(Baothanhhoa.vn) - Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện việc cải tạo, nâng cấp mặt sân cỏ tại Sân vận động tỉnh, CLB Đông Á Thanh Hóa quyết định sẽ bố trí 1 sân tập riêng cho đội ngay trong giai đoạn 1 LS V.League 2021.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhu7jDtcO04buP4buD4buHYkDhuqDhur7DgCbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDteG6sybhuqHhu4Umw7U24buHJsO0OcOyJuG7j2ThurXhu4diJuG7h2J7dCbDtOG7j+G7g+G7h2Im4buB4buZeyZiZCJkJjs/Ozrhu7gvw7XDtOG7j+G7g+G7h2JA4bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypAw4DhurXhu4cm4bqhXeG7h2MmcWThuqfhuqEmw7Rkw6LDsibDtOG7leG6oSZj4buDW+G7hybDtGNk4bqn4buHJnFk4bqn4bqhJuG6oSJkJsO0XeG7g1km4buHNuG7h2Im4bqhN8OyJuG7gTPDtCbDtTbhu4cm4bqhaCbDtF1kJsOVNuG7hyZxOeG7hybDo+G7ieG7h2Imw7Thurnhu4djWSbhuqDhur7DgCbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybhu43hu5F0w6LDtCbDo8Op4buHYybDteG6sybDoMOsJsO04buPxJEmOibDtTbhu4cmw7Q5w7Im4buPZOG6teG7h2Im4bqhY+G7gybDo+G7iWQm4buHYnt0JsO04buP4buD4buHYiZiZHtkJsOj4buDXeG7hyY6JuG6vsOVJlHDneG6vsSDe2Lhu5HEgyY7Pzs6w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKuG6o8O0Y+G7keG7gcOgJmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiE6LMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzo/KS86KDzhuqM/Oi4sLiE8w7Q6Oj4hLuG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g7ISEqJnvhur/DtOG7qCrhuqDhur7DgCbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDteG6sybhuqHhu4Umw7U24buHJsO0OcOyJuG7j2ThurXhu4diJuG7h2J7dCbDtOG7j+G7g+G7h2Im4buB4buZeyZiZCJkJjs/OzoqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqITosKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4buAM8O0JsO1NuG7hyZxOeG7hybDo+G7ieG7h2Imw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw6MgJuG6oWsmw6Ai4buHJsOj4bubbuG6oSbhuqEiZCbDtGNk4bqn4buHWSbhu4c24buHYibhuqF74buDJuG6oWM3w7Qm4bq/4bubbuG7h2Im4buHY+G7m+G7h2ImccOh4buHJuG6oTjhu4cmYmQi4buBJsO0ImThu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7hmPhu5smw6MgJsO0Y8Ot4buHYibDtGThu4dZJsO04buPe+G7h2Mmw7Rj4buXJsO0Y21kJmJke+G7hybhur7DlSZRw53hur7Eg3ti4buRxIMmOz87OibDtF3hu4Em4bqj4buj4buHYlkm4bqg4bq+w4Amw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw6MgJuG6oSJkJsO0XeG7g1km4buHNuG7h2Im4bqhN8OyJuG7gTPDtCbDtTbhu4cm4bqhaMOdJsODw6Lhu4cm4buHYlt0Jjs6LTsm4buBM8O0JsO1NuG7hybhuqFoJsOjICbDo+G7m27huqEm4bqhImQmw7RjZOG6p+G7hybDo33hu4diJsOq4bqtw50m4bq+w5UmUcOd4bq+xIN7YuG7kcSDJuG6o+G7nybDqmTDouG7hybDteG6sybDo+G7m27huqEmw7TEqSbhuqFj4bud4bqhJsO04buPbybhur9dZCbDtOG7oyZiZHB7JsO0Y33hu4diJixZJuG6o+G7gybDo+G7hSbhuqDhur7DgCbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDtGTDosOyJsO04buV4bqhJmPhu4Nb4buHJsO0Y2Thuqfhu4cmcWThuqfhuqEm4bqhImQmw7Rd4buDJuG7gTPDtCbhuqFoJsOVNuG7hyZxOeG7hybDo+G7ieG7h2Imw7Thurnhu4djWSbDtTXhu4cmw7Vb4buHYibDtMSpJuG6oWPhu53huqEm4bqhfeG6oSbDtOG7jznhu4cmw6M34buRw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOU4buP4buD4buHYiZiZHtkJsOj4buDXeG7hybhu4Ezw7Qmw7U24buHJsOj4bubbuG6oSbhuqEiZCbDtF3hu4NZJsOAe+G7hyZj4buRN+G7hybhur/hu5F04bqn4buHJnFbJuG6oX3huqEm4bqhOOG7kSbDtGPhu5cmw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw6MgJuG6oWNn4buHJsO1NuG7hybhuqFoJuG7h2M24buHJsO0XeG7gybDtF1kJsOyY+G7m23hu4diJsODw63hu4diJlHhuqdZJsOUw5Imw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsm4bq/W+G7gSbDtTbhu4cmw7Q5w7LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmKSg7w7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87Oj8pLzooPOG6oz86LiwoPzzDtDshPjw74bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qDwsISome+G6v8O04buoKuG6oOG6vsOAJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsO14bqzJuG6oeG7hSbDtTbhu4cmw7Q5w7Im4buPZOG6teG7h2Im4buHYnt0JsO04buP4buD4buHYibhu4Hhu5l7JmJkImQmOz87OiomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCopKDsqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhuqB94bqhJuG6oTjhu5Emw7Rj4buXJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsO0OcOyJuG6v+G7kXThuqfhu4cmw7RdZCbDtTbhu4cm4bqhaCbhu4djNuG7hybDtF3hu4Mmw7RdZCbDsmPhu5tt4buHYibDg8Ot4buHYiZR4bqnWSbDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsO04buP4buD4buHYibDtGNtZCZiZHvhu4cmw7U24buHJnE54buHJsOj4buJ4buHYibDtOG6ueG7h2Mmw6N74buHYibDo+G7m27huqEm4bqhImQmw7Rd4buD4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDg+G6rSZiZCLhu4Emw7QiZCbhuqFj4buDJsOVNuG7hyZxOeG7hybDo+G7ieG7h2Imw7Thurnhu4djWSbhuqDhur7DgCbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDoyAm4bq/4bq14buHJsOqw6ImY+G7g13huqFjJsOgw6wmw7Thu4/EkSbhu4Hhu4nDtCbDtTbhu4cmw7Q5w7Im4buPZOG6teG7h2Im4bqhY+G7gybDo+G7iWTDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5RjxIPhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO0ZOG7hybDoHvhu4cmw6M44buRWSbDgHvhu4cm4bq/IOG7h2Mmw6Nd4buDJsOj4buJZCbDoOG7heG7h2Imc+G7nSbDlGN74buHYybDoyAmw6PhuqUmc+G7kTfDtCbhur/hurXhu4cm4buQw4Dhu4bhuqImw7Thurnhu4djJuG7geG7icO0JsO1w6wmw7Jj4buba+G7h2ImfeG7h1kmw7Thu4/hu4Phu4diJsOj4buFJuG6oWPhu5cmdMOi4buRJuG6v1sm4bqhfeG6oSbDtTbhu4cmw6Dhu4Xhu4diJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7hybDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsOj4bqtJsOj4buJZCbDqmPDreG7h2Imw7JjImQm4bqjZCbhuqFj4buRdOG6reG7hybhu43hu5F9JnN7JnFbJsOjZOG6peG7kSbhu43hu5F74buHJsO04buPZ+G7h2Im4bq/WybhuqFjN8O0JuG6v+G7m27hu4diJsO1NuG7hybhuqHGoeG7h2Imw7JjImQmw6Phu5tu4bqhJsOgIuG7gybDoyLhu4Emw7Rk4bq14buRJuG6oWPhu5Fh4buHw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJi4+PMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzo/KS86KDzhuqM/Oi4sIS4sw7Q7PD4/IeG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g8Pj8qJnvhur/DtOG7qCrhuqDhur7DgCbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDteG6sybhuqHhu4Umw7U24buHJsO0OcOyJuG7j2ThurXhu4diJuG7h2J7dCbDtOG7j+G7g+G7h2Im4buB4buZeyZiZCJkJjs/OzoqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqLj48KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw5U24buHJsO0Y+G6rSbDtGN74buDJsOU4buP4bubbeG7h2Imw4NdZCZjZ+G6oSZD4buL4buHYibDg+G7neG6oSbDteG6sybhur9bJsOyY+G7m2vhu4diJn3hu4cmw6pjIibDtGNkJuG7h2M3w7RW4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDg+G7m27huqEmw6Bkw6LDtFkmw7Thu4/hu4Phu4diJsO1w6wmw6Phu4Umw7Jj4buba+G7h2ImfeG7hybDqmMiJsO0Y2Qm4bq/WybDtTbhu4cmw7Rj4bqtJsO0Y3vhu4Mm4bqh4buXeybDlOG7j+G7m23hu4diJsODQyZD4buL4buHYibDg+G7neG6ocOdJuG7hsOi4buRJsOj4bubbuG6oSbhuqFjN8OyJsO0Y+G7kTnhu4dZJuG6oOG6vsOAJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsO14bqzJuG7h2J7dCbhur85w7Im4buHNuG7h2Im4bqhN8OyJsO1NuG7hybDtGPhuq0mw7Rje+G7gybhu4dbdMOdJsOUY21kJmJke+G7hybhu4c24buHYibhuqE3w7Im4bqj4bufJsOqZMOi4buHJsOqY+G7gyLhu4diJjsmw7RjfeG7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5Thu4/hu4Phu4diJsOqY2Qmw6Phu4Umw5U24buHJnE54buHJsOj4buJ4buHYiZj4buRdOG6p+G7hyZj4buRdOG6p+G7hybhu4zhu5Ei4buHYiZT4buba+G7h2Im4bqhxqHhu4diJsO04buj4buHYibDo+G7m27huqEmc8SD4buBJuG6v1sm4buB4buJw7Qmw7Jj4buba+G7h2ImfeG7h1kmw7Thu5F0JuG7h2Nk4bq14buHJsO1NuG7hybDoOG7heG7h2Im4buHW3QmY2Thuqfhu4cm4bq/WybigJzDoCLhu4cm4bqj4buDe+G7h2PigJ0m4bqh4buXeybhuqF94bqhJsOj4buJZCbDtOG7j+G6tybhuqHhu5d7JuG6oOG6vsOAJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7WSbhuqPhu4Mmw6Phu4Um4bqhw63hu4diJsO14buRN8O0JmPhu4Ndw7Qmw6Phu4nhu4diJuG6v1smw6pjfSbDoDnhu4cm4buP4buJ4buHw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzo/KS86KDzhuqM/Oi4sKCEhw7QhOz4s4bq/PC06KDzhuqM6Ojw7Oj87w7Q6OikhKOG6vz/DneG6vcOyYiome+G6v8O04buoKuG6oOG6vsOAJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsO14bqzJuG6oeG7hSbDtTbhu4cmw7Q5w7Im4buPZOG6teG7h2Im4buHYnt0JsO04buP4buD4buHYibhu4Hhu5l7JmJkImQmOz87OiomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohLCwqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhuqDhu4Umw7U24buHJsO0OcOyJuG7j2ThurXhu4diJuG6v1smw7TEkeG7hyZjZOG6p+G7kSbDo33hu4diJuG7geG7o+G7h2ImcWxkJkPhur5RJsOSxIPDtOG7j+G7g3Fk4bqhJnFbJuG6oX3huqEmY2fhuqEmw7Thu49m4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkBRZOG6p+G6oSbDtGXhu4Emw6pkw6Lhu4FZJsOgw6wmw7Thu4/EkSbhu4Hhu4nDtCbDtTbhu4cmw7Q5w7Im4buPZOG6teG7h2Im4bqhY+G7gybhuqDhur7DgCbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybhur9bJuG7jzfDtCbhuqE44buHJsO0Y2TDosO0JuG7h2My4buBJmJkIuG7gSbDtCJkJuG6oWPhu4Mmw5U24buHJnE54buHJsOj4buJ4buHYibDtOG6ueG7h2PDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5Thu6Mmw6pjZCbhur/hurXhu4cm4bqhY2tkJm8mUcOd4bq+xIN7YuG7kcSDJuG7tOG7hzDhu4EmOz8/KeG7tibDo8Oi4buHJuG7h3t0JsOVNuG7hyZxOeG7hybDo+G7ieG7h2Imw7Thurnhu4djJsOyYyJkJuKAnGJ94buHYyZxfeG6oeKAnSbhuqEiJnFk4bqn4bqhJuG6v+G7kXThuqfhu4cmw7Q5w7ImY1vhu4diJuG7h2JbdCbhuqHhu5d7JuG6oX3huqEm4bqhOOG7kSbDtGPhu5cm4bq/w6Hhu4cmw7TEqSbhuqFj4bud4bqhJuG6oX3huqEmw7Thu4854buHJsOjN+G7kSZvJlHDneG6vsSDe2Lhu5HEg8OdJsODNnQm4bq/Wybhu4di4buRdOG6teG7hybhu4djNuG7hybDqmNkw6Lhu4cm4buBM8O0JuG6oWgm4bqh4buXeybDtTbhu4cm4buHMOG7gSbhu4db4buDJuG6ocah4buHYibDoMOpJnPhu5HDrOG7h2Im4bqhN8OyWSYi4buHYyZj4bubb+G7h2Imw7RsZCbhuqEiJsOj4buJZCbhuqFj4buXJuG7h2NbJnFbJsOgw6km4bqhfeG6oSbDo+G7iWQmw6Dhu4Xhu4diJsOqY33huqEmw6pjZCbDo8Oi4buHJuG6v1vhu4Emw6pjfeG6oWMmw6rhurXhu5Em4bqhe8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhuqDhu4Umw7U24buHJsO0OcOyJuG7j2ThurXhu4diJuG7h2J7dCbDtOG7j+G7g+G7h2ImYmR7ZCbDo+G7g13hu4cmOibhur7DlSZRw53hur7Eg3ti4buRxIMmOz87OibDteG6syZi4buFw7Imw7JjOOG7hyZiZOG7k8OyJkPhur5RJsOSxIPDtOG7j+G7g3Fk4bqhJnFbJuG6oX3huqEmY2fhuqEmw7Thu49mJsO0Y+G7kTnhu4cm4bq/bmQmY2vhu4cmw7Thu4/hu4Phu4diJuG6ocOt4buHYibDtH3huqEmw7Q5w7Im4bq/4buRdOG6p+G7h1kmY+G7m2zhu4diJsO0bGQmY+G7g1vhu4cmw7RjW+G7h2Mm4buB4buV4bqhJsO0ZOG6teG7kSbhu4Hhu5l7JmJkImTDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssWp4buRw7Rj4buD4buPKkDhu7jDtcO04buP4buD4buHYkDhu4Bd4buHYybhuqDhu5tt4buHYuG7uC/DtcO04buP4buD4buHYkDhu7gvw7JA

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]