Vua phá lưới, cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu là 2 kỷ lục đang chờ siêu sao Lionel Messi tại Copa America 2024 sắp diễn ra tại Mỹ, theo Thể Thao 247.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p3LhuqLDgOG6oOG7neG7l0PDoeG6peG6seG6r2vhurHhu5rhurvhu53huqdzw4nhuqd04bqubOG6p27hurvDusah4bqnbOG7m8O94bqnVW/DgMOA4bud4bqn4bqg4bq/4bud4bqnTMO54bu54bq74bqn4bq6dW/DgeG7nWzhurvhuqfhuqvhuq3huqtj4bqvL2vhurHhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqncuG6osOA4bqg4bud4buXQ8Oh4bql4bqxPuG6ouG6u+G6p+G7ueG7m+G6veG6p3ThurJ54budw6Dhuqds4buL4bqi4bqn4bqg4bub4bqw4bqnw4HhurvhuqfDgMOtw7rhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8O64bubw6zhuqDhuqd04buhbOG7m+G6p8OA4bqm4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqduw6zhuqLhuqd0w6rhuqfhuqvhuqdzw4nhuqd04bqubOG6p27hurvDusah4bqnbOG7m8O94bqnw4Dhu53DteG6ouG6p8OA4bq7w7nhuqdU4budw7nDum904bqnVW/DgMOA4bud4bqn4bqg4bq/4bud4bqnTMO54bu54bq74bqn4bq6dW/DgeG7nWzhurvhuqfhuqvhuq3huqtj4bqnw4Dhu4Xhu7nhuqdt4bud4buVw7rhuqfDgeG6u+G6p+G6oOG6v+G7neG6p1XhurjDoOG6p+G6oOG7m2/DueG6pyThu5vhu5nhuqck4bub4bq7w7nhuqfhuqtjZeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq9r4bqxU8OJ4bqndOG6rmzhuqfDgOG7seG6p3Thu4vDuuG6p8OB4bq74bqnw4DDrcO64bqn4bqg4bq/4bud4bqnTMO54bu54bq74bqn4bq6dW/DgeG7nWzhurvhuq8va+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFU4budw7nDum904bqnVW/DgMOA4bud4bqndOG7i8O64bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG7ncO1w7rhuqfhuqDhu5vhurt14bqnbeG6pOG6p8OAw63DuuG6p2zhu5t44bud4bqnTMO54bu54bq74bqn4bq6dW/DgeG7nWzhurvhuqfhuqjDqsO54bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqtZeG6oeG6pyThur/hu53huqfhuqDhu5vDveG7neG6p27hu53hu5l14bqnbsOsQ8Og4bqn4bq7w7rhu5vhuqdsxILDusah4bqn4bqoeeG7neG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p+G7m+G6okPhu5HDuuG6p+G6oOG7m8O54bq/4bud4bqnw7rhu5vhurLhuqdS4bqi4bq7w7rhuqc9b2vhurvDgOG6oOG7neG6vcO64bqnPm/DgeG7pcO6w6DhuqdS4bqi4bq7w7rhuqcjw7l14bq9w7rhuqcj4budQeG6om90dW/huqfhuqjDquG6p+G7mm/DgcO64bq9w7rhuqdMw4Fvw4Dhu7nDueG6p23hurJ54bud4bqnw4DhuqThuqdtasO64bqnbeG7heG6oOG6p2zhurDhurvhuqfhurp04buX4budw7nhuqdL4bq7w4Dhu510b+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhu7Thuqd04buLw7rhuqdu4buL4bqi4bqn4bqg4budw7XDuuG6p+G6oOG7m+G6u3Xhuqdt4bqkw6DhuqdVb8OAw4Dhu53huqdu4buH4bqnbMSCw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqfhurrDgcahb8O64bqg4budw7rhurvhuqd0xanhuqDhuqfhuqjDqsO54bqn4bqgw4Hhu4nDuuG6p2zhu5vhuqLDusah4bqnc8O04bqg4bqh4bqn4bu04bqn4bqgw4Hhu4nDuuG6p27DrOG6ouG6p2zhuqLhu7Hhu53huqdsxILDusahw6DhuqfhurrDgcahb8O64bqg4budw7rhurvhuqdu4buZ4bqn4bqg4bub4bqi4bq74bqn4bqgw4Hhu4XDusah4bqn4bqtLWLhuqfhuqDDgeG6snls4bqnS8OB4bq7euG7nXThuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTcSC4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqjhu6vhuqdu4buhbOG7m+G6p+G7teG6p3Thu4vDuuG6p27hu4vhuqLhuqfhuqDhu5vhurt14bqnbeG6pMOg4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqnVW/DgMOA4bud4bqn4bqoasO64bqnbuG7meG6p3Thur/hu53huqdtw6zhuqLhuqfDrMO64bqnc+G7m+G7neG6p2zhu5t44bud4bqnxJHhuqfhuqDDgeG7icO64bqn4bqow6rhuqfGoeG7m+G7neG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqr4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusahw6Dhuqd14buv4bqg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDgOG7seG6p27hu6Xhuqd0w6rhuqfhu7nhu5vhurvhuqd04bux4bu54bqna+G7pcO6xqHhuqfhuqjDqsO54bqndOG6snnhu53huqdVb0Lhu51sw7nhuqfhuqDhur/hu53huqdr4bq9w7rhuqdzw7ThuqDhuqHhuqdOw61D4bqnbOG6tsO6xqHhuqd0w6rhuqdrw6rDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqdu4bqy4buzbOG6p27hurLhu7Ns4bqnQsO04bu54bqn4bqow6rDueG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p2vDqsO64bqn4bqg4bub4buFw7rGoeG6p27DsuG7ueG6p8O64bubw6zhuqDhuqfGoeG7neG7geG7neG6p27DrOG6ouG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bqlbeG6oOG7m+G6onVr4bqn4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqnw6nhuq3huq3hu7lCw6Hhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqBh4bqnxJHhuq1j4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqrY+G6q+G6rS/huqnhurlkbeG6q+G6qWRiY2Phuq3huqBkZMSR4bqrdMOpLeG6qWvhuqnhurnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqfhurt04bqgNOG6peG7muG6u+G7neG6p3PDieG6p3Thuq5s4bqnbuG6u8O6xqHhuqds4bubw73huqdVb8OAw4Dhu53huqfhuqDhur/hu53huqdMw7nhu7nhurvhuqfhurp1b8OB4budbOG6u+G6p+G6q+G6reG6q2PhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pcOp4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pcSR4bqtY+G6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bu04bqnbOG6vWzhuqfGoeG7neG7geG7neG6p8OA4bq74bqi4bqnbuG7pcOg4bqn4bqgw4LhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqnhuqnDoOG6p+G6q+G6reG6qWTDoOG6p+G6q+G6reG6qcSRw6Dhuqfhuqvhuq3huqnhurnDoOG6p1Vvw4DDgOG7neG6p27hu5HhuqLhuqfhuqDDgeG7teG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6ruG6p2zhu6/huqDhuqds4bqw4bq74bqn4bq6w4HGoW/DuuG6oOG7ncO64bq74bqn4bqg4bq/4bud4bqnTMO54bu54bq74bqh4bqnVeG7h+G7neG6p27DtMO64bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqpw6DhuqdVb8OAw4Dhu53huqd1eeG7neG6p3TDtcO64bqnw7rGoeG7q+G7neG6p+G6qOG7q+G6p27hu6Fs4bub4bqn4bqoeeG7neG6p2Xhuqd04buLw7rhuqfDgeG6u+G6p8OAw63DuuG6p2zEgsO6xqHhuqdj4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusah4bqh4bqnJOG6v+G7neG6p27DrUPDoOG6p+G6u8O64bub4bqnbMSCw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqdU4bqi4budw4DhuqdN4buj4bq7euG6p2zhu5vhu53hurvhuqfDgOG7jeG6p23hurvDuuG7m+G6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6pz7huqLhurvhuqfhu7nhu5vhur3huqd04bqyeeG7neG6p8ah4bud4buB4bud4bqnbsOs4bqi4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sT554bud4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqndOG7i8O64bqnw4HhurvhuqfDgMOtw7rhuqdz4buZ4bqn4bqgw4LhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huq1lw6DhuqdVb8OAw4Dhu53huqdu4buH4bqnbMOtw7rhuqdrZsO6xqHhuqdzw4nhuqd04bqubOG6p8OB4bq74bqnw4DDrcO64bqn4bqg4bq/4bud4bqnTMO54bu54bq74bqn4bq6dW/DgeG7nWzhurvhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bub4bqw4bqndeG7q8O64bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnTOG7m+G7nXRv4bqnLeG6pz1vw4HGoeG7ncO54bqnVOG7neG6qOG7ncO6xqHDgOG6oMO5w7pv4bqn4bqoeeG7neG6p2Jj4bqn4bqgw4Hhu4nDuuG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmuG7m+G6suG6p+G6qOG7iUPDoOG6p8O6w7ThuqLhuqdVb8OAw4Dhu53huqds4bubcOG6p2zhu5t44bud4bqndeG7r+G6oOG6p+G6oMOB4buJw7rhuqfhu7XhuqdMw7nhu7nhurvhuqfhuqvhuq3huqtjw6DhuqfhurvDuuG7m+G6p8OA4buP4bqn4bqgw4Hhu7XhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnbOG7i+G6ouG6p+G6oOG7m+G6sOG6p8OB4bq74bqnw4DDrcO64bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhuqDDgeG7icO64bqnw7rhu5vDrOG6oOG6p8ah4bud4buB4bud4bqnbsOs4bqi4bqnbOG7peG6p3Thu6Fs4bub4bqnw4Dhuqbhuqfhuqnhuq3DqeG6p8O64buDdeG6p8O6w6pD4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r2vhurHDmsah4bqyw73hu53huqfGoeG7m+G7neG6p2vDqsO64bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfDuuG7m8Os4bqg4bqndOG7oWzhu5vhuqfDgOG6puG6p8ah4bud4buB4bud4bqnbsOs4bqi4bqnTMO54bu54bq74bqn4bq6dW/DgeG7nWzhurvhuqfhuqvhuq3huqtj4bqvL2vhurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7o8O64bub4bqnbsO0w7rhuqfhuqDDgeG6snls4bqn4bqv4bq74bqn4bubw4Fv4buXNOG6peG7m+G6oOG6oOG7ucOAYS8v4bqg4bubb+G6oOG7m+G6u8O54bqrY2XhuqHhuqjDui9sw7nhu7nhurst4bq7dW/DgeG7nWzhurs5xqHhu51tenQ0w4BjLUMla2Raa2Vt4bu4VCN94bqiVG1b4bucJU3DusOZdMOaJEwl4bq54bu4w4B1w4Flb+G6uWPhu53hu53hurvDuUtj4bqtLeG7nX1lW3Thuqsk4buX4bq54buc4bqqW1M+JT3GoMaha2RAej5S4bq6LcSR4bqpQcOAVMOA4bqqw5kle+G6peG6sUzDueG7ueG6u+G6p+G6q+G6reG6q2Phuq8v4bq74bqxw6DhuqdVb8OAw4Dhu53huqdu4bq7w7rGoeG6p2zhu6Xhuqfhuqli4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusah4bqnc+G7meG6p+G6oMOC4bqnc+G7m+G7neG6p+G6oOG7m+G6u3Xhuqdt4bqk4bqndOG7i8O64bqnbuG7i+G6ouG6p+G6qMOqw7nhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huq1l4bqh4bqn4bua4bq74bud4bqnbOG7i+G6ouG6p+G6oOG7m+G6sOG6p27hurvDusah4bqnxqHhu53huqzhuqdzw4nhuqd04bqubOG6p8ah4bub4bud4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdrw6rDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqfDuuG7m8Os4bqg4bqndOG7oWzhu5vhuqfDgOG6puG6p0zDueG7ueG6u+G6p+G6unVvw4Hhu51s4bq74bqndMOq4bqnw5rDucOBa2/DgeG6oMO54bqnVcOzw7ptb3rhuqfDo8O6xqHhurLDveG7neG6p+G6usOBxqFvw7rhuqDhu53DuuG6u8SD4bqn4bqow6rhuqda4budeuG7ncO64bubw7nhuqfDo0vDgeG6u3rhu510xIPhuqfhuqh54bud4bqn4bqpZeG6p2vDqsO64bqn4bqg4bub4buFw7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmuG7m+G6suG6p+G6qOG7iUPDoOG6p1Vvw4DDgOG7neG6p2zhu4vDuuG6p8ah4bub4bud4bqn4buj4bqg4bqnw7rhu5vDrOG6oOG6p2Phuqdrw6rDuuG6p+G6oOG6v+G7neG6p0zDueG7ueG6u+G6p+G6unVvw4Hhu51s4bq74bqn4bqr4bqt4bqrY+G6p27hu5nhuqfDgOG6vcO64bub4bqnw7rGoeG6u8O6xqHhuqfhuqh54bud4bqnw5rDucOBa2/DgeG6oMO54bqnVcOzw7ptb3rhuqfDo8O6xqHhurLDveG7neG6p+G6usOBxqFvw7rhuqDhu53DuuG6u8SD4bqn4bqow6rhuqda4budeuG7ncO64bubw7nhuqHhuqdOw61D4bqndMOq4bqn4bqg4bub4bq9bOG7m+G6p+G6oOG7m+G6tGzhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8O64bubxrDhuqfhuqh54bud4bqnw4Dhu53DteG6ouG6p8OA4bq7w7nhuqfDusah4bqyw73hu53huqfhurrDgcahb8O64bqg4budw7rhurvhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m2/DueG6p+G6oOG7m+G7scO6xqHhuqdzw7XDoOG6p+G6oOG7o8O64bub4bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqgw6zhuqDhuqds4buB4bqndcWp4bud4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqduw6zhuqLDoOG6p+G6qHnhu53huqfDqeG6p2vDqsO6w6DhuqdLw7l04bud4bqo4bud4bq74bqnbuG6u8O6xqHhuqd0w6rhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bub4bqw4bqn4bqy4bq74bqn4bqg4bub4bujbOG7m+G6p8O64bubw6zhuqDhuqds4bqw4bq74bqnVOG7ncO5w7pvdOG6p1Vvw4DDgOG7neG6oeG6pyThu53DtOG7ueG6p+G6oOG7m2/DueG6p3TDquG6p09s4bqi4bq7bcO5w4Hhuqfhuqh54bud4bqnZeG6p2vDqsO6w6Dhuqclw4HhuqLGoeG6ouG6u0Phuqfhuqh54bud4bqnxJHhuqdrw6rDuuG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFVb8OAw4Dhu53huqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2LEkeG6p+G6oOG6onbhu53huqHhuqck4bqiduG7neG6p+G6oOG6vWzDoOG6p+G6oOG7m+G7meG6p3ThuqRs4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6u8O64bub4bqnw4HDrOG6oOG6p3Phu5vhu6Xhuqd04bunw7rGoeG6p23huqJD4bqn4bqgw4Hhu5/huqfDuuG7m+G6suG6p3vDucOBdG3huqdM4bqi4bu54bqn4bqr4bqt4bqr4bqr4bqh4bqnJOG7m2/DueG6p+G6r+G6u+G6p+G7m8OBb+G7lzThuqXhu5vhuqDhuqDhu7nDgGEvL+G6oOG7m2/huqDhu5vhurvDueG6q2Nl4bqh4bqow7ovbMO54bu54bq7LeG6u3Vvw4Hhu51s4bq7L2XhuqstdOG7nWzhu5st4bqg4bub4budLW3hurvhuqItbMO54bu54bq7LeG6u3Vvw4Hhu51s4bq7LeG6q+G6reG6q2MtdcO54budLcO64bub4bq74bqgLW1i4bqtZWNlxJHhuqHhu5vhuqB1dOG6peG6seG6r+G6ouG6sXThu6Fs4bub4bqn4bqg4bub4bud4bqnbsOs4bqi4bqna+G7gcO6xqHhuqfhurrhuqdMw7nhu7nhurvhuqfhurp1b8OB4budbOG6u+G6p+G6q+G6reG6q2Phuq8v4bqi4bqx4bqvL+G6u+G6scOg4bqn4bq6w4HGoW/DuuG6oOG7ncO64bq74bqnw4Dhu4/huqfGoWfhu7nhuqdM4bq7w7rhurtt4bq7w6DhuqdM4bub4buddG/huqfhuqjDquG6p+G7uG/DgeG6ouG6p+G6qMOqw7nhuqds4bq9bOG6p8O6xqHDqkPhuqfhuqvhuqnDoOG6p+G6q8SR4bqn4bqow6rhuqdi4bqtL+G6rcSR4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p8OB4budxqHhu5vhuqDDoeG6peG6seG6r8OA4bqgw4HDucO6xqHhurFUw5rhuq8vw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6seG6ry/hu7nhurE=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]