(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia năm 2024. Đương kim vô địch U19 Đông Á Thanh Hóa đã rơi vào bảng đấu đầy thử thách.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXfhu5fhu5bhu5JL4bu34bq+TOG7sOG7kkvhu7fDlcON4buq4bu3bkHhurDhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbFqeG7t25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu3QOG6tOG7mOG7t8OK4bqk4buSS+G7t8OVTOG7lHYvTEF3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7puG6teG7guG6tuG7gOG7tXc1TE3DjOG7sOG7t0HhurAvw4Hhu6nhu7dkTUnhu5Lhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7c04buU4buSS+G7t+G7huG6suG7t+G7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu34buG4bqm4bu3w4rhu57hur7hu7fhu6pM4bqs4buQ4bu34bq+TE3hurbhu7fDiuG6pOG7kkvhu6nhu7c9w43hu6bhu7fDlMOT4bq+TOG7t+G7qkxN4bu34buGReG7sOG7t+G7l+G7luG7kkvhu7fhur5M4buw4buSS+G7t8OVw43hu6rhu7fhurNN4bqkTeG7t25B4bqw4bu3auG7sOG7nuG6vuG7t0tN4bq24bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgeG6oOG7q+G7tzdZU+G7kkvhu7fDlU3hu5Dhu7dA4bui4bu34buGw5Phur5M4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7fGr1NN4bu3QOG6tOG7mOG7t8OK4bqk4buSS+G7t+G7hkXhu7Dhu7fhu4bDiSThu7fhu6pM4bu24bu34buqTOG6suG6vkzhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14buA4buqTOG7sOG7kMOK4bu3TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t+G6ruG7ueG7ueG7pj3GsOG7t0zhu4JNS0zhu6rFqeG7t+G6oOG6sMOD4bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgeG6oOG7ueG6ri9Bw4Phuq7hu4BBQeG6sMOBQcOA4bu54buqw4HEguG6osOD4bqgw5Thu7nhu6vhu47hu6ZL4bunxq90w4HhuqDhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7Xhu5fhu5bhu5JL4bu34bq+TOG7sOG7kkvhu7fDlcON4buq4bu3bkHhurDhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbFqeG7t25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu3QOG6tOG7mOG7t8OK4bqk4buSS+G7t8OVTOG7lOG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6oOG6sMOD4bu14bu3L3duQeG6sOG7tzfhu6Lhu5JL4bu3LOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7tz3hu7BF4buq4bu3xajhu7DEkOG7kuG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7fhu4Dhu7Thu7fhu5fhu5bhu5JL4bu34bq+TOG7sOG7kkvhu7fDlcON4buq4bu34bqzTeG6pE3hu7duQeG6sOG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fDgeG7ucOB4bqg4bu3QOG6tOG7mOG7t+G6vkxNw4zhu7Dhu7dB4bquL8OB4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2PDjeG7quG7t+G7qkzhu6zhur7hu7dA4buW4buSS+G7t8OU4buYw4JN4bup4bu3QcOB4bu34buGUE3hu7fDiuG7lOG7kkvhu7fhur7hu5Thu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7qk7hur5M4bu3PeG7sEXhu6rhu7fhu6jhuqjhur7hu7fhu5JMReG7quG7t+G7huG6puG7t+G7hlnDmuG6vuG7tz3hurLhur7hu7fhu4bDk+G7kkzhu7dA4bq04buY4bu34buXNWPhu7fhurNN4bqkTeG7t25B4bqw4bu3xajhu7Dhu57hur7hu7dLTeG6tuG7t8OB4bu5w4HhuqDhu7dL4bug4buQxanhu7duQeG6sOG7t21M4buI4bu3NeG7ouG7kkvhu7ct4bu34buXTeG7guG7quG7quG7gsOU4bup4bu3bkHhurDhu7fhurXhurThu7dlUE3hu6nhu7duQeG6sOG7t8Sp4buX4bq34bup4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu6nhu7duQeG6sOG7t2zhu6Lhu5JL4bu3ZOG6tuG7kOG7t2VLTOG7iuG7tzvhu5Lhu6nhu7duQeG6sOG7t+G6teG7sMON4bup4bu3bkHhurDhu7dkxKk04bq24buSw5Xhu7fhurXhu5jhurThu5JL4bu3O+G7kkzhu7fhurNN4bq24bu3ZOG6tk3hu6nhu7duQeG6sOG7t2NM4bqy4buSTOG7t+G6teG7luG6tuG7qeG7t25B4bqw4bu3xKlM4bus4bu34budSeG7kuG7qeG7t25B4bqw4bu3NE/hu5JM4bu3xKlMWVThur7hu6nhu7duQeG6sOG7tzfhu6Dhu5JL4bu3bUzhurLhu6bhu7dA4bq04bu34buGUE3hu7fhur5MV+G7t+G7kkzhurThu7duQeG6sOG7tzThu4Lhur7hurbhu5Dhu4I94bu3NE/hu5JM4bu3NllT4buSS+G7q+G7t0HDgeG7t+G7hlBN4bu34buGWcOa4bq+4bu34bq+TE3hurbhu7fhu6pM4bq04buSTEvhu7fDgOG7t8OK4bqk4buSS+G7t+G7qkxN4bu34buGReG7sOG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fhu6pM4buI4bu34buqTMOd4bq+4bu3QOG7luG7kkvhu7fhu6rGr+G7luG7kuG7t0Hhu7fDlFnDmuG7quG7t+G7qk7hu5JM4bu34buGTeG7iOG7kOG7q+G7tzXhurLhur7hu7fhu4ZQTeG7tz3DjeG7puG7t+G7kkxF4buq4bup4bu34buSTE/hu7fhu5BSTeG7t8OK4bqk4buSS+G7t0DhurThu7fDgeG7t+G7hlBN4bu3PcON4bum4bu34buqTMOd4bu3w4rhurbhu7fhur7hu5Thu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7qk7hur5M4bu34buq4bue4buq4bu34buSTEXhu6rhu7fDlMag4buq4bu3QOG6tOG7mOG7t0Dhu5bhu5JL4bu34buqw53hu7fDlcON4buq4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7tU014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OB4bqg4bu54bquL0HDg+G6ruG7gEFB4bqww4HDgUHEguG7quG6osSC4bqgw5TEgi3huqDDgeG6rsODxILhu7nEguG6ruG6oi1BQUHhuqDhuqDDgOG6oMOB4bqiw4Dhu6vhu47hu6ZL4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu14buX4buW4buSS+G7t+G6vkzhu7Dhu5JL4bu3w5XDjeG7quG7t25B4bqw4bu3auG7sOG7nuG6vuG7t0tN4bq2xanhu7duQeG6sOG7tzfhu6Lhu5JL4bu3LOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t0DhurThu5jhu7fDiuG6pOG7kkvhu7fDlUzhu5Thu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu14bqu4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7cvd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtTOG7guG7mOG7t8OVw43hu6rhu7fFqOG7sOG6pOG7t8OK4bue4bq+4bu34buqTOG6rOG7kOG7qeG7t25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buS4bqq4buQ4bu3w5nhu7fDiuG6pOG7kkvhu7c04bup4bu34buoSOG7t+G7pkzhuqRN4bu3S0Lhu6bhu7fhur7hurLhur7hu7fhu4bhu55N4bu34buqTFfhu7fhu5DDguG7kkzhu7duQeG6sOG7t+G6teG6tOG7t2VQTeG7qeG7t25B4bqw4bu3ZMSpNOG6tuG7ksOV4bu34bq14buY4bq04buSS+G7tzvhu5JM4bu34bqzTeG6tuG7t2ThurZN4bu3QOG6tOG7t25B4bqw4bu3xKlM4bus4bu34budSeG7kuG7q+G7tzXhuqThu7fDiuG6tuG7t+G7huG7nk3hu7fhu6pMV+G7t+G6vlfhurbhu7duQeG6sOG7tzfhu6Lhu5JL4bu3LOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t+G7hsOM4buw4bu3w5ThurThu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7hlBN4bu34buG4bqm4bu3PcON4bum4bu34buSTEXhu6rhu7fDiuG6pOG7kkvhu7fhu6rDgk3hu7dA4buW4buSS+G7t8OU4buYw4JN4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7tU014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqDhuq7hu7nhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OB4bqg4bu54bquL0HDg+G6ruG7gEFB4bqww4HDgcOAw4Hhu6rhuqDhu7nDgeG6osOU4bquLeG6tuG7ki3hu7nDg0Hhuq7Dgy1BLeG7gkHEguG7ueG6rsOA4bqg4bu54bqi4bur4buO4bumS+G7teG7t+G6tsOU4buqdOG7teG7l+G7luG7kkvhu7fhur5M4buw4buSS+G7t8OVw43hu6rhu7duQeG6sOG7t2rhu7Dhu57hur7hu7dLTeG6tsWp4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7dA4bq04buY4bu3w4rhuqThu5JL4bu3w5VM4buU4bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7teG6ruG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu14bqg4bqu4bu54bu14bu3L3fhurVP4buSTOG7t+G6pOG7kkzhu7fhu6rDgk3hu7fDlMSo4bu3w4rhu57hur7hu7fhu6pM4bqs4buQ4bu34bq+TE3DjOG7sOG7t+G7kuG6tiThu7fhu61B4bqwL8OB4buv4bur4bu3KOG7kkzFqeG7t+G7l+G6t+G6t3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc34buY4bq04buS4bu3xajhu7DEkOG7kuG7t+G6vlfhurbhu7fhurVk4buX4bu34buXWOG7t+G7l+G6rOG7kuG7tzVM4buw4buSS+G7t+G7qEjhu7dLQuG7puG7t25B4bqw4bu3xKlM4bus4bu34budSeG7kuG7t8OZ4bu34buqxq/hurjhu5Lhu7fGr+G6tuG7t8Wo4buwxJDhu5Lhu6nhu7fhu6pNw43hu6bhu7fhu6pM4buC4buY4bu3w5ThurThu7fhur7hurLhur7hu7fhu4bhu55N4bu34buqTFfhu7duQeG6sOG7t+G6teG6tOG7t2VQTeG7t0DhurThu7duQeG6sOG7t2TEqTThurbhu5LDleG7t+G6teG7mOG6tOG7kkvhu7c74buSTOG7t+G6s03hurbhu7dk4bq2TeG7q+G7t21M4buC4buY4bu34buSTOG6uOG7kuG7t+G7hsOT4buSTOG7t+G6vlfhurbhu7dLTVRN4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu34buQ4bui4buS4bup4bu34buA4buu4bu3xq9TTeG7t0DhurThu5jhu7fDiuG6pOG7kkvhu7fhu4ZF4buw4bu34buGw4kk4bu34buqTOG7tuG7t+G7qkzhurLhur5M4bup4bu34buSTFnhu5JL4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7dA4bq84buS4bu34oCc4buo4bqy4buSS+G7t+G6vuG7tuG6tuKAneG7t0DhurThu5jhu7dA4buW4buSS+G7t+G7qsOd4bu3w5XDjeG7quG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXfhu5fhu5bhu5JL4bu34bq+TOG7sOG7kkvhu7fDlcON4buq4bu34bqzTeG6pE3hu7dA4bui4bu34buGw5Phur5M4bu3w4rhu5Thu5JL4bu34buG4bqy4bu3bkHhurDhu7fFqOG7sOG7nuG6vuG7t0tN4bq24bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgeG6oOG7t+G7gE3EqOG7kuG7t8av4bq24bu34buq4buy4bu34buSS+G6tCThu7fDgUEvw4Hhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G6oi/DgOG7t+G7qsOCTeG7tzRP4buSTOG7tzZZU+G7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumO+G7sOG7qkzhu5jGr+G7tXfEkcOC4buSTOG7tzVZVeG7kkt2L+G7pnc=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Lê Thị Thọ - 14:56 20/02/24

 Trả lời

Có vượt qua các đội mạnh thì mới có thể giữ cúp vô địch chứ?

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]