Truyền thông Mỹ tối 31/1 đưa tin Thượng viện nước này dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 5/2 tới về việc liệu có tuyên bố trắng án gần như hoàn toàn đối với Tổng thống Donald Trump tại cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa chiếm đa số này hay không.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8OhQcSow4rhurThu7ltT8OBw73hurRtLOG7km3FqeG6pG1HQeG7s23hu4Thu5lt4buGQeG7leG6tG3hu4JI4buMeEdtxalIQ8OBbU/hurrDgW1C4bq04bu5bcOh4buESOG6suG7hm1P4buXw4Jt4bq04bu54buX4buMbeG7jy/Ds8OsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buLw6Hhu4RI4buMeeG6tG1HQULhurThu7ltLOG7km1HQ8OBbcOyby9vbeG7qcSo4buZbUfDgeG6tG3DoUHEqMOK4bq04bu5bU/DgcO94bq0beG6tMSo4bq6xalt4bq04buX4buMbcawTG3hurDDgXjhurRtRnZt4bun4bqobeG7hkHDgXhIbU/hu5fDgm3hurThu7nhu5fhu4xt4buPL8OzbUfhurrDgW1PeW1Pw4HDvcWpbeG6tsOBw71IbcWp4bqkbUdI4buMd+G6tG3hu6dDbUfhu4Thu5/hurThu7lt4buV4bq0beG7uXXhurRt4bq0QcSobUHDguG7l+G6tG1Hw4Lhu5fhurRt4bupQ8OBbU/hurrDgW3DoUXhurThu7ltR0FD4bq04bu5bcavw4LhurThu5nhurbGsG3DoeG7hEjhurLhu4ZtR8ahw4Ftxanhurht4buCSOG7meG6tG3hurbDuuG7hm3hu4ZB4buV4buGbcaww4Jt4bup4bub4bq04bu5bcWoxJDhurThu7ltQeG6puG7mW3FqUHDgXjhurJt4bup4buZbUZDbeG6tOG7l+G7jG1B4buZ4buMbeG6sEFC4bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jG3hu4bFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bEfhu6vDkkct4buZ4bq2w4Hhu7nhurThu4Ntxanhu6vhurRH4bur4buE4buFbOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zGsEdBSOG6suG7p23DgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Ntw7Xhu49u4buGw5Lhu4VtQeG7q8OB4bu5QUfhu4Nt4buNb8O14buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpxrDhurRn4bun4buZw4JHQeG7meG6tEFBw4Lhu5lnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozbm7hu40vb8O04buRxrDDtW/DtcOzw7TDssO0R2/hu5Phu4/DsuG6tuG7jy1HR8OST+G6tG5vbsOzLeG6suG7jGfhuq7hu4bhu7lsbeG7meG6tkfhurtsw6FBxKjDiuG6tOG7uW1Pw4HDveG6tG0s4buSbcWp4bqkbUdB4buzbeG7hOG7mW3hu4ZB4buV4bq0beG7gkjhu4x4R23FqUhDw4FtT+G6usOBbULhurThu7ltw6Hhu4RI4bqy4buGbU/hu5fDgm3hurThu7nhu5fhu4xt4buPL8OzbG0v4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2xH4burw5JHLeG7meG6tsOB4bu54bq04buDbcWp4bur4bq0R+G7q+G7hOG7hWzhu4vDocOC4buX4bq0bcWp4bub4bq0QW3hurLEkEdt4buGQcOBd+G6tG3hurZIw7rhurRtR8SQw4Ftw6FF4bq04bu5bUdBQ+G6tOG7uW3Gr8OC4bq04buZ4bq2xrBtw6Hhu4RI4bqy4buGbeG6vm3DoUHEqMOK4bq04bu5bU/DgcO94bq0bSzhu5JmbeG6tOG7ueG7l+G7jG3Ds+G7jy9vbU9L4buZbeG7gkjhu5lnbWnhu5rhurRB4buDbeG7mOG7tjcvw6HDoeG6qeG6py7DrcOsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4ssxJBHbUZDbUHhu53hurThu7ltR+G7hEjhu4x54bq0bUdBQuG6tOG7uW3GsOG7peG6tG3hurbhurzDgW3FqeG7lcWpbcOhQcSow4rhurThu7lt4bq04bu5QeG6om1G4buMem0s4buSbcWpQcOCbeG7p8OBeEdtRuG7mUht4bqwQcOBbeG7p+G6qG3hu4ZBw4F4SG3hu6fhu5XFqW3hu4x3SG3FqXVIbUfhu4TDgcO9SG1Hw7rhu4Ztxanhu5XFqW3hurRBc+G6tG3FqUFK4bq04bu5beG6suG6usOBbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu4ZBw4F34bq0beG6tkjDuuG6tG1HxJDDgW3DoUXhurThu7ltR0FD4bq04bu5bcOh4buESOG6suG7hmZtw6FBxKjDiuG6tOG7uW1Pw4HDveG6tG0s4buSbUZ2beG6tOG7uUvhurThu7ltQeG6rOG7hm3FqUHDgm1H4bq6w4Ft4bq04bu54buX4buMbcOyL8OzbeG6sEHDgW3FqeG6uG3hu4JI4buZ4bq0beG6tOG7l+G7jG3hu6fhu59HbeG7qXVIbcOzbeG6tOG7ueG7l+G7jG3hurB4R21HQUnFqW1HQeG7m8OCbeG6tkjDuuG6tG1P4buXbcWpc+G6tG3hurRB4bufxaltR+G7hMSo4bq6xaltT+G6puG6tOG7uW3hu6fhuqht4buGQcOBeEhtxalIQ8OBbcWpw43hurThu7lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8OhQeG7q8OCbeG7hkHhuqThurThu7ltT8OBd+G6tG3DocOh4bqp4bqnLm1HxqHDgW3huq3hu5lGQcOB4bq04bu5R8OC4bq0Zm1H4buEw4LhurThu7lt4bq04bu54buX4buMbcOyby9vZm3DoUHEqMOK4bq04bu5bU/DgcO94bq0bSzhu5Jt4bup4budbeG7p+G7lcWpbeG7p+G6qG3hu4x3SG3FqXVIbUfhu4TDgcO9SG1Hw7rhu4Ztxanhu5XFqW3hurRBc+G6tG3FqUFK4bq04bu5beG6suG6usOBbU/hu5dtxalI4bq04bu5bcWpdOG7hm3FqeG7lcWpbUfhu5fDgW3hurbDgcO9SG1H4buEw4LhurThu7lt4buGQcOBd+G6tG3hurZIw7rhurRtR8SQw4Ftw6FF4bq04bu5bUdBQ+G6tOG7uW3Gr8OC4bq04buZ4bq2xrBtw6Hhu4RI4bqy4buGbWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4bqn4bq6w4FtR+G7kG3hurbDvW3hu43hu5Nt4buGQcOBeEhtR0FIw7rhurRtT+G7l23hu49vbeG7hkHDgXhIbcWpQUPhurThu7lmbeG7hkHhu6ttxq9z4bq0bcWpQeG7im1HxqHDgW3DoUHEqMOK4bq04bu5bU/DgcO94bq0bSzhu5Jt4bup4budbUdBdEdt4bunxqHDgW1H4buEw4LhurThu7ltxanhu5XFqW3hurTDiW3hurZMxalt4buMd0htxal1SG3FqUxIbcWoQ21PdOG6tG3hu5nhurRt4bq0w4HhurRBbeG7gkhDxalt4bu5w4Hhu5ltLkHhu5dtw6Hhu4Thu5/hurThu7ltP8OCQeG6tG3hu6bDguG6tkfDguG6tG1P4buXbeG6tEFO4bq04bu5bUfhu4TDim3hurbhu45t4bqwQeG7lcWpbcWp4buK4buZbULhurThu7ltw6Hhu4RI4bqy4buGbeG7qcOBeUhtR+G7hHXhurRnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8OhSOG7jG3hurRBw4F34bq0Zm1HxqHDgW3FqUjEkMWpbeG7p+G6qG3hu4ZBw4F4SG3hurThu5fhu4xmbcOzbcOhQcSow4rhurThu7lt4bq04bu5QeG6om1G4buSbcWp4buK4buZbeG7qeG7m+G6tOG7uW3FqMSQ4bq04bu5bUHhuqbhu5lt4bq24buXbULhurThu7ltLMOBR0dtOcOC4bqy4bq04bur4buMbU/hu5dt4bun4buXbWFIRuG7meG6tG3FqMOC4bq24bq2w4HhurRGbeG7qeG7nW3igJzDkuG7sW3hu4Thu5fDguKAnW3hu6nhu7Nt4buK4bq04bu5bUHEkG3hu4x3SG3FqXVIbUfhu4TDgcO9SG1Hw7rhu4Ztxanhu5XFqW3hurRBc+G6tG3FqUFK4bq04bu5bcWp4buK4buZbeG7qeG7m+G6tOG7uW3Gr3PhurRtxalB4buKZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUjhu4xt4bq0QcOBd+G6tGZtw7Nt4buGQcOBeEhtxanhu4rhu5ltQuG6tOG7uW05w4LhurLhurThu6vhu4xtT+G7l23hu6fhu5dtxajDguG6tuG6tsOB4bq0Rm3hurBBQuG6tOG7uW3hu6nhu4pt4bup4buzbeG7ucOB4buX4bq0QW3hu6nEqMOKxaltRkxtR0FC4bq04bu5beG7gkjhu5lt4bupQ8OBbU/hurrDgW3hu6fDgcO94bq0beG7hkHhu5Xhu4ZtR+G7hHfhurRnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7qHPhu4xt4bupxKjDisWpbcWpw4LDgW3hurbhu5dt4bunxKjhurrFqW3hurThu7nDgnBHbeG6suG6usOBbeG6tEF0R21H4buEw4LhurThu7lt4buCSOG7lW1H4buE4bqg4bq0QW3DkuG7sUdtw5JNbcWp4buK4buZbcOhQcSow4rhurThu7ltT8OBw73hurRtT+G7l23FqeG7iOG6tOG7uW3hurbhu5dtR0F0R23hu6fGocOBbcWp4buK4buZbeG7qeG7m+G6tOG7uW3Gr3PhurRtxalB4buKbUfhu4TDguG6tOG7uW3hurTDiW3hurZMxalt4bqwd0ht4bu54bqsw4FtRkxt4buK4bq04bu5bUHEkG3FqeG7iuG7mW3hu41tR0HEqMOK4bq04bu5beG6tOG7uUHhuqJtRuG7km3hu6nhu5vhurThu7ltxajEkOG6tOG7uW1B4bqm4buZbUdB4burw4Jt4bupxKjhurzhurThu7lt4bq2Q8OBbULhurRtQeG6puG7mW1H4buEw4LhurThu7ltT8OBw73FqW1H4buEw4HDvUhtR8O64buGbUdBd+G6sm3FqeG7lcWpbeG6tEFz4bq0bcWpQUrhurThu7lmbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu6nhuqRtxanhuqRtxalMSG3FqENtT3ThurRt4buZ4bq0beG6tMOB4bq0QW0/w4JB4bq0beG7psOC4bq2R8OC4bq0bS1t4bq04bu5xKjhurzDgW3hu6nhu5nhurThu7lt4bq24buXbUdz4bqybeG7qcOB4buz4bqybcWp4buK4buZbcawxKht4bq2SMO64bq0beG6sEHDgW3FqUhD4bq0bUbhu5XFqUFtRuG7n+G7hm3hu4ZB4buVR21B4buX4bq0QW3FqeG7iuG7mW1C4bq04bu5bUfDgXhHbeG6tsSQbeG6tEFO4bq04bu5bUdBQuG6tOG7uW1Hw4HhurRt4bundEdt4bq2w4rDgW3hu6lDw4FtT+G6usOBbcOhReG6tOG7uW1HQUPhurThu7ltw6Hhu4RI4bqy4buGbU/hu5dt4buCSOG7jHnhurRtxahB4buV4bq0QW3huqfhu6PhurRt4buGQeG6puG6tOG7uW0uQeG7l23DoeG7hOG7n+G6tOG7uW0sw4HFqeG6sG0sSOG6tk/hu5nhurThu6vhu4xnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Oh4buEw4LhurThu7lt4bqyxJBHbUdI4buMd+G6tG3hu6dDZm3hurbhu53hurRBbeG7qcahw4Jt4bup4buZbUZDbcOhQcSow4rhurThu7ltT8OBw73hurRtLMOBR8WpQW0sxanFqMOC4bq04bq04bur4bq24bq2beG6sEFx4bq04bu5beG7qeG6ouG6tEHhu4Nt4oCc4buo4buZbUZDbcWp4buVxaltw6FBxKjDiuG6tOG7uW3hurThu7lB4bqibUbhu5JtR8ahw4Ftw6FBxKjDiuG6tOG7uW1Pw4HDveG6tG3DkuG7lcWpbeG7qeG6ouG6tEFt4buE4buh4bq04bu5beG6tEHDgXlIbeG6tEFz4bq0bcWpQUrhurThu7ltT+G7l21B4bq44bq0bcOz4buRZ25ubm1H4buE4buZ4bq04bu5bUfhu5fDgW3hurbDgcO9SG3hu6nhu51t4bup4buKbeG7qeG7s23hu4ZB4buV4bq0bcOS4buxR23FqeG7lcWpbcWp4buVw4Jt4bunSMSQxaltxanhu4rhu5ltxanhu5XFqW1AxqFt4bq04bu5QeG6om1G4buSbeG7qeG6pOG6tOG7uW1P4buZw4FtR+G7hOG6pm3FqULhurThu7ltR0NtT+G7l23FqUF04bqybcawSkdt4buGQcOBd+G6tG1H4bqm4buZbcOS4buxR23Dkk1n4oCdw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8OhQeG7q8OCbUdB4bqo4buZbUdBSMO64bq0beG6suG7l23hu6nhu5vhurThu7ltxajEkOG6tOG7uW1B4bqm4buZbeG7qcahR23hu6nEqMOKxalmbcOhQcSow4rhurThu7ltT8OBw73hurRtRnZtR8OBeOG7hm1Hw4zFqW3hurbhu5fhurJtT8OBw73FqW1P4buXw4Jt4bq04bu54buX4buMbcOyL29tR+G6usOBZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu6jEkMOBbeG6tOG7ueG7iG3hu4ZB4buV4buGbeG6tuG7jm3FqeG7iuG7mW3DoUXhurThu7ltR0FD4bq04bu5bcOh4buESOG6suG7hm1P4buXbcWp4buVxaltxalC4bq04bu5bUdDbU/DgXfhurRtxanhu4rhu5ltQMahbU/DgcO94bq0bUZ2bcWp4bqkbeG6ssOJw4Ft4bund+G6tG3Ds23hu7nDgeG6vG3hu6nhu7Nt4bupxKjhu5lt4buE4buZbcWp4buVxalt4bq2w7rhu4Zt4bq2SMO64bq0bcWpSEPDgW3FqcON4bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4th4buZSG3hurBBw4Ft4bqweEdtR0FJxalt4buGQXXhurRt4bq2w7rhu4Zt4bq2SMO64bq0Zm1HQeG7q8OCbcawTG3hurDDgXjhurRtw6FBxKjDiuG6tOG7uW1Pw4HDveG6tG0s4buSbUZ2bUfDgXjhurRtQeG7l+G6tEFtxalIxJDFqW3hu6fhuqht4buGQcOBeEht4bup4buzbeG7qcSo4buZbeG7hOG7mW3hu4ZB4buV4bq0beG7gkjhu4x4R23FqUhDw4FtxanDjeG6tOG7uW1PeW1Pw4HDvcWpbcOhReG6tOG7uW1HQUPhurThu7ltw6Hhu4RI4bqy4buGbcWp4bqkbUfEkMOBbUHhu5nhu4xt4bqwQULhurThu7ltT+G7l8OCbeG6sEHDguG7m+G6tOG7uW3hu41t4bu5w4HhurxtxalBw4F5SG3hurThu7nhu5fhu4xt4buPL29taUdB4burw4Jt4bu5w4Hhurxt4bup4bqi4buZbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7ucOtZm3hurLEkEdt4bq04bu54buX4buMbUbhu5lIbeG6sEHDgW3DoUXhurThu7ltR0FD4bq04bu5bcOh4buESOG6suG7hm3hu6nhuqzFqW3DoUFC4bq04bu5beG7qcOBw73hu4Zt4bq2w4F34bq0beG7p+G7meG6tOG7uW1HxqHDgW3hurbEqOG7gOG6tOG7uW1Pw4HDveG6tG04SEPFqW1BxJDDgW0s4buSZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGYcOCSOG7hMWp4burbOG7i8OhQeG7q8OCbeG7mOG7tjfDrC/hu4bhu4s=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]