Viettel, CMC Telecom và FPT Telecom đã bị đề nghị xử phạt hành chính, mỗi đơn vị 140 triệu đồng, do vi phạm quy định về chống cuộc gọi rác.
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6B0W1XhuqExMjZVxKnDrVVlMljhur1V4bumVeG6oTJXVcOgWOG6oTFVLiJVO8Oq4bqlO1Ux4bqvM1XhurlWO1XigJzDoeG6peG6oTFVMlfhuqEy4oCd4bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4buKMyHhur3hur0hw6Hhu5ZVcsOAclXhurwhw6EhO+G6o8OgVeG7i1dV4buvReG6vFXhurwhw6EhO+G6o8OgVS7DnVU6NlUuW1XhuqExMjZVxKnDrVVlMljhur1VMlfhuqEyVTsyNOG6oTLhu5ZVw6Dhuq0zVS7huqnhuqFV4buLNlXDmcWow5pV4bq94bq5M13DqlUuw6LhuqEx4buWVSzhuqNV4buLM1VlMljDoFXDqcOqalUuNuG6oTJV4buLW1U7MuG6teG6oTFVO8Oq4bqlO1Ux4bqvM1XhurlWO8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVTsh4bqh4bq9IeG6ueG7lFThu6Dhu54zw6AxVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4buJMyzhur0y4buYVeG7sMOaw5plxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy87LOG6ocagOuG7ruG6o+G6vTLhu67huqEyMuG6o+G7rsag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/hu6TFqMOZxq8v4bukxajGryzGr8Oa4busw5nhu6Thu6bhu6jhur3hu6zhu7DDmcOhw5nGoDllMVRV4buuw6Hhur3hu4xUdFtV4bqhMTI2VcSpw61VZTJY4bq9VeG7plXhuqEyV1XDoFjhuqExVS4iVTvDquG6pTtVMeG6rzNV4bq5VjtVw6HhuqXhuqExVTJX4bqhMlRV4buJMyzhur0y4buMVOG7sMOaw5pUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugcuG7hztV4buKMyDhuqFV4bq9MuG6s+G6oTHhu5ZVceG6pVXhurwy4bqz4bqhMVXhur0z4bqhVeG7i1dV4bq84bq5w6pqW+G6oVXhur0y4bqz4bqhMVUuw51VOuG7ruG6oVUyV+G6oTJVxahVYX3hur1Vw6HDqirhuqFVYTMiw6BV4bq94bq54buuVeG7i1tV4buLM107VTsyJGVVMlfhuqEyVcOpw6pqVS424bqhMlU74buD4buuVWUyVmVVw6HDqirhur1V4buLW1U7MuG6teG6oTFVO8Oq4bqlO1Ux4bqvM1XhurlWO1UsNjsyVeG7i+G7h1UuM13huqFV4bq9MuG6o1gzVTvhurVVLjbhuqEyVeG6vVgzVeG6vCplVS7huqNX4bqhVXLhurPhuqExVeG6oTEyM11lVS1V4buKMyDhuqFV4bq9MuG6s+G6oTFVw6nDqj3huqFVLuG6pTNV4buc4buKMyHhur3hur0hw6Hhu6Lhu5ZV4bq8KmVVLuG6o1fhuqFVcWbDqlU7MjThuqEyVeG7ijMg4bqhVeG6vTLhurPhuqExVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVeG7nOG7iuG6oEXhurzhu6Lhu5ZVcuG6s+G6oTFV4bq9alU74bqnVWUyJeG6oVV3WFXhur0l4bqhMVXhu4szIOG6oVXhur0y4bqz4bqhMVVyw4ByVeG7nHLDgHJV4bq8IcOhITvhuqPDoOG7olXhu4tXVXLhurPhuqExVeG6vWpVO+G6p1VlMiXhuqFV4buKMyDhuqFV4bq9MuG6s+G6oTFV4buvReG6vFXhu5zhu69F4bq8VeG6vCHDoSE74bqjw6Dhu6LGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurwyIeG6o1Uuw6Phu5ZVLuG6o1fhuqFVYTMiw6BV4bq94bq54buuVS7DnVXEqVY7VcOgM+G6oTJVO1Y7VeG6oeG6pTNVLMOq4bqhMVXhuqEyZuG7mFUyZuG6q+G6oTFVLD/huqFV4bqhMWZiM1Us4buB4bqhMVXhu4tbVTtWOzJV4bq9Mmc7VTsy4bq14bqhMVU7w6rhuqU7VTHhuq8zVeG6uVY74buUVTvDquG6oTFVOyRlVTtWO1U74bqz4bqhMVU74buH4buWVWfhuqExVSzhu4fhuqExVS4iVWUyWeG6oVVW4bqhMlU7w6rhuqU7VTHhuq8zVeG6uVY74buUVeG6vTJpO1UyM13huqFV4bq94bq5M13hur1VLiJVOjNd4bqhVWUyVmVV4bqhMeG7suG6oVU7MuG7uOG6oVU7w6rhuqU7VTHhuq8zVcOpw6pZ4bqhMVU7VuG6o1UufeG6oVUs4buu4bqhMlXhurtWOzJVYTLhurPhuqExVeG6oTIq4bqhVcOpw6pZ4bqhMVU7VuG6o+G7lFXhuqEx4buy4bqhVTsy4bu44bqh4buWVeG6vTLDqlUyw6IzVS424buuVTsyN1UuM13huqFV4bq9w61VLmZjO1Us4buB4bqhMVUuIlVlMlbhur1V4bq9VuG6oVU7w6rhuqU7VTHhuq8zVeG6uVY7xqDGoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oEF94bq9VcOpw6pZVWEzIsOgVeG6veG6ueG7rlU7MuG6o1Xhur0yJGrhu5ZVO1lVxahVLOG6o+G7ruG6oTJV4bqhMTIzXWVV4bqhe8OqVeG6veG6uXvhuqFVLlvDqlUuw51VVmVVLOG7h+G6oTFVO1Y7VTozXeG6oVVlMlZlVWFvVeG6vTLDqirhur1VLiJVxKlWO1UuNuG6oTJV4bq9MsOqe1U64buu4bqjVeG6oTEyM1XhuqExYlVlMlbhur1V4bq9VuG6oVU7w6rhuqU7VTHhuq8zVeG6uVY74buWVeG7iyrhuqFVMlfhuqEyVTJdVeG6vTLhurXhuqExVWFvVeG6vTLDqirhur1V4bqhMeG7suG6oVU7MuG7uOG6oVU7w6rhuqU7VTHhuq8zVeG6uVY7xqDGoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vMOqalXhuqEyM3vhuqHhu5ZV4bq9MiHhuqNVYX3hur1Vw6nDqllVYTMiw6BV4bq94bq54buu4buWVeG7ijMh4bq94bq9IcOhVTsyZuG7rlXhur0yaTtVMjNd4bqhVeG6veG6uTNd4bq9VS4iVTtWO1U6M13huqFVZTJWZVXhuqEx4buy4bqhVTsy4bu44bqhVTvDquG6pTtVMeG6rzNVw6nDqlnhuqExVTtW4bqjVS594bqhVSzhu67huqEyVeG6u1Y7MlVhMuG6s+G6oTFVw6nDqlnhuqExVTtW4bqjxqBV4bq84bq54bqj4bqhMVXhur0yYjNVMTPhu67huqFVYTMiw6BV4bq94bq54buu4buWVTvDo1XDmcagw5nhu6jGr1U7w6rhuqU7VTHhuq8zVeG6u8OtVSzhu4fhuqExVeG6vXvhuqFVLjbhuqEyVSzhu67huqEyVTHhuq8zVS594bqhVeG7rOG7pMOZVeG6vTLDqntVOuG7ruG6o1Uuw51VLuG7suG6oTFVYWtV4bq94bq54bqj4bqhMVUs4buu4bqhMlXhurtWOzJVYTLhurPhuqExVeG6oTIq4bqhVcOpw6pZ4bqhMVU7VuG6o+G7llXhu4szVWUyWMOgVcOpw6pqVS424bqhMlXhur1YM1VBMuG6o1nhuqFV4bum4buWVXQzW8OqVeG7rOG7llXhuqAxMjZVLjbhuqEyVeG6u+G6tVXhu6zDmS/hu6TDmuG7pMOaL+G6oHQtckVV4bqhMVdqVcOZxagv4buwL+G7pMOa4bukw5pVO+G7g+G7rlVyMjThuqEyVWUy4buDVeG7i1tVOzLhurXhuqExVeG6vTPhuqFV4bqhMuG7tOG6oVXhurlWO+G7llXhur0yZlUuM13huqFV4bq9w61V4bq5Vjvhu5ZVO8Oq4bqlO1Ux4bqvM1XhurlWO8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vGbhuqnhuqExVeG6vWnhu5ZVcsOAclXhurwhw6EhO+G6o8OgVS7DnVUuIlXhu6jhu6bGoOG7puG7rMOaVTvDquG6pTtVMeG6rzNVw6nDqlnhuqExVTtW4bqjVS594bqhVcWow5nGoOG7rMOZ4buqVeG6vTLDqntVOuG7ruG6o1Uuw51VLuG7suG6oTFVYWtV4bq94bq54bqj4bqhMVUs4buu4bqhMlXhurtWOzJVYTLhurPhuqExVeG6oTIq4bqhVcOpw6pZ4bqhMVU7VuG6o8agVeG6vOG6ueG6o+G6oTFV4bq9MmIzVWFsVWEzIsOgVeG6veG6ueG7ruG7llU7w6NV4bukVTtWVeG6oTI94bqhVeG7i1dVw5nhu7BV4bq94bqnVTsyZztVw6FXVWEyVjsyVTJX4bqhMVU74buD4buuVXLDgHJV4bq8IcOhITvhuqPDoFU7w6NV4bq9MsOqe1U64buu4bqjVTvhurVVLjbhuqEyVeG6vTJpO1UyM13huqFVO8Oq4bqlO1Ux4bqvM1XDqcOqWeG6oTFVO1bhuqPGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurzhurnhuqPhuqExVWEyM1Uuw6Phu5ZV4buvReG6vFXhurwhw6EhO+G6o8OgVTvhu4XhuqExVTsyZuG7rlXhur0yaTtVMjNd4bqhVeG6veG6uTNd4bq9VS4iVTtWO1U6M13huqFVZTJWZVXhuqEx4buy4bqhVTsy4bu44bqhVTvDquG6pTtVMeG6rzNVw6nDqlnhuqExVTtW4bqj4buWVS4iVcav4buk4buoxqDDmcav4busVTvDquG6pTtVMeG6rzNVw6nDqlnhuqExVTtW4bqjVS594bqhVcOZ4bum4buqxqDDmeG7pMavVeG6vTLDqntVOuG7ruG6o1Uuw51VLuG7suG6oTFVYWtV4bq94bq54bqj4bqhMVUs4buu4bqhMlXhurtWOzJVYTLhurPhuqExVeG6oTIq4bqhVcOpw6pZ4bqhMVU7VuG6o8agxqDGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu4rhuqszVTtWO1UyV+G6oTJV4buLM1Xhu4szVWUyWMOgVeG6oXvDqlXhur3hurl74bqh4buWVeG7ijMh4bq94bq9IcOh4buWVXLDgHJV4bq8IcOhITvhuqPDoFXhu4tXVeG7r0XhurxV4bq8IcOhITvhuqPDoFUuw51VOjZVLltV4bqhMTI2VcSpw61VZTJY4bq9VTJX4bqhMlU7MjThuqEyVcOg4bqtM1Uu4bqp4bqhVeG7izZVw5nFqMOaVeG6veG6uTNdw6pVLsOi4bqhMeG7llVWZVUs4buH4bqhMVUyNeG6oTJV4bq9Mmc7VcSpw61VZTJY4bq9VTrhuqdV4bq7w6rhuqExVS414bqhMlU7MjdVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFVO8Oq4bqhMVU7JGVVLDY7MlXhu4vhu4dV4bukVeG6vTJW4bqhMVUu4bq1M1Xhu4vhuqszVTtWO1Xhur0yw6p7VTrhu67huqNV4buLM1VlMljDoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vCplVS7huqNX4bqhVeG7iuG6oEXhurxVO+G7heG6oTFVLsOdVS4iVeG6vcOi4bqhVeG6vVgzVS4iVcOZxqDhu6Thu6bhu6xVO8Oq4bqlO1Ux4bqvM1Ux4bqvM1XhurlWO+G7llXDqcOqWeG6oTFVO1bhuqNVLn3huqFV4buo4buk4buoVeG6vTLDqntVOuG7ruG6o1Uuw51VLuG7suG6oTFVYWtV4bq94bq54bqj4bqhMVUs4buu4bqhMlXhurtWOzJVYTLhurPhuqExVeG6oTIq4bqhVcOpw6pZ4bqhMVU7VuG6o8agVeG6vMOqalXhuqEyM3vhuqHhu5ZV4bq9MiHhuqNV4buK4bqgReG6vFUxM1kzVeG6veG6uTXhuqEy4buWVSzhuqNVMljhuqFVOzJ9VeG7i1tVw6Dhu7jhur1VO+G6s+G6oTFV4bqhMTJdVUXhurrhurzhuqBV4bucw6BY4bqhMVUuM13huqFV4bq9MuG6o1gzVTvhurVVLjbhuqEyVTvDo1UsPWrhu6JV4bqhe+G6oVXhu4rhuqBF4bq8VWEy4bqz4bqhMVXhur0yIlXhuqEx4buy4bqhVTsy4bu44bqhVTtWO1U7w6rhuqU7VTHhuq8zVeG6vWhV4bq9MsOqe1U64buu4bqjVTvhurVVLjbhuqEyVUXhurrhurzhuqBVLn3huqFVLOG7ruG6oTJV4bq7VjsyVWEy4bqz4bqhMVXhuqEyKuG6oVXDqcOqWeG6oTFVO1bhuqPGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B04bqjV+G6oVVhMyLDoFXhur3hurnhu65VLsOdVWp7w6pVOyXDqlXhu4rhuqBF4bq8VWEy4bu0O1VlMuG7hztVO1Y7VeG6vcOi4bqhVeG6vVgz4buWVTJY4bqhVTsyfeG7llU74buF4bqhMVXhuqEyZlU7w6NVO1Y7VTozXeG6oVVlMlZlVWFvVeG6vTLDqirhur1VLiJV4bqhMeG7suG6oVU7MuG7uOG6oVU7w6rhuqU7VTHhuq8zVcOpw6pZ4bqhMVU7VuG6o8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vOG6uWbhuqs7VS7Do+G7llUuIlXhur1Y4bqjVS4zW8OqVWEzXeG6oVXhur0yw6oq4bqhVcOhYzNVOzLhuqNV4bqhMWZiM1UsPeG6oVXhur3hurnhuqPhuqExVeG7izNdO1VlMlnhuqFVVuG6oTLhu5ZVOnvhuqFVO1jhuqEyVS4lw6pV4bq74bq1Vcav4buoxq/hu6jhu5ZV4bq9aFXhuqExV2pVw5kvw5nDmS/hu6TDmuG7pOG7pOG7llVx4bqlVeG6vDLhurPhuqExVeG6vTPhuqFV4buLV1XhurzhurnDqmpb4bqhVeG6vTLhurPhuqExVS7DnVXhur3hurkzIuG6oVVhMuG7rjNV4bq9MjRVLjMiw6BVLiXDqlXhurvhurVVw5nGr+G7qFXhur0zfWVV4bqhMirhuqFVZTJZ4bqhVVbhuqEyVeG7i1tVO8Oq4bqlO1Ux4bqvM1XhurlWO+G7llU7w6rhuqU7VTHhuq8zVTvDo1UsJMOqVTIzXcOqVcOhaOG7rlUuWeG6o1XDqcOq4buuVeG7pFUyNeG6oTJV4bq9Mmc7VTHhuq8zVS4zXeG6oVXhu4tXVeG6vTPhuqFV4bqhMuG7tOG6ocagVUEyM1U7w6NVO8Oq4bqlO1Ux4bqvM1VlMlnhuqFVVuG6oTLhu5ZVO1Y7VeG6oTJXVcOgWOG6oTFV4bq7PlXhur0zfWVV4bqhMirhuqHhu5ZVZTI94bqhVcOh4bqjWDPhu5ZVxKnDrVXDoWtVO1Y7VeG6oeG6pTNVLMOq4bqhMVXhuqFXasag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHQlw6pV4bq74bq1VcOZxq/hu6hVLmZjO1XhurvDrVUs4buH4bqhMVXhur0y4bq14bqhMVXhuqEyJOG6vVXhur3hurl74bqhVeG6veG6o1fhuqFVw6nDquG6tTtV4buLV1Xhur3hurkzIuG6oVVhMuG7rjNV4buL4bqrM1Xhur0k4bq9VTtZVTtWO1XhuqEyV1XDoFjhuqExVTvDquG6oTFVOyRlVSw2OzJV4buL4buHVeG7izMg4bqhVeG6vTLhurPhuqExVTvhurVVLjbhuqEy4buWVSwzVS7huqXhuqExxqBV4buKM107VeG6oTFmYjNVLD3huqFV4bq9NDsyVTtpO1Xhur0y4buuw6BVMTPhu65VZTJZ4bqhVVbhuqEyVeG6vTLhurPhuqExVeG6vTPhuqFVYTIzVeG6oTIq4bqhVS5mYztV4bq9M+G6oVXhuqEy4bu04bqhVeG6uVY74buWVTvDquG6pTtVMeG6rzNV4bq5Vjvhu5ZVw6Fo4buuVS5Z4bqjVeG6uz5Vw6FXVTvhuqlV4bq7ZFUuIlUxM+G6v2VVO1Y7VTvhuqlVw6nDquG7ruG6oVXDqcOqWeG6oVXDoWtV4bqgMldV4bqhZuG6qzvhu5ZVO1Y7VSzhuqPhu67huqEyVeG6oTEyM11lVeG7izMg4bqhVeG6vTLhurPhuqExVTvDo1Xhur0ye8OgVeG6vTLhurPhuqExVeG6vTPhuqFVOzI04bqhMlXEqVY74buWVeG6vTPhuqFVOypqVS4iVeG6vTN94bqhVTJX4bqhMlXEqcOtVcOha1U7VjtV4buL4buHVeG7izNdO8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq64bqjw6rhurk7IVThu6DhurwyIeG6o1Xhu4rhurzhu4rhu54vZeG7oA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]