(Baothanhhoa.vn) - Chuẩn bị cho LS V.League 2021 trở lại trong tháng 3, CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 1 (Hà Nội).
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDucO6UVJQTUzhu4TDuVvhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tSw4FH4burZ1BTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlPhurRM4burSlNX4bq+TOG7q1JG4buA4burUkbhu7dN4bur4buDU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7reG7q8O6L1FSUE1M4buEw7nDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO5e0ZT4bqmTOG7q+G6qMON4bur4bqqRk3hu6vhurdm4burb3LhurdE4bu34buEU0Thu6vhu6/hu7Hhu6/hu63hu6tSUOG7nOG7q0rDgUfhu6tSUE1M4buE4burUkbhu7lM4buE4burdnHhu6t74bq3PuG7q1vhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burUeG6uOG7q1LhuqThu57hu6tKU1fhur5M4burUsOBR+G7q2dQU0zhu4Thu6tS4bqyS+G7q0ZT4bq0TOG7q0pTV+G6vkzhu6tSRuG7gOG7q1JG4bu3TeG7q+G7g1PDleG6quG7q+G7hEfhu7fhu6vhu63hu6t0YUHhu6vhurXhu5BHdXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureOG7seG7seG7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu6/hu63hu7Hhu7Mv4buteeG7s0Lhu6/hu7Hhu7N4eXh4UuG7s3Z4dnhK4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fDveG7tXjhu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qVvhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tSw4FH4burZ1BTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlPhurRM4burSlNX4bq+TOG7q1JG4buA4burUkbhu7dN4bur4buDU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7reG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXjhu7Hhu7Hhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z1BNTOG7hOG7q8SoRk3DgEzhu4Thu6tSRsagR+G7q+G7hEfhu7dM4burUeG6skzhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6tD4bu3TOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6vhu6BT4bu54burUlBJTEbhu6tGTUFM4burUkZH4bq+TOG7q+G7rEfhur7huqrhu6vhuqrDgEfhu6tSw4FNceG7q0zhurJM4buE4bur4bqq4bq04bue4burS+G6rlLhu6tR4bqyTOG7q+G6qsOS4bur4busQeG7q+G6quG7ueG6quG7q0bDgUzhu4Thu6tLw5rhuqrhu6vhuqrhu5Thu6tR4buc4bur4bus4bqkUuG7q+G6qkbhurRSceG7q1vhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burUeG6uOG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tSw4FH4burZ1BTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlPhurRM4burSlNX4bq+TOG7q1JG4buA4burUkbhu7dN4bur4buDU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7reG7q3ThurVG4buSTHHhu6thQeG7q+G6teG7kEd1csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lb4bqyV+G7q0pB4burQsON4bue4burUsOVUuG7q0Phu4Dhu6th4bq3b+G7q+G6t+G7iFPhu57EqE3hu6vhu4dEUlBN4busR+G6quG7q+G7rEHhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tGw5Phuqrhu6tSUE/hu6vigJxSRuG7t1fhu6tD4buSR+G7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vEqEZI4oCdceG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tS4bqk4bue4burSlNX4bq+TOG7q1JQ4bq6TOG7q1HhurJM4bur4bqqw5Lhu6tS4buo4burTEZH4bq6TOG7q+G6qsOZ4bu34burUlBTTOG7hOG7q1LhurJLcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lnUFNM4buE4burUuG6skvhu6tGU+G6tEzhu6tKU1fhur5M4burUkbhu4Dhu6tSRuG7t03hu6vhu4NTw5Xhuqrhu6vhu4RH4bu34bur4but4burdGFB4bur4bq14buQR3Xhu6vhuqrhu6RM4buE4burSkHhu6tDw43hu7fhu6tDR+G7gEvhu6tD4bqg4burQ+G7puG7muG6quG7q0xGR8OKU+G7q0Phu5BH4bur4bqoTkzhu4Thu6vhuqpGw5NM4burSkFL4burTOG7lEfhu6tS4bqk4bue4burRlPhurRM4bur4oCcVuG7t+G7q0xGQeKAneG7q+G7rEHhu6tSSUvhu6vEqEfhurxL4burQ8OVR+G7q1JGw5nhu6tD4buA4burQ+G7ueG7q+G7hEfhu7dN4burRuG7sFNyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bur4buz4bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3nhu6134bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r+G7reG7seG7sy/hu6154buzQuG7r+G7seG7s3jhu7Phu63hu7NSeHjhu63hu7NKeC1SUFNM4buELVLhu7dLLUxGTUwtd3jhuqrDveG6qnLhu4jhu57hu4Thu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qVvhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tSw4FH4burZ1BTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlPhurRM4burSlNX4bq+TOG7q1JG4buA4burUkbhu7dN4bur4buDU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7reG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXnhu6134bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWbhu7dT4burRuG7lEzhu6vhu63hu6tSU8OCTOG7q+G7nkbDgEfhu6tL4bum4buaTOG7q1HhurJM4burQ+G7gOG7q1LhuqThu57hu6tKU1fhur5MceG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qsOCU+G7q1JGw5nhu6tb4buOTOG7hOG7q+G7uOG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q1Hhurjhu6tD4bum4bua4bqq4burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tSUE1M4buE4burQ0fDilPhu6vEqEfhur5M4burUsOVUuG7q0bhu5RM4burUsOBR+G7q1HhurJM4bur4bqqRkhMRuG7q+G6qsOZ4bu34burZ1BTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlPhurRM4burSlNX4bq+TOG7q1JG4buA4burUkbhu7dN4bur4buDU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7rXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5PuG7t0zhu6tK4bqgTEbhu6tDw4FN4bure+G6tz7hu6tD4bqg4burSkfhurpM4burRuG6vuG7q+G7rEHhu6tD4bum4bua4bqq4burZ1BTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlPhurRM4burSlNX4bq+TOG7q1JG4buA4burUkbhu7dN4bur4buDU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7reG7q+G6qkbhurThu57hu6tSRlPhuqRM4bur4bus4buWR+G7q+G7rEfhur7huqrhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q0PDglfhu6tDw5nhu6vhuqrhu45M4buE4burUuG7ueG6quG7q+G7nkZPTOG7hHHhu6vhuqpGw5VM4buE4burQsON4bqqRuG7q3vDom/DoX0t4but4bu1csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lnTUFM4burQ+G7kEfhu6tR4bq44burSuG7plPhu6tSUFRx4burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tGQUzhu4Thu6tM4buEQVfhu6tSw4FH4bur4bus4buWR+G7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6vhu63hu6tSU8OCTHLhu6tvR+G6vuG6quG7q1JJS+G7q8SoR+G6vEvhu6tDw5VH4burUkbDmeG7q0Phu7nhu6vhu4RH4bu3TeG7q0bhu7BT4burUlBNTOG7hOG7q+G6qkZTV+G6vEzhu6tS4bqk4bue4burRlPhurRM4burTEFX4bur4bqq4bukTOG7hOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tSSExG4burQ+G6vExy4burZ1NX4bur4bus4bqkV+G7q0Phu4Dhu6vhuqjDgE3hu6tDw4BL4burUsOVUuG7q0xG4bq0UuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tS4bu54bqq4bur4bueRk9M4buE4burQsON4bqqRnHhu6tMRkfDilPhu6vEqEbDgOG7q0zhuqJM4buE4burUkbDglfhu6tSUE/hu6th4bq3b+G7q+G7h0RSUE3hu6xH4bqq4burUeG6uOG7q+G6qkbDjOG7q1LhuqThu57hu6tSUFNM4buE4bur4busQU3hu6vhuqrhu45M4buE4burUuG7ueG6quG7q0ZT4bq0TOG7q0pTV+G6vkxyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bur4buz4bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3h44bu14bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r+G7reG7seG7sy/hu6154buzQuG7r+G7seG7s3jhu7N34buxUnZ34butw73hu7NK4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5d4eOG7r+G7qeG7q+G7t0pS4buX4bupW+G7jkzhu4Thu6vhu7jhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6tS4bqk4bue4burSlNX4bq+TOG7q1LDgUfhu6tnUFNM4buE4burUuG6skvhu6tGU+G6tEzhu6tKU1fhur5M4burUkbhu4Dhu6tSRuG7t03hu6vhu4NTw5Xhuqrhu6vhu4RH4bu34bur4but4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeHjhu7Xhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5b0fhur7huqrhu6vhuqpGU1fhu4BM4burUsav4bur4bqq4bu54bqq4burUeG6skzhu6vhuqrDkuG7q0xG4bqyTOG7q1LDgU3hu6vhu55Gw4BH4burQ0fhu6tL4bum4buaTOG7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6vhu6BT4bu34burUeG7t0zhu4Thu6tR4bqyTOG7q+G6qsOS4burUuG7qOG7q0xGR+G6vkzhu6tD4buA4burSlNX4bq+TOG7q1LhuqThu57hu6tKQeG7q1DhurRS4bur4bqqw4JM4burUkZH4bq8UuG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqrDglPhu6tSRsOZ4burW+G7jkzhu4Thu6vhu7jhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6tSUE1M4buE4bur4bqow5VH4bur4bqqw4BMRuG7q+G6t2bhu6tvcuG6t0Thu7fhu4RTROG7q+G7r+G7seG7r+G7reG7q1Hhurjhu6tSUOG7nOG7q0rDgUfhu6vhu6xBTeG7q+G7hEfhu7Dhu7fhu6tSRuG7uUzhu4Thu6t2csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lm4bu3U+G7q+G7reG7q1JTw4JM4burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tSw4FH4burZ1BTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlPhurRM4burSlNX4bq+TOG7q1JG4buA4burUkbhu7dN4bur4buDU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7rXHhu6tb4buOTOG7hOG7q+G7uOG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q1Hhurjhu6tSUOG7nOG7q+G7rMOK4burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tSUOG6ukzhu6tR4bqyTOG7q0xGQeG7q8SoRkfhu6tL4bquUuG7q+G6qsOS4bur4bqqw5nhu7fhu6tR4bqyTOG7q0PhuqDhu6tGTUFM4burUkZBTEbhu6vhu6xH4bq+4bqq4bur4bqqw4BH4burUsOBTXHhu6tM4bqyTOG7hOG7q+G6quG6tOG7nnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4burd3nhu7Phu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4but4bux4buzL+G7rXnhu7NC4buv4bux4buzeOG7s3h5UuG7r3d44buzSuG7sy1SRuG7t0xGRk3hu7ctTOG7t0tCR0xGLeG7r+G7seG7r3Lhu4jhu57hu4Thu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qVvhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burUuG6pOG7nuG7q0pTV+G6vkzhu6tSw4FH4burZ1BTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlPhurRM4burSlNX4bq+TOG7q1JG4buA4burUkbhu7dN4bur4buDU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7reG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXd54buz4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWdQTUzhu4Thu6vhuqpGU1fhurxM4burUuG6pOG7nuG7q0ZT4bq0TOG7q1LDgUfhu6tnUFNM4buE4burUuG6skvhu6tGU+G6tEzhu6tKU1fhur5M4burUkbhu4Dhu6tSRuG7t03hu6vhu4NTw5Xhuqrhu6vhu4RH4bu34bur4butceG7q0bDglPhu6tG4bq8UuG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qsOCU+G7q1JGw5nhu6vhuqjDjeG7q+G6qkbhurRM4burUkbhu6bhu5RM4buE4burUlDhu6bhu5bhuqrhu6tDTuG7q+G6qsOZ4bu34burW+G7jkzhu4Thu6vhu7jhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6tD4bqg4burUlDhu5zhu6tKw4FHceG7q0Phu7lM4buE4burxKjhu4Dhu6tMRuG6tFLhu6tKQeG7q1JHw4pM4bur4bus4bq+4burUlDDieG7q+G6teG7hFNX4buGTOG7q2dQw5NM4buE4burYVVM4buEcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7l7w4JT4burUkbDmeG7q0xBV+G7q0JITEbhu6vhuqpG4bq0TOG7q1JG4bum4buUTOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6tL4buQUuG7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6tCQUdy4burZuG7t1Phu6vhu6BT4bu54burUlBJTEbhu6tGw5RH4bur4bueRsOa4bqq4burUkjhuqpG4bur4bqq4buo4bqqceG7q2dQw5NM4buE4burYVVM4buE4burQ+G6oOG7q1JQ4buc4burSsOBR+G7q1LhuqThu57hu6tKU1fhur5M4bur4bqoSUxG4burUkbhu6bGoEzhu4Thu6vhu6zhu5ZH4bur4bqq4bu54bqq4burQ8OUTOG7hOG7q0Phu5BHcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu57hu7ZTUkZNUOG7qcO5w7pRUlBNTOG7hMO54bqzw4FMRuG7q3vhu6bGoEzhu4TDui9RUlBNTOG7hMO5w7ov4buew7k=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]