(Baothanhhoa.vn) - Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, diễn ra tại sân bóng trường Tiểu học Thị trấn Kim Tân ngày 20-3.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kz7hu45R4bq0w4rhu53huqvhuqjFqUHhuqjhu53huqvhuqjhu6fDiuG6qOG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu50p4bqgw5Lhu4zhuqrhu57DueG6uuG7neG7uOG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7nUHhuqjhu4LDiuG7neG7hz3hu4fhu53DiuG7q8OK4bqs4bud4bq44bqo4bqq4bq24buO4buRL+G6qOG7n+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOPuG6oMO5w4Hhu5vhu5M9eFHhu53hurrhu6fhu53huqjhur7FqeG7jOG7ncOAw43DiuG6rOG7ncOK4but4bq84bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nTHhurbhu53huqjhur7FqUHhuqjhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hurjhuqjDueG6quG7nT3hurLhu53hu6XDiuG7neKAnOG6peG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu51Bw43DiuG6rOG7ncOAScOK4bqs4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53huqzhuqrDueG6quG7ncOA4bq+xanDiuG7neG7oeG7o+G7oeG7ny3hu6Hhu6Phu6Fy4oCdw7Lhu53DgeG6quG6pMOK4budw5PDueG7neG7jMWp4bqq4budw5J4w4rhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bqr4bqqw4Lhu47hu53huqjhu4JB4bud4bqr4bqoROG7neG7jMOTecOK4budMeG6quG6vOG7neG6q3jDiuG7ncOK4bqs4bunUeG7neG7oeG7oy1w4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m8OB4buM4bqo4buO4bq84bu54bud4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJwcU5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu5/hu6Ev4bufdHTDgeG7n+G7o8O6cXThu6Nz4buMc3B0c+G6uuG7ny3hu5/hu43DiU7huqzhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubPuG7jlHhurTDiuG7neG6q+G6qMWpQeG6qOG7neG6q+G6qOG7p8OK4bqo4bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7nSnhuqDDkuG7jOG6quG7nsO54bq64bud4bu44buAw4rhuqzhu53DgOG7peG7neG7jOG7jlHDgsOK4budQeG6qOG7gsOK4bud4buHPeG7h+G7ncOK4burw4rhuqzhu53hurjhuqjhuqrhurbhu47hu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnBx4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhurXhu53DiuG7q+G6vOG7ncOAw73hu47hu53hu4zhuqrhurDDiuG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHDsuG7nSnhuqDDkuG7jOG6qsO54bq64bud4bu54buAw4rhuqzhu53DgOG7peG7neG6qOG7jlHhurTDiuG7neG6q+G6qMWpQeG6qOG7neG6q+G6qOG7p8OK4bqo4budw4Dhu6nhu53hu4zhuqjhu47hu53huqjDleG7jOG7ncOS4bua4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7nUHhu5LDueG7neG6rMO9w4rhu53hu5/hu6Phu6Phu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOA4bq2w4rhu53hu4zGoOG7ncO64bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53hu4zhuqrDguG7juG7neG6qOG7gkHhu53hu4zDk+G6sMOK4budw4BEw7nhu53hu7nhu6fDiuG7jeG7nSnhuqDDkuG7jOG6quG7nsO54bq64bud4bu44buAw4rhuqzhu53DgOG7peG7neG6qOG7jlHhurTDiuG7neG6q+G6qMWpQeG6qOG7neG6q+G6qOG7p8OK4bqo4bud4bq8TOG7ncOAw73hu47hu53hu7nhu63DiuG6rOG7neG7jMOT4buG4budQeG6qOG7iOG6quG7neG7nuG7s8OK4budw4DDjcOK4bqs4budw7XDiuG6qMawUeG7neG7ucO54bq+4bud4bu5SMO04buN4budNOG6rMO5UeG7ncOSw7nhu47hu51O4bqow73DiuG7neG7jOG6qOG6quG7neG7nuG7s8OK4budw4DDjcOK4bqsw7Lhu53DuuG7ncOAw43huqrhu53hu4zhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54budw4Dhu5RLQeG7nUHhuqjhuqrDueG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4bud4buh4bud4bq64buWw7nhu53hu4zhu47DjOG6quG7ncO1YsO64bud4bue4bun4budYuG7n+G7n8O0w7Lhu53hu4zhuqjhuqrhu53DgHnhu47hu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5ZB4bud4bq64bq+xanhuqrhu53hu4zDk+G7mkHhu53hu4zhuqrhurZO4budw4DDguG7nUHhuqjhu4LDiuG7ncOTw7nhu51B4bulQeG7ncOAw43huqrhu53hurzFqcOK4bqo4budw4rhuqh54buM4budTOG7neG6vOG7iuG6quG7neG6uuG7lsO54bud4buM4buOw4zhuqrhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqoR8OK4bqs4budT+G7jsO54budQeG7pUHhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5ZB4bud4buM4bqo4bqq4budw4B54buO4bud4buM4bqo4bqg4bq+4bud4buMxqDDiuG6rOG7neG6uuG7lsO54bud4buM4buOw4zhuqrDsuG7nUHhu6VB4bud4bqo4buOecOK4bud4bq64buOUeG6tMOK4bud4bue4bqq4bqww4rhu53hu57hu6fhu53DgMON4bqq4budw4rhuqzhu5jhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7nUHhuqjhu4LDiuG7nUHhu5LDueG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu53hu4x44bq84budw4Dhu6fhur7hu53hu4zFqeG6vuG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53hu4fhuqrhurThu4zhu50+w5TDiuG6rOG7ncOA4bup4bud4buM4buOUcOCw4rhu51B4bqo4buCw4rhu51B4bulQeG7nUHDveG7juG7neG7jOG6qOG7kuG7neG7jMOTxILhu51B4buA4budw4rhu6vDiuG6rOG7neG6uOG6qOG6quG6tuG7juG7ncOAw4Lhu53hu7nDjOG7ncOS4buOw4rhuqzhu53hu57hu6fhur7hu51B4bulQeG7ncOAw43huqrhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7nWJ14budw4DhurbDiuG7nWLhu5/hu5/hu51B4buSw7nhu53huqvDk+G7jsOK4bqs4bud4buMeOG6vOG7ncOK4bqo4but4bq84budQeG6qOG7juG7tcOK4bud4bu5ROG7nUHhuqjhur7hu51B4bulQeG7neG6rOG6qsaw4bqq4budw4B54buO4bud4buM4bq+4bunw4rhu51P4buOSEHhu53DgeG6quG6pMOK4budw5PDueG7neG7nuG7p+G6vuG7neG7jOG6qOG7pcOK4bqs4budci3hu6Hhu6Phu6Hhu6Hhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqo4bqg4bq+4budw4Dhu4DDsuG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu53hu4x44bq84budw4Dhu6fhur7hu53hu4zFqeG6vuG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53hu4fhuqrhurThu4zhu50+w5TDiuG6rOG7ncOA4bup4budQeG6qOG7gsOK4budw4Dhu5RLQeG7neG7n3Lhu53huqDhurzhu51B4buA4budw4rhu6vDiuG6rOG7neG6uOG6qOG6quG6tuG7jsOy4budw5LDueG7juG7ncOA4buA4budw5Lhuq7hu53hu4zhuqrhurZO4bud4buM4buQQeG7nUHhu6VB4bud4bu54buOw4zhuqrhu53hurjhuqrDguG6vOG7neG7jMOTw7nDsuG7ncOA4bulw4rhuqjhu53huqzhuqrhu6Xhu53hurjDmuG7neG6uuG7lE3DiuG6rOG7neG6qOG7iMOK4budw4DDguG7neG7ucOM4budw5Lhu47DiuG6rOG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu51Bw73hu47hu53hu4zhuqjhu5Lhu53hu4zDk8SC4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53DiuG6qHnhu4zhu53hu57hu6fhur7hu51B4bulQeG7ncOAw43huqrhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7ncOK4burw4rhuqzhu53hurjhuqjhuqrhurbhu47hu51ideG7ncOA4bq2w4rhu51i4buf4buf4budQeG7ksO54bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hur7hu6Xhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOw5nhu47hu4zhuqjhur7Dk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4buM4bqgUOG7jC3DueG6uuG6quG6rMOKb+G7ncOT4bqq4bqs4bqo4buMw7Phu5vhu5M+4bq+4bunw4rhuqzhu53huqnhu4jDiuG7kS9O4buT

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]