(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp, quân và dân trong tỉnh đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên luyện tập nhằm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp, quân và dân trong tỉnh đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch âm mưu cấu kết với các đối tượng chống đối, phản động lợi dụng các vấn đề nhạy cảm trong quản lý, điều hành xã hội để xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, quốc phòng - an ninh.

Để giữ vững nền quốc phòng toàn dân vững chắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trọng tâm là những quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng - an ninh được thể hiện trong văn kiện Đại hội lần thứ X, XI, XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định số 152/2007/NĐ-CP và Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Xây dựng khu vực phòng thủ”; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh từng bước được nâng lên, “thế trận lòng dân” thường xuyên được giữ vững và tăng cường, tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác quy hoạch và xây dựng khu vực phòng thủ luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Trong xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh đã quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đổi mới công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng các đảng bộ quân sự, biên phòng, công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế, đảm bảo sự ổn định, hợp lý, tinh gọn, hiệu quả. Duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Triển khai đồng bộ Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh công an xã. Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng được quan tâm chỉ đạo xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh luôn duy trì hoạt động có hiệu quả 4 tiểu đội dân quân thường trực ở các xã trọng điểm; thí điểm thành lập 1 chốt dân quân tự vệ thường trực tại xã Bát Mọt (Thường Xuân) và 15 chi bộ quân sự xã, phường hoạt động đạt chất lượng tốt. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt trên 99,2% chỉ tiêu biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự trên 75%, tỷ lệ đảng viên đạt 15,3%. Chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh ký kết và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp hoạt động với các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở bảo đảm nền nếp, hiệu quả. Hoạt động xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, chất lượng ngày càng được nâng cao; tỷ lệ cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện hằng năm đạt trên 80%, có 100% cụm đạt khá; thế trận lòng dân luôn được củng cố.

Trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác đấu tranh phòng chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn mà Đảng, Nhà nước phát động; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng mạng internet... thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những khâu yếu, mặt yếu, làm cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang luôn giữ vững niềm tin, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, từng bước đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]