(Baothanhhoa.vn) - Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, công an huyện Thạch Thành đã tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhu7jDtcO04buP4buD4buHYkBD4buRdOG6p+G7hybDlGNd4bqhYybDlGNb4buHYyZz4buhJuG6v3UmLD8mw7Thu4/hu5tt4buHYiZjbsOyJnFkJsOyY13hu4EmceG6pSbDsmNm4buHYlkm4bqhY8Os4buHYibhuqPDqeG6oWMm4bqg4buCUUThuqItOj7hu7gvw7XDtOG7j+G7g+G7h2JA4bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypAw4Phuq0m4bqhY+G7lybDo+G7ieG7h2Imw7JjZuG7h2JZJuG6oWPDrOG7h2Im4bqjw6nhuqFjJuG6oOG7glFE4bqiLTo+WSbhuqHDreG7h2Ime+G7hyZj4buRdOG6p+G7hybDlGNd4bqhYybDlGNb4buHYybDoyAmw7Qw4buHYibhuqHhu5tt4buHYibhuqHDreG7h2Imw7R94bqhJuG7hzHhu4EmY+G7iVkm4buHMeG7gSbhu4di4bubbWRZJsOjIuG7gSbDoCLhu4Mmxanhu4bDlMOUJsO0XWQmw6PDqXsmw6Bb4buHJuG6oWsmw7VvWSZxOeG7hybDo+G7ieG7h2Im4buHYzbhu4cm4bqjNuG7hybhuqFjN8OyJmNb4buHYybhu4diY2ThurXhu4Em4bqhfeG6oSbhu43hu5F0JsOjw6nhu4djJnHhuqUmw7JjZuG7h2JZJuG6oWPDrOG7h2Im4bqjw6nhuqFjJsOg4bqn4buHY8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPJuG6o8O0Y+G7keG7gcOgKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyYoPz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhLCnDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs/OigvOiE/4bqjLDo/PykuLMO0KDw6Pj/hur8/w53hur3DsmJW4buP4buoKTosKiZ74bq/w7Thu6gqQ+G7kXThuqfhu4cmw5RjXeG6oWMmw5RjW+G7h2Mmc+G7oSbhur91Jiw/JsO04buP4bubbeG7h2ImY27DsiZxZCbDsmNd4buBJnHhuqUmw7JjZuG7h2JZJuG6oWPDrOG7h2Im4bqjw6nhuqFjJuG6oOG7glFE4bqiLTo+KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4bqgfeG6oSbhu4fhu4lkJuG6o+G7keG7h2Imw7Rjw63hu4diJsO0ZOG7hybDozDhu4diJsO0ImQmw7V7ZCbDteG7nybDtGM5w7Qm4bq/4bq14buHJuG7gV3hu4diJnMgJmPhu4lkJsOjICbDo+G7m27huqEm4bqhw63hu4diJnvhu4cmY+G7kXThuqfhu4cmw5RjXeG6oWMmw5RjW+G7h2Mmc+G7oSbDsmNdw7TDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw4Phu4vhu4diJsO0Y21kWSbDsmPDrGQmY27DsiZxbGQm4bqhfeG6oSbDoHvhu4dZJuG7h2Jb4buHYybDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYibDtOG7kXThurXhu4cmw7Thu4/hu5F04bql4buHJuG6oWPhu4Mm4buHYzbhu4cm4bqjNuG7hyZjXeG7hybhuqFjw6Imw6NkJuG6v11kWSbDtGTDosOyJnPhu5PhuqFZJsOqY8Ot4buHYibDtOG7lSbDtDnDsibDo8Ot4buHYibhu4di4bubbWQmw6Phuq0mw7Thu4994buHYybDsmN9w7Qmw7Vk4buHY1km4bq/NnQm4bq/e+G7hybhuqPDqeG6oWMmw6Dhuqfhu4djw50mw5Jjw6xkJmNuw7ImcWxkJuG6oX3huqEm4buHYlvhu4djJuG6oWPhu53huqEm4buHMOG7h2Imw7Thu4/hurXhu4cmw6PDqXsmw6Bb4buHJmPhu5F04bqn4buHJsO0ZMOi4buHJmNb4buHYybDqmThuq3hu4Emw7Thu497WSbDsmN9w7QmY2Thuqfhu4cm4bqhfeG6oSbhuqHhu6F7JmNb4buHYibDqmThu4djJuG6o+G7g3vhu4djJsO0Y2TDosO0JsOgw6kmdCbDtMOiJsOqY8Ot4buHYibhu4dk4bq14buBJnTDosO0JmJkfVkm4bqvw7ImYmR9WSbhu4c24buHYiZiZH0mw6B94buHJsOqY2Hhu5Emw7Thu4974buHYiZ0JsO0w6JYJsO0MOG7h2Im4bqh4bubbeG7h2Im4bqhw63hu4diJsO0feG6oSbhu4cx4buBJsO0ZeG7h2MmY2Xhu4djWSbDtGPhu5tt4buHYiZz4buRdOG6teG7hybDqmThuq3hu4Emw7Thu497JuG6oX3huqEm4bqhaybDtW8m4buHYlvhu4djJuG7h2Jj4bqlJsOqZOG7h2Mm4bqj4buDe+G7h2Mm4bqh4buFJsOjZOG6peG7kSbDqmThuqfhu4cmceG6pSbFqeG7hsOUw5Qmw7Thu4/hurXhu4cmw6PDqXsmw6Bb4buHw50mw5Qw4buHYibhuqHhu5tt4buHYibhuqF94bqhJsOgZOG6p+G7hybDsmN9w7Im4buN4buRIuG7hybhur91JnE54buHJsO0ImRZJsOjIuG7gSbDoCLhu4Mmw7Thu485w7Qmw7Thu58me+G7hybDtOG7g1vhu4cmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibDtOG7j+G6teG7hybDo8OpeybDoFvhu4cmY+G7kXThuqfhu4dYJsOyY8OsZCZjbsOyJuG7h2Mx4bqhJuG7h2NvJuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJsOjxIPhu4Mmw6pjYeG7kSbDtOG7j3vhu4diJsOqY2Qmw6NkJuG7j3sm4buHYuG7g1tk4oCm4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlMSR4buHYybDo8Oi4buHJuG7h2JbdCY7Oy0uLTs/Oz9ZJuG6oMOt4buHYiZ74buHJmPhu5F04bqn4buHJsOUY13huqFjJsOUY1vhu4djJnFbJuG6ocOt4buHYiZ74buHJuG6oX3huqEmcyAmw7Rjw6kmw7Thu4834buHJsO04buP4buD4buHYiZj4buRdOG6p+G7hybDoyAmw7JjfcO0JmNk4bqn4buHWSbhur85w7Imw6Bk4bq14buHJsOgIuG7hyZxWybDtGN74buBJuG7geG7m+G7kSbhu497JuG7jeG7kXTDosO0JsOjw6nhu4djJnPhu6Emw7JjXcO0Jiw/JsO04buP4bubbeG7h2ImY27DsibDqmPDreG7h2Im4bqhYzfDsiZjW+G7h2Mm4bqhfeG6oSbhu43hu5F0JsOjw6nhu4djJnHhuqUmw7JjZuG7h2Im4bqhY8Os4buHYibhuqPDqeG6oWMmw6Dhuqfhu4djWSZi4buL4buBJiwmw7Thu4/hu5tt4buHYiZjbsOyJsOjMOG7h2Imw7Rk4buHJsO1e2Qmw7Xhu58mw7RjOcO0JnHhuqUm4bqjw6nhuqFjJsOg4bqn4buHYybhuqDhu4JRROG6oi06PlgmOiwmw7Thu4/hu5tt4buHYiZjbsOyJsOqY8Ot4buHYibDo8SD4buDJsOqY2Hhu5Emw7Thu4974buHYibhu4drZCbhuqHDreG7h2Im4bqh4buJ4buHYlgmOybhuqFj4buXJuG7jeG7kX3hu4cmw6pjw63hu4diJuG6oWM3w7ImY1vhu4djJuG6oX3huqEm4buN4buRdCbDo8Op4buHYyZx4bqlJsOyY2bhu4diJuG6oWPDrOG7h2Im4bqjw6nhuqFjJuG6oOG7glFE4bqiLTo+WCY6OibDtOG7j+G7m23hu4diJmNuw7Imw7Thu5Umw7Q5w7Im4bqhY2tkJmJ74buBxINYJjomceG7lSbDtDnDsibDtOG7j+G7keG7h2Imw6N94buHYybDoFtkw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LFqeG7kcO0Y+G7g+G7jypA4buM4buRw6zhuqEmQ+G7m2vhu4di4bu4L8OyQA==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]