oj4bquYsOjeeG7n2Lhu6PDo2nhur/hu6PDo3l34buf4buj4buNw6NodOG7o+G7jcOjeeG6q2jDo+G7r+G7j3Dhu6Phu43Do+G7o+G7jeG6oOG6qTPDo8Ot4buBw73Do3l34bqp4buj4buPM8OjeXXDo+G7jcO14bqraMOjecO5w7XDo+G7r+G7j2Phu53Do+G6rmLDo3luw6Phu6Nj4bujw6Phu53huqnDo3nhu7PhurIyw6N2w71k4bujw6Phu5vhurQzw6Phu43DteG6q+G7n8OjaeG7t2gzw6NoZOG7ncOj4buP4buh4bqpM8Oj4buNw7Xhu7Phu6/Do8Ot4butw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6PDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6ssOjaOG6qcO1w6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6PDo3ljw7XDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8Oj4bquYsOjaMO54buj4buNw6PDrcO64buj4buNw6Np4bq/4bujw6Now4E0w6Phu5rhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjaHThu6Phu43Do+G6qeG7o8Ojw63EkcOjeWXhu6Phu43Do2jDgeG7qeG7o+G7jcOj4bq2w7114buj4buNw6No4bqraMOj4bq2xJEzw6N54buPdOG7o8Oj4bq24buh4budw6Phuq7huqDhuqnDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo+G7o8Op4budw6N54buR4buj4buPw6Phu4/hu5Hhu6Phu48zw6Phuq7huqDhuqnDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo2jhu4/hu5/Do+G7o+G7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8OjxqHhurTDo2jhuqnhu53Do8ahbHkzw6Phurbhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu43Do8ah4buPw73Do2nhur/hu6PDo2jDgcOj4bqp4bujw6N54bufYuG7o8Oj4bqubcOj4bqp4bujw6Phu6PDteG7o+G7j8OjeXfhu4N5w6N54bqiM8OjxqHhu4904buj4buNw6No4buhw6N5w7nDtcOj4buv4buPY+G7ncOj4bquYsOjeW7Do+G7o2Phu6PDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6sjLDo+G7m8O1a+G7o8OjeeG7t2jDo+G7neG7scOjaOG6q2jDo8Ot4burecOjaOG6qeG7n8Ojw63DtW/hu53Do3nhu4Hhu6PDo2h04buj4buNw6N5d+G7geG7o8Oj4bqr4buvw6N5w7nDtcOj4buv4buPY+G7ncOj4bquYsOjeW7Do+G7o2Phu6PDo+G6tsSRw6Phu4/DucO1M8OjeXfDtW55w6Phurbhu6HhuqnDo+G7o+G7j8O1bcO9w6N54bu3w6PDrcO1b+G7ncOj4buv4buPw4Bow6N5Y+G7rzPDo2fDqXnDo+G7jcO1xILDo+G7o+G7j8O1bcO9w6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6Phu6/hu49j4budw6N5w7nDtTLDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo+G7o8Op4budw6Nnw6l5w6N54buR4buj4buPw6Phu4/hu5Hhu6Phu4/Do2jhuqtow6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6Phuq5iw6Phu5vhu4Phu6/Do+G7j8O6w6N4xanDo8Otw4HhuqnDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do8Otw7XDo2jFqcOjeOG7scOj4buNw7Xhuqvhu5/Do2nhu7doM8OjeXfDgeG7qeG7o+G7jcOj4buNw7Xhuqvhu5/Do2nDgeG7reG7o+G7jTPDo8Otw7XDo2jhuqnDtcOj4buj4buN4buPw7Vu4bujw6Nnw6l5w6Nnw73DuWgzw6Phu43DtWThu53Do+G7o+G7jcO94bqyw6NoxanDo+G6rmLDo+G7o+G7j+G6v+G7o8OjeXXDo+G7r+G7j+G6q3nDo3jDteG7o+G7j8OjecO5w7XDo+G7r+G7j2Phu500NDTDo0jhu7Xhu6Phu43Do+G6rsaww7XDo8Ot4buhM8OjaHThu6Phu43Do+G6qeG7o8Oj4buPw73hurJu4bujw6PDrcSRw6Phu6/hu491w7XDo+G7j+G7q+G7r8Oj4bquxrDDtcOjaOG6q2jDo+G7o+G7jWLhu6Phu48zw6PDreG7n2Lhu6PDo3nhu49vw6N5d2vhu6PDo8Ot4buT4bqpw6NnYuG7o8OjeXfDtW/hu6PDo8ah4buP4bqpw7XDo+G7j8O1bsO9w6N2w71kw6PDrW3Do+G6q+G7o8OjaOG6qcO1w6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6PDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6ssOjeWPDtcOj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6Phuq5iw6Now7nhu6Phu43Do8Otw7rhu6Phu40yw6Phu6/hu4/huqt5w6PDrcO54buj4buNw6N44bq/w73Do3fDueG7o+G7jcOj4buv4buP4buf4buj4buNw6N5d2Lhu5/Do+KAnFnhu59i4bujw6Np4bq/4bujw6NnZOG7n8Oj4bqubsOj4bqp4bujw6Phu6PDteG7o+G7j8OjWeG7pcOjdsO9dWjigJ0zw6Phu43DqeG7o8Oj4bquxrDDtcOj4bquw7VuaMOjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOjaOG7j+G7n8OjaOG6q+G7o8OjZ8O5M8OjaHThu6Phu43Do2jhu4/DgGgzw6Phuq7DtWvhu6PDo2jhu4/DgGgzw6Phu4/DucO1w6Phuq7DtWvhu6Mzw6PDreG7n2Lhu6PDo+G6rsO1a+G7o8Oj4bquYsOj4buj4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujw6PGoeG6tMOjaOG6qeG7ncOjxqFseTLDo3bDvWThu6PDo+G7m+G6tDPDo+G7jcO14bqr4bufw6Np4bu3aMOjaOG7j8O64buj4buNM8OjaOG7n+G7ozPDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo3nhu4/hur/hu6PDo3l34buf4buj4buNw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu4/Do8ah4buPdOG7o+G7jcOj4buv4buPY+G7ncOjecO5w7XDo+G6rmLDo3luw6Phu6Nj4bujw6PhurbEkcOj4buPw7nDtcOj4bubw7Vr4bujw6N2w73huqnhu6PDo8OtbOG7o8Oj4bud4bqpw6N54buz4bqyNMOjO+G6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jTPDo+G7o+G7j+G6v+G7o8Ojd8O54buj4buNw6No4bqraMOj4buddMOj4buP4buR4buj4buPw6N5w7Vr4bujw6N5w7Vs4bujM8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do2jhuqto4buPw6Phu5ti4budw6Phu4/huqnhurIzw6N44bqr4buj4buNw6N5Y+G7nzPDo+G7j8O1bsO9w6N2w71kM8OjeeG7j8O1bHnDo3nhu4/huqJow6N5d+G7n+G7o+G7jcOjaHThu6Phu43Do3nhuqtow6PDreG7gcO9w6N5d+G6qeG7o+G7j8Oj4buv4buPcOG7o+G7jTPDo2jhu4914buj4buNw6N5w7nDtcOj4buv4buPY+G7ncOj4buxw6PDreG7k+G6qcOjZ2Lhu6PDo2jFqcOjeOG7sTTDo1bDveG6qcOjaOG6q2jDo+G7r+G7j+G7n+G7o+G7jcOjeXdi4bufw6PDrcSRw6Phu6/hu4/huqt5w6Phu4/DveG6ssOj4buPw7Vuw73Do3bDvWTDo+G7j+G7n2N5w6PDrcO54buj4buNw6No4bu54bqpw6Nn4bqp4bujw6No4buP4buZw6PDrWPhu5/Do+G6qeG7o8Oj4bujw7Xhu6Phu4/Do3l34buDecOjeeG6osOjaOG6q2jDo+G6tsSRM8OjeeG7j+G7k8OjeXfhu4Hhu6PDo2hB4buj4buNw6Phu6Phu4/DgcOj4bqu4bqpw7XDo3l3cDPDo3l34bqraOG7j8Oj4buj4buPw7Vu4budw6No4bu54bqpw6No4bqraMOjeXfDgeG7seG7o+G7jcOjeeG7j3Thu6PDo+G6tuG7oeG7nTPDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6No4buhw6PDveG6ssOjecO04bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjaXDhu6Phu43Do+G7j3Ezw6PGoeG7j8O9w6Np4bq/4bujw6Now4HDo8OtxJHDo2jDveG7o+G7jcOjaOG7geG7r8Oj4buj4buPw7Vtw73Do+G7o+G7jcO9w7rhu6PDo3nDteG7o8OjdsO94bqp4bujw6N5d3Hhu6Phu43Do+G7jcO14buz4buvw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjaHThu6Phu43Do+G6qeG7o8Ojw63hu4HDvcOjeXfhuqnhu6Phu4/Do+G7j8O1bsO9w6N2w71kw6Phuq7GsMO1w6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOjecO5w7XDo+G7r+G7j2Phu53Do+G6rmLDo3luw6Phu6Nj4bujw6Phu53huqnDo3nhu7PhurI0w6PGoGx5w6N2w71kw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bujZeG7ncOj4bqxxIPhuq/huqfDo+G6rmLDo+G6rcOjeeG7j+G6q+G7o+G7jcOj4bujZeG7ncOj4bqxxIPhuq/huq3Do8OtxJHDo+G7r+G7j+G6q3nDo+G7j8O1buG7ozPDo2fDqXnDo+G7jcO1xILDo+G6r+G6pcOj4bqu4bu3w6N5w7nDtcOj4buv4buPY+G7ncOj4bud4bqpw6N54buz4bqyM8Oj4bquxrDDtcOj4bqxxIPDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu40zw6N54buPw73Do+G7jcO1xILDo+G6pzPhuq3hurXhuq/hu43Do+G7j8Osd+G7n8O14bujM8Oj4bqv4bq3w6Iz4bqv4bqx4bqx4buNw6Phu53DrHnhu4/huqnhu6/hu4/DrHnhuqnhu53DteG7o8OsMsOjeXfDtW55w6Phurbhu6HhuqnDo+G6scOjeeG7t8Ojw63DtW/hu53Do+G7r+G7j8OAaMOjeWPhu6/Do+G6rm3Do+G7neG6qcOjeeG7s+G6sjTDo8ONw7Vv4bujw6Phu4/hu5Hhu6Phu4/Do+G7o+G7jWLhurLDo+G6seG6rS3huq/Egy3hurHEg+G6r+G6pzPDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo+G7j8O94bqybuG7o8OjeXfDtW55w6Phu6/hu4/huqvDo8Otw7Vv4budw6Phu53DveG6qcOjZ+G6q+G7o8OjeXfhuqvDtcOj4buv4buP4buL4buvw6No4buP4buBecOj4bud4bqpw6N54buz4bqyw6N5Y8O1w6PhurbEkcOjWcOB4bur4buj4buNw6NYxanhu6Mzw6Nnw6l5w6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6Phu47hu59i4buj4buNw6NZ4buP4buTw6NJw7XDs+G7nTPDo3jDteG7o+G7j8Oj4bujZeG7ncOj4bqv4bqt4bqn4bq3M8OjeeG7j8O9w6Phu43DtcSCw6N54bqp4buj4buNw6Phuq7hu4N5w6Phuq/Eg8SDM+G6t+G6r+G7jcOj4bud4bqpw6N54buz4bqyw6PDreG6qzTDo+G7jOG7h+G7o8Ojw63hur/hurLDo+G7o+G7j+G7gXkzw6NIdOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo8OtxJHDo2fDqXnDo3bDvWTDo3nhuqnhu6Phu43Do8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDo1nhu4/hu5PDo+G7jsO94bqybeG7o8OjNnnDgGjDo+G7ouG7jeG6qcOjxqDhu4nhu583M8OjeMO14buj4buPw6Phu6Nl4budw6Phuq/huq3huq3huqXDo+G7scOj4bq2xJHDo1l3w4Hhu6nhu6Phu43Do+G7jMO14bqp4buj4buNM8Ojw63huqnhu6Phu43Do2fhuqvhu6PDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6ssOjaOG7j+G7n8Oj4budw7l5w6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6PDo3l3a+G7o8Ojw63hu5PhuqnDo2di4bujw6N54buP4buTw6N5d+G7geG7ozTDo1ljw7XDo2jhu4/hu6czw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjaHThu6Phu43Do+G6qeG7o8Ojw63EkcOjeeG7j8O9w6Phu43DtcSCw6Phuq/Do+G7jeG7ocO1w6Phuq7GsMO1w6N5d3Hhu6Phu43Do+G7m8OB4bur4buj4buNw6Phu43hu4fhu6PDo+G6r8SD4buNw6Phuq5iw6Phu6Phu4/DtW3DvcOjeeG6qeG7o+G7jcOj4bqu4buDecOj4bubw7Vr4bujw6N2w73huqnhu6M0w6NZY8O1w6NoxanDo3bDveG6qeG7o8OjaHThu6Phu43Do+G6qeG7ozPDo+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDo1nhu4/hu5PDo+G7jsO94bqybeG7o8OjxqHhu4/huqnDtcOj4buj4buP4buD4bujMcOjSeG7n8Oj4buj4buN4buPw7Vu4bujw6Phu53huqnDo3nhu7PhurLDo+G7o2vhu6PDo+G7jsO94bqybeG7o8Ojw63EkcOjeeG7j8OB4bup4buj4buNw6PhurbDveG6smvhu6PDo8Otw7XDo+G7jmLDo+G7osO5w7XDo+G7ncO94bqpw6Phu53huqnDo3nhu7PhurLDo+G6rm3Do+G7j8O94bqybuG7o8OjZ+G6q+G7o8Oj4bubY8O1w6No4buP4bufw6No4bqraMOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOj4buj4buN4buPw7Vu4bujw6PDrW/Do8ahw7Vs4budw6N5w7Vt4bujNMOjw43hurtow6Nnw7VueTPDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo+G7j8O94bqybuG7o8Oj4buidOG7o+G7jcOjSHXhu6Phu43Do8OtxJHDo+G7r+G7j3XDtcOj4buP4bur4buvw6Phuq7GsMO1w6NIdOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6Phu4/DveG6sm7hu6PDoz/hur/hu6PDo+G7jsO6w6M2WMWp4bujw6Phu5rhuqk3w6Nnw6l5w6Phu43DtcSCw6PhurHDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu40zw6N54buPw73Do+G7jcO1xILDo+G6scSDw6Lhu43Do+G7j8Osd+G7n8O14bujM8Ojw63hur/hurLDo+G7m2LDo+G6scOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOjaOG7j8O94bqya+G7o8Oj4budw73huqnDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6ssOjeWPDtcOjeeG7meG7o+G7j8OjWMWp4bujw6Phu5rhuqnDo8Otw4HhuqnDo+G6rm3Do+G7j8O94bqybuG7o8Oj4buidOG7o+G7jcOjSHXhu6Phu43Do8Otb8OjZ+G6q+G7o8OjaOG7j+G7n8Ojw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOj4buj4buN4buPw7Vu4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznDjW/Do+G7jeG7oeG7r8Oj4buv4buP4buH4bujw6Phu6/hu49w4buj4buNw6Phu6Phu43huqDhuqnDo+G6rmLDo8Ot4buBw73Do3l34bqp4buj4buPw6PGocO1beG7ncOjaOG7j2wzw6Phu5ti4budw6Phu43DtWThu53Do3nDucO1w6Phu6/hu49j4budM8OjeW7Do+G7o2Phu6PDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6sjPDo3nhu4/hu6nDtcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo3nGsMO1w6NIdOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7onThu6Phu43Do0h14buj4buNw6N5w7Vs4buvw6N54bu3aMOjw63hu4XhurLDo+G7nWPhu6Phu4/Do2h04buj4buNw6N54bqraMOjeeG7j3Thu6Phu43Do3nDteG7ozPDo3nDveG6smvhu6PDo3l3w73hurJt4bujw6Phuq5tw6Phu53huqnDo3nhu7PhurIzw6N54bqraMOj4buPY8O1w6Phuq5iw6No4bqraOG7j8OjeeG7j8OAaMOj4buj4buP4buD4bujw6Nnw7VsecOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOj4buj4buN4buPw7Vu4bujw6N5d2vhu6PDo8Ot4buT4bqpw6NnYuG7o8Oj4bq2xJEzw6N54buP4buTw6N5d+G7geG7ozPDo+G6tsOs4budw6NodOG7o+G7jcOjeeG6q2jDo3nDveG6smvhu6PDo3l3w73hurJt4bujw6Phu5tiw6Phu6Phu4/DtW7hu53Do+G6ruG7t8OjeXdx4buj4buNw6N54bq/4budw6PDrW/Do+G7o+G6v+G7o+G7jcOjaOG6qeG7n8Oj4buj4buP4buD4bujw6N54buPw4Bow6N5d+G7n+G7o+G7jcOjaMO54buj4buNw6PDrcO64buj4buNMsOjaOG7j+G7mcOjw61j4bufw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjaHThu6Phu43Do+G6qeG7o8OjaOG6q2jDo+G6tsSRM8OjeeG7j+G7k8OjeXfhu4Hhu6PDo3ll4buj4buNw6Now4Hhu6nhu6Phu43Do2h04buj4buNw6N54bqraMOjxqHDtW/hu53Do3l34bqpM8Oj4bujw6nhu53Do2fDqXnDo3nhu5Hhu6Phu4/Do+G7j+G7keG7o+G7j8OjaOG6q2jDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu40zw6PDreG7heG6ssOj4budY+G7o+G7j8OjaOG6q2jDo8Ot4burecOjd+G6qcOjdsO94bq/4bujM8OjeXfDveG6ssOjZ8OpecOjaOG6q2jDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do2fDvXThu6PDo2fhuqvhu6Mzw6N5YuG7o+G7jcOjeXfEgsOjeMODw6Np4bu34buj4buNw6N5d+G6q8O1w6Phu6/hu4/hu4vhu6/Do2jhu4/hu4F5w6Phu53huqnDo3nhu7PhurI0w6PDjcO64buj4buNw6N54buP4bupw7Uzw6NodOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo3nDtWzhu6/Do3nhu7dow6N54buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6No4bqraMOjZ8O1buG7o8Oj4buv4buP4bqr4buvw6Phu43DteG6q+G7n8OjaeG7t2gzw6NoZOG7ncOj4buP4buh4bqpw6No4bqraMOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOjaOG7ocOjZ8O1b8O9w6Phu4/DtW7hu6PDo+G7m8O1a+G7o8OjdsO94bqp4bujw6PDrWzhu6PDo3luw6Phu6Nj4bujw6Phu53huqnDo3nhu7PhurIyw6N54buPw4Hhu6nhu6Phu43Do+G6tsO94bqya+G7o8Ojd2LDo3jhu5/huqt5M8OjeeG7j3Xhu6Phu43Do8aha8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOj4buj4buN4buPw7Vu4bujM8Oj4buj4buN4buPw7XDo+G7o+G7jeG7j8O1buG7o8Oj4bud4bqpw6N54buz4bqyw6PDrW/Do+G7m+G7g+G7r8Oj4buPw7rDo3jFqcOjw63DgeG6qcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOj4buj4buN4buPw7Vu4bujw6Phuq5i4bufw6Phu43DteG6q+G7n8OjaeG7t2gzw6Phu43DteG6q+G7n8OjacOB4but4buj4buNw6Phuq5iw6N5d8O94buj4buNw6N54bq/4budw6No4bqpw7XDo+G7o+G7jeG7j8O1buG7o8OjZ8OpecOjZ8O9w7loM8OjeeG6oOG7o+G7jcOjZ8OBxrBow6PGocO1beG7ncOjaOG7j2zDo+G6rmLDo8Ot4buF4bqyw6Phu5vhu7XDtcOjeW7Do+G7o2Phu6PDo+G7neG6qcOjeeG7s+G6ssOjd+G6qcOjxqHhu49yw7XDo8Ot4buT4bqpw6NnYuG7ozPDo+G7neG6qeG7o+G7jcOj4bubY8O1w6Now73DuWjDo3h14buj4buNw6Nn4buR4buj4buPw6PhurJr4bujw6No4buP4bufw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2nhur/hu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o3nDrOG6tnkt4bqp4bubw7Xhu43hu6Mxw6N3w7Xhu43hu495MuG6ozk4eHl34buf4buj4buNOUdiw7XDo+G6rmLDo2Thu6Phu48xw6NWw711aMOj4buOw4HFqeG7o+G7jTgveHl34buf4buj4buNOTgv4buvOQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]