Ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2018 đã chỉ định trọng tài người Saudi Arabia, Turki Al Khudayr bắt chính trận Việt Nam-Malaysia trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 3 bảng A.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSobF0oI0/GryJP4buq4buWKD1P4bqhJSg9T+G6ocOheygjT+G6oeG7miRPxq9Q4bqhT+G7qD0lKD1P4bqhw6Hhu6QoT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G6qcOgT3Xhu5Yu4buWY8OgJOG7luG7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSoa+G7lihP4bqhMU/hu6g94bq14buoT+G6u+G7l+G7l0/DgOG6o3rhuqMsJE9s4bqjOU/hu4zDk8OS4buYT+G7sOG7nk/hu6g9P0/hu7AmKD1P4bqhw6F7KCNP4bqh4buaJE8oI+G6szUkT8OA4buW4bqj4buqJE/hurvDoeG7lsavJOG7lkhP4bqg4bqjw6EsJE/hursuT3M94bqj4buq4buWY8OhT8avUOG6oU/hu6g9JSg9T+G6ocOh4bukKE/huqgk4bu04bqhT8O64buWIS114buWLuG7lmPDoCThu5ZP4bqhw6FZKE/DoFUoT3XhurlPbiooPU83Ty7hurM24bqhT+G6ocOh4bukKE/huqE94bq1T+G7jk/Gr+G7oigjT+G6u0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNPw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/DkuG7mMOV4buQL8OV4buY4buqw5TDk+G7mMOTw5PDleG7mOG6oeG7jOG7lMOUw5Muw5JJOzkjTk8vxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqE/hu5vhu5YkT+G6ocOhNk8uZE/huqHDoXsoI0/huqHhu5okTy7hu5pP4bu5KSkow6Dhu5bhuqvhu5bhuqFPw4Dhu5Yhw6Hhu5Yow6DhuqMsT+G6qeG7mk9zKSHDoOG7lihPc+G7liE54buWKE/DjOG7qMSDKCNP4buo4bqx4buWT+G6oD3GoCRPdOG7lijhu4pIT+G6ocOhKSgjTyw9JE/huqHDoXsoI0/huqHhu5okT+G6oT3hurVPw5VPLuG7mk9dKCNPw4DhuqHhu6zhuqnhu6xPw4DhuqM5w6Hhu6zDoOG7rCjhu6gk4buWTygj4bqzNSRP4bu5PSQuJDk5JCjhu6zDoElP4burKCNP4bqg4bqjw6EsJE8u4buaT+G6ocOheygjT+G6oeG7miRP4buow5o5T+G7l+G7neG7l+G6u0hP4bqhw6IoI0/Gr1DhuqFPN0/hu6jGoOG7qE8jJOG7oiRP4buww5rhuqNPN0/huqHDmSFPYeG6oyLhu6hP4bqhw51PKD3hurNP4bq74buXbE9sPeG7liE5JCkow6BPdOG7rOG7liPhuqPhu6xIT+G6qT4oI08uKeG7nCRP4bqqKcOhLuG7qk9s4bqjOU/huqnhu5pP4bq7w6Ak4buWKE9s4bqjOUlPblVjT+G7qOG6tygjTy7hu5pPLsOZKE/huqE94bq1T8av4buWT+G6ocOheygjT+G6oeG7miRP4bqg4bqjw6EsJE/hursuT3M94bqj4buq4buWY8OhT+G7sCThu7LhuqNPLD0k4bu2KE8oPeG6rSgjT+G6ocOh4bukKE/hu7DDmuG6o0/hu6g8T8Og4bqlT+G6oT3hu5YhT+G7quG6pU/hu6jhurHhu5ZP4buoxqDhu6hP4buwMCRP4bqh4bqjY+G7tihPxq88KCNP4buwxqBP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFJT+G6oOG7nCRP4bqpPigjT+G7qD3huqMoI08sw53huqFP4bqi4buM4buOT+G7qD1V4bqjT+G6vU/hu4zDk8OS4buYSE/huqkmT+G6ocOheygjT+G6oeG7miRPKCPhurM1JE/DgOG7luG6o+G7qiRP4bq7w6Hhu5bGryThu5ZPKOG7mmNP4bqhw6IoI0/hu7Ak4buy4bqjTyw9JOG7tihP4bqhw6Hhu6QoT+G7sMOa4bqjTyMk4bqt4buWT+G6ouG7jOG7jk/huqgk4bu04bqhT8O64buWIU/huqnhu5pP4bqi4buM4buOT+G7m+G7mihPQeG6oyLhu6hP4bqh4bucJE/huqk+KCNPxq/hu6IoI0lP4bqgw6HhurM04buoT+G7sDxIT+G6qeG7milP4bqhPcagKCNP4buOL+G7jMOTw5Lhu5JIT10oI0/huqDhuqPDoSwkT+G7qOG6tygjT+G7sCThu7LhuqNPLD0k4bu2KE/huqHDoeG7pChP4buww5nhuqNPIyThuq3hu5ZP4bq7QCM94buWKCTDoOG6oeG7lihP4bqp4buaT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G6oeG7nCRP4bqpPigjTy4p4bucJE/hurvDoCThu5YoT2zhuqM5T+G6ocOhWShPw6BVKE/huqnhu6QoT+G7sDAoI09s4busKOG6ocOh4buWLk/DgeG7rDnhuqPGry4k4buo4buWKEhP4bqg4buWOyQsJMOg4bqh4buWKElP4bqgw6Hhu6QoT+G7sMOa4bqjTyMk4bqt4buWT+G7sDAkT+G6oeG6o2Phu7YoT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G6qeG7mk914buWLuG7lmPDoCThu5ZPw6BYT+G7qiThu7goT8Oh4buWT+G6qeG7milPLsOj4buoT8OS4buUTyMkNU/hu47Dk0/huqEiJE8h4buWJE/DjMOS4buQL8OSw5Lhu4pJT25VY0/hu7DhurM24buoT2Lhu6whTy7hu5pP4bqhw6Hhu6QoT+G7sMOa4bqjT+G7qDxPZE8oIz064buWT+G6qV1P4buoxIMoI09h4bqj4buWKE/huqHDoXsoI0/hu6g9KU/hu6jhu6JPPeG7liRP4buwMCRP4bqhw6EpKCNP4buo4bqjMOG7qE/hu7DhuqPhu5ZPIyThu5ooPU/huqnhu65P4bqp4buaKU/Gr8agKE8sw53huqFP4bq74buX4buXT8OA4bqjeuG6oywkT2zhuqM5T+G7jMOTw5Lhu5hJT+G6oMOh4bqzNOG7qE/huqHDoeG7pChP4buww5rhuqNPKOG7mmNIT3Xhu5Yu4buWY8OgJOG7lk/hu7Dhu5YoI09iw505T+G7sMOZ4bqjT8av4buiKCNP4bq7T+G6qTQkT+G7kE/hu7Ak4bu2IU/DoOG7luG6o08sPSRP4buoPE894buWJE/hu6g9JMOdKE/huqE9UCgjSE/huqHDoSkoI08sPSRP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFP4buw4bq1KCNP4bqhPeG6tU/hu45P4bqpNCRP4buOT+G7sCThu7YhTyg94bqzKCNP4bqhPSRP4buww5rhuqNPJeG6oU89MyhPITDhuqFP4bqhw6Hhu6QoSS9J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgPeG7rClP4bqg4bqgQuG6qMO64buILznEqA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]