(Baothanhhoa.vn) - Thua trận trước đội chủ nhà Topenland Bình Định trong trận bán kết chiều nay (23-11), Đông Á Thanh Hóa đã kết thúc Cúp Quốc gia BaF Meat 2022 với vị trí thứ ba chung cuộc kèm tấm HCĐ – thành tích khép lại mùa giải bóng đá quốc gia năm nay.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKibDtcO0dOG6v8SD4buoKsO0xINzw7Qte+G6v2Ri4buHVybhur3hu5HDtcO0ZOG6q3RYKkDDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZiZFvhu4djJkPhuqDDgybhuqDhu5PDsibhu4zhu5HDrOG6oSZiZHsmw4B74bqqJuG7gMSDe8O0Jjs/Ozvhu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDDlGPhu5F7JsO04buPOeG7hybDtOG7j+G7m2zhuqEmw6Phu4lkJuG6oWPhu5cm4buHY1smw5Thu4PDssSD4buH4bq/e+G7h+G6oybDgGXhu4djJsODw6nhu4djJsO04buP4buD4buHYibDtOG7jznhu4cmw6B94buHJsOqw6LDtCbhuqFjZOG6peG7kSbhu4d7dCbhu7Q7LC06OuG7tlkmw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw6MgJsOqw6LDtCbDtGPhu5PhuqEm4bqg4buTw7Im4buM4buRw6zhuqEmYmR7JsOAe+G6qibhu4DEg3vDtCY7Pzs7JnFsZCZxw6kmw7Thu4/EkSbDtGPhu50mw6B7JuG6oWPhu5Hhu4diJuG6oeG7keG7ieG6oSbDqsOo4buBJsO0N+G7gSZD4bqgw4Mm4oCTJsO0Y1vhu4djJsO0xJHhuqFjJsOqY+G6r8OyJuG6v11kJuG7geG7mXsmYmQiZCbDoOG7heG7h2Imw6N9JuG7jeG7kcOs4bqhJmJkeybhu4cw4buBJuG7h3t0w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKuG6o8O0Y+G7keG7gcOgJmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzsuKS86KDzhuqMsOj4sOi4+w7QsITwsO+G6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g+OjoqJnvhur/DtOG7qCrDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZiZFvhu4djJkPhuqDDgybhuqDhu5PDsibhu4zhu5HDrOG6oSZiZHsmw4B74bqqJuG7gMSDe8O0Jjs/OzsqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwsKiYvQMOAe+G7hybDtMSpJuG6oWPhu53huqEmw7Thu4974buDJkPhuqDDgybhuqDhu5PDsibhu4zhu5HDrOG6oSZiZHsmOz87OybhuqFj4buDJuG6oOG6vsOAJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsOg4bubbOG6oSZxW+G7gybDtOG7jznhu4cmw6B94buHJsOqw6LDtCbhuqDhu5PDsibhu4zhu5HDrOG6oSZiZHsmccOh4buHJsO0Y2TDouG7kSZxMeG7h2Im4buHY2ThuqXhu5Emw7Thu4/hu5Um4bqh4buJw7Qm4buN4buRe+G7hybDtOG7j2fhu4diWSbDo33hu4diJuG6oWPhu5MmdSbhur9bJuG6oWM24buHJsO14buTw7Qm4buHYuG7m21kJsOA4buPe3pk4bq/JkLhu5HDtcO0e3Hhu4Mm4bqg4buDw7XDtHtZJsO0ZOG6peG7hyZx4bqnJuG6vuG6tSZRMOG7hybDlGMx4buHYsOdJsOU4buP4buD4buHYibDqmNkJsOj4buFWSbDo+G7iWQm4bqhY+G7lybhu4djWybDlOG7g8OyxIPhu4fhur974buH4bqjJsOAZeG7h2Mmw4PDqeG7h2Mmw7Thu5Hhu4diJuG7j3smw6Phu4lkJmNl4buHYybDqmN9JuG7gV3hu4djJnFsZCbhu4djcOG7h2Im4bqhOOG7kSbDtGPhu5cmw7TDrMO0JuG7h2M3w7TDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmIT48w7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87Oy4pLzooPOG6oyw6PCw8OyzDtCksIS4o4bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qCEuPyome+G6v8O04buoKsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JmJkW+G7h2MmQ+G6oMODJuG6oOG7k8OyJuG7jOG7kcOs4bqhJmJkeybDgHvhuqom4buAxIN7w7QmOz87OyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohPjwqJi9Aw4Phu4lkJmNl4buHYybhu497JsO1NuG7hybhuqHhu5d7JsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQFFsZCbhur9uZCbDtGPDoibDtTbhu4cm4buHY1tZJnFk4bqn4bqhJuG6oX3huqEmY2fhuqEmw7Thu49mJuG6oeG7l3smQ+G6vlEm4buGYuG7kXThuqnhu4cmw4Phu53huqEmw5RjMeG7h2Im4buHY3vhu4djJuG6oWPhu4Xhu4diJsO0XeG7gybhu497JsO0Y8OiJsO04buPOeG7hybhur834buHJuG6v+G7m2zDtCZja+G7hybhu4die3Qmw7Thu6Mm4buHY3Dhu4diJsOyY+G7k8O0JsOjOOG7kSbDtOG7jznhu4cmw6M34buRw50mw5Xhu58mceG7m27DtCbDtOG7j+G7iWQmbybDtOG7kXTDouG7hyZiZHB7JsOjICZiZOG7k8OyJsOU4buDw7LEg+G7h+G6v3vhu4fhuqMmw4Bl4buHYybDg8Op4buHYybDtWzhu4Emw7Rd4buDJuG7j3sm4buHY3Dhu4diJuG6oWsmY+G7iWQmYmNkJsOgW+G7hybDqmN9JuG7h2Lhu5F0JmNk4bqt4buBw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJigsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzsuKS86KDzhuqMsOjwsPC4pw7Q8PjsuIeG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g7Lj8qJnvhur/DtOG7qCrDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZiZFvhu4djJkPhuqDDgybhuqDhu5PDsibhu4zhu5HDrOG6oSZiZHsmw4B74bqqJuG7gMSDe8O0Jjs/OzsqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqKCwsKiYvQMOU4buDw7LEg+G7h+G6v3vhu4fhuqMmw4Bl4buHYybDg8Op4buHYybhu7R94buDJnN74buHY+G7tiZ9w7Imw6Mi4buDJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7muG7kSbDtGPDoiZ9w7Imw6Mi4buDJsOjICbDtWzhu4EmYmThu5PDsibDo+G7iWQm4bqhY+G7lybhu4djWybhuqHhu4Umw6Bb4buHJsO0YzHhu4diJsO1e+G7kSbDsmN7JsOj4bqn4buBJsOg4buF4buHYibhuqPhu53DtCbDo2Thuq3hu4Em4bqhOeG7hybDtGNb4buHYybhuqHhu5d7JuG7jnvhuqt7xIPhur/DteG7g+G7hyZvJsOyY+G7k8O0JsO0Y+G7nSY6IcOdJkNb4buHYibDtGPhu5cmw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw6MgJuG7h2om4bq/4buf4bqhJsOgZ+G6oSbhur/hu4XDtCbhu4dj4bub4buHYibDqmPDreG7h2Imw7RjW+G7h2Mm4bqhw63hu4diw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsO8Oyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzsuKS86KDzhuqMsOjwuPz8ow7Q+ISwuP+G6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gsKCome+G6v8O04buoKsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JmJkW+G7h2MmQ+G6oMODJuG6oOG7k8OyJuG7jOG7kcOs4bqhJmJkeybDgHvhuqom4buAxIN7w7QmOz87OyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohLDsqJi9A4buOe+G6q3vEg+G6v8O14buD4buHJuG6vznDsibhuqHhu5Mmw6Phu5PDsiZxW+G7gybhur/hu5tsZCbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDtOG7j+G7g+G7h2ImY2ThuqfDsiY6w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOD4buJZCbDqmN94bqhYybDoyAm4bqhY2tkJsOjOHQm4buHaibhur/hu5/huqEmw7V74buRJsOqY2Qmw6DDqSbhuqPDoeG7hybDoFvhu4cmcVsm4bqhY+G7lybDo+G7ieG7h2Im4bqjNuG7hybhuqF74buDJsO0N+G7hybhuqHDreG7h2LDnSbDkmPhu5PDtCY6Plkmw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw6Phu5tu4bqhJmPhu5tv4buHYibhu43hu5EiJsOyY13DtCbDo+G6peG7hybhuqPhu4Mm4bq/amQm4bqh4buXeybhuqE44buRJsO0Y+G7lybDlOG7g8OyxIPhu4fhur974buH4bqjJsOAZeG7h2Mmw4PDqeG7h2PDnSbhu4Az4bqhJuG6o+G7mSZxOXRZJsOSe+G7keG6v+G7gybDkmThu4fDtOG7gybDoyAmw6pjw63hu4diJsO0YzHhu4diJsOj4bubbuG6oSbDtGPhu5cm4buBw63hu4cmw4Mz4buHYiZRMOG7hybhur424buBJsO04buP4bq14buHJuG6oWM34buBJsOyY13DtCbDo+G6peG7h1kmw6BoJuG6v8OzJuG6oWsmY+G7iWQmw7V74buHJsOgMuG7h2Imw7Thu6Umw7XDrCY6LTrDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmKCkuw7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87Oy4pLzooPOG6oyw6PC4/LinDtCwuKSEo4bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qCE+KCome+G6v8O04buoKsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JmJkW+G7h2MmQ+G6oMODJuG6oOG7k8OyJuG7jOG7kcOs4bqhJmJkeybDgHvhuqom4buAxIN7w7QmOz87OyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCooKS4qJi9Aw5Rj4buXJuG7gcOt4buHJsODM+G7h2ImUTDhu4cm4bq+NuG7gSbDtOG7oybhuqFjw6xkJsOgW+G7hybDtGMx4buHYibDtOG7oybhuqFjN+G7gSbDsmNdw7Qmw6PhuqXhu4cm4bqh4buXeybDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFe8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlGTDosOyJsO04buV4bqhJuG6ocOsJmIx4buHYibhu4dj4bub4buHYibDo+G7iWQmw6pjfeG6oWMmw6DDoibDtDHhuqEmw7Thu4/hu5ts4bqhJmNb4buHYibDtGPhu5cm4buN4buRfSbhuqFjMeG6oSbhuqFjMeG7hybhuqHhu5d7JsOj4buJZCbhuqFj4buXJuG7h2NbJnFbJuG6oeG7hSbhu483w7QmxJHDtCbhuqFrJmPhu4lkJmJjZCbDoFvhu4cmw7Rj4buf4bqhJsO14bufw50mw4pjw63hu4diJuG7h2Nw4buHYibDtGPDolkmw7Jj4buTw7QmLiFZJuG6v+G7m2xkJuG6oeG7l3smw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw6MgJuG7j+G7keG7h2Im4bq/4bq14buHJuG6vzjhu4cmw7Rj4budJjsmw7V74buRJsOyY3smw6N94buHYybDozjhu5EmYmNkJsOgW+G7hybhuqHhu5d7JuG7jnvhuqt7xIPhur/DteG7g+G7h8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYoLD7DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7LikvOig84bqjLDo8Ljo7IcO0LDwhKTvhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoKSkoKiZ74bq/w7Thu6gqw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmYmRb4buHYyZD4bqgw4Mm4bqg4buTw7Im4buM4buRw6zhuqEmYmR7JsOAe+G6qibhu4DEg3vDtCY7Pzs7KiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKigsPiomL0DDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZiM8OyJuG7h2Nk4bql4buRJsOqY+G7hSbDqmMw4buHJsO04buP4buD4buHYibDqmM24buRJsO0xKkm4bqhY+G7neG6oSbDtDfhu4cm4bqhw63hu4diw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOAw6km4bqjw6Hhu4cmPy07JsO1e+G7kSYuISbDsmPhu5PDtCbDozjhu5Emw7Rk4bq14buHWSbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybhuqFja2Qm4buPN8O0JuG7h2om4bq/4buf4bqhJsO04bujJsOjOOG7kSZjZOG6p8OyJjsm4buHY+G7m+G7h2Imw7Xhu58m4bq/4bqvw7ImccOiJnHhuqUmw7Rjw6Imw7Thu4854buHWSbhu4djN8O0JuG6v1smbybDqmPhu5Emw7Thu4/hu5Hhu4diJsO04buRdMOi4buHJsOjICbDqmNkw6Lhu4cmw6Phu4lkJsOqY33huqFjJmIzw7Im4buPN8O0JuG7h2Nk4bql4buRJsOqY+G7hSbDqmMw4buHJsO04buP4buD4buHYiZxZOG6p+G6oSbDtMSpJuG6oWPhu53huqEmw7Q34buHJuG6ocOt4buHYsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYoOy7DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7LikvOig84bqjLDo8Li4hP8O0PiwuPyHhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoLiE8KiZ74bq/w7Thu6gqw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmYmRb4buHYyZD4bqgw4Mm4bqg4buTw7Im4buM4buRw6zhuqEmYmR7JsOAe+G6qibhu4DEg3vDtCY7Pzs7KiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKig7LiomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOKY8Ot4buHYibDtF3hu4Mm4buPeybDo+G7m27huqEm4bqhayZj4buJZCZiY2Qmw6Bb4buHWSbDtGxkJsOyY+G7k8O0Jig7WSbhu4574bqre8SD4bq/w7Xhu4Phu4cmw7Rj4bq14buBJjom4bq/OOG7hybhu4dweybhuqFjZ+G6oSbDtGPhu5fhu4diJuG6v+G7m2xkJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7WSbhu4c24buHYibDtOG7pSbDtcOsJuG6v+G6teG7hyYsLT8m4bqhY+G7gybDlOG7g8OyxIPhu4fhur974buH4bqjJsOAZeG7h2Mmw4Nl4buHY8OdJsOD4buL4buHYibDtGNtZFkmw7Rk4bql4buHJsOjXeG7gybhuqHhu5d7JsOj4buJZCbhuqFj4buXJuG7h2NbJsOjICZj4buDW+G7hybDtDfDtCbhuqHhu5MmY3vDtC3DtOG7j2ThuqHDqiZvJsO04buPOeG7hybhu4dbdMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhLDvDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7LikvOig84bqjLDo8LjsuIcO0KTs+PiHhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoPCkoKiZ74bq/w7Thu6gqw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmYmRb4buHYyZD4bqgw4Mm4bqg4buTw7Im4buM4buRw6zhuqEmYmR7JsOAe+G6qibhu4DEg3vDtCY7Pzs7KiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEsOyomL0DDlOG7g8OyxIPhu4fhur974buH4bqjJsOAZeG7h2Mmw4PDqeG7h2Mm4bqj4bqpJuG6o1vhu4diJuG6oeG7hSYsJsOgW+G7hybDtGMx4buHYibhuqPDoeG7hybDtOG7j+G7m2zhuqEm4buHY20m4bqh4buTJmN7w7TDtOG7j2ThuqHDqibhuqHhu5d7JuG7jnvhuqt7xIPhur/DteG7g+G7h+G7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw4pjw63hu4diJuG6oWbhu4cmYmUmw6Phuq0m4buBN8O0WSbDo+G7iWQmw6pjfeG6oWMm4bqj4buL4buHJsO04buDW+G7hybhur/hu5/huqEm4bq/4bq14buHJsO0N+G7hybhuqHDreG7h2Imw7Rl4buBJsOqZMOi4buBJsOgW+G7hybDtGMx4buHYsOdJkPhu4Nb4buHYibDg2Xhu4djJsOU4buZ4buHYibhuqHGoeG7h2Imw6Phu5tu4bqhJsO04buR4buHYiZxW+G7gybDtTbhu4cm4buHYzLhu4Emw7Qw4buHYibhuqHhu5tt4buHYibhuqFj4buDJmNb4buHYibhuqHDreG7h2LDnSbDleG7g+G7h2Im4bqhfeG6oSbDsmN7JsO0N+G7hybhuqHDreG7h2Im4bqh4buXeybDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZvJuG7h2Nw4buHYibDsmPhu5PDtCbhuqHhu5HDrGQmw7Thu4854buHJsO0aCbhu497JsOqY30mceG7iWQmcVvhu4diWSbhu4fDreG7hybhu4fhu4Xhu4diJuG7h+G6teG7hybDqmPDreG7h2ImY2Thuqfhu5Em4buN4buRIiZxWybhuqPhuqkm4bqjW+G7h2Imw6DDqSZjW+G7h2Imw7Rj4buXJsOU4buDw7LEg+G7h+G6v3vhu4fhuqMmw4Bl4buHYybDg8Op4buHYyZj4buFeyZiZCJkw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oGPhu5t7JmPDosO0WSbDsmPhu5PDtCY8O1kmQ8SD4buH4bqj4buPZOG7gybhu4c24buHYibDtOG7pSbDtcOsJuG6v+G6teG7hyYuLT8m4bqhY+G7gybDo+G7iWQm4bqhY+G7lybhu4djWybDtXvhu5Emw6pjZCbDo+G7iWQmw6pjfeG6oWMmw6MgJmI44buHJuG7h2Phu5smw6A3w7Qm4bq/4buf4bqhw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEhKcOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzsuKS86KDzhuqMsOjwuOiEsw7Q8KSwoKeG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g8OygqJnvhur/DtOG7qCrDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZiZFvhu4djJkPhuqDDgybhuqDhu5PDsibhu4zhu5HDrOG6oSZiZHsmw4B74bqqJuG7gMSDe8O0Jjs/OzsqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISEpKiYvQMODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsOqY8Ot4buHYibhuqHhu4Um4bqhayZj4buJZCbDqmTDouG7gSbDoFvhu4cm4bqje+G7h2Mm4bqj4bufJsO04buP4bubbOG6oSZjW+G7h2Imw7Rj4buXJnFw4buHYibhuqFjMeG6oSbhuqHhu5d7JsOU4buDw7J74buH4bq/e+G7h+G6oybDgGXhu4djJsODw6nhu4djw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oGPhu5Hhu4diJuG6oeG7keG7ieG6oVkmw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsm4bqhYzfDsibhu4djOeG7hybDtGM3w7Qmw6BdZCZxbGQmw7Thu6Umw7XDrCY/LS7DnSbDlGPhu5F7JsO04buPOeG7hyZvJnFm4buHYibDoH3hu4cmw6rDosO0WSbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDoyAmw6rDosO0JsO0Y+G7k+G6oSbhuqDhu5PDsibhu4zhu5HDrOG6oSZiZHsmw4B74bqqJuG7gMSDe8O0Jjs/OzsmcWxkJnHDqSbDtOG7j8SRJsO0Y+G7nSbDoHsm4bqhY+G7keG7h2Im4bqh4buR4buJ4bqhJsOqw6jhu4Emw7Q34buBJkPhuqDDg8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlGNb4buHYybDtMSR4bqhYybhu4dbdCbDoyAm4bqhY8SR4buHYybDtGPhu53huqEmw6pj4bqvw7Im4bq/XWQm4buB4buZeyZiZCJkJsOg4buF4buHYibDo30m4buN4buRw6zhuqEmYmR7JuG7hzDhu4EmOz87OybhuqHhu5d7JsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JnFsZCZxw6kmw7Thu4/EkSbDtGPhu50mPCbDtF1kJmJkImQm4buGZGJjw7QmUuG7g+G6v+G6qyZRw53hur7Eg3ti4buRxIMmcVsmQ+G6oMODJsO0XWQm4bqg4buTw7Im4buM4buRw6zhuqEmYmR7JsOAe+G6qibhu4DEg3vDtMOdJsODNnQmw6Phu5tu4bqhJnPEg+G7gSbhur9bJsO0Y1vhu4djJuG6ocOt4buHYibhuqHhu5d7JsOj4buJZCbDoOG7heG7h2Imc+G7nSbDlGN74buHYybDtXvhu5EmOibhu4Hhu5l7JmJkImQmw6M4dCbDqmPhu4Umw6pjMOG7h1kmw7Rj4buhJsO0Y33huqFjJnFbJuG7h2om4bq/4buf4bqhw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQE8mw7Thu4854buHJsOgfeG7hybDqsOiw7Qm4bqhZuG7hybhur9dZFkmQ1sm4buG4buJZCbDoyAmw6N94buHYybDoF1kJuG6oWPhu5cm4buHY1smQ+G7g1vhu4diJsWp4buHYyZCZHsm4bq+e2QmcWxkJsO04bulJsO1w6wmOy0/WSZiZFvhu4djJsO0N+G7gSZx4bqvJuG6oWbhu4cm4bq/XWQmcVvhu4Mm4bqhY2tkJsO04buPOeG7hybhuqFj4buR4buHYibDqsOiw7QmYjPDsibDlOG7g8OyxIPhu4fhur974buH4bqjJsOAZeG7h2Mmw4PDqeG7h2PDnSbDg+G7iWQmQ+G7g1vhu4diJsWp4buHYyZCZHsm4bq+e2Qm4buHYznhu4cmYmQiZCbDoHvDnSbDlOG7jznhu4cm4bqhY+G7keG7h2Imw6rDosO0JuG6oOG7k8OyJuG7jOG7kcOs4bqhJmJkeybDgHvhuqom4buAxIN7w7QmOz87OyZiZHB7JkNbJuG7huG7iWQmcVsmw5Thu4PDssSD4buH4bq/e+G7h+G6oybDgGXhu4djJsODw6nhu4djJuG6o2Thuqnhu4cm4buPeyZxW+G7gybhu4diW3QmOyktOjomw7RdZCbDtTbhu4cmcTnhu4cmw6Phu4nhu4diJkNb4buHYibDg8OhdMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyxanhu5HDtGPhu4Phu48qQOG7gF3hu4djJuG6oOG7m23hu4di4bu4L8OyQA==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]