25/05/2024 17:59
(Baothanhhoa.vn) - Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quy định số 146-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.
BTH NEWS

Tắt [X]