(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhiều cán bộ, đảng viên (CBĐV) ở tỉnh ta bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày là những hạt nhân nêu gương để nhân lên niềm tin, tạo động lực để nhân dân học tập, làm theo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học và làm theo Bác về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhiều cán bộ, đảng viên (CBĐV) ở tỉnh ta bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày là những hạt nhân nêu gương để nhân lên niềm tin, tạo động lực để nhân dân học tập, làm theo.

Trên cơ sở Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1089-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, trong đó quy định cụ thể 7 yêu cầu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp ủy các cấp đề cao việc nêu gương của CBĐV, coi đây là yêu cầu tự thân của mỗi CBĐV. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã gương mẫu xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký cam kết thực hiện với chi ủy, chi bộ, với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những việc làm cụ thể, thiết thực trong từng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 1089-QĐ/TW, mỗi CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp huyện Như Thanh đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương của bản thân, mà trước tiên là nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, mỗi CBĐV đã xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của người CBĐV; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao ý thức trong việc rèn luyện; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận CBĐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Bên cạnh đó, mỗi CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Tiêu biểu là chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhiều CBĐV đã tự nguyện, đi đầu trong hiến tặng đất, tài sản, hoa màu trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, chương trình XDNTM trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực; hiện nay đã có 7 xã, 59 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã; công tác xóa đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,16%...

Với vai trò là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân), đồng chí Nguyễn Thế Huy, luôn năng nổ, nhiệt tình làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của cấp trên giao phó; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong công việc, bản thân đồng chí luôn gương mẫu đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ. Đơn cử như thực hiện chương trình XDNTM trong thôn. Để hoàn thành các tiêu chí NTM, sau khi họp bàn trong chi bộ, lấy ý kiến nhân dân, chi bộ đã ra nghị quyết triển khai thực hiện với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Những việc khó, đảng viên tiên phong, gương mẫu làm trước để nhân dân làm theo. Với vai trò là người đầu tàu, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Xuân Lập đã vận động gia đình, anh, chị, em họ hàng tích cực phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những loại cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Năm 2015, với vai trò tiền phong gương mẫu của CBĐV, sự tự giác đóng góp của nhân dân và nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm, thôn Xuân Lập đã bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, xây mới nhà văn hóa, khu thể thao... Hiện thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 35 triệu đồng/người/năm, thôn đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Xác định quan điểm cần phải phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ CBĐV nhằm tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua các đồng chí trong đảng ủy, cán bộ xã Vạn Thắng (Nông Cống) đã gương mẫu chấp hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan, khắc phục tình trạng đi trễ, về sớm, hội họp đúng giờ, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phát huy tinh thần tập thể, tạo không khí sáng tạo và thi đua trong tập thể. Đặc biệt, trong XDNTM, CBĐV trong xã luôn đi đầu hiến đất và tài sản trên đất, ngày công, tiền của để xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Các đồng chí cán bộ xã cùng với nhân dân làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp nhau phát triển kinh tế. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội, đoàn thể. Năm 2017, xã Vạn Thắng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM; hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34,9 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,55%.

Nửa thế kỷ trôi qua, lời dạy của Người cho thấy rằng sự nêu gương là cực kỳ quan trọng đối với mỗi CBĐV. Trong đó, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh cũng đã được cụ thể hóa thông qua các việc làm và hành động thiết thực như: Bám sát địa bàn, chỉ đạo cơ sở, sinh hoạt chi bộ định kỳ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc; chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực hằng ngày; tham gia xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản lý... Có thể khẳng định, từ sự nỗ lực, nêu gương của CBĐV, niềm tin của nhân dân vào Đảng, bộ máy chính quyền các cấp đã từng bước được nâng lên; tạo sự đoàn kết, thống nhất, phấn khởi, chung sức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Lê Quốc


Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]