Năm nay, Giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao cho 2 nhà khoa học là TS. Nguyễn Thị Kim Thanh, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và PGS.TS Trần Mạnh Trí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63hu6/EkMOBVcOBLVPDk03DieG7neG7rVXDjVVNw4nhu63FqcOgw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r8Ot4bqi4buvZ8Oaw4FPSOG7r1vhu67DmuG7r3h2eMO94buvV8ONT0nhu6/EkMOBT0nhu6944buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r1nDmuG6plXhu69U4bqwROG7py9Jd8Wp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVHhuqHDicOBxJDhu63hu6/EkMOBVcOBLVPDk03DieG7neG7rVTDgVHDk+G7rcWp4bqn4bquTuG7r0/DgcOddOG7r8Ogw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r8Ot4bqi4buvZ8Oaw4FPSOG7r1vhu67DmuG7r0Xhu6jhu55E4buvVVPDgcOT4buvREnDk+G7r3jhu69PSeG6oOG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvTeG6oOG7r8OtaXXhu6/huqdIw5rDnUZP4buvw61J4buI4buv4bq1w41O4buvw61Jw4FPSXThu6/hu43DjeG7gk/hu6/hu43huqhV4buvTeG7snThu6/hu43DjeG7gk/hu6/huqHhuqBP4buvTeG6pE7hu6/hurVJw5PDgeG7r0nhu45E4buvV+G6oOG7r13hu5BPSOG7r09ISeG7guG7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTuG7r1fhuqDhu69mw6BpdcOtaeG7r8OtU+G6rE/hu6/huqXhuqJPSeG7r8OtU8OMdOG7r8OtU+G7qOG7ok9I4buvIOG6osON4buvSeG7jkThu6/hurVJw5PDgeG7r0nhu45E4buvw63hu6zhu69PScON4bq+T3Thu68g4bqiw43hu69J4buOROG7r2fDmuG7kkThu69Iw43DgeG7r+G6oeG6oOG7r+G6p+G7lMONdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63hu6/EkFVJw5pOQ+G7r8ONXcOJT1XDiVPhu63hu69UVcOdTcOJ4bud4butWMONxJBVSXLhu6/hu7l2dlFZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vRMSQT3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQveMO9eHYveHbhu7PEkHl3w715eHZ3VeG7ueG7t0Hhu7lNd3VLUUjhu63hu6/DgU1V4bud4butw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvw63huqLhu69nw5rDgU9I4buvW+G7rsOa4buveHZ4w73hu69Xw41PSeG7r8SQw4FPSeG7r3jhu69PSeG6oOG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvWcOa4bqmVeG7r1ThurBE4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RXcOBUVXDjcOTT+G7rcWpw61Jxajhu69V4buo4bucT0jhu69mSeG6ok7hu6/huqXDjU9J4buvXUnDjE9J4buvV+G6oOG7r1vhu5Thu69VU+G7qOG7oE9I4buvW+G7lOG7r+G6teG6oXBd4bqn4buv4bqhw5rhu7RPSeG7r8OtSeG6oE9J4buvIOG6olXhu69VU8OBw5Phu69V4bqyT0jhu6/DoMONw4PDjeG7r1VJ4buo4bugT0jhu6/DreG6ouG7r2fDmsOBT0jhu69b4buuw5rhu694dnjDveG7r0RJw5Phu6944buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7ry3hu68qT0ly4buv4buNw6BmL+G6p0nhuqhV4buvW+G6sEThu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqdI4bqgw53hu6934buzL+G7s3Thu69V4bqiw43hu6/huqHhuqDhu6/huqfhu5TDjXThu69b4buU4buv4bq1ScOTw4Hhu69J4buOROG7r1fhuqDhu69d4buQT0jhu69PSEnhu4Lhu6/DueG6teG6oXBd4bqn4bul4buvRcSC4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r8OiRuG7r1VTw4HDk+G7r8Ogw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r8Ot4bqi4buvZ8Oaw4FPSOG7r1vhu67DmuG7r0/huq5O4buveHZ4w7114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvw63huqLhu69nw5rDgU9I4buvW+G7rsOa4buvReG7qOG7nkThu69b4buU4buv4bq14bqhcF3huqfhu69V4buW4buvREnhu6pE4buvTeG6rE/hu69F4bqsw5rhu69Vw43hur5P4buvV+G6oMOT4buvT0jhuqDDneG7r3fhu7kv4buzL3h2d8O94buvT0nhurZO4buvTEnDjERJ4buvTeG7gnThu69V4buQT+G7r1fDjU9J4buvRMOAROG7r09J4bqg4buvTEnDk8OB4buvSeG7jkThu69Ew5Lhu69VSeG6oE9J4buvVeG7rMOa4buvT+G7lsON4buvQ+G6qFXhu69VU8OTT0jhu69PSEnDjeG6vk/hu69E4buqw5rhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r0Thu5rhu69Dw4NP4buvVUnDmuG7lEThu69NSk9J4buvV+G7rEThu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r1Xhu6zhu69PScON4bq+T+G7r1fhuqDhu69MQOG7r1VJw5rhuqhVdOG7r0jDklHhu69RSeG6rE/hu69VScOZROG7r0XhuqrDneG7r+G6teG6oV3huqfhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU7hu69J4buUw43hu69PSeG6qFHhu69X4bqg4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxakg4buAT+G7r0/DgcOddOG7r8Ogw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r8Ot4bqi4buvZ8Oaw4FPSOG7r1vhu67DmuG7r0XEguG7r1VT4bug4buvVUnhuqBPSeG7r07hu5RV4buvVVPDk09I4buvT0lWT0jhu69Iw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvw5rDneG7r1XDjE/hu69V4bqiw43hu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU504buvReG7qOG7nkThu69E4buUT0jhu69F4buYT0jhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r0XDgE9J4buvSMONw4Dhu69Ew4HDk3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqfhuq5O4buvT8OBw5104buvw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvw63huqLhu69nw5rDgU9I4buvW+G7rsOa4buvReG7qOG7nkThu69VU8OBw5Phu69EScOT4buveOG7r09J4bqg4buvTEnDk8OB4buvSeG7jkThu69N4bqgcuG7r8OtaXXhu6/huqdIw5rDnUZP4buvw61J4buI4buv4bq1w41O4buvw61Jw4FPSeG7ry3hu6/hu43DjeG7gk/hu6/hu43huqhV4buvTeG7snThu6/hu43DjeG7gk/hu6/huqHhuqBP4buvTeG6pE7hu6/hurXhuqFwXeG6p+G7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTuG7r1fhuqDhu69mw6BpdcOtaeG7r8OtU+G6rE/hu6/huqXhuqJPSeG7r8OtU8OM4buvLeG7r8OtU+G7qOG7ok9I4buvIOG6osON4buvSeG7jkThu6/hurVJw5PDgeG7r0nhu45E4buvw63hu6zhu69PScON4bq+T3Thu68g4bqiw43hu69J4buOROG7r2fDmuG7kkThu69Iw43DgeG7r+G6oeG6oOG7r+G6p+G7lMONdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOtU8OTT0jhu69Fw5J04buvw61pdeG7r+G6p0jDmsOdRk/hu6/DrUnhu4jhu6/hurXDjU7hu6/DrUnDgU9J4buvReG7qOG7nkThu69VU8OBw5Phu69Iw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r1LDmsOB4buvd+G7r0Thu5BPSOG7r1VT4buKT0nhu69F4buo4bueROG7r0Thu5BPSOG7r0Phu5Lhu69VU+G6vk/hu6/DreG6olHhu69EScOM4buvZknDnVTDjUTDgU3hu69ow4lXw43DiVjhu6/DosOJVVXDiVNUdOG7r03huqDhu69V4bqiUeG7r0RJw4zhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r0nhuqBPSOG7r0XhuqzDmuG7r1VJ4buA4buvSMON4bucw43hu69ExajDgeG7r09I4bqgT0nhu69X4bqoVeG7r03hu7J14buvXeG7kE9I4buvVVPhu4pPSeG7r1VJ4buE4buvScON4buCT+G7r3nhu69M4buAVeG7r1LDmsOD4buvReG7lFXhu69RScOA4buvV+G7huG7r0nhu6jhu5xPSOG7r09IScON4bq+T+G7r0Thu6rDmnThu69Ew5Lhu6/hu7Lhu69PSElKw4Hhu69Sw5rDgU/hu69VU+G7jk9I4buvREnDk+G7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69E4buQT0jhu69PSEnhu4Lhu69Ow4DDneG7r1XDjE9J4buvTeG7qOG7nk9I4buvVeG7rnXhu6/DoGl14buv4bq1w41Uw4lNw4lX4buvw7lF4buYT0jhu69Vw4BE4buvSMONw4Phu69ExajDgeG7r0Thu5BPSOG7r1VT4buKT0nhu6Xhu69Pw5LDjeG7r+G7suG7r1Xhu6jhu6BPSOG7r0TFqMOB4buvw61pdeG7r+G6p0jDmsOdRk/hu6/DrUnhu4jhu6/hurXDjU7hu6/DrUnDgU9J4buvTeG6oOG7r07hu5RV4buvTMON4buCVeG7r1XDgEThu69Vw4HDk+G7r09JxILhu69X4buG4buvV+G6qFXhu69N4buy4buvScON4buCT+G7r0XhuqLDjXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxalmw6BpdcOtaeG7r8OtU+G6rE/hu6/huqXhuqJPSeG7r8OtU8OM4buvReG7qOG7nkThu69VU8OBw5Phu69Iw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r1LDmsOB4buvROG7pk7hu6954buvROG7kE9I4buvVVPhu4pPSeG7r0Xhu6jhu55E4buvROG7kE9I4buvQ+G7kuG7r1VT4bq+T+G7r0TDgEThu69V4bqiUeG7r0RJw4zhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r1VJw5rhu5RE4buvVcOTUeG7r+G7s+G7n+G7r0nhuqBPSOG7r0XhuqzDmuG7r1VJ4buA4buvSMON4bucw43hu69VU8OTT0jhu69Ew4BE4buvT0jhuqBPSeG7r0xA4buvVUnDmuG6qFXhu69O4buQw43hu69VU+G7qOG7ok9IdOG7r0Xhu5RE4buvSeG7jkR04buvVOG7qkThu69MScOVw4nhu69X4bqg4buvReG7lFXhu69Dw43hu4BP4buvSMOJT+G7ry3hu69Iw5JR4buvUUnhuqxP4buvSMONw4PDjeG7r1LDmsOd4buAVeG7r1fhuqZP4buvReG7huG7r0ThuqZR4buvQ8OAREnhu69Ow4FPSOG7r1XDjE9J4buvVcOT4bqgT+G7r0ThuqzDmuG7r0nDjeG7gk/hu69Pw4HDneG7r03huqDhu6/hu5Dhu69PScONRk7hu69O4buQw43hu69VU+G7qOG7ok9I4buvxJDDk+G7r1Thu6zhu69RScOAVeG7r1XDgE/hu69ExajDgeG7r0TDgEThu69Jw5LDgeG7r0RJ4bqmVeG7r1Xhu5ZPSOG7r0nhu55RdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63hu6/DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0TEkE91Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3jDvXh2L3h24buzxJB5d8O9eXh2d1Xhu7Phu7d44bu1TXh1UU9I4but4buvw4FNVeG7neG7rcOgw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r8Ot4bqi4buvZ8Oaw4FPSOG7r1vhu67DmuG7r3h2eMO94buvV8ONT0nhu6/EkMOBT0nhu6944buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r1nDmuG6plXhu69U4bqwROG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqcOtaXXhu6/huqdIw5rDnUZP4buvw61J4buI4buv4bq1w41O4buvw61Jw4FPSeG7r0RJw43DgeG7r1Thurzhu69Ew4NO4buvWcOZROG7r0xJw43hu69PSeG6qE/hu6/DoMONw4PDjeG7r1VJ4buo4bugT0jhu6/DreG6ouG7r2fDmsOBT0jhu69b4buuw5rhu68t4buvKk9JcuG7r+G7jcOgZi/huqHDoOG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqVvhuqDDneG7r1XDleG7r0/DjeG7hk7hu69Zw5lE4buvReG7lE9I4buvTEnDjeG7r0Xhu6jhu55E4buvVVPDgcOT4buvw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvw63huqLhu69nw5rDgU9I4buvW+G7rsOadOG7r8OtaXXhu6/huqdIw5rDnUZP4buvw61J4buI4buv4bq1w41O4buvw61Jw4FPSeG7r0RJw43DgeG7r1Thurzhu69V4buKT0nhu6/DneG6vsOadOG7r0/DjeG7hk7hu69Fw4FO4buvTuG6vuG7r0TFqMOB4buvREnhu4jhu69X4bucw43hu69X4bqoVeG7r03hu7Lhu69X4bqg4buvT0nhurBP4buvT0nFqOG7r0TDgEThu69D4bqiT+G7r1VT4bq84buvScSCw53hu69U4buST0jhu69X4buK4buvRcOBTuG7r07hur7hu69X4buK4buvTEnDjeG7r0XDkuG7r1TDiuG7r0Xhu6jhu55E4buvReG7hk/hu69Fw4BR4buvWeG7qk9I4buvRcOAT0h14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4oCcw63hu4pPSeG7r8Od4bq+w5rhu6/EkOG6oE9J4buvREnDk+G7r07hu5BP4buvV+G6qFXhu69N4buy4buvRMWow4Hhu69V4buQw43hu69V4buwT0jhu69VU8ODw43hu69Sw5rDgeG7r0XhuqzDneG7r1VJ4buu4buvVUnDgERJdOG7r09Jw43hu4bDmuG7r03huqxP4buvVeG7kMON4buvVUnhuqbDneG7r1VJ4bqmVeG7r0PhuqLDjeG7r07DmuG7kk/hu69Uw4FPSOG7r8SQ4bqiw53hu69J4buORHThu69Jw43hu4JP4buvV0JP4buvROG7jE/hu69O4buUVeG7r1Thu5Lhu69PSEnDjeG6vk/hu69E4buqw5rhu69PScON4buGw5rhu69P4bquTuG7r09J4buoT0jhu69ESeG7qMOB4buvRMOS4buvTOG7gFXhu69Sw5rDg3Thu69PSeG7qE9I4buvT0nhu6Lhu69Fw4FO4buvTuG6vnThu69V4buQw43hu69FxILhu6/EkOG6rE/hu69X4buo4bueVeG7r1LDmsOB4buvT0lWT0jhu69MScOS4buvTEnhuq5PdOG7r1VJ4buu4buvVUnDgERJ4oCddOG7r8OtaXXhu6/hurXDjU7hu6/DrUnDgU9J4buvT8OSw4114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61pdeG7r+G6tcONTuG7r8OtScOBT0nhu69EScOT4buvQ8ON4buAVeG7r0jDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvT+G6oMOd4buvRcSC4buvVcON4buAUeG7r1VJ4bq+TuG7r1PhuqZV4buvT0nDjeG7hsOa4buvReG7lE9I4buvTeG7rEThu69F4buE4buvREnhu4jhu69Vw43hu4BR4buvVeG7pkThu69V4buKT0nhu6/DneG6vsOa4buvV+G6qFXhu69N4buydOG7r8Od4bq+w5rhu69Ew4BE4buv4buy4buvVeG7qOG7oE9IdOG7r0TDgEThu69O4buQ4buvSeG7ik9JdOG7r0TDgEThu69RSeG6uFHhu69Vw4xPSXV1deG7r11J4buI4buvTsOTT0jhu69ESeG7ouG7r1TDiuG7r1XDjeG7gFHhu69V4bumROG7r0TDkuG7r0TDgEThu69M4buAVeG7r1LDmsOD4buvT0hJw43hur5P4buvROG7qsOa4buvRMOS4buv4buy4buvT0hJSsOB4buvV+G6oOG7r1XhuqxO4buvUsOaw4FP4buvVVPhu45PSOG7r0TDgcOT4buvSeG7mk/hu69PVsOB4buvVVPDk09I4buvVeG7qOG7mk9I4buvTcOBw4114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61Jw4nDk+G7r1vhu5Thu6/hurXhuqFwXeG6p3Thu69Sw5rDgeG7r3d24buvT+G6rk7hu69VU8ON4buET+G7r0xJw4HDjXThu69bw4FP4buvw63hu5bhu69ESeG7qkThu6/DoMONw4PDjeG7r1VJ4buo4bugT0jhu69FxILhu69PSeG6qE/hu69F4buo4bueROG7r0nhu5pP4buvw712duG7r0nhu5jhu69U4bua4buvVUnDgU7hu6/EkOG7rHXhu69b4buU4buvVVPhu6jhu6BPSOG7r1vhu5Thu6/hurXhuqFwXeG6p+G7r0XEguG7r1VTw4HDk+G7r1XhurJPSOG7r8Ogw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r0RJw5Phu6934bu54buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r03huqDhu69Vw4BE4buvSMONw4Phu69ExajDgeG7r0TDgEThu69E4buQT0jhu69VU+G7ik9J4buvTEnDk8OB4buvSeG7jkThu69Zw5rhuqZV4buvVOG6sEThu69X4bqg4buvw73hu69PSeG6oOG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvVVPhurx14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcOAROG7r09J4bqg4buvTEnDk8OB4buvSeG7jkThu69Fw5PhuqJV4buvw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvVVPDk09I4buvRMOAROG7r0/huq5O4buvUsOaw4Hhu69N4bqg4buvT0lWT0jhu69V4bqmTuG7r0jhu6jhu5pPSOG7r0Xhu4Thu69Ew4BE4buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTuG7ry3hu69F4bqyROG7r0PDjeG7glXhu69N4bqg4buvRMOAROG7r09J4bqg4buvTEnDk8OB4buvSeG7jkThu69VU+G6vOG7r1XDjeG7gFHhu69V4bumROG7r0/GoOG7r03hu6xE4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r0TDgEThu69PSEnDjeG6vk/hu69E4buqw5rhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r0XEqE9J4buvRMOBw5N04buvSMOSUeG7r1FJ4bqsT+G7r0Xhu6jDgeG7r+G6teG6oV3huqfhu69J4buUw43hu69PSeG6qFF04buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDoMONw4PDjeG7r1VJ4buo4bugT0jhu69FxILhu69IScON4buvT0nhuqhP4buvVOG7rOG7r1FJ4bqkT+G7r0Phu5Lhu69Fw4Hhu6/EkOG6ok9I4buvRMWow4Hhu69Ew4BE4buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r1nDmuG6plXhu69U4bqwROG7r1fhu4bhu69F4buU4buvVcOa4buWw4104buvSMON4bucw43hu69Vw4xPSXThu69X4bukT0jhu69Ow43hu4ZP4buvVVPhur5P4buvRMOD4buvT+G7qOG7nER04buvVUnDmuG7lEThu69F4bqsw53hu69Fxajhu69Ew4BE4buvT0jhuqBPSeG7r1VTw5NPSOG7r01KT0nhu69X4busROG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvVeG7rOG7r09Jw43hur5P4buvV+G6oOG7r0xA4buvVUnDmuG6qFV14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcOAROG7r0Thu5BPSOG7r1VT4buKT0nhu69F4buGw5rhu69F4buo4bueROG7r0TDgEThu6/huqHhu5TDjeG7r0Xhu5hPSOG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvT0hJw43hur5P4buvROG7qsOa4buvROG7muG7r0PDg0/hu69ExajDgeG7r2fDmkDhu6/huqcjw6Hhuq1pw60wIuG7r0XDgE9J4buvSMONw4Dhu69Ew4HDk+G7r1fhu4bhu69ESeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69PSEnDjeG6vk/hu69E4buqw5p04buvRMOS4buv4buy4buvT0hJSsOB4buvTEnDk8OB4buvSeG7jkR04buvVcOAROG7r0Xhu5RPSOG7r0Xhu4BP4buvV+G6pk/hu69F4buGdOG7r0RJw5rDneG6vk/hu69PSOG6oE9J4buvT0hJw43hur5P4buvROG7qsOac+G7r0TDgEThu69V4bqiUeG7r0RJw4zhu69F4bquT0jhu69Vw4PDjeG7r0Thu5BPSOG7r1VT4buKT0nhu69F4buGw5rhu69F4buo4bueROG7r1nhu4BR4buvVUnhu6rhu69J4bqiT0jhu69Ew4HDk+G7r8O5VcOTUeG7r3d24buf4bul4buvVVPDk09I4buvIsOBT0nhu69O4bumROG7r1XhuqJR4buvREnDjOG7r0TFqMOB4buv4buPw4lD4buvw5NH4buvaUTDjcOJT0TDieG7r1fhuqDhu69pRMONTsOBSMOTdOG7r07DgU9I4buvVeG6rE7hu69Sw5rhu5JE4buvVeG7gHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxalpw4HDmuG7r3d24buvT+G6rk7hu69V4buW4buvREnhu6pE4buvV+G6oOG7r1VTw43hu4RP4buvTEnDgcONdOG7r09I4bqgw53hu6934buzL+G7uS94dnh5dOG7r1vhu5Thu69VU+G7qOG7oE9I4buvW+G7lOG7r+G6teG6oXBd4bqn4buvRcSC4buvQ8OBT+G7r0nhuqBPSeG7r8OtSeG7kE9I4buvVeG7qOG7r1Thu5Lhu6934bu5L3h2eHkvw63DrS1b4bq14bqhXeG6p+G7r1Thu67DgeG7r0Xhu5bDjXThu69D4buW4buvVMOaT0jhu69O4buUVeG7r1Thu5Lhu69Fw43hu4bDmuG7r0TFqMOB4buvZ8Oaw53hu69ESeG7gOG7r8Ogw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r8Ot4bqi4buvZ8Oaw4FPSOG7r1vhu67DmnXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqXhu5RV4buvVVPDk09I4buvT0lWT0jhu69Fw43hu4RO4buvTuG7nMON4buvRMWow4Hhu6/DrUnhu5BPSOG7r1Xhu6jhu69U4buS4buvd+G7uS94dnh5L8Otw60tW+G6teG6oV3huqfhu69N4bqg4buvw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvw63huqLhu69nw5rDgU9I4buvW+G7rsOa4buvTuG7oOG7r1Phu5RPSOG7r1fDjeG7gkThu69Zw4lO4buvWeG6uFV04buvVVPDgcOT4buvSMONw4PDjeG7r1VJ4buo4bugT0jhu69EScOT4buvRMOAROG7r09J4bqg4buvTEnDk8OB4buvSeG7jkThu69VU8OTT0jhu69NSk9J4buvV+G7rEThu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r1nEguG7r0nhu5TDjeG7r1fhuqDhu69PSeG6pE/hu69X4bquT3Phu69Vw43hu4BR4buvT0nhuqhP4buvSeG7mOG7r1Thu5rhu69VScOJw5Phu69J4buKT0nhu69VSeG7qkThu69F4buG4buvROG7ruG7r1VJw4HDneG7r1fhu4rhu6/hu6pPSOG7r0Thu67hu69PSeG7qOG7r1VT4buo4bucRHPhu69Zw4lO4buvWeG6uFV04buvTeG7rMOB4buvREnhu45P4buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r0Xhu4Thu69VU8OBw5Phu6/DoMONw4PDjeG7r1VJ4buo4bugT0jhu69VSeG7kE9I4buvUsOaw4Hhu69Xw43hu4JE4buvRcOAT0nhu69Iw43DgOG7r0zhu4BV4buvUsOaw4Phu69PSEnDjeG6vk/hu69E4buqw5rhu69E4bua4buvQ8ODT+G7r1VTw5NPSOG7r1Xhu5LDjeG7r0XDgeG7r3nhu69D4bqgw43hu69Dw4DDk+G7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvUsOa4buSROG7r1Xhu4Dhu69F4buo4bueROG7r0Thu5BPSOG7r0Phu5Lhu69VU8OTT0jhu69VSeG7osON4buvSMONw4FP4buv4bu34buvT+G6rk514bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bqn4bquTuG7r3h2eMO9dOG7r1vhu5Thu6/hurXhuqFwXeG6p+G7r1VTw43hu4RP4buvTEnDgcON4buvVcON4buAUeG7r09J4bqoT+G7r0nhu5jhu69U4bua4buvReG6rk9I4buvTOG7suG7r8Ogw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r8Ot4bqi4buvZ8Oaw4FPSOG7r1vhu67DmuG7r1Xhu7Dhu69VScOAT0jhu693dy94dnh54buvReG7gE/hu69VScOAT0jhu693L3h2eMO9deG7r8Ot4buWT0jhu69U4buS4buvSeG7mOG7r1Thu5rhu69Vw43hu4BR4buvT0nhuqhP4buvTeG6oOG7r0Hhu7fhu69J4buY4buvVOG7mnThu69VU8OTT0jhu69Fw5Lhu69Ew5Lhu6/hu7fhu7Xhu69J4buY4buvVOG7muG7r1VTw5NPSOG7r01KT0nhu69X4busROG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvVeG7rOG7r09Jw43hur5P4buvV+G6oOG7r0xA4buvVUnDmuG6qFV04buveHfhu69J4buY4buvVOG7muG7r1VTw5NPSOG7r01KT0nhu69X4busROG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvWcSC4buvSeG7lMON4buvV+G6oOG7r09J4bqkT+G7r1fhuq5Pc+G7r+G7t3fhu69J4buY4buvVOG7muG7r0Xhu4bhu69E4buu4buvw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvREnDjE9J4buvV+G6oOG7r3jhu7Xhu69J4buY4buvVOG7muG7r0Xhu4bhu69E4buu4buvw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvVVPhurx14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61Jw43hu4DDmuG7r1Xhu6jhu5xPSHThu6/DoGl1w61p4buvw61T4bqsT+G7r8O1w5rhuqRP4buv4bqnw4FOdOG7r11Jxajhu69V4buIREnhu6/huqHhu5TDjeG7r0Xhu5hPSOG7r1nhurhV4buvVeG6sk9I4buvw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvREnDk+G7r0PDjeG7gFV04buvVOG7kuG7r03hu6jhu55PSOG7r0nhu5jhu69U4bua4buvReG7huG7r0Thu67hu69V4bqiw43hu69M4bu04buvWeG6uFXhu69V4bqyT0jhu6/DoMONw4PDjeG7r1VJ4buo4bugT0jhu69P4bquTuG7r0/DgcOd4buvVeG6rk9I4buvSOG6plHhu69F4buQw43hu69Uw5Phu69X4bucw43hu69O4buOw43hu69P4bquTnXhu69dw4BE4buvSeG7mOG7r1Thu5rhu69F4buo4bueROG7r0Xhu4bhu69E4buu4buvReG7hsOa4buvRMOS4buvREnhuqZV4buvTeG7qOG7nk9I4buvU+G6plXhu69V4buSVXThu69P4bq+T+G7r+G6oeG7lMON4buvReG7mE9I4buvWeG6uFXhu69V4bqyT0jhu6/DoMONw4PDjeG7r1VJ4buo4bugT0jhu69FxILhu69VScODw5Phu69Nw5rhuqhP4buvU+G6plXhu69MQOG7r0Xhu4Thu69N4busw4Hhu69ESeG7jk/hu69Tw4Hhu69PSVZPSOG7r0Thu5BPSOG7r1VT4buKT0nhu69Zw5rhuqZV4buvVOG6sEThu69PSeG6plV04buvWeG7qk9I4buvRcOAT0jhu69F4buE4buvVVPDgcOT4buvVeG6sk9I4buvw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvw63huqLhu69nw5rDgU9I4buvW+G7rsOa4buvT+G6rk7hu694dnjDvXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFpw5PDmlNEw4nhu63FqcOtScOJw5Phu6/hu43DoGbhu6/huqfDiVhU4bunL1HFqQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]