Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MMF) đã chính thức mở cửa bán vé trận Myanmar-Việt Nam tại bảng A AFF Cup 2018 từ hai ngày qua ngay tại trụ sở của liên đoàn gần sân Thuwunna.

Tin liên quan

Đọc nhiều

YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4buSw4Dhurvhu5XDgXZ14bq7w4rDueG7n3bhurs0w7lx4bqm4bq7Vmnhu6/hurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7mcOsdsO64bq74bq/4bqn4buH4bq94bq94bq7w4rGoeG6u+G7gOG7l+G7r+G6u+G6psOC4buPduG6u+G7ruG7hml24buvacOCLTTDuXHhuqbhurtWaeG7r2Ivw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqyw5rhu5dp4buZ4bq5Y+G7rMO54bufduG6u+G7lXfDrHbhurvhu5B4dnXhurvhu5XDreG6u+G7ruG7hml24buvacOC4bq74bqp4buu4buuVOG6q+G6u+G7lcSp4bq74buTw7rhu6V2w7rhurvhuqbDukXhu5Phurvhu6/hurDhurvhu5Phurpp4bq74buRw6124bq7w4rGoeG6u+G6psOC4buPduG6u+G7ruG7hml24buvacOCLTTDuXHhuqbhurtWaeG7r+G6u+G6puG7i8O54bq74buR4buJdnXhurtJ4bq7SVRU4bq74buS4bqs4bqy4bq74bq/4bq9w6pn4bq74bqmw4nhurvDumnDueG6u3Z1w6zhu4bhurvhurThuqxp4bq7dnVp4buG4bq74bqm4buLw7nhurvhuqbDgkLhurvhuqThurDhurvhu5NDaeG6u+G7rcO54bufduG6u+G7lXfDrHbhurt14buNduG6u+G6pMOzduG6uynDuuG6rOG6vuG6rHZ2aeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3XhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/Dqmfhu4fhu4Uv4buHZ+G7meG6vcOq4buD4buDZ+G7gWjhuqbhu4Xhu4Xhu4do4but4buD4bqn4bur4bqydeG6ueG6uy9j4bq7w5p34buL4bqm4bq74buVw4F2deG6u+G7kcOtduG6u8OKxqHhurvhu4Dhu5fhu6/hurvhuqbDguG7j3bhurvhu67hu4ZpduG7r2nDgi00w7lx4bqm4bq7Vmnhu6/hurvhu5NDaeG6u+G7rlRU4bqn4bq74bqpVnXhuqxBduG6teG6u+G7rlRU4bqr4bq7YuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcO64buXd+G6u+G6psO64bu3dnXhurvhu5HDrXfhuqXhurvhuqThu6Phurvhu5N44bq74bq/4bqn4buH4bq94bq94bq7w4rGoeG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74buZw6x2w7rhurvDgsO54bufdnXhurvhu5PDunfhurvhu5PDreG7k+G6u+G7k8OA4bq74buVw4F2deG6u8OKw7nhu5924bq7NMO5ceG6puG6u1Zp4buv4bq74buTeOG6u3bDuuG6rOG6u+G7k+G7jeG6rOG6u8OKw6zhurvhuqThu7nhurvDisah4bq7dsOs4buG4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu5HDrXbhurvDgmnhurvhuqbDieG6u8Oq4bq94bq7dcO5xILhurvhu4Hhur3hurvhurLDuuG6qOG6puG6u+G6pMOtdnXhurvDqmYvw6rDquG6u+G7k8O6d+G6u+G7leG7oXbhurvDqmbhurt1w7nEguG6u+G7geG6veG6u+G6ssO64bqo4bqm4bq7dnXDrOG7huG6u8OqaC/DqsOq4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4buSw63hu5Phurvhu5PDgOG6u+G7lcOBdnXhurvDisO54bufduG6uzTDuXHhuqbhurtWaeG7r+G6u+G7scO6w7nhurvhuqbDg8O54bq74buv4bqsaeG6u8OKxqHhurvhuqbDuuG7l3fhurvhu5nhu7XDueG6u+G6psOC4buPduG6u+G7lcOy4bqs4bq74bqk4buj4bq74bqyw7rhu4nDueG6u+G7gOG6rMOy4bqm4bq74bqmw4Lhu6d2w7rhurvDusOB4bq74buTw7rDueG7oeG6rOG6u8OKw6zhurvhu6/huqDDueG6u3Z1xJDEgsO54bq74buTw7rGsOG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74buv4bqsaeG6u+G6puG7ucO54bq74buVaeG6u+G6v+G6u8OKxqHhuqfhurssw7rhu6Vp4bq74buu4buuVOG6u+G7k0R2deG6u+G7scO64bqs4buG4buhduG6u+G7k8Otd+G6u+G7k8OA4bq74buVw4F2deG6u8OKw7nhu5924bq7NMO5ceG6puG6u1Zp4buv4bq74buv4bqsaeG6u+G7leG6qHZ14bq7w4rGoeG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqyw7rDs3bhurvhu5HDgOG6u+G6sOG6u+G7scO6w6124bq74buVw6zDueG6u+G7mcOsdsO64bq7w4LDueG7n3Z14bq74buTw7p34bq74buTw4Dhurvhu5XDgXZ14bq7w4rDueG7n3bhurvhu5XDgcO54bq74buxw7rDreG7k8O64bq74buVcuG6u+G6psOCw612w7rhurt2deG6rOG7huG6u+G7k+G6ouG6u+G7r8Oy4bqm4bq7aXbhurt2w7l2w7rhuqXhurtpduG6u+G6pnfDrHbhurvhuqbDgnd2deG6u+G6tOG6rMOt4bq74bqmw4Lhu6d2w7rhurvhuqbDuuG7l3fhurvhu5nhu7XDueG6u+G6psOC4buPduG6u+G7lcOy4bqs4bq7w4rDrOG6u+G7k8OA4bq7w4pE4bq74buTw7p34bq74buVw4HDueG6u+G6puG6rOG7hnJ24bq7NMO5ceG6puG6u1Zp4buv4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljNMODw7nhurvhuqThurjhurvhu4DhuqzDsuG6puG6u8O6w7lxduG6u+G7k0Np4bq74buVw4HDueG6u+G6puG6rOG7hnJ24bq7NMO5ceG6puG6u1Zp4buv4bql4bq7w4rGoeG6u+G7gOG7l+G7r+G6u+G6psOC4buPduG6u+G7lcOy4bqs4bq7w4rDrHfhurvhu63huqjhu5PhurvDqmfhurt1w7nEguG6u+G6qXXDucSC4bq74buu4buGaXbhu69pw4LhuqXhurvhuqZF4buT4bq7w6pn4bq7dcO5xILhurvhu4Hhur3hurvhurLDuuG6qOG6puG6uy3hurt1w7nEguG6uzTDuXHhuqbhurtWaeG7r+G6q+G6u+G7lcSp4bq74but4bufduG6u+KAnOG7k+G6onbhurvhuqThu7nhuqbigJ3hurt2w7rhu5vhurvhuqbDgnd2deG6u3bDuuG6vHZ14bq7dnXDrOG7huG6u+G6tOG6rGnhuqfhurvhu5h5dnXhurt2dcSQxILDueG6u+G7lcOA4bq7w4pw4bq74bqmw4JC4bq74bqk4bqw4bq74buu4buuVOG6u+G7lXLhurvhu4Dhu6HhurLhurvDusOsdnXhurvhu6/huqxp4bq7w4rGoeG6u+G7gOG7l+G7r+G6u+G6psOC4buPduG6u+G7lcOy4bqs4bq74bq04bqsaXbhurvhuqbDgsO9dnXhurvhuqRr4bqy4bq74bqmw4PDueG6u+G7k0Np4bq7w7ppw7nhurvhu5XDgcO54bq74buxw7rDreG6u+G7leG7t3Z14bql4bq7dsO6xJB2deG6u+G7scO64bu3dnXhurvhu5N44bq74bqm4bundsO64bq74bqmw4Lhu4t2deG6u+G7k8O64buXduG6u+G7rcOyduG6peG6u+G7gOG7t+G6u+G7lcO14buG4bq74buvw6zhurvDisO0duG6u3XDueG6vOG6u3Xhu6d24bq74bqmw4Lhu4/huqbhurvhuqbhurjhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMpw7rhu5d34bq74bqm4bun4buv4bq7w7rDuXLhuqzhurvhu5NDaeG6u+G6ssO6eHZ14bq7w4rDueG7n3bhurspKTY0VuG6peG6u+G7r0Xhu5Phurt1w7nDreG6u+G7r8Os4bq74buRaXbhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u8Ot4bqy4bq74buZQnZ14bq74butw6zhurvhu4Hhur3hur3hur3hurvhu7Dhu4Zp4bqm4bq74bqpw6rhuqVnaOG6uzwo4buY4bqr4bq7w4rDrOG6u+G7g+G6p+G6veG6veG6veG6u+G7sOG7hmnhuqbhurvhuqnhu4HhuqXDquG7g+G6uzwo4buY4bqr4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcOC4bufduG6u3RpduG6sml14buX4bq74buZw6x2w7rhurvhu5PDunfhurvhu5PDgXZ14bq74buVQXZ14bq7dnXEkMSCw7nhurs0w7lx4bqm4bq7Vmnhu6/hurvhuqbhu4vDueG6u+G7ruG7hml24buvacOC4bq74buVxKnhurvhu5N44bq74buxw7rDreG6u+G7leG7t3Z14bq74buTw4Dhurvhu5XDgXZ14bq7w4rDueG7n3bhurvhu63DrOG6u3Z1xJDEgsO54bq7NMO5ceG6puG6u+G7lWl2deG6u+G6pMO5dsO64bq74bqk4bu5dnXhuqXhurvhu63DrOG7r+G6u8OKw7lx4buT4bq74bqm4buLw7nhurvhu67hu4ZpduG7r2nDguG6u+G7seG7n+G6rOG6u3XDvcO54bq7dsO6aeG6rOG6u+G7r+G6rGnhurvDisah4bql4bq7w6134bq74buTxILhurvhu5Xhu7PhurvhuqRpd+G6u8OKw6x2deG6peG6u+G7kWp2deG6u8OC4bu3duG6u+G7k8OA4bq74buVw4F2deKApuG6u+G7k8O64bqsw7V24bq74buRxanhurvhuqRvduG6u+G6pMOsdnXhurvhu6/DvcO54bq74bqmw7pF4bq74buVcuG6u+G7k8OA4bq7w4pE4bq74buvw4Hhuqbhurvhu5PDreG7k8O64bq74bqm4bu54bqm4bq7dsO6w7Lhuqbhurvhu5PDunfhurvhuqbDuuG7jeG7huG6u+G6psOCeeG6u8O64bqsw7J24bq74but4bqs4buGcXbhurvDisO54bufduG6uyxpw4Lhu7HhurvDmml2deG6uyjhu5d34bq7w4rDrHfhurt2dcOs4buG4bq74bq/4bq9L8Oqw6rhurvhuqbDg8O54bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcOCd3Z14bq74buxw7rDueG6u+G7lXjhuqXhurvhuqRp4bqs4bq74bqmw4Lhu4924bq74bqmw7prdnXhurvhu6zDrHfhurvhu4Etw6rhurvhuqbhu4vDueG6uzTDueG7l3bhuqbDuWl24buX4bql4bq74buVw4HDueG6u+G6puG6rOG7hnJ24bq74buu4buGaXbhu69pw4Lhurvhu5NEdnXhurt2dWnhu4bhurvhu63hu4/hurLhurvhuqZF4buT4bq74buZw7nhurvhu5PDuuG6rOG7hnJ24bq7w4pw4bq7N2l2dXd24bq74buVcuG6u+G7k8O64bqsw7V24bq74buRxanhurvhuqbDueG7oeG6suG6u+G7lcOBw7nhurvhuqbhuqzhu4ZyduG6uzTDuXHhuqbhurtWaeG7r+G6peG6u3bDusSQdnXhurvhu5l34bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7k3jhurvhu5XEkMSCdnXhurvhu5Fp4buG4bq74bqmw7pudnXhurvhurLDuuG7icO54bq74bq04bqsw63hurvhu5Phu4l2w7rhurvhuqbhu4vDueG6uynDusOtw7nhurvhu6xpduG6u3bhu5924bq74buxw7p34buJdnXhurvhur/hur3DuuG6veG6veG6u+G6puG7ucO54bq7w6pmL8Oqw6rhurvhuqbDuuG7jeG7huG6u+G6psOCeeG6u8O64bqsw7J24bq74but4bqs4buGcXbhurvDisO54bufduG6u0l24bqmd8O5duG7l+G6u8Oa4buX4buG4bq74buvw4PDueG6u8OKcOG6u+G7leG7oXbhurvhuqTDs3bhurvhu5Fp4buG4bq74bq04bqs4bu54buT4bq74bqm4buh4bq7N2l2dXd24bql4bq74bqmReG7k+G6u+G7rcOs4bq74buV4buhduG6u+G6pGnhuqzhurvhu5XDgcO54bq74bqm4bqs4buGcnbhurs0w7lx4bqm4bq7Vmnhu6/hurvDuuG6onbhurvDquG6u3XDucSC4bq74buVQXZ14bq7w7pB4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4buuw73DueG6u+G7lXDhurt2dcO6xanhurvhurLDuuG7s3Z14bq7w4rDsnbhurvhuqbDieG6u3XDucODw7nhurvhuqbDguG6rOG7hnB24bq74bqmw7rhu7d2deG6uzTDuXHhuqbhurtWaeG7r+G6u8OKw6zhurvhu67hu4ZpduG7r2nDguG6u+G7lXDhuqzhurvhu5HFqeG6u8O64bqsw7J24bq74but4bqs4buGcXbhurvDisO54bufduG6u0l24bqmd8O5duG7l+G6u8Oa4buX4buG4bq74buT4bqqdnXhurvhu5PDreG7k+G6u+G7k+G7jeG6rOG6u+G6psO6Q+G6u+G7ruG7hml24buvacOC4bq74buxw7rEkMOD4buT4bq74bqmw4nhurvDisODw7nhurvhu63hu4Lhurvhu5l34bq74bqk4buj4bq74bqmw4Lhu4nhurvhu63EgsO54bq74bqm4buLw7nhurvhu5HhuqzDgMO54bq7w7rDveG6suG6u+G7kcOtd+G6u+G6psOCxJDDg+G7k+G6u+G6psOC4buPduG6u+G7lcOy4bqs4bq7w4rDrHfhurt2dcOs4buG4bq7w6poL8Oqw6rhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNVw7nhu7l2deG6u3bDusSQ4bq74busw6x34bql4bq74buV4bu5w7nhurvhuqbDukPhurvhu5Xhu43huqzhurvhuqbDueG7n3bhurvhu5NDaeG6u+G7lcOBw7nhurvhuqbhuqzhu4ZyduG6uzTDuXHhuqbhurtWaeG7r+G6u+G6puG7i8O54bq7w4p5dnXhurvhu5Hhu4l2deG6u0lUVOG6uyjhuqx64bqs4buxw7nhurvhu5LhuqzhurLhurt2auG7r+G6u3Zp4buG4bql4bq74buu4buGaXbhu69pw4Lhurvhu5NEdnXhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G6puG7j+G6suG6u+G7seG7pXbhuqXhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buTw7p34bq74buTw63hu5PhurvhurLDunh2deG6u8OKw7nhu5924bq74buRw6134bq74buTw7rhu6Xhurt1w7rDueG6u8O64bundsO64bql4bq74buTw7pC4bqy4bq74buJdsO64bq74buR4bqsw4DDueG6u+G6puG7j+G6suG6u+G7k0Np4bq7w7rDveG6p+G6uynDgnd2deG6u+G7scO6w7nhurvhu5V44bql4bq74buVw4HDueG6u+G6puG6rOG7hnJ24bq7NMO5ceG6puG6u1Zp4buv4bq74bqk4buj4bq74buTeOG6u+G7keG6rMOAw7nhurvhuqbhu4/hurLhurvhu5Xhu43huqzhurvhuqbDueG7n3bhurvhuqbhu4vDueG6u+G7ruG7hml24buvacOC4bq74bqmw4nhurvDquG7heG6u3XDucSC4bq74buV4buhduG6u8OqZ+G6u3XDucSC4bq7dnXDrOG7huG6u8OqZy/DqsOq4bqnYi/hurJj

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]