(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-12-2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Chỉ thị này.

Chỉ thị về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Ngày 28-12-2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Chỉ thị này.

Chỉ thị về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Trong năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tổ chức thực hiện trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 diễn biến rất phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đãtổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên; đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở chưa sâu sát; kết quả sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe chưa thật sự chặt chẽ; việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên, sâu rộng; sự phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ. Một số địa phương thực hiện quy trình tuyển quân cứng nhắc, hiệu quả thấp, thời gian kéo dài, chất lượng công dân nhập ngũ hạn chế, tỷ lệ bù đổi nhiều. Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các địa phương nơi có nhiều khu công nghiệp, cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây bức xúc trong dư luận. Một số thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chưa thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo địa bàn được phân công phụ trách.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, khắc phục những thiếu sót, hạn chế nêu trên, hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 giao; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăngcường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình các bước tuyển quân nhanh gọn, khoa học; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân trên địa bàn; phối hợp với các cấp uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên công dân hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự; chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn đáp ứng nhu cầu phục vụ lâu dài trong quân đội.

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, như: Đăng ký, quản lý, rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh căn cứ vào quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phân bổ hợp lý chỉ tiêu và hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về tiêu chuẩn, số lượng, địa điểm và phương pháp giao nhận quân; phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong quá trình tuyển quân.

3. Sở Y tế chỉ đạo các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã, thành phố kịp thời kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; huy động đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, địa điểm tổ chức khám phù hợp đảm bảo chất lượng; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ; kiên quyết không để xảy ra sai sót phải bù đổi vì lý do sức khỏe.

4. Công an tỉnh tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyển chọn về số lượng, chất lượng và đưa công dân nhập ngũ vào các đơn vị Công an nhân dân đến địa điểm dự lễ giao, nhận quân đúng theo kế hoạch; chỉđạo Công an cấp huyện phối hợp vớiBan Chỉ huy quân sự quản lý, nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; tổ chứcxét duyệt, xác minh tiêu chuẩnchính trị, đạođức cho công dân chuẩn bị nhập ngũ theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, chỉđạo cơ sở xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm LuậtNghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác định chính xác về trình độ văn hoá của công dântrong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dành thời lượng thích hợp, tổ chức các hình thức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên các chuyên trang, chuyên mục, các phương tiện thông tin đại chúng về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Kịp thời bổ sung, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hộiđồng nghĩa vụ quân sự ở các cấp; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật; kiên quyết không để công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào quân đội; gắn trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, đối với kết quả tuyển quân; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ theo quy định của pháp luật; đưa công tác đăng ký, quản lý di chuyển nghĩa vụ quân sự của công dân thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục, dạy nghề đi vào nề nếp.

Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân“tròn khâu”; quán triệt phương châm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ tuyển chọn công dân đã tốt nghiệpđại học, cao đẳng và đảng viên, công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 nhập ngũ vào Quân đội bảo đảm chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả; giao chỉ tiêu tuyển quân hợp lý, gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không để “xã trắng” trong tuyển quân. Tổ chức lễ giao, nhận quân đúng hướng dẫn quy định, giao quân đủ số lượng, bảođảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí trang nghiêm, long trọng thực sự là ngày Hội tòng quân của toàn dân.

Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân. Giải quyết tốt những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tại cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, thông báo công khai để giáo dục, răn đe, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân.

Thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ và gia đình các thân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, quan tâm tạo điều kiện, giải quyết chính sách việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, hướng dẫn cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch và các điều kiện về tuyển quân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9. Các thành viên Hộiđồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ vàđịa bànđược phân công, theo dõi, chỉđạo, kiểm tra, giúp đỡ cácđịa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

Căn cứ nội dung Chỉ thị này; yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương; tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]