(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm diễn ra trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1 V – League 2021, ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đã quyết định dành tặng 2.000 tấm vé cho người hâm mộ vào sân theo dõi đội bóng quê hương thi đấu với Becamex Bình Dương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bqt4buJ4bqnQuG6q1bFqOG7nkI3QnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4PGr+G7hkI/w4zFqOG7nkLEkOG6rkNDQ0Jdw5VCXeG7gsavQibEqMWoQuG7h+G7qkLhuqtMOkLDk+G7oMavQsWo4bueKeG7uFBC4bugxKjhu6ZC4bumWeG6tC/hu6BEw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4buD4buO4buAw5LhuqrDgnAqKeG7tsOTQj/hu6Dhu5bhu6ZCw5JQ4bucxahCKuG7gEI/KkzFqELhu4xKOkI/4bugOlnDk0LDmeG7oDpWxahCw5nhu6DDnUJd4buqxajhu55CRELhu6tC4oCTQuG7ieG7juG7gOG7njrhu45CxJBDxJBExIJCT+G7gMWoQuG7pEfFqOG7oELhu4zhu4TGr0Lhu4xZUEJP4buoxajhu55CIDxCcOG7oOG7gMWo4bugQuG7jEdCJTow4buUP0Lhu4xTxajhu6BCw5Lhu4LFqOG7oEI/w4zFqOG7nkLEkOG6rkNDQ0I/SuG7pkJdw5VCw5Phu6DGr0LFqOG7ninhu7hQQuG7oMSo4bumQuG7pllCXeG7gsavQibEqMWoQj/hu6Dhu47Gr0LDkuG7rlBC4buMWVBCT+G7qMWo4bueQiU64buYQuG7oCnhu7TFqOG7nkI/4bugUELhu4xKOkJd4bu2UELhuqfhu47Dk+G7gOG7puG7jiBC4bqnUsWo4bugQuG6qSnhu7TFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qsOSP+G7oDrhu6ZPQlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQuG6uuG6uEMkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQsOJRUUkIMOD4bqqQiYqw5Phu7fhuqovL8OTw5LFqOG6rk/hu4DGrz/hu6Dhu4DFqOG7oOG7oMav4buA4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQREPEkC9EQ+G6uMOS4bq4xJBEQ8SQRMOJP0VE4bq+ROG7pMSQLUQtROG6rsOaJOG7nuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4bqt4buJ4bqnQuG6q1bFqOG7nkI3QnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4PGr+G7hkI/w4zFqOG7nkLEkOG6rkNDQ0Jdw5VCXeG7gsavQibEqMWoQuG7h+G7qkLhuqtMOkLDk+G7oMavQsWo4bueKeG7uFBC4bugxKjhu6ZC4bumWeG6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6quG6uuG6uEPhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrDiUVF4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOC4bqtw51C4buMWcWo4bueQl1Q4buYxahCIDxCcOG7oOG7gMWo4bugQj8+xajhu55Cw5nhu6BWxajhu55CUT9C4bukS8WoQuKAnMWo4bugOlnhu6ZCXeG7gsWo4bue4oCdQibEqMWoQuG7h+G7qkLhuqtMOuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgsSpLOG7gELhu55QRlBCxJBDxJBEQuG7pOG7gkLhu6Ys4buAQuG7nlBGUELhu6bhu4JC4buMWVBCT+G7qMWo4bueQiA8QnDhu6Dhu4DFqOG7oELDk+G7qELFqOG7oFDhu5Y6QuG7jMOdUELhu6bhu7ZQQsOZ4bugUEJwTCRC4buMxq/hu4LFqEJPSj9C4buMWcWo4bueQiZGxahC4bqrVsWo4bueQjdCw5Phu6BRxajhu6BCP+G7oDzDk0I/UOG7lCRCxajhu6BMxahC4bqt4buJ4bqnQk/hu6jFqOG7nkLhu4zhu4ZCcOG7oOG7gMWo4bugQuG7g8av4buG4bquQnA+QuG7jOG7qMSCQuG7jFlQQk/hu6jFqOG7nkLhuqtWxajhu55CN0Jw4bug4buAxajhu6BC4buDxq/hu4ZC4bukUOG7mMWoQj9Q4buUJELhu4zhu6jFqELFqOG7oEzFqELFqOG7oFvFqOG7nkI/UMWoQl06UOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgnDhu6ApQMWo4bueQj9Lxajhu55Cw53FqELhu4xTxajhu6DEgkLDk+G7hsOTQsOTSzpCP+G7oCFCPyouQsOTWT9Cxajhu6ApQuG6q1LFqOG7oEJwLMWo4buexIJCcOG7oOG7gsWo4bugQuG7icavxajhu55CJTow4buUP0Lhu4xTxajhu6BC4bueScWoQk/hu6hCXeG7tlBC4bqt4buJ4bqnxIJCw5Msxajhu55CXeG7tlBCJntCPyojQuG7pOG7hFBCw5Mh4buAQuG7g+G7ieG7q0Lhu4nDmjokw5nGr0Lhu53hu44/KsavXVDDk0LhurbFqOG7ninhu7hQQj8+xajhu55C4buMKeG7gEJw4bug4buAxajhu6BC4buDxq/hu4ZC4bueUOG7gsWo4bugQsWo4bueVlBCN0IlOsSoxahC4burQuKAk0Lhu4nhu47hu4Dhu5464buOQsSQQ0ThurzhurJC4buMR0LDmeG7oFDhu5TFqELFqFDhu5bhu6ZCXTpQxIJCJntC4bug4buGxq9C4bugPMOTxIJC4bumxq/FqOG7nkLDk+G7oOG7uEIlOuG7gDBCPyojQuG7pOG7hFBCXeG7tlBCxajhu6Bbxajhu55Cxajhu54p4bu4UEIw4buYOkJP4buoxajhu55C4buM4buGQiA8QnDhu6Dhu4DFqOG7oOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q+G7mkI/KlBCxKjFqEI/UsWo4bugQsOTRuG7pkLDkyHhu4BCxajhu54p4bu4UELhu6DEqOG7pkLhu6ZZxIJCT+G7gMWoQuG7pEfFqOG7oELhu4zhu4TGr0LhuqtWxajhu55CN0Jw4bug4buAxajhu6BC4buDxq/hu4ZC4buMR0IlOjDhu5Q/QuG7jFPFqOG7oELDkuG7gsWo4bugQj/DjMWo4bueQuKAnOG7puG7qMWoQiU64buC4oCdQuG7jMOMw5NCT1DGoD9Cxajhu6DEqMWoQsOSUyRCPypMxahC4buMSjpC4buMSzpCP1Dhu5jFqELDkyHhu4BC4bumLOG7gELhu55QRlBCxJBDxJBE4bquQsSQ4bquQ0NDQj9K4bumQl3DlUJd4buCxq9CJsSoxahC4buH4buqQuG6q0w6Qibhu5JC4buMKUDDk0Lhu4xZUEJP4buoxajhu55Cw5Phu6BQQj9Q4buWxahC4bumOuG7gEJd4buCQiThu6Dhu4Y/QsOT4bugxq9Cxajhu54p4bu4UELhu6DEqOG7pkLhu6ZZQsWo4bug4buC4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcOG7oOG7jsavQuG7pFPDk+G7oEI/4bugUELhu4xKOsSCQj8qTMWoQuG7jEo6QuG7jEs6Qj9Q4buYxahCw5Mh4buAQuG6q1bFqOG7nkI3QnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4PGr+G7hkI/4buEUELhu6tC4oCTQuG7ieG7juG7gOG7njrhu45CxJBDxJBEQibhu5JCw5JQ4bucxahCKuG7gEI/KuG7mMWoQibEqMWoQuG7h+G7qkLhuqtMOkLhu6Q7w5NCROG6vELhu55Q4bu4QsWo4bue4buCMEJE4bq6QuKAk0JEQuG7nsOMJELhuqfhu47Dk+G7gOG7puG7jiBC4bqnUsWo4bugQuG6qSnhu7TFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q8SoMELDk+G7oEnDk0LDk+G7oEnFqEIm4buSQuG7pOG7gkI/KkzFqELhu4xKOkLDmeG7oFbFqOG7nkLhu6Dhu5ZCw5Lhu5xCw5Lhu4LFqOG7nkJd4bu2UELhuqtWxajhu55CN0Jw4bug4buAxajhu6BC4buDxq/hu4ZCTyNQQuG6p+G7jsOT4buA4bum4buOIELhuqdSxajhu6BC4bqpKeG7tMWo4bueQsOTIeG7gELhu4Phu4nhu6tC4bud4bug4buAxahCcOG7oOG7gMWo4bugQuG7gyzFqOG7nkLhu4zhu4DFqOG7nkImI0Lhu6BbOkLhu6R7w5NC4bukKUDFqOG7nkLhu4xLMELhu4whQsWo4bugSj9Cw5Mh4buAQuG7plLFqOG7oOG6rkLhuq3hu6BRxajhu6BCXVJCXUwwxIJCJntCw5PDnUJdKMSCQuG7jFnFqOG7nkJdUOG7mMWoQsOTIeG7gELDk+G7hsOTQuG6reG6q+G7q0I/KnvDk0I/UOG7lCRCP+G7tlBCJsSoxahCP+G7oOG7jsavQsOS4buuUEIm4buSQuG7pOG7gkLhu4xZxajhu55C4buke8OTQiU64buAxahCPyrhu7DFqOG7nkLhu4zhu5pCP+G7oEswQj8q4buqQuG7g+G7ieG7q0Lhu53hu44/KsavXVDDk0Lhu6Ap4bu2xajhu55CP+G7tlBC4bumWT9Cw5Phu6BQ4buUxahCP+G7oEnFqOG7nkI/Ksavxajhu55Cxajhu57hu4IwQuG7piNC4bum4buCxahC4burQuKAk0Lhu4nhu47hu4Dhu5464buOQsSQQ8SQROG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqokNjo/4bugxq8q4bqqw4Lhu4PGr+G7gsWo4bueQuG7oeG7tMWo4bq0LyTDgg==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]