Xây dựng sức mạnh từ hàng phòng ngự, tuy nhiên Uruguay có thể kết liễu đối thủ bất cứ lúc nào vì họ sở hữu Edison Cavani và Luis Suarez trên hàng công.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41OTeG7tkxMSzvhu7Thu5jhuq1LTOG7jC9M4buO4buCS0E3YeG7tGHhu5Dhuq1Lw6I4S8O94bu24buSNeG7gEvhu5nhu7hZOkvhu7Yo4buQSznhu7hXOktVO0kv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7mcav4buQ4bumSsON4bqmUeG6rUvhu6bhurc74bu0Szjhuq/hu6RLOuG7lDvhu7ZLOeG6sUvhu7bhu5g74bu0SzXhu7YhO+G7tEs74bu04bq34buCSzlh4bqtSzvhu7bhu7jhu647S0E3YeG7tGHhu5Dhuq1L4bukLks54bu2WUsmVjlLP+G7uMOdYUvFqHvhu7hLOeG7tuG6o0vDmVI5S+G7pOG6r0s/w6Hhu6RLO+G7mCxLw6IjS+G7tihLODNL4bu24bq1YUtr4bum4bu4OCw7S+G7ieG7kMOi4buQO+G7uEvDouG7mEtwYeG7uDhL4bu3YeG7kDfGr3pLOTfhu647S+G7tuG7mDvhu7RL4bukPjvhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L03DlU7hu44vw5PDleG7psOSTMOUTMOVw5Lhu4w5w5Lhu45Mw5I/w5Lhu4QqNeG7tEpLL8ONS8O94bu24buSNUvFqOG7kDvhu7RL4bukLks14bu2LDvhu7RLxahbS+G7pOG7kCzhu4RLSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7dRO+G7gEty4bu4euG7tjvhuq1LcizDouG7tCw3LOG7pkvhu7c54buQ4bum4bu4YTpJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5Y0s/WEvhu6Thu7ZRYUtl4buAS03hu4TDlExLLUtNL07hu4BMSy1LTuG7hExOw5JJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5Y0s/WEvhu6Thu7ZRYUtmYeG7gEvDk+G7hMOTw5VLLUtP4buETU5LLUtO4buETExJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bu2Pjvhu7RLOeG7uDtLP+G6t+G7pEs/xIMyO+G7tEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43DgldLNeG7tkDhu5BLxahb4bu4Szlh4bqtWTtLQTdh4bu0YeG7kOG6reG7gksm4bu24buWSzvhu5o74bu0Szfhu5BLOFE7S+G7pOG6o+G7kEtr4bum4bu4OCw7S+G7ieG7kMOi4buQO+G7uEvhu6QhO0vDmSlLO+G7tCnhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONw4JXSzXhu7ZA4buQS8WoW+G7uEs5YeG6rVk7S8O94bu24buSNeG7gktx4buQOWHhu7jhu6bhu7hLJuG7tj474bu0Sznhu7ZZSzfhu5BLOFE7S8OiI0vhu5I7Szk3xq8sS+G7tOG7uCHhu4RL4buh4bu24buWSzvhu5o74bu0Szfhu5BLOFE7S+G7pOG6o+G7kEvhu7fhu7jhu6bhu7jDmcavS+G7pCE7S8OZKUs74bu0KeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7nhu7Z7O+G7tEsm4buuSznhu7bDoUvDoj1JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bu2xq8sSznhu7Z7O+G7tEsm4buuS8OTSz9TO0vhu7Thu541Szvhu7bhu5BhS+G7tFM7S8WoUeG6rUvhu6QuS08vw5NLP1M7S+G7tiHhu5BLOSRLOHtLTC1MS8Oi4buYS0E3YeG7tGHhu5Dhuq1LOeG7tuG7nDvhu7RLTUs/UztLOSRLOHtLTS1M4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcOSSzk3VDtLxah74bu4S8WoU2FL4bu0UztLO+G7tlI5S+G7pOG6o+G7kEtOS8WoW+G7uEvhu6QuS+G7psSDMOG7uEtO4buEw5JLw5nhu5g7Sznhu7bhu5w74bu0SS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7meG7uFg7Sznhu5Thu7hLxahb4bu4Szlh4bqtWTtLw73hu7bhu5I1S8Wo4buQO+G7tEvhuqdWNUs54bu24bqvS05LOTfhu647S+G7i+G6puG7mUvhu5Hhu5Xhu5HEkeG7gktBN2Hhu7Rh4buQ4bqtS8Wo4buQO+G7tEvhuqdWNUs54bu24bqvS03Dk0kvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41BN2Hhu7Rh4buQ4bqtS8WoxqBLOeG7tuG7nDvhu7RLw5JLOTdUO0vhu7RTO0s74bu2UjlLOeG7lOG7uEvhuqQsNz/hu6ZL4buJYTVLR8OZ4buQLEvhu7R9OkvDoiE74bu0Sz8s4buU4bu4SOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43DveG7tuG7kjVLw5lSOUvDmeG7lOG7uEszS8OVSzk3VDtL4bu0UztLO+G7tlI5Sznhu5Thu7hL4bqkLDc/4bumS+G7iWE14buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUE3YeG7tGHhu5Dhuq1L4bu04bu24bu4S8WoxIMy4bukS8OSS8OZ4buYO0s54bu24bucO+G7tEvDouG7mEsm4bu2Pjvhu7RLxahZSznhu7bhuqM74bu0Sz/EgzDhu7hLOeG7lOG7uEvDoiE74bu0S8OZ4buWO+G7tOG7hEvhu7nhu7hWNUvFqFY7Sznhu5Thu7hLw6IhO+G7tEtNL8OVS+G7tuG7lEsmOyzhu6QmSyxhOUvhu4t9S2rhu5gsS3Lhu7bhu5BLw6Iw4bu4SzljSzh7S04tTUs54buU4bu4S+G6pCw3P+G7pkvhu4lhNUtOTE3DleG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43DveG7tuG7kjVL4bu04bu24bu4S8WoxIMy4bukS+G7jkvDmeG7mDtLw6Lhu5hLOeG7tuG6ozvhu7RLP8SDMOG7uEvDk0vDmeG7mDtLOeG7lOG7uEvhuqQsNz/hu6ZL4buJYTVLTkxNw5Xhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONcuG7tlQ7S8WoPTvhu7ZJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONw4Lhu7hY4bukSzgzS+G7tuG6tWFL4bu24buQ4bu4Szk3YTvhu7RLNeG7tiw74bu0S+G7tuG7mDvhu7RLxahTYUs/4buYS+G7ieG7kMOi4buQO+G7uEvDouG7mEvhu7dh4buQN8aveks74buuO0s44bqv4bukSzrhu5Q74bu2S+G7pOG6o+G7kEtBN2Hhu7Rh4buQ4bqtSzjhu6xL4bum4bq34buQS8Oi4buYLEvDmVtLxag+4bu4Szvhu5jhuq3hu4RL4buJ4buWS+G7tuG7kOG7uEvFqFdhS+G7tFHhuq1LUjtLOcSDMjvhu7RLJuG7tuG7uEvFqOG7kDvhu7RLOeG7tuG7kOG6rUs74bu24buQYUs7XUs4w6E74bu0S+G7tOG7uMOhNUvFqOG7lOG7uEvhu6bhu7hYO0vhu6ThuqPhu5BLcuG7kDpLcWRLOSzhu5g7Sznhu7bhu5w74bu0SyZZSznhurFLw6IhO+G7tEvDmeG7ljvhu7Thu4RLcuG7tCzhu5jhu7hLN+G7kEvhu6Thu5Lhu6RLOWHhuq1WO0vhu6QhO0s/4buU4bu4S+G7pOG6o+G7kEtBN2Hhu7Rh4buQ4bqtS+G7pMOjO+G7tEs3UjlLxah9O+G7tEvFqFdhS8OiMOG7uEs74bu24bq1O+G7tEvhu6Thu5Lhu7hLOeG7rjtL4bum4buY4bqtS+G7puG7njtLJuG7uDvhu7ZLO+G7tOG7tuG7uFg6S8Wo4buQO+G7tEvhu6Thu7Yg4bu4SzNL4buk4bu2UWFLZmFLO+G7tsSDS8Sp4bu4xq/hu7QsS+G7kyzhu6bhu7g74buCS+G7k+G7uDrGrzvGr3pL4bu24buQ4bqtS+G7tSzhu6Y34bu44bu0LEvhu4vGrzs54buQO+G7pGE34oCmSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjXJWYUs74bu2xINL4bu24buYO+G7tEvhu6Q+O+G7tEvhu6ThuqPhu5BLQTdh4bu0YeG7kOG6rUvFqMSDMuG7pEvFqOG7kjvhu7ZL4bu04bu44buSSzdSOUvhu6Thu5AsSznhu7YjS+G7tuG7mDvhu7RLNeG7tiE74bu0Szvhu7ThurdL4buk4bqj4buQS+G7tihLJuG7tj474bu0S+G7tldLJuG7qDpL4buk4buUO+G7tkvhu6bEgzDhu7hLOOG6t0vhu6Thu7YkS8Wo4buULEvhu6ThuqPhu5BLxahb4bu4Szk3xIMzO+G7tEvEqeG7uMav4bu0LEvhu5Ms4bum4bu4O+G7hEvhu4nDoDvhu7RLw6Iw4bu4S+G7tlRhS8OiWEvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tEs74bu2xINL4buT4bu4OsavO8aveuG7gkvhu7fGr8OZ4buQODnhu7jhu5A7S+G7iSzhu5A5xq844buCS3Hhu5A3OeG7uDtL4buJ4buQ4bukxq83xq844buCS3Hhu5Dhuqfhu7g64bu4P+G7uOG7kOG7gkvhu6Thu7bhu7hWO0s54bu2YVQ5S+G7pOG6o+G7kEtBN2Hhu7Rh4buQ4bqtSz/hu5hL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0SzpbOUvhu7bhu5g74bu0Sznhu7bhuqNLw6LhurU74bu0S+G7pOG7tuG7nOG7pEs5N8SDMOG7pEsm4bu24bu4SzkjOkvhu6QgS+G7tlvhu7hLxahZS+G7pOG7tuG7uFY7Sznhu7bhu5w74bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7mcag4bqtS+G6p8avOkvhu6Thu5Lhu6Thu7ZL4buTLOG7puG7uDtL4buk4bu2JEvhu7Zh4bqtS+G7tuG7mDvhu7RLOeG7tuG6o0tBN2Hhu7Rh4buQ4bqtS8WoWUs74bu04buaO0vhu6Thu7bhu547S+G7tSw74buQP+G7pixLw6Lhu5hL4buk4buS4bukS8WofTvhu7RLxahb4bu4S+G7i31LauG7mCxLcuG7tuG7kEszS8OiITvhu7RLTeG7jEvFqFvhu7hL4bu24buQ4bqtSzk3xIMw4bukS8WoLks/4buYSznhu7bhu5g74bu2SzlA4buk4bu2Szk34bucO+G7tEs/xIMw4bu4SzNLw6IhO+G7tEvDmeG7ljvhu7Thu4JLO+G7tuG6tTvhu7RLO+G7tD7hu7hLOOG7kCxL4buk4bqj4buQS8O94bu24buSNUs44busS+G7pC5LN1I5S0A5Sybhu7Ys4buWO+G7tEs5N3s74bu0S8WoWUvhu6bhuq85S8Wo4bu4WTrhu4RL4buJ4buS4bukS+G7pFNhSznhu7bhuqNLQTdh4bu0YeG7kOG6rUvhu6TDozvhu7RLOFA7Szjhu5g74bu0S+G7psOgO+G7tEs54bu4WWFL4bqn4buWLEvFqFlLO+G7tOG7mjtL4buk4bu24bueO0s74bu24bq1O+G7tEs14bu24buQS8OZLjvhu7RLO+G7tGHhuq1L4bu24bu4WTpL4bu24buQ4bqtSybhu7bhu7hWO0vFqHvhu7hLNeG7tsSDIDvhu7RL4bqv4bukS+G7pOG7tlbhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONcuG7tiM7S+G7pOG7kuG7uEvhu6Thu5Lhu6Thu7ZLw73hu7bhu5I1S8Wo4buSO+G7tkvDmeG7lOG7uEvFqMSDIDvhu7RLJuG7uDpLZUs2YVE7S8SRN+G7tMavOznhu7g74buQ4buCS+G7tOG7uDFLxahR4bqtS+G7tihLxajhu5A74bu0Sz/hu5hL4bqvO+G7tEvDouG7uOG7rjtLOHtLOls5S+G7pOG7tixL4buk4bu24bqv4bukS8OiPkvFqD3hu6Thu7bhu4RL4bu5Nyw74bu0S8OTS8OZ4buYO0s64buYS8O94bu24buSNUs7xqBLw6Lhu5gsSz/EgzDhu7hLxJE34bu0xq87OeG7uDvhu5Dhu4JLccOZ4buQNTXGr0vhu7QuNUvhu6Q+O+G7tEs5N+G6t+G7pEs54bu4VjVLOTcsO+G7tEtPS8OZ4buYO+G7gkvDouG7mEs5UjlL4buk4buWS+G7kDvhu7ZLxahXYUs44bqzS+G7puG6oTvhu7RLOXvhu6RLxahbSybhu7g74bu2S+G7tizhu5g74bu0S8WoWUvDosSDMjlLNmHhu5BLOOG6t0s5N2Hhuq1L4buk4buWO0vhu6ThuqPhu5BL4bu24buYO+G7tEs14bu2ITvhu7RLO+G7tOG6t0vFqHvhu7hLNeG7tsSDIDvhu7Thu4RLcuG7tCzhu5jhu7hLccOZ4buQNTXGr+G7gkvhu5Phu5hLOTd7O+G7tEvhu5Phu5BhPyzhu7g4S+G7pCE7SzgzS+G7tuG6tWFLO+G7tuG6tTvhu7RL4buk4buS4bu4Sznhu647S8Wo4bugO+G7tEvhu6RSNUsm4bu24buS4bukSzvhu7bEg0vhu5M34bu4xq96OuG7kDs74buCS+G7k+G7uDcsYeG7puG7gkvDvSzhu7TDmeG7kOKApkvhu7Ys4buYO0s5LOG7mDtL4bukLks54bu2WUvFqD074bu2S8WoLOG7lDlLOTdUO0vFqFJh4buESS81w40=

Theo bongda

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]