(Baothanhhoa.vn) - Tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa năm nay, với mục tiêu đặt ra là cố gắng vào đến vòng bán kết của giải, các vận động viên nhí huyện Hoằng Hóa cùng ban huấn luyện đã tập luyện vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào ngày 22-10 sắp tới.
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljYuG6pOG6psOCd3Z1Y+G7lMOBw7nhurs8Z+G6u8OKw6zhurs8w6rhur3hurvDmndsdnXhurvDmnhpYi/huqThuqbDgnd2dWNi4bqk4bqmw4J3dnVj4bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq74bqmw7Phu6/hurvhuqbDueG7oXbhurvhuqTDs+G6rOG6u+G6puG7i8O54bq7dcO54buJw7nhurtiL+G6pOG6psOCd3Z1Y2LhuqThuqbDgnd2dWPhu5B4dnXhurvhu5XDreG6u1bDusO54bq74buVQXZ14bq74buS4bqo4bqy4bq74buQw6134bq7KcO6aXbDuuG6u8OaeGnhurvhu63hu4124bq74bqmw7pF4bq7w5liL+G6pOG6psOCd3Z1Y+G6u3Zq4buvYuG6pOG6psOCd3Z1Y+G6u+G6v+G6veG6v+G6v2Iv4bqk4bqmw4J3dnVjYi/DusOqY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurljKcO6aeG7r+G6u+G7meG6uOG6u1XDueG7icO54bq74buQeHZ14bq74buVw63hurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7kuG6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq7dmrhu6/hurt2aeG7huG6peG6u8OKw4PDueG6u+G7r0Lhu5PhurvhuqbDueG7n+G6rOG6u+G7lW3huqbhurvDgmnhurvhu63DrOG6u+G7k+G7ueG6u3VrdnXhurvDisOsd+G6u+G7leG7oXbhurvDinl2deG6u+G7kcOtduG6u+G7seG7oeG6puG6u+G7k0Np4bq7dcO54buJw7nhuqXhurvhu5PDreG7k+G6u8OK4buPduG6u+G7lcOBdnXhurvDisO54bufduG6u3bDuuG7peG6u8O64bqs4buGcXbhurvDmndsdnXhurvDmnhp4bq74buT4bqqdnXhurvhu5FpduG6u8O64bqsw7J24bq74but4bqs4buGcXbhurvhu5XEqeG6u+G6puG7j+G6suG6u+G7reG6rOG7hnF24bq7w4rhu7fhurvhu5Phuqp2deG6u+G7k8O6auG7r+G6u+G7k8O6xrDhurvDisOs4bq7dnXDusO54buf4buv4bq74bqm4bqo4buT4bq74buVcuG6u+G7k8O64bqsw7V24bq74buRxanhurvhu5PDunfhurt1w7nhu4nDueG6u+G7lcOy4bqs4bq74buZw7lzduG6u8OCaeG6u8OKw6x34bq7dnXDrOG7huG6u+G6v+G6vy3DquG6veG6u+G6pGvhurLhurvhuqbDg8O54bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6puG7l+G7gOG6pi1p4butw7l1duG6teG6u+G7k+G7l3bhuqbhu5fDgsOi4bq5Y2LDuXTDgmnhu6/hu5fhurvhuqbDueG6puG7reG7l8Oj4bq5N3fhuqwp4bqs4buR4buX4bq7w4rDueG7meG7l3fhurvhurLhu61p4buG4buXw4LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5w7rhuqbhuqbhurLhuqThurUvL+G6vuG6vuG6vuG6p+G7hnfhuqzhuqbhuqzhu5Hhu5fhuqfhu5N34buvL+G7l+G7r+G7keG7l+G7mS8hdlThu6884buXw4Lhu4fhu6zhu67DmeG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4fhu4Phur3hurnhurt0w4Jp4buv4buX4buRd8OC4buZ4buXw4LDo+G6ueG6veG6ueG6u2nhu63hu6134bq+dOG6rOG7reG7reG6pOG7k8OC4buX4buXdsOj4bq54bq5Y2Ivw7l0w4Jp4buv4buXY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4Hhu4HhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7h+G6vy/hur/hu4Phur3hu5nhur/DquG6veG7h+G7heG7g8Oq4bqm4buH4buFaOG7geG7heG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOjw6rhu4No4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54buUw4HDueG6uzxn4bq7w4rDrOG6uzzDquG6veG6u8Oad2x2deG6u8OaeGnhurvhurThuqzhu4bhu6HhuqbhurvhuqbDs+G7r+G6u+G6psO54buhduG6u+G6pMOz4bqs4bq74bqm4buLw7nhurt1w7nhu4nDueG6u+G7kHh2deG6u+G7lcOt4bq7VsO6w7nhurvhu5VBdnXhurvhu5LhuqjhurLhurvhu5DDrXfhurspw7ppdsO64bq7w5p4aeG6u+G7reG7jXbhurvhuqbDukXhurvDmeG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq94bq/4bq/4bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7g+G7geG7geG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y8Oad2x2deG6u8OaeGnhurvhu63DrOG6u+G7r8OB4bqm4bq74bqmw4J3dnXhurt2w7rhurx2deG6u8O64bqs4buGcXbhurvhu5N44bq74bqyw7p3dnXhurvhuqbDgsOsd+G6u+G7kXh2deG6u+G7lcOt4bq74bqyw7rDreG6puG6u+G6psOCw7lyduG6u8OKw6zhurvhu5N44bq7dsO6w7lw4bqs4bq74buT4bqi4bq74bqk4bqw4bq74buReHZ14bq74buVw63hurvhu5PDgXZ14bq74buVQXZ14bqn4bq7VsO6bOG7r+G6u+G7k3jhurvhuqThurjhurvhu5PDuuG6rMO1duG6u+G7kcWp4bq74bqm4bu54bqm4bq7dsO6w7Lhuqbhurt1w7nhu4nDueG6u+G7lcOy4bqs4bq74bqka+G6suG6u+G6psODw7nhuqXhurvhu5XDgcO54bq7PGfhurvDisOs4bq7PMOq4bq94bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u+G7lcSp4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu5Hhu7nhurvhuqbDguG7peG6u+G6puG7j+G6suG6u+G7reG6rOG7hnF24bq74bqw4bq74buT4buJ4bq74bqkw7N24bq74bqmw4J3dnXhurt2w7rDrOG6u+G6puG7i8O54bq7VsO6w6zhurvhuqbDusO54bq74buVw7Lhuqzhursp4buYKSnhurvDuuG6rOG7hnF24bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u8OKw6zhurvhuqTDs3bhurvhu5F4dnXhurvhu5Phu7Phurt2w7rDs3bhurvhuqbhu4t34bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g+G7geG7geG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buH4bq/L+G6v+G7g+G6veG7meG6v8Oq4bq94buD4bq/4buD4bq94bqm4buD4bq/aOG7gcOq4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6No4buBaOG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7lMOBw7nhurs8Z+G6u8OKw6zhurs8w6rhur3hurvDmndsdnXhurvDmnhp4bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq74bqmw7Phu6/hurvhuqbDueG7oXbhurvhuqTDs+G6rOG6u+G6puG7i8O54bq7dcO54buJw7nhurvhu5B4dnXhurvhu5XDreG6u1bDusO54bq74buVQXZ14bq74buS4bqo4bqy4bq74buQw6134bq7KcO6aXbDuuG6u8OaeGnhurvhu63hu4124bq74bqmw7pF4bq7w5nhurt2auG7r+G6u+G6v+G6veG6v+G6v+G6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Phu4Hhu4HhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWPhu5TDs+G7huG6u+G7rcOs4bq74but4buNduG6u+G7leG7jeG6rOG6u+G6psO54bufduG6u1XDueG7icO54bq74buReHZ14bq74buVw63hurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7k+G6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq74buVxJDhuq7hu5PhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u8OKw4PDueG6u+G6pOG6uOG6u+G6psO6aeG7r+G6u3XDuWnhurvhu5NDaeG6u+G7k8Ot4buT4bq74buVw4HDueG6u+G7leG7oXbhurvhuqbDieG6u+G7k8Ot4buT4bq7w7rhuqzhu4ZxduG6peG6u+G6psO6xanhurvhu4DEqeG6u+G6sOG6u+G7k8Ot4buT4bq74butRWnhurvhuqbhuqzDgMO54bq7PGfhurvDisOs4bq7PMOq4bq94bqn4bq74buSw7rhu6V2w7rhurvDiuG7p+G6u8OK4buP4buG4bql4bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u+G7k0R2deG6u3bDusSQ4bq74buTw63hu5Phurvhu5XhuqJ24bq7w4rFqeG6u+G7scO6w63hu5Phurvhu5Vw4bqs4bq74buVaXZ14bq7w4LDsuG6puG6u8O6w6134bq7w7pF4buT4bq74buTw7rhuqzDtXbhurvhu5HFqeG6u+G7k8O6d+G6u3XDueG7icO54bq74buVw7LhuqzhurvhuqRr4bqy4bq74bqmw4PDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4Hhu4HhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7h+G6vy/hur/hu4Phur3hu5nhur/DquG6veG7g+G7h+G7h+G7geG6pmZn4buHw6rhu4Hhu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G7g2bhu4fhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5TDgcO54bq7PGfhurvDisOs4bq7PMOq4bq94bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u+G6tOG6rOG7huG7oeG6puG6u+G6psOz4buv4bq74bqmw7nhu6F24bq74bqkw7Phuqzhurvhuqbhu4vDueG6u3XDueG7icO54bq74buQeHZ14bq74buVw63hurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7kuG6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq74but4buNduG6u+G6psO6ReG6u8OZ4bq7dmrhu6/hurvhur/hur3hur/hur/hurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buB4buB4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4busw6zhurvhu6/DgeG6puG6u+G6psOCd3Z14bq7dsO64bq8dnXhurvhu5Phu43huqzhurvhuqbDukPhurvhuqbDuuG6rMOB4buT4bq74buVw4HDueG6uzzDquG6veG6u8Oad2x2deG6u8OaeGnhuqXhurvhu5PDuuG6rMO1duG6u+G7kcWp4bq74bqmw4JpdsO64bq74bqmw6zDueG6u+G6puG7i8O54bq7dcO54buJw7nhurvhu5B4dnXhurvhu5XDreG6u1bDusO54bq74buVQXZ14bq74buS4bqo4bqy4bq74buQw6134bq7KcO6aXbDuuG6u8OaeGnhuqXhurvhu5fhu6/hurtWdeG6rOG7hnN24bq7KcO6w6x2w7rhurspw7prdnXhuqXhurvDusO94buT4bq74bqkw7l2w7rhurvhu63Dg+G6suG6u+G7g+G6uynDgsSQxIJ2deG6uynDuXLhuqzhurvDusO94buT4bq7KcO6xanhurvhuqbDgsOyduG6u+G7kOG6qOG6puG6uyjhuqJ24bql4bq74buTw7rDuWnhurvhuqThu53hurXhurvigJzhu5Lhu4nhu6/hurvhu4Dhuqjhu5Phurvhu5NDaeG6u+G7l+G7r+G6u+G7kcOz4buG4bq7dcO5xILhurvDgsOy4bqm4bq7dnh2deG6u+G7rXl2deG6u+G7r3d2deG6u+G7k8O6xILhurvhuqbDg8O54bq7dnXDrOG7huG6u+G6psO6w7nhurvhu5XDsuG6rOG6p+G6u+G7rkLhu5PhurvhuqbDueG7n+G6rOG6u+G7k0Np4bq74buX4buv4bq74buVbeG6puG6u8OCaeG6u+G7rcOs4bq74buT4bqqdnXhurvhuqZ3w6x24bq74buVw4HDueG6u3XDucOsdsO64bq7w4rGoeG6u8OKw6x34bq74bqmw4Lhu4924bq74buTw7rhuqx2deG6u+G7seG7oeG6puKAneG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4Hhu4HhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7h+G6vy/hur/hu4Phur3hu5nhur/DqsOqw6rhur/hu4Hhu4PhuqZo4buDw6rhu4Phur/hu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G7g8Oqw6rhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5TDgcO54bq7PGfhurvDisOs4bq7PMOq4bq94bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u+G6tOG6rOG7huG7oeG6puG6u+G6psOz4buv4bq74bqmw7nhu6F24bq74bqkw7Phuqzhurvhuqbhu4vDueG6u3XDueG7icO54bq74buQeHZ14bq74buVw63hurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7kuG6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq74but4buNduG6u+G6psO6ReG6u8OZ4bq7dmrhu6/hurvhur/hur3hur/hur/hurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buB4buB4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljKcO64buXd+G6u+G7k8O6w7lp4bq74bqk4bud4bq74buTQ2nhurvDmuG7rDThurtWdeG6rOG7hnN24bq7NGp24bq74busw7l2w7rhuqXhurvDumnDueG6u+G7lcOBw7nhurs8Z+G6u8OKw6zhurs8w6rhur3hurvDmndsdnXhurvDmnhp4bq7dsO64buPduG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqk4bq44bq7Q3Z14bq7w7rDgeG6u8OCw7Lhuqbhurvhu63Dg3bhurvhu5NDaeG6u+G6ssO6QuG6u8O64bqs4buGdsO64bq74bqw4bq74buT4buJ4bq74bqmw7l2w7rhurvhuqbDuuG7jXbhurvDisOs4bq7w4rhu4/huqbhurvhu5PDusOy4bqm4bqn4bq7VnV3w6zDueG6u8OKw7lx4buT4bq74buZw6x2w7rhurvhuqbDusSCw7nhurt1w7lpduG6u+G7lcSQaeG6u+G7lXh24bq74buTd3bhurvhu5fhu6/hurvhuqbhu4/hurLhurvhu63huqzhu4ZxduG6peG6u+G6ssO6QuG6u8O64bqs4buGdsO64bq7w7ppw7nhurvhu5XDgcO54bq74buTeXbhurvDgsOy4bqm4bq74bqm4bul4buTw7rhurvhu5Phurjhu5PhurvhuqbDgml2deG6u+G7kcWp4bq74buTw7p34bq74buTw63hu5Phurvhu5Phu43huqzhurvhuqbDukPhurt2w7rhu6XhurvhuqbDgml2deG6u+G6ssO6QuG7k+G6u8OKw6zhurvhu5lCdnXhurvhu5NC4bq74bqmw7rDueG6u+G7lcOy4bqs4bq74bqm4bu54bqm4bq7dsO6w7LhuqbhuqXhurvhuqRvduG6u+G6pMOsdnXhurvhu5HEkMOD4buT4bq7w4rDrHfhurt1w7nhu4nDueG6u+G7lcOy4bqs4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g+G7geG7geG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buH4bq/L+G6v+G7g+G6veG7meG6v8Oqw6rDquG6v+G7h2bhuqbhu4Hhur3hu4FmaOG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOjw6rhu4fhu4Hhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5TDgcO54bq7PGfhurvDisOs4bq7PMOq4bq94bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u+G6tOG6rOG7huG7oeG6puG6u+G6psOz4buv4bq74bqmw7nhu6F24bq74bqkw7Phuqzhurvhuqbhu4vDueG6u3XDueG7icO54bq74buQeHZ14bq74buVw63hurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7kuG6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq74but4buNduG6u+G6psO6ReG6u8OZ4bq7dmrhu6/hurvhur/hur3hur/hur/hurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buB4buB4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljSXbDuuG6u+G7lOG6oOG6uzRqduG6uynDguG6rHZ14bql4bq74bqyw7pC4bq7w7rhuqzhu4Z2w7rhurvhu5NDaeG6u+G6psO6w6x2w7rhurvDisO54bufduG6u+G7lcOBw7nhurs8Z+G6u8Oad2x2deG6u8OaeGnhurvhu5PDunfhurvhu5HDueG7oeG6puG6teG6u+KAnMOad+G7i+G6puG6u+G7lcOBdnXhurvhuqbDunLhurvhuqbDuml34bq7dsOs4buG4bq7dsO6bOG7r+G6u3XDueG6qOG6suG6u+G7k8O6d+G6u+G7k8Ot4buT4bq74buTd3bhurt1w7lpd+G6u+G7rcSQ4bqs4bq7w7rDveG7k+G6u8O64buzw7nhurvDisOs4bq74bqyw7rDreG6puG6u+G6psOCw7lyduG6u+G6pnfDrHbhurvhu5nDuXF24bq7w4pw4bq74bqmw7py4bq74but4bq44buT4bqn4bq7OuG6u3XDueG7icO54bq74buVw7LhuqzhurvhuqRr4bqy4bq74bqmw4PDueG6peG6u+G6puG7t8O54bq74buv4bqs4bu5duG6u3bDumt24bq7dsO6Q+G6u+G6psODw7nhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psO64buN4buG4bq7w4rDrOG6u+G7k3d24bq74buX4buv4bq74bqmw4J3dnXhurvhu5XDgcO54bq7w7rEqeG7huG6u+G7k+G7ueG6u3VrdnXhurvDuuG7oeG6puG6u+G7r+G7p3bDuuG6u+G7lXLhurt1w7nhu4nDueG6u+G7lcOy4bqs4bq74bqmw7rDrHbDuuG6u+G7k+G7t3Z14bq74bqm4bu54bqm4bq74buV4bub4bqy4bq7w4rDrOG6u+G7leG7i+G6puG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bux4buh4bqm4bq74bq04bqs4buJ4bq74buTaXfhurt2w7rDsuG6puKAneG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4Hhu4HhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7h+G6vy/hur/hu4Phur3hu5nhur/DqsOqw6rhu4Hhur3hur/huqZo4buF4bq94buH4buH4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phu4VmaOG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7lMOBw7nhurs8Z+G6u8OKw6zhurs8w6rhur3hurvDmndsdnXhurvDmnhp4bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq74bqmw7Phu6/hurvhuqbDueG7oXbhurvhuqTDs+G6rOG6u+G6puG7i8O54bq7dcO54buJw7nhurvhu5B4dnXhurvhu5XDreG6u1bDusO54bq74buVQXZ14bq74buS4bqo4bqy4bq74buQw6134bq7KcO6aXbDuuG6u8OaeGnhurvhu63hu4124bq74bqmw7pF4bq7w5nhurt2auG7r+G6u+G6v+G6veG6v+G6v+G6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Phu4Hhu4HhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWMo4bq44bq74bq04bqsaXbhurvhuqbDs+G7r+G6u+G7k0Np4bq7LMO6eXZ14bq7VcO5w6134bq74buZQuG7k+G6u8OKw6zhurvhu5TDrHfhurvhuqbhu4t34bq7w7rhuqzhu4ZxduG6u8Oad2x2deG6u8OaeGnhurvhu63DrOG6u+G7r8OB4bqm4bq74bqmw4J3dnXhurt2w7rhurx2deG6u+G7huG7oeG6rOG6u+G6puG7ueG6u3XDueG6qOG6suG6u8O6acO54bq74buVw4HDueG6uzxn4bq7w4rDrOG6uzzDquG6veG6u+G7k0Np4bq7w7rhuqzhu4ZxduG6u+G7k3jhurvhuqbDunLhurvhuqZ3w6x24bq74bqmw7Phu6/hurvhuqZ3w6x24bq74buC4bq74bqmw7rDueG6u+G7lcOy4bqs4bq74bqw4bq7dcO54buJw7nhurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7kuG6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq74but4buNduG6u3bDrOG7huG6p+G6u+G7tnZ14bq7VnXhuqzhu4ZzduG6uzbhuqzDs3bhurso4bqiduG6uy3hurvhu5Xhu4vDueG6u+G7mcO5cXbhurssw7p5dnXhurtVw7nDrXfhurvhu5lC4buT4bq7w4rDrOG6u+G7lMOsd+G6u+G6puG7i3fhurvDuuG6rOG7hnF24bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u+G7k8O6w7lp4bq74bqk4bud4bq14bq7VcO54buJw7nhurvhu5XDsuG6rOG6u+G7reG7jXbhurt2w6zhu4bhurvhu63DrOG6u+G6pMOzduG6u+G7k8O64bqiw7nhurvhu5HDgOG6u+G7peG7k8O64bq74buVcuG6u+G7k8Ot4buT4bq74buR4buLduG6u8O6w73hu5PhurvhuqTDuXbDuuG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqmw7pp4buv4bq7dcO5aeG6u+G7k8O94bq74buAw63huqbhuqXhurt1w7lpd+G6u+G7rcSQ4bqs4bql4bq7w7rDveG7k+G6u8O64buzw7nhurvDisOs4bq74bqyw7rDreG6puG6u+G6psOCw7lyduG6u+G7keG7iXbhurvhuqbDusOzduG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4Hhu4HhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7h+G6vy/hur/hu4Phur3hu5nhur/DqsOqw6rhu4HDquG7h+G6pmfhu4Vmw6rDquG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOj4buD4buB4buF4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54buUw4HDueG6uzxn4bq7w4rDrOG6uzzDquG6veG6u8Oad2x2deG6u8OaeGnhurvhurThuqzhu4bhu6HhuqbhurvhuqbDs+G7r+G6u+G6psO54buhduG6u+G6pMOz4bqs4bq74bqm4buLw7nhurt1w7nhu4nDueG6u+G7kHh2deG6u+G7lcOt4bq7VsO6w7nhurvhu5VBdnXhurvhu5LhuqjhurLhurvhu5DDrXfhurspw7ppdsO64bq7w5p4aeG6u+G7reG7jXbhurvhuqbDukXhurvDmeG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq94bq/4bq/4bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7g+G7geG7geG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7lG3huqbhurvDgmnhurvhu69C4buT4bq74bqmw7nhu5/huqzhurvDusSQw4N2deG6u+G6psODw7nhurvDinl2deG6u+G7kcOtduG6u+G7seG7oeG6puG6u+G7k0Np4bq7dcO54buJw7nhurvhu5XDsuG6rOG6peG6u8O64bqsw7J24bq74but4bqs4buGcXbhurvDisO54bufduG6u+G7k0Np4bq74buVw4HDueG6uzxn4bq7w4rDrOG6uzzDquG6veG6u8Oad2x2deG6u8OaeGnhuqXhurtpdsO64bq7VnXhuqzhu4ZzduG6uzRqduG6u+G7rMO5dsO64bq74buTw7p34bq74buRw7nhu6HhuqbhurXhurspw7nhu5/huqzhurvhu5PDuuG7peG6u+G7reG6uGnhurvhu5PDusO9duG6u+G7k+G7jeG6rOG6u+G6psO6Q+G6u3bDuuG7peG6u+G7k0Np4bq74buVw4HDueG6u+G7rcOs4bq7dsO64bq8dnXhurvhu5fhu6/hurvhu5N44bq74buTw7rhuqzhu4bhu5924bq74buv4bu3duG6u+G6puG7ueG6puG6peG6u+G7k3jhurt2anZ14bq74buxw7rDueG7oeG6rOG6u8OKw6zhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7k8Ot4buT4bq7w7rhuqzDsnbhurvhu63huqzhu4ZxduG6u8OKw7nhu5924bq74buTw7rDvXbhurvhu63DveG7k+G6u+G7seG7qeG6u+G7k8OsdnXhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buD4buB4buB4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4fhur8v4bq/4buD4bq94buZ4bq/w6rDqsOq4buH4buHZ+G6pmfhur9n4bq/4bq/4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phu4fhur/hu4Phurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5TDgcO54bq7PGfhurvDisOs4bq7PMOq4bq94bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u+G6tOG6rOG7huG7oeG6puG6u+G6psOz4buv4bq74bqmw7nhu6F24bq74bqkw7Phuqzhurvhuqbhu4vDueG6u3XDueG7icO54bq74buQeHZ14bq74buVw63hurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7kuG6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq74but4buNduG6u+G6psO6ReG6u8OZ4bq7dmrhu6/hurvhur/hur3hur/hur/hurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buB4buB4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljVsO64bunduG6u+G7scO64bu3dnXhurvhu7HDuuG7peG6u+G7reG6rOG7hnF24bq74bqm4buP4bqy4bq74buxw7rDtXbhurvhuqbDgsSQ4bqidnXhurvhu5NDaeG6u+G7k8Ot4buT4bq74buT4buN4bqs4bq74bqmw7pD4bq7dsO64bul4bq7w4rDrOG6u+G6pOG6uOG6u+G7k8O6xrB24bq74buTw7rhuqzhuqXhurvhu5PDumrhu6/hurvhuqR44buT4bq74buTQ2nhurvDuuG6rMOyduG6u+G7reG6rOG7hnF24bq7w4rDueG7n3bhurtWdeG6rOG7hnN24bq7NGp24bq74busw7l2w7rhurvhuqbDgnd2deG6u8OKw7lx4buT4bq74buZ4buL4buG4bq74buZ4bqg4bq74bqmw4l2deG6u+G7lcOBdnXhurvhuqbDreG7k+G6u+G7k8O6d+G6u+G7k8Ot4buT4bq74buX4buv4bql4bq74buTeOG6u+G6psO6cuG6u3bDuuG7j3bhurvhuqbDusOy4buG4bq74bqk4bq44bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq74bqmw7Phu6/hurvhu5NDaeG6u+G7k+G7ieG6u+G6puG7j+G6suG6u+G6psO6cuG6u+G7lcOBw7nhurvhu5F4dnXhurvDusSQw4N2deG6u+G6psODw7nhurt1w7nhu4nDueG6u+G7lcOy4bqs4bq74but4buNduG6u3bDrOG7huG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4Hhu4HhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7h+G6vy/hur/hu4Phur3hu5nhur/DqsOqw6rhu4Phur1m4bqm4buD4bq9Z2ho4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phu4Phu4fhur/hurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5TDgcO54bq7PGfhurvDisOs4bq7PMOq4bq94bq7w5p3bHZ14bq7w5p4aeG6u+G6tOG6rOG7huG7oeG6puG6u+G6psOz4buv4bq74bqmw7nhu6F24bq74bqkw7Phuqzhurvhuqbhu4vDueG6u3XDueG7icO54bq74buQeHZ14bq74buVw63hurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7kuG6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq74but4buNduG6u+G6psO6ReG6u8OZ4bq7dmrhu6/hurvhur/hur3hur/hur/hurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buB4buB4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljw5rhu4bhurvDisO9dnXhurvhu5XDgcO54bq74buReHZ14bq74buVw63hurt2w7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7k0Np4bq7w7rhuqzhu4ZxduG6u8Oad2x2deG6u8OaeGnhurvhuqThu6PhurvigJzhu5PDusOzduG6u+G7k0V2deG6peG6u+G7lcOt4bq74buvcOG7r+KAneG6peG6u+G6psO6w7nhurvhu5XDsuG6rOG6u8OK4bq8dnXhurvDisOsdnXhurvDisOs4bq74buTeOG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq7dsO6w7lw4bqs4bq74buxR+G6u3bDuXHhu6/hurvhu5Xhu5vhurLhurvhuqbhu4vDueG6u3XDueG7icO54bq74buQeHZ14bq74buVw63hurtWw7rDueG6u+G7lUF2deG6u+G7kuG6qOG6suG6u+G7kMOtd+G6uynDuml2w7rhurvDmnhp4bq74but4buNduG6u+G6psO6ReG6u8OZ4bq7LeG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq94bq/4bq/4bq74bqk4buj4bq74buTw7rhu6V2w7rhurvhuqbDukXhu5Phurvhu7HDuuG6sMO54bq74bqmw4JpdsO64bq74bqmw4nhurt2dcOs4buG4bq74bq/4bq/4bq7LeG6u8Oq4bq94bq74bqmw4PDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6Phurnhu5nhuqbDuuG6rOG7r+G7keG6u+G7mcO6w7nhu5nhu5fhurvDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4Hhu4HhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7h+G6vy/hur/hu4Phur3hu5nhur/DqsOqw6rhu4Xhur3hu4Hhuqbhu4fhu4Vo4bq94but4buFLeG7k3fDiuG7l8OC4bqn4bur4bqydeG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7lMOBw7nhurs8Z+G6u8OKw6zhurs8w6rhur3hurvDmndsdnXhurvDmnhp4bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq74bqmw7Phu6/hurvhuqbDueG7oXbhurvhuqTDs+G6rOG6u+G6puG7i8O54bq7dcO54buJw7nhurvhu5B4dnXhurvhu5XDreG6u1bDusO54bq74buVQXZ14bq74buS4bqo4bqy4bq74buQw6134bq7KcO6aXbDuuG6u8OaeGnhurvhu63hu4124bq74bqmw7pF4bq7w5nhurt2auG7r+G6u+G6v+G6veG6v+G6v+G6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Phu4Hhu4HhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurJJ4bqs4bqmw7p3w4Lhurljw5ooLS4pYi/hurJj

HS-QT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]