(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-9, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ Trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G7pVNUUk9OR+G7p1vDgU7hu61C4buY4butQ0jhu6bhu61DSOG7kFThu61IVVnhu4ZO4butaVJJ4buGVeG7rWjGoE7hu61I4buMQ+G7rVThuqxQ4butQ0hVWcOKTuG7rcSQ4buA4butW+G6peG7j8Og4butVsOA4butQ09O4butxJDGr+G7nE5H4butxJBJ4butTMOKTuG7rVvhuqXhu4/DoOG7reG7nuG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7pS9TVFJPTkfhu6fhu6UvSHbhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQw6BFQUThu7Hhu6fhu6VFTeG7p1tISeG7gFXhu612w70t4bu5c+G7rcOgVVnhu4ZO4but4bumWeG7rWlSSeG7hlXhu61oxqBO4butxJDDg+G7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61I4buYSeG7rU5HSOG7iuG7rUjhu4xD4butVOG6rFDhu61DSFVZw4pO4butxJDhu4Dhu63igJxbSOG7puG7rU5HSMSoQeG7rVjDg+G7rUjhu5hJ4butw7pb4bql4buPw6DDueG7rVbDgOG7rUNPTuG7rcSQxq/hu5xOR+G7rcSQSeG7rUzDik7hu61b4bql4buPw6Dhu63hu57hu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3igJ3hu61DSE/hu63EkOG7mEnhu61OR8Wo4butQ8OBTuG7rULhu5jhu61DSOG7puG7rUNI4buQVOG7rVRPw4BO4butSFVZ4buGTnThu63DoUnDgU/hu61Txq9z4butaUnhur5O4butU8Soc+G7reG6pUjDgOG7rUdJw4FP4butxq9V4butVMOa4butw6LhuqBDSOG7rWZVQU5H4butaUjhuq5OR3Phu63DoUnhuqJOR+G7rVZJw4pO4butQ0FP4butQ+G6pFDhu63DoOG7jEPhu61WSeG7hk7hu61bSMONTkjhu61UUuG7iuG7rWZV4buQQ+G7rUdJQeG7rcOg4buS4butW0jDjeG7rcOiSU5Ic+G7rU5HVVnDik7hu63DsuG7pOG7rWlSxq/hu55OR+G7rcOy4buk4butZlXhuqJO4butTMOd4butS0hPQeG7rUjhu4xDc+G7rcOg4buMQ+G7rVZJ4buGTuG7rVtIw41OSOG7rVRS4buK4butZlXhu5BD4butR0lB4butw6Dhu5Lhu61bSMON4butw6JJTkjhu61UUuG7sEPhu61USeG6vlDhu61UUlVZ4buATuG7rcSQ4bqgVOG7rUNIVVnDik7hu63EkOG7gHThu6UvRU3hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7fhu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4butecO94buvUFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DRE50QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d3eOG7tS924buz4bu1RHl3d3Z24buveFR34bu14buz4bu14bu3TOG7r3RKUEdwUuG7m3nDveG7seG7rUFMVOG7m+G7sVvDgU7hu61C4buY4butQ0jhu6bhu61DSOG7kFThu61IVVnhu4ZO4butaVJJ4buGVeG7rWjGoE7hu61I4buMQ+G7rVThuqxQ4butQ0hVWcOKTuG7rcSQ4buA4butW+G6peG7j8Og4butVsOA4butQ09O4butxJDGr+G7nE5H4butxJBJ4butTMOKTuG7rVvhuqXhu4/DoOG7reG7nuG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu34buv4buv4bux4butSEVJR0hU4bub4buxecO94buv4bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6dpT8OATuG7rUPhuqJOSOG7rUjhu5hJ4butTkdI4buK4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lST05H4butxJDDk+G7rcOhScOBT+G7rVPGr3Phu61pSeG6vk7hu61TxKhz4but4bqlSMOA4butR0nDgU/hu63Gr1Xhu61Uw5rhu63DouG6oENI4butZlVBTkfhu61pSOG6rk5H4butVOG6rFDhu61UUlVOR+G7rUzDneG7rUdJ4bqiSeG7rUPDgUPhu61Dw4JV4butSOG7jknhu61M4buaTuG7rU5Ixq9x4butW+G6peG7j8Og4butTMOA4butR8OMcuG7rUPDgUPhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rVvhuqXhu4/DoOG7rVRSw4pO4butVEjhur7hu61HSeG7mknhu61ISeG7hk7hu61OQVnhu61Ww4Dhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rVvhuqXhu4/DoOG7reG7nuG7rcOySeG7hlThu63huqVBTXLhu61Ww4zhu61TQU/hu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu61M4bqgSeG7rUzhu7BB4butQ0jhu4xO4butQ09O4butxJDGr+G7nE5H4butWMOD4butSOG7mEnhu61DSOG7puG7rU5HSMSoQXLhu61OSOG7rk5H4butTuG7mEnhu61EVU5H4butVFJPTkfhu61WSeG7hkPhu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butW+G6peG7j8Og4but4bue4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFNcuG7rVRI4buwQ+G7rVRJ4buETuG7rUPDlE5H4butQ1Xhu5hD4butxJDhu5RJ4butTeG7mklz4butxJBJ4butTMOKTuG7rVvhuqXhu4/DoOG7reG7nuG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rVRST05H4butVEjhu5xJ4butR0lBTuG7rVFVQeG7rUPDk+G7rUPDk+G7rcOd4butTkdIxKhB4butVsOA4butxJDhurZU4butUkHhu61W4bqkTuG7rcSQ4buA4butR8OMdOG7rWnhu6rhu63EkMOT4butS0jhurJOR+G7rcSQ4buKTkjhu61T4buw4butTMODTkjhu63EkOG6oE/hu61D4bumQeG7rSLhuqJOR+G7rUzDgOG7rU5Iw4JO4butVOG7kOG7rUjDgE5H4butxJDhuqZV4butUVVZ4bq+VOG7rcSQ4buKTkjhu61N4buMSeG7rVRI4bquTkfhu61M4buiSeG7rUPhu6ZB4butQ8OBQ0jhu61N4bqgTkfhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU1z4butxJDhurZD4butQknhu4ZU4butVFJPTkfhu61USOG7nEnhu61L4buy4butxJDhu5RJ4butTeG7mkl04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxSVtFTlRFUuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4but4bu34buv4buvUFhy4butSEVJR0hUceG7rXnDveG7r1BYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3jhu7UvduG7s+G7tUR5d3d2dnl5VOG7tXZ4eeG7t0zhu690SlBHcFLhu5vhu7PDveG7seG7rUFMVOG7m+G7sVvDgU7hu61C4buY4butQ0jhu6bhu61DSOG7kFThu61IVVnhu4ZO4butaVJJ4buGVeG7rWjGoE7hu61I4buMQ+G7rVThuqxQ4butQ0hVWcOKTuG7rcSQ4buA4butW+G6peG7j8Og4butVsOA4butQ09O4butxJDGr+G7nE5H4butxJBJ4butTMOKTuG7rVvhuqXhu4/DoOG7reG7nuG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu34buv4buv4bux4butSEVJR0hU4bub4buxecO94buv4bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6fDoUnDgU/hu61Txq9z4butaUnhur5O4butU8Soc+G7reG6pUjDgOG7rUdJw4FP4butxq9V4butVMOa4butw6LhuqBDSOG7rWZVQU5H4butaUjhuq5OR3Phu63DoUnhuqJOR+G7rVZJw4pO4butQ0FP4butQ+G6pFDhu63DoOG7jEPhu61WSeG7hk7hu61bSMONTkjhu61UUuG7iuG7rWZV4buQQ+G7rUdJQeG7rcOg4buS4butW0jDjeG7rcOiSU5I4butR0nhu5pJ4butVEhJ4buGVeG7rUPDgUPhu61O4buYSeG7rURVTkd04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lIw5ROR+G7rVFVQeG7rVZJ4buGQ+G7rUjhu4xD4butVOG6rFDhu61DSFVZw4pO4butxJDhu4Dhu61OSOG6sE3hu61Ow4JOR+G7rUNBT+G7rcOd4butVEjhu6hDc+G7rULhuqJO4butTMSoTkjhu61DSMONTkjhu61UUuG7iuG7rUNIT+G7rUPDgU7hu61C4buYc+G7rcSQ4bqiTkfhu61WScOKTnPhu63huqVIw4JO4butRMOCTnPhu61Hw5NQ4butUEjhuqZO4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butVEjhuq5OR+G7rUzhu6JJ4butQ8OBQ+G7rU3hu6RD4butVEnDilVz4butTkhJ4buGTeG7rVbhu6Thu61Nw4Dhu63huqVHSOG7iuG7rVFVWeG6vlThu60i4bqgSeG7rUjhu5hJ4butIuG6ok5H4butQ8OBQ+G7rUPhuqRQ4butVsOA4butIuG6oEnhu61I4buYSeG7rSLhuqJOR+G7rULhu5jhu61IVVnhu4ZO4butTOG6pk7hu61USOG7qOG7reG7j8Oy4bqh4bqh4bqh4butxJDDg+G7rcSQ4buA4butUkF04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQQFVUSE9S4bux4bunaUjDmVnhu61dVU5H4bulL1Dhu6c=

Thùy Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]