(Baothanhhoa.vn) - U20 Uzbekistan lên ngôi ở giải U20 Châu Á; Haaland tiếp tục lập hattrick cho Man City; Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr lội ngược dòng,... là những thông tin có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (19 - 3).
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DguG7iMOM4buKxILhuqDhu5LDrcOybOG6o+G6quG6qOG7neG6puG7r+G6quG7jeG6osODxILhu43hu7Hhu5/huqjhu43hu4rDjeG7teG6qOG7jeG7rcOD4bun4bqs4buNduG7o+G7jUjDg+G7oeG7iuG7jeG6qMODTuG7jeG7isOD4buCxILhu43hu4rDjeG7ncSC4buN4buKw43DvcOt4buNPHfDjMOMxILhu43igJzhuqzhu4Dhu43Dg+G6uuKAneG7jeG7ik7hu4DhuqjhuqLhu43huqbhu53EguG7jUbhu43DoMOjJWsvw4PDtWxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskgqd+G7neG7r8OybOG6r8O04buP4buN4bqveuG7sXfhuqTEgsOM4buK4bud4bqo4buN4bqm4bu14bqo4buN4bqo4bqiw4nEguG7jUbhu43huqLEgnDEguG7jeG6r8O04buP4buN4busw4Phu6Xhu4jhu43hu6LDreG7jSrhu53hu53huqbhu53huqjhu6/hu43hu4rEguG7t0jhu43hu4pL4but4buN4bqmxrBI4buNw4Phu53hu4rhu4rDjcSC4but4bqk4buN4butw4Phuqrhu4084bud4bqo4buN4busxILhu4rhu5LDreG7jeG6o+G6quG6qOG7neG6puG7r+G6quG7jeG6osODxILhu43hu7Hhu5/huqjhu43huqLEgsSoSOG7jeG7nOG6puG7jT7hu53DjMOMw43hu43huqbhurzEguG7jeG6qOG6ok7hu4Thu63hu43hu69D4bqo4bqiw6zhu4vhu4vhu4vhu43huqbhu5/hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7isODw4nhuqjhuqLhu43hu4rEguG6qOG7jeG7rULhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7sXDhuqjhu43hu4rEguG6qOG7jeG7isODw4Hhu43hu4rDg+G7neG6quG7jeG7isOK4bqo4bqi4buNw4Phu4RI4buNw4zhu6PhuqjhuqLhu43huqjhu53hu5Lhu43EqcO14bub4buNLeG7jeG7kWrhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIJuG6qOG7infDjcSDxILhu4rhuqZ3w7Js4bqveuG7sXfhuqTEgsOM4buK4bud4bqo4buNw5XDieG7jXbhurbhu63Dg+G7jeG6r8O04buP4buN4butw4Phu6Xhu4jhu43hu6JrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPhurDhuqjDg+G7jcOD4buI4bq44bqo4bqi4buNSeG7iOG7kuG7t+G7iuG7jXbhurbhuqjDg+G7jeG7isONxrDhuqjhu43hu63Dg+G7iOG6qOG6ouG7jeG6pOG7t+G7iuG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43DjeG7neG7jUjDg8So4buK4buN4buX4buP4buL4buNJOG7neG7knrhu4jhuqbhuqbhu513w5Xhu43huqLEgnDhu4124bul4bqs4buN4buxQuG6qOG6ouG7jcOV4buf4bqq4buNw43hurrEguG7jeG7seG7p+G7iuG7jeG6qOG6ouG7guG7jeG7rcOD4buI4buSw4Hhuqjhu43Dg07hu4bhuqjhuqLhu43hu4rDg+G6quG7o+G7iuG7jeG7kOG7iOG6uOG6qOG6ouG7i+G7jcOj4budw4LDguG7neG7r+G7jeG6rHPhu63hu43DjOG7ncSC4buN4bqmxanhuqzDrOG7jeG6qOG6ouG7o+G6qOG6ouG7jeG7rcOD4bul4bqo4buNw4zhurjhu43DteG7k+G7jcOV4buf4buN4buKw41E4bqo4bqi4buN4buK4bufxILhu40+4budeuG6rMSC4buNPuG7ncOM4budw43hu4jhu6/hu6/EguG6qOG7jeG6psawSOG7jeG7ik/hu63hu43hu4rDg8OKxILhu41Iw4Phu6Hhu4rhu4124bu54bqo4buN4butw4Phuqrhu43huq964buxd+G6pMSCw4zhu4rhu53huqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZ4bub4buVSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7Thu5HDtcO1L8O04buZ4buP4buv4buP4buP4buVw7Xhu4/hu5nDteG7iuG7meG7l+G7mcO14bqm4buZLeG7ncO1LeG7k+G7j8O04buZLcO14buV4buX4bubw7Xhu5nhu5XDtOG7j+G7leG7i0jhuqjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8Oy4bqj4bqq4bqo4bud4bqm4buv4bqq4buN4bqiw4PEguG7jeG7seG7n+G6qOG7jeG7isON4bu14bqo4buN4butw4Phu6fhuqzhu4124buj4buNSMOD4buh4buK4buN4bqow4NO4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG7isON4budxILhu43hu4rDjcO9w63hu408d8OMw4zEguG7jeKAnOG6rOG7gOG7jcOD4bq64oCd4buN4buKTuG7gOG6qOG6ouG7jeG6puG7ncSC4buNRuG7jcOgw6Mlw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5XDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybOG6r8O04buP4buN4bqveuG7sXfhuqTEgsOM4buK4bud4bqo4buN4butQuG7jeG6psWp4bqo4buNdsWp4buI4buN4bqm4bu14bqo4buN4bqo4bqiw4nEguG7jeG6osSCcMSC4buN4bqvw7Thu4/hu43hu6zDg+G7peG7iOG7jeG7ouG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhuqPhu53huqTDg+G6rOG6quG6qOG7neG6psSCd8OV4buNduG7o+G7jUjDg+G7oeG7iuG7jXbhu7nhuqjhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4butw4nhuqjhuqLDrOG7jeG6osSCxKhI4buN4butw4NM4buN4bqow4Phu5/hu43huq964buxd+G6pMSCw4zhu4rhu53huqjhu4124buj4bqow4Phu43hu7Hhu6HEguG7jSbDjeG7nUnhu43DtS3hu4/hu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7isONxrDhuqjhu43hu63Dg+G7iOG6qOG6ouG7jeG6pOG7t+G7iuG7jeG6osSCcMSC4buNw5XDieG7jXbhurbhu63Dg+G7jeG6osSCcMSC4buN4bqvw7Thu4/hu43hu63Dg+G7peG7iOG7jeG7ouG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzEg8ONROG6qOG6ouG7jeG7iuG7n8SC4buNPuG7nXrhuqzEguG7jT7hu53DjOG7ncON4buI4buv4buvxILhuqjhu43hu4rDg8OKxILhu43hu61DxILhu43Dg+G7t+G7iuG7jeG6osSC4buCw6zhu43hu63FqeG7iOG7jeG7isODTOG7jeG6r3rhu7F34bqkxILDjOG7iuG7neG6qOG7jUrhu53hu43DleG7n+G6quG7jcOM4bul4bqo4buNcuG6qOG7jeG6rMOT4bqo4bqi4buN4butw4NP4but4buNw5XDieG7jXbhurbhu63Dg+G7jXbFqeG7iOG7jeG7isSC4bu14bqo4buNRuG7jeG6osSCcMSC4buN4bqvw7Thu4/hu43hu63Dg+G7peG7iOG7jeG7ouG7i+G7jT7huqLhuqrhu5/EguG7jcON4budw6zhu4124bq8xILhu43hu7FC4bqo4bqi4buN4bqo4buf4buS4buN4butQ+G6qOG7jcOMRuG7jcOD4buO4buI4buNSMODxanhuqjhu43hu4rDg05G4bqo4bqi4buN4busxanhu4jhu43hu4rDg0zhu43Dg+G7neG7kuG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4bqixIJwxILhu43hu6/hu5/huqjDg+G7jeG7rcOD4bqq4buNJOG7neG7knrhu4jhuqbhuqbhu513w5Xhu43DleG7n+G7jcSDw4NM4buN4bqsw4nhuqjhu43Dg+G7neG7kuG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4bqixIJwxILhu43hu63Dg+G6quG7jeG7sOG6quG7kuG6rOG7iMON4bqq4buv4bqqw5Xhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIJuG6qOG7infDjcSDxILhu4rhuqZ3w7JsKuG7neG7neG6puG7neG6qOG7r+G7jeG6psawSOG7jcOD4bud4buKLeG7isONxILhu63huqThu41G4buN4buKT+G7jeG6pOG7t+G7iuG7jeG7rOG7iEjhu40k4bucay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybCrhu53hu53huqbhu53huqjhu6/hu43huqbGsEjhu43hu4rDg+G7teG6rOG7jcOD4bud4buKLeG7isONxILhu63huqThu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7rcODxILhu7fhuqjhu43hu4rDg3PhuqjhuqLhu43hu5Ut4buP4buN4butTOG7neG7jTzhu53huqjhu43hu6zEguG7iuG7kuG7jcON4buh4bqo4bqi4buNw4zhu6PhuqjhuqLhu43huqjhu53hu5Lhu43EqcO14bubLeG7kWrDrOG7jeG7rcOD4bqy4buN4bux4bq44bqo4buN4bqo4bqi4buf4buS4buNw4zhu53hu4jhu43huqTDg8SC4buN4bud4bqow4Phu43huqLDg8SC4buN4buZ4buN4bux4buf4bqo4buNRuG7jeG7rMOD4bud4bqsSMSC4bqq4bqow4zhu40pd+G7neG6ouG7iHfhu43DleG7n+G6quG7jeG6pk7hu4bEguG7jSl3xIJIesSC4bqi4buL4buNw6Phu53hu4jhu43huqxx4bqo4buN4but4buI4bq84butw6zhu43hu4rDjUThuqjhuqLhu43hu4rhu5/EguG7jeG7inXhuqjhuqLhu43hu63Dg0zhu43huqjDg+G7peG6qOG7jcOD4bud4buKLeG7isONxILhu63huqThu41J4buIcOG7jeG7sULhuqjhuqLhu43hu4rDjcaw4bqo4buNduG7p+G7iOG7jeG6qMODTuG7jeG7isODTuG7guG6qOG6ouG7jeG6pkHhu4vhu41W4bul4buS4buN4bqm4buf4buNw4Phu53hu4ot4buKw43EguG7reG6pOG7jeG7isODT+G7jeG7leG7jeG7rUzhu53hu40q4bud4bud4bqm4bud4bqo4buv4buN4bqsSuG7neG7jeG6qOG7n+G7ksOs4buNw5Xhu5/hu43hu53huqjDg+G7jXZO4bud4buNSeG7iHDhu43hu7FC4bqo4bqi4buNdkLhu43hu63Dg+G6quG7jXbhurrhuqjhuqLhu4124bq8xILhu40h4bud4but4bqk4buNJcONd+G7neG6psSCw4zDg+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5PGoeG7j0jhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O04buRw7XDtS/DtOG7meG7j+G7r+G7j+G7j+G7lcO14buVw7Thu5nhu4rhu5PDtMO14buP4bqm4buPLcOD4bud4bud4bqm4bud4bqo4buvLcO14buV4buX4bubw7Xhu5fhu4/hu5PDteG7jy3hu5fhu4tI4bqo4bqiw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsuG6o+G6quG6qOG7neG6puG7r+G6quG7jeG6osODxILhu43hu7Hhu5/huqjhu43hu4rDjeG7teG6qOG7jeG7rcOD4bun4bqs4buNduG7o+G7jUjDg+G7oeG7iuG7jeG6qMODTuG7jeG7isOD4buCxILhu43hu4rDjeG7ncSC4buN4buKw43DvcOt4buNPHfDjMOMxILhu43igJzhuqzhu4Dhu43Dg+G6uuKAneG7jeG7ik7hu4DhuqjhuqLhu43huqbhu53EguG7jUbhu43DoMOjJcOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buTxqHhu4/DsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybCrhu53hu53huqbhu53huqjhu6/hu4124bud4bqo4bqi4buN4butQuG7jcODxIJB4buI4buNw4zhu4jhu6fhu4rhu43huqLDg8SC4buN4bux4buf4bqo4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG7ik5G4bqo4bqi4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw43huqrhuqjhuqLhu43DtOG7jeG7isONxrDhuqjhu43huqLFqeG6qOG7jXbhu6Xhu5LDrOG7jSrhu53hu53huqbhu53huqjhu6/hu43huqLDg8SC4buN4buK4buGxILhu43GoeG7jeG7seG7n+G6qMOs4buNw4PEgkHhu4jhu43DjOG7iOG7p+G7iuG7jcO14buZ4buNSMODxKjhu4rhu43hu5Phu5nhu43huqLEguG7peG7kuG7jeG7rcOD4bqq4buN4bqs4bq84buK4buN4bux4buf4bqo4buL4buN4buc4bqow4Phu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqm4buf4buN4butxanhu4jhu43hu4rDg0zhu412xanhu4jhu43hu4rEguG7teG6qOG7jeG6psawSOG7jcOD4bud4buKLeG7isONxILhu63huqThu41G4buN4bqixIJwxILhu43DlcOJ4buNduG6tuG7rcOD4buN4buc4bqow4PDrOG7jeG7rOG7iEjhu40k4buc4buNw5Xhu5/hu43hu6zDg+G7neG6rEjEguG6quG6qMOM4buNKXfhu53huqLhu4h34buNxKnhu6zhu4hI4buN4busw7Vq4buN4bqkw4Hhu43hu4rDk+G7jSHhuqrDg+G6qOG7jWThu53DjeG6pOG7jeG6rErhu53hu43DteG7m8ah4buTLcO14bubxqHhu5nhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4bqh4buI4bud4buN4buR4buX4buN4buKw43GsOG6qOG7jeG7rcOD4bqq4buNPOG7neG6qOG7jeG7rMSC4buK4buS4buN4bqsSuG7neG7jeG6qOG7n+G7ksOs4buN4buKxILhu7nhuqjhu4124buh4bqq4buNw7Thu5Hhu43hu4rhu4jDisSC4buNdnHhu43huqLDg8SC4buN4buK4buGxILhu43hu5PDtOG7jeG7seG7n+G6qOG7jeG7isON4bu14bqo4buN4bqsRMSC4buNduG7p+G7iOG7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7i+G7jeG7nOG6qMOD4buN4butw4PhurLhu43hu63FqeG6qOG7jeG7isOD4bu14bqs4buN4buR4buN4bux4buf4bqo4buN4bqo4buO4bud4buN4bqsSuG7neG7jeG6qOG7n+G7kuG7jXbDgeG7jUjDg+G7o+G7jeG6pMag4buN4bqmS+G7reG7jeG7rcWp4buI4buN4buKw4NM4buNPuG6ouG6quG7ocSC4buNw4Phu6HhuqjhuqLhu43hu5zhuqjDg+G7jeG6osODxILhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4bux4buf4bqo4buN4bqow4Phu6fhu4rhu43hu4rDjeG7teG6qOG7jeG6rETEguG7jXbhu6fhu4jhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG6rErhu53hu43huqLEgnDEgsOs4buN4buv4bqq4buN4bqj4buI4buI4buv4buNw5Xhu53huqjhu40+xILDjOG7infhuqbDjeG6quG6quG7kuG7jcOV4buf4buNPOG6qsOD4bud4bqsd+G7r+G7jcOj4bud4bqm4budw4Phu4124bud4bqo4bqi4buN4butSuG6qOG6ouG7jeG6osSC4buO4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCbhuqjhu4p3w43Eg8SC4buK4bqmd8OybMSDTuG7gOG6qOG6ouG7jeG6puG7ncSC4buN4bqs4buA4buNw4Phurrhu43hu61M4bud4buNPHfDjMOMxILhu41G4buNw6DDoyVrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4buwcOG6qOG7jcOD4buESOG7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu61M4bud4buNKcSC4bqq4bqod+G6puG7jTx3w4zDjMSC4buNw5Xhu4bEguG7jcOgw6Ml4buNw4xzSOG7jXbEguG7jeG7iuG7hsSC4buNw4PhurrEguG7jeG6pOG7t+G7iuG7i+G7jSrDqOG7jeG6qHLhuqzhu43DtOG7j8O0w7XDrOG7jcOMxILhu7Xhu4jhu43DjOG7neG6quG7jeG7keG7meG7jeG7iuG7iMOKxILhu43huqThu5jhu43Dg+G7hEjhu4124bq64bqo4bqi4buNw7Thu43huqhy4bqsw6zhu43hu4pK4buS4buN4butw4NE4bqo4buN4bqixILhu53hu43Dg+G7oeG6qOG7jeG7isOD4bu14bqs4buNw7Xhu43huqhy4bqs4buNw5Xhu4bEguG7jXbhurzEguG7jeG7rcODTOG7jcOM4bul4bqo4buNw6Dhu53DjeG7reG7jeG7r3fDjOG7jcOgw43EguG6qOG7rXfhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPhu4jhu5Lhu43huqjDg8SC4bu14bqow6zhu43huqTDg8SC4buN4buKw4Phu4LEguG7jcOD4buh4bqo4buNw7Thu43huqhy4bqs4buN4butw4Phuq7huqjDg+G7jeG7isODT+G7reG7jeG7rUzhu53hu43hu7Fw4bqo4buNw4Phu4RI4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqy4buN4butQ+G6qOG7jeG7keG7jeG7isOD4buj4bqo4bqi4buN4bqo4buO4bud4buN4bqm4buf4buN4bqkw4N4SOG7jeG6puG7ocSCw6zhu408d8OMw4zEguG7jcOV4buf4buNw6DDoyXhu43DleG7q+G6qOG7jeG7rcODTuG7neG7jXbhu6Hhu4rhu43hu4rDg8SQ4bud4buN4buKw4Phu4jGsOG6qOG7jeG6pOG7mOG7jeG7isSC4bu3SOG7jcOD4buESOG7jXbhurrhuqjhuqLhu43huqzhu4bEguG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5Hhu5FI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtOG7kcO1w7Uvw7Thu5nhu4/hu6/hu4/hu4/hu5XDtOG7j+G7keG7keG7iuG7k+G7kcO14buT4bqmw7Xhu48t4bud4bqgSC3huqx3w4zDjMSCLcO1LcO14buV4buX4bubw7XDteG7j+G7k+G7i8OCSHfhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8Oy4bqj4bqq4bqo4bud4bqm4buv4bqq4buN4bqiw4PEguG7jeG7seG7n+G6qOG7jeG7isON4bu14bqo4buN4butw4Phu6fhuqzhu4124buj4buNSMOD4buh4buK4buN4bqow4NO4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG7isON4budxILhu43hu4rDjcO9w63hu408d8OMw4zEguG7jeKAnOG6rOG7gOG7jcOD4bq64oCd4buN4buKTuG7gOG6qOG6ouG7jeG6puG7ncSC4buNRuG7jcOgw6Mlw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5Hhu5HDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybDx3w4zDjMSC4buNduG7neG6qOG6ouG7jeG7seG6tuG7jcOD4bqq4bufxILhu43huqjhuqLDg8SC4buNduG6vOG6qOG6ouG7jeG6psOS4but4buNRuG7jcOgw6Ml4buL4buNUOG6qMODaeG7jeG7nCTDoGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxW4bq8xILhu43hu7FC4bqo4bqi4buN4bqoTuG7huG7reG7jcOgw4Phu6NI4buN4butQuG7jcO04buN4bqocuG6rOG7jeG6psSC4bu54bqo4buN4bux4bq24buN4bqm4bqq4buhxILhu43hu4rDjU7hu4bhu63hu43huqjhuqJOR+G6qOG6ouG7jeG7reG7jOG7neG7jeG7ik/hu43huqThu7fhu4rhu43hu6zDg+G7neG6rEjEguG6quG6qMOM4buNKXfhu53huqLhu4h34buN4buvSuG7jeG7rULhu43hu61w4buNPHfDjMOMxILDrOG7jT534buS4bqs4budw43hu43huqbhu6vhuqjhu40o4buS4bqmxILhu53huqjhu4084bux4budSEh34buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu4124bq8xILhu43Dg+G6sOG6qMOD4buL4buNVsSC4bu54buI4buNduG7o+G6qOG6ouG7jeG6qELEguG7jeG6puG7n8Os4buNPHfDjMOMxILhu43hu63Dg+G7gMSC4buN4bqs4buC4buN4bqow4Phu6Hhu4rhu41G4buN4butcOG7jeG7k+G7jeG7isONxrDhuqjhu43EqeG6pk7hu4Thu4rhu412xILhu43DleG7n+G7jcOV4bu5auG7jeG6onVI4buN4buw4bud4buSd8ON4bqo4buNPOG7iOG6qMSC4butw4Phu43DleG7n+G7jeG6o3fhu53huqbhu4084bud4buvw43EguG7r+G7jeG7iuG7ocSC4buNw5VD4bqo4bqi4buNw7Xhu5Xhu4124bq8xILDrOG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43huqLDg8SC4buN4bux4buf4bqo4buNw5Xhu5/hu43huqTEguG7t+G6qOG7jeG7iuG7oeG6quG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzDoMOjJeG7jXZO4bud4buNPHfDjMOMxILhu43DleG7ueG7jXbDgeG7jcOVw4nhu4124bq24butw4Phu43hu6zDg+G7neG6rEjEguG6quG6qMOM4buNKXfhu53huqLhu4h3w6zhu43huqjDg07huqjhuqLhu43hu6/hu6fhu4jhu43hu6fhuqjhu43hu63DkuG7iOG7jeG7isSC4bu54bqo4buNw5VB4buN4buw4budw43hu6134bqm4bqq4bqo4bud4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jXbhu6PhuqjhuqLhu43huqTDgeG7i+G7jeG7nOG6qMOD4buNduG7o+G7jcODxJDhuqjhuqLhu41Iw4Phu6Hhu4rhu4124bu54bqow6zhu43huqLEguG7o+G6qOG7jeG7isSC4bu3SOG7jeG6pMODxILhu7fhuqjhu43DoMOjJeG7jeG7seG6tuG7jeG6o3fhu53huqbhu4084bud4buvw43EguG7r+G7jcOD4bun4buK4buN4butw7rhuqjhuqLhu43huqxK4bud4buN4buKw41O4buG4butw6zhu4124bq64bqo4bqi4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG7seG6tuG7jeG6pMODQuG7neG7jeG7rcODdeG7iuG7jeG7isONTuG7huG7reG7jeG7sOG7neG7knfDjeG6qOG7jTzhu4jhuqjEguG7rcOD4buN4bqsSuG7neG7jeG6qOG7n+G7kuG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw8d8OMw4zEguG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8SC4bu34buI4buN4bqmw5Lhu53hu43hu63Dg0Thuqjhu43huqjhu7fhu4jhu43DjeG7gsSC4buNw6DDoyXhu4vhu43hu5zhuqYtKsSC4bqm4bud4bqmw6zhu4124bq8xILhu43hu7FC4bqo4bqi4buNUOG7jeG6o8awSOG7jcSR4bu14buN4bqx4buKw6zhu412TuG7hOG7reG7jeG7rcOD4bqq4buN4bqm4buf4buNw4zDueG6qOG7jcOM4buf4bqo4bqi4buN4butw4PEguG7jeG7isSC4bu14buI4buN4bqs4buh4bqow4Phu43hu4rhu53hu5Lhu412w4Hhu412TuG7neG7jcOV4bu54buNPHfDjMOMxILhu4124buj4buN4butw4Phu4jhuqjhuqLhu43huqLEgnDEguG7jcOV4buGxILhu43hu6zDjcSCw4zhu4rEguG7neG6qOG6quG7jeG6o+G6quG6qOG7neG6puG7r+G6quG7i+G7jeG7rCnhu7Dhu40m4bqo4buKd8ON4buNPMSC4bud4bqsxILhu43hu61M4bud4buN4buu4budw5XEguG7r+G7jeG7sHfhu63huqTDg+G7neG6rOG7jeG7rU3huqjhuqLhu43huqzhu4jhurjhuqjhu43hu63Dg+G7juG7jeG6pOG7mOG7jeG7rUzhu53hu408d8OMw4zEguG7i+G7jeG7rkrhu43Dlcaw4buSw6zhu43hu63FqeG7iOG7jeG7isODTOG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7nMON4bqid+G6qOG7isSC4bqo4bud4buN4buvTuG7guG6qOG6ouG7jeG6qMODTuG7jU7hu4jhu43hu4rEguG7teG6qOG7jUjDg07hu4DhuqjhuqLhu43hu6Phuqjhu41G4buN4bqm4buhxILhu43DoMOjJeG7jeG7sUbEguG7jeG7neG6qMOD4buNw5Xhu6vhuqjhu43huqzhu4jhurjhuqjhu43hu63Dg+G7gMSC4buNRuG7jcOM4bul4bqo4buNduG7p+G7iOG7jXbhurLhuqjDg+G7jeG7reG7neG6quG7jeG7rcOD4bul4buI4buN4buk4buIw6zhu43hu4rDg+G7neG7kuG7jcOV4bqw4buN4oCc4buvTkfhuqjhuqLhu43huqLEguG7n+KAneG7jeG6qMODTuG7jeG6o+G6quG6qOG7neG6puG7r+G6quG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskgm4bqo4buKd8ONxIPEguG7iuG6pnfDsmzhuqPhuqrhuqjhu53huqbhu6/huqrhu43hu4rhu6PEguG7jcODxIJB4bqo4buN4butxKjhu43DjMSo4buK4buNSMOD4buh4buK4buN4oCc4buKw4Phu4LEguG7jeG7isON4budxILhu43hu4rDjcO94oCd4buN4bqixILEqEjhu43hu5zhuqbhu40+4budw4zDjMON4buN4bqm4bq8xILhu43huqjhuqJO4buE4but4buN4buvQ+G6qOG6omsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzDoMODxKjhu4rhu43hu5fhu5vDrOG7jeG6pMODxILhu43hu4rGoOG7jcOM4bq44buNduG7neG6qOG6ouG7jeG6puG7n+G7jcO1LeG7j+G7jeG6qOG6osODxILhu7XhuqjhuqLhu43DleG7ueG7jeG7nOG7scOD4budw6zhu43hu5zhuqbhu40+4budw4zDjMON4buNdk7hu4Thu63hu43Dg05G4bqo4bqi4buNSeG7iHDhu4124buj4buNSMOD4buh4buK4buN4but4buj4butw4Phu43huqTDg+G7iOG6qOG6ouG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43huqLFqeG6qOG7jeG7keG7j+G7jeG6rOG7i+G7jeG7rMONxILDjOG7isSC4bud4bqo4bqq4buN4bqj4bqq4bqo4bud4bqm4buv4bqq4buN4buxTuG7huG7reG7jeG6puG7teG6qMOs4buN4buK4buI4bqo4bqi4buN4butxKjhu43EqEjhu43huqzhu4jhu412w7rhuqjhuqLhu43hu63hu6dIw6zhu412TuG7neG7jeG7sULhuqjhuqLhu43hu5Dhu4jhu5Lhu7Xhuqjhu41J4buI4bud4buNw4Phu5/huqjhuqLhu43DjeG7n+G6qsOs4buN4bqicuG6rOG7jcOV4buf4bqq4buN4bqmTuG7hsSC4buN4buKw41O4buG4but4buNw4zDkuG7jeG7seG7p+G7iuG7jeG6psOS4but4buN4butTOG7neG7jeG7isODTOG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43hu653w5XEgsOM4buNV0jhu53DjMOM4buS4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDsuG6rOG7rXct4bqq4buxw4J34but4buK4buN4buv4bqi4bqsd+G7r8SC4bud4buNw5XEguG7r3fhuqrhu43huqxI4buT4buNxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43DteG7j+G7j+G7hcOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5HDtOG7j0jhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyL+G7nUhIw4wv4bqqSHfhuqgv4bqsd+G7r8SC4budL+G7isOD4buI4bqs4buxaEjhu4fhuqh3w5TDjC/DtOG7kcO1w7Uvw7Thu5nhu4/hu6/hu4/hu4/hu5Xhu5HDtOG7j+G7l+G7iuG7l+G7kcO04buV4bqm4buT4buLw4JI4bqiw7Lhu43hu6/hu53hu4rhu50t4buK4buSSHfhu4fDssOVxILhu6934bqqL+G6rEjhu5PDsuG7jeG7r+G7neG7iuG7nS134bqo4but4bqq4buvd+G7h8Oy4bqq4buuw4PhuqYpxIM+w6DhuqHhu4XDtOG7sMOUKMah4buK4bqjw4Lhu5ch4bqs4buX4bqqw43hu5zDlXsk4buv4buT4buT4buFw7Thu7DDoCjDlOG6o+G6puG7lWVle8OM4bqv4bus4buSJeG7isOVw5Xhu5Xhu5Apd8ON4butL+G6oj4+4bqsPOG6o+G7kOG7k2V64buQw4zhu7E+4buI4bqkw4Lhu7Hhu53DtOG6qOG6qsSC4buFw7Thu7BaKHrhu4jEkcSD4buFw7Thu7B74bqs4bqsPuG7jyXhuqZI4bqoJkjDo8OM4buQw4LGoWXhuqbDlOG7nCHhu63huqYh4buQKcON4buX4butY8SCPC/EkeG6pGMow7TEkcOMV0jhuqDDsuG7jeG7r+G7neG7iuG7nS3hu4rEguG7iuG6pnfhu4fDssOy4buN4buv4bud4buK4budLeG7ncON4bqiw4zhu4fDsuG7leG7j2nhu49pw7Xhu5Xhu5tp4buPacO1acO1acO14buP4buP4buFaeG7j2nhu5HDtOG7j2nhu5HDtOG7j8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4buc4bqm4buNPuG7ncOMw4zDjeG7jeG7isSC4bu3SOG7jeG7ikvhu63hu43huqLhu6Xhu5Lhu43DjE/hu63hu414SOG7jcOM4bud4buI4buN4bqkw4PEguG7jeG7rULhu43hu7Hhu5/huqjhu43huqJH4buNw4ND4bud4buL4buNVuG7t+G6qOG7jUjDg8So4buK4buNxqHhu5XDrOG7jeG7rcWp4buI4buN4buKw4NM4buN4bqsRuG7jeG7isag4buNw4zhurjhu43hu63Dg+G6quG7jXbhurzEguG7jeG6pMOD4buj4butw4Phu43hu5zhu7Hhu6/hu4jhuqbhuqDhu53hu4rhu4rhu53Dg+G7jeG7nOG7r+G7neG6rOG7jcODQuG7neG7jeG7iuG6vMSC4buNduG6uuG7jcOV4buGxILhu43hu4rhurDhuqjDg+G7jcOD4buI4bq44bqo4bqi4buNdsOB4buN4buxQuG6qOG6ouG7jeG7rcOD4buh4bqs4buN4buK4bud4buS4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43DlUrhuqjhuqLhu43hu63hu6fhuqzhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPOG6vOG7iuG7jUnhu4hw4buNSMOD4buh4buK4buNduG7ueG6qOG7jXZO4buE4but4buN4buKw43hu53huqrhu43hu63Dg+G6quG7jeG7rcODTOG7jeG6qMOD4buf4buL4buN4buc4bqo4buvd8ONw4zhuqrhuqjhu43Eg+G7neG6psSCw4zhu63hu53hu412TuG7hOG7reG7jeG6o+G6quG6qOG7neG6puG7r+G6quG7jeG6qMODTuG7guG6qOG6ouG7jeG7reG7gOG7jcOD4bq8xILhu4vhu43hu6zFqeG7iOG7jeG7isODTOG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7sMON4budesSC4bqm4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG7scSQ4buN4bqmR+G7jXbDgeG7jcOMxKjhu4rhu43hu4rhu4jhuqjhuqLhu43huqZO4buGxILhu43hu5zhu7HDg+G7ncOs4buN4bun4bqo4buNduG6tuG6qMOD4buN4buKw4Nz4bqo4bqi4buN4bqm4buExILhu43DtC3DteG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhu5zhuqbhu40+4budw4zDjMON4buN4butQuG7jeG6rOG7n+G6qOG7jeG6qOG6ok7hu4Thu63hu43hu69D4bqo4bqi4buNdsWp4buS4buN4butcOG6rOG7jeG7kMSo4but4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43DjOG7peG6qOG7jeG6qMOD4buf4buL4buNxIPDjU7hu4bhu63hu412QsOs4buNduG6quG7n+G6qOG7jUnhu4jhu6Xhuqjhu43hu61M4bud4buNKilj4buN4bqj4buI4buvxILhu40l4budw43hu63EguG7neG7jeG6onVI4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6pMODQuG7jeG6pMODcuG6qOG7jeG7isONTuG7huG7reG7jcOD4buf4bqo4bqi4buN4buKw4NM4buNw4zhurjhu412w4nhuqjhuqLhu43hu61M4bud4buN4buc4buxw4Phu53hu4trL0hsa+G7iuG7neG7seG6pnfhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7Lhu63hu53huqzhuqjDg+G7neG7isOy4buN4butd+G6puG6psOMSOG7neG7rcSC4bqo4bqi4buHw7Lhu4/DsuG7jeG7rXfhuqbhuqZI4bud4buv4buvxILhuqjhuqLhu4fDsuG7mcOybGvhu4rhu7Hhuqrhu6/hu5Jsa+G7isONbGvhu4rhu69sa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8OM4buKw43huqrhuqjhuqJsxIPEguG6qOG7jcOVc+G6qOG7jeG6qMOKxILhu43hu7HGsOG7imlrL8OM4buKw43huqrhuqjhuqJsay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybC3hu41rw4zhu4rDjeG6quG6qOG6omxl4bqq4bqk4bqqw4Phu53huqzhu53hu40k4busay/DjOG7isON4bqq4bqo4bqibOG7jeG6puG7ocSC4buN4bqow4PGsOG6qOG7jeG7isONxrDhuqjhu41rw4zhu4rDjeG6quG6qOG6omzhu4rDg+G7iOG7neG7jeKAnOG6rOG7iOG6uMSC4buN4bqsdeG7iuKAnWsvw4zhu4rDjeG6quG6qOG6omzhu43DtS3hu5Phu43hu4rDjU7hu4bhu63hu40o4buS4bqq4buK4bqq4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqjhuqLhu5/hu5Jrw4zhu4rDjeG6quG6qOG6omzhu43hu6zDieG6qOG6ouG7jcOgw4NO4buE4bqo4bqi4buN4buKxILhu7dI4buN4buKS+G7reG7jeG7seG6tuG7jcOy4buxxJDhu43DjeG7gMSCw7JrL8OM4buKw43huqrhuqjhuqJs4buNRuG7jcOVQ+G6qOG6ouG7jeG7meG7jSHhu4spd+G7neG6ouG7iHfhu43DtOG7j8O04buR4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybC3hu41jw5Phu53hu412TuG7hOG7reG7jeG7isONxIJB4buI4buN4buKxrBIw6zhu41rw4zhu4rDjeG6quG6qOG6omzDoOG6quG7iuG7infDjeG7jeG6qOG6onLhuqjhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4butw4Phuqrhu4084bqq4buI4bqo4buK4buN4bqm4bu14bqo4buNVsSD4buN4buc4bqow4NrL8OM4buKw43huqrhuqjhuqJs4buNw5XhurDhu43hu63Dg+G7p+G6qOG7jeG7isODTuG7gOG6qOG6omsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmwt4buNa8OM4buKw43huqrhuqjhuqJs4bqvw7Thu5Hhu41jxIJB4buK4buNPuG7neG6rOG7jXZC4bqo4bqi4buNSeG7iOG7peG6qOG7jeG7iuG7ocSC4buN4bqkw4Phu6Phu63Dg+G7jcOM4buh4bqo4buN4busw43huqrDlOG6qHfhu43DoOG6puG7nXrhu53hu4vhu41rL8OM4buKw43huqrhuqjhuqJsVuG7peG7kuG7jeG6puG7n+G7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqTDg+G7o+G7rcOD4buNw4zhu6Hhuqjhu43DjeG7p+G7iuG7jeG7isSCQeG6qOG7jeG6qOG6osODxILDrOG7jeG7isOT4bqo4bqi4buN4bqm4buf4buN4bqo4buAxILhu412QuG6qOG6ouG7jUnhu4jhu6Xhuqjhu43hu61M4bud4buNduG6vMSC4buN4buK4buI4buSw4Hhuqjhu41WT+G7reG7jcOV4buf4buNUOG7jeG6o8awSOG7jcSR4bu14buN4bqx4buK4buN4buK4buhxILhu41k4bqqw43huqbhu6/hu43hu6zhu4hI4buNw7Thu4/DtMO04buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybC3hu43Eg8ODd+G6quG7jeG7isODw4nhuqjhuqLhu43hu4rEguG6qOG7jeG7isOT4buN4bux4buj4bqq4buN4butw4Phuq7hu43hu5zhuqjDg8Os4buNa8OM4buKw43huqrhuqjhuqJsKilj4buNV8ONxILhuqThu43hu4p34bqo4buNKuG7neG6omsvw4zhu4rDjeG6quG6qOG6omzhu43DjOG7s+G7jeG6pOG7mOG7jcOD4buESOG7jXbhurrhuqjhuqLhu43huqzhu4bEguG7jcOV4buGxILhu4084bqv4buN4bux4bun4buK4buN4bqkw4Hhu43hu63Dg0zhu43huqzhu4bEguG7jeG7rUzhu53hu4124bq8xILhu43hu7FC4bqo4bqi4buN4bqo4buf4buS4buN4bqm4buf4buN4budxILhu4trL0hsay/hu4rhu69say/hu4rDjWxrL+G7iuG7seG6quG7r+G7kmxrL+G7iuG7neG7seG6pndsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buc4buI4buKw4PhuqrDjcOybCrhuqrhu5/huqjhuqLhu43Do+G7gOG6qGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DjcSC4bqiw4Phu4rDrcOybMSpxIPDiuG6qOG6ouG7jcOD4buESGprL0hs

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]