(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-3, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k0Ay4bu44bud4bu54buAw4rhuqzhu53DgOG7peG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu51O4bqoecOK4budw4B54buO4bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5bhu53huqjFqcOK4bqs4budQcO54bq+4bud4buMxanhuqrhu53hurzDlMO54bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7oeG7o+G7kS/DkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5Phu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7k+G6qeG7pcOK4bqs4budci1ww7Lhu51AeOG7juG7neG6usWpQeG7neG7ucON4budw7VAMuG7uMO04bud4bu54buAw4rhuqzhu53DgOG7peG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DgOG7qeG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53hurrhuqThu51Q4buOeeG7jOG7nU/hu454w4rhu53hurzDlMO54bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7oeG7o+G7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05A4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m8OB4buM4bqo4buO4bq84bu54bud4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXNy4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51xcHBOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buj4bujw7ov4bufc3XDgXHhu59w4buh4bujceG7o+G7jHXDunLhu6N14bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKnhu59y4bub4budw7nhurrhu4zEqeG7m0Ay4bu44bud4bu54buAw4rhuqzhu53DgOG7peG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu51O4bqoecOK4budw4B54buO4bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5bhu53huqjFqcOK4bqs4budQcO54bq+4bud4buMxanhuqrhu53hurzDlMO54bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7oeG7o+G7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buT4bql4bqo4buA4budQOG6qOG7kuG7neG7jERB4bqo4budYuG7uDQj4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6peG6qMWp4bq84budPeG7q8OK4bqs4bud4bqn4buOUeG6ssOK4bud4buMw5PDueG6vuG7nU/hu47hu6fhu53hu4zhu6/DiuG6rOG7nUHhu5LDueG7nWLhu7g0I+G7neG7jMSQw4rhuqjhu51B4bqo4bq+4budQDLhu7jhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOA4bul4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvEqOG6quG7ncOB4bua4bud4bu54buOw4zhuqrhu53hurrhuqThu51B4buA4budw4BJw4rhuqzhu51B4bqoQuG7neG6peG6qMWp4bq84budPeG7q8OK4bqs4bud4bqn4buOUeG6ssOKw7Lhu53huqvEkMOK4bqo4bud4buSUeG7neG7nuG6quG6sMOKw7Lhu53huqXhuqjhu4Dhu51A4bqo4buS4bud4buMREHhuqjhu51i4bu4NCPhu53hu4zEkMOK4bqow7Phu53DgMWp4bqq4budw4HhuqrhurTDiuG7neG6uuG7qcOK4bqo4budw4DFqeG6vuG7neG6qUzhu53hu4fhu6vDiuG7neG6qOG7gMO5w7Lhu53huqvhuqjDguG7neG7jOG6qMO54bq+4bud4bue4bun4budI+G7juG7neG6ukRB4bqow7Lhu53hu4fhu6vDiuG7nU7huqjhu4bDiuG6rOG7nWLhu7g0I+G7neG7jMSQw4rhuqjDsuG7nTLhuqrhurDDiuG7ncOA4bq+4bunw4rhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOA4bul4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDucOy4budPuG6quG6tE7hu53huqjDjeG6quG7ncOB4bq+w7nDiuG6qOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TuG7neG7jMSQw4rhuqjDsuG7neG6peG6qOG7hsOK4bqs4bud4bqr4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hurzFqeG6quG7neG7nuG7p+G7nUBHw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53DteG7h0BAe8O04bud4oCT4budQOG6qOG6quG7ncOK4bqo4bulw4rhuqjhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO5w7Lhu50+w43huqrhu51Bw4zhu53DgMONw4rhuqzhu53hu57huqrhurDDiuG7ncO1QD3hu4fDtOG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXNy4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51xcHBOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buj4bujw7ov4bufc3XDgXHhu59w4buh4buf4buj4buj4buM4buhdHXhu6Hhu6Phurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqeG7oXF04bub4budw7nhurrhu4zEqeG7m0Ay4bu44bud4bu54buAw4rhuqzhu53DgOG7peG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu51O4bqoecOK4budw4B54buO4bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5bhu53huqjFqcOK4bqs4budQcO54bq+4bud4buMxanhuqrhu53hurzDlMO54bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7oeG7o+G7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4budc3Lhu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXFwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Phu6PDui/hu59zdcOBceG7n3Dhu6Hhu5/hu59x4buMdOG7o+G7oeG7o3Dhurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqXVycuG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5tAMuG7uOG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7neG6rOG6quG7p8OK4bqo4bud4buM4bqo4buW4bud4bqoxanDiuG6rOG7nUHDueG6vuG7neG7jMWp4bqq4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXNy4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51xcHBOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buj4bujw7ov4bufc3XDgXHhu59w4buhceG7oeG7n+G7jMO6dXB04buh4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKnhu6Fw4buh4bub4budw7nhurrhu4zEqeG7m0Ay4bu44bud4bu54buAw4rhuqzhu53DgOG7peG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu51O4bqoecOK4budw4B54buO4bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5bhu53huqjFqcOK4bqs4budQcO54bq+4bud4buMxanhuqrhu53hurzDlMO54bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7oeG7o+G7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4budc3Lhu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXFwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Phu6PDui/hu59zdcOBceG7n3Dhu6FxceG7oeG7jHXhu5/DuuG7n3Lhurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqeG7oeG7oXHhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQDLhu7jhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOA4bul4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7neG7jOG6qOG7luG7neG6qMWpw4rhuqzhu51Bw7nhur7hu53hu4zFqeG6quG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4buj4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5PhuqvDk+G7lMSoQeG7neG6uOG6qOG6quG7neG6uuG7p+G6vOG7neG6uuG6pOG7nVDhu4554buM4budT+G7jnjDisOy4bud4bq64bupw4rhuqjhu53DgMWp4bq+w7Lhu53hu7nDucOK4bud4bqo4buOecOK4bud4bq64buOUeG6tMOK4bud4bue4bun4budQeG7pUHhu51Bw73hu47hu53hu4zhuqjhu5Lhu51AMuG7uOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DgOG7qeG7neG6uuG7p+G6vOG7neG6uuG6pOG7ncOBeMOK4bqs4bud4bqo4buU4buIw4rhuqzDsuG7neG7jOG7lEzDiuG6rOG7ncOK4bqq4bq04bq84bud4bue4bun4bud4bu54bul4bq+4budQeG7peG6vuG7nU/hu47hu6Xhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7nUHhuqjhu47hu7XDiuG7neG7uUThu51B4bqo4bq+4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4bud4bq8xKjhuqrhu51B4buSw7nhu51AMuG7uOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53hu4zFqeG6quG7neG6q+G7lEvDiuG6rOG7ncOA4bun4bqq4budMuG6sOG7nTJL4bqqw7Phu51A4bqo4buS4bud4buM4bqqQeG6qOG7nTHhuqjhu47hu53hu57hu6vDiuG7neG6qOG7gMO54bud4buM4buUTMOK4bqs4budw4rhuqrhurThurzhu53hu7jhu6VB4budPknDs+G7neG7nuG6quG6tsOK4bqs4budNOG6rOG6qEXDueG7neG7jMOTw7nDiuG6rOG7neG6uuG6quG6tOG7jOG7ncOSw5rhu50+4bun4bq84bud4bqtScOK4bqsw7Phu53hu7nhuqrDueG7neG7jOG7lEzDiuG6rOG7ncOK4bqq4bq04bq84budQeG7pUHhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7neG7nuG7p+G7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqow7Lhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bue4bqq4bqww4rhu53huqhR4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7jMOT4bqww4rhu51BR8OK4bqs4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53DgOG7sU7hu53DgOG6sOG7ncOSR8OK4bqs4budM+G7qeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05A4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu51zcuG7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcXBwTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7o+G7o8O6L+G7n3N1w4Fx4bufcOG7oeG7oeG7n3Phu4xzcXHhu59z4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKlydeG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5tAMuG7uOG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7neG6rOG6quG7p8OK4bqo4bud4buM4bqo4buW4bud4bqoxanDiuG6rOG7nUHDueG6vuG7neG7jMWp4bqq4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7k0Ay4bu44bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nUHhuqjhu5BO4budxrDDiuG6qOG7neG6uuG7lOG7juG7ncOK4bqq4bq04bq84bud4buMxanhuqrhu50x4bqo4buO4bud4bue4burw4rhu53huqjhu4DDueG7neG7jOG7lEzDiuG6rOG7ncOK4bqq4bq04bq84bud4bu44bulQeG7nT5J4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kzThuqzDuVHhu53DksO54buO4bud4bq44bqo4bqq4bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu51P4buOUeG6ssOK4bud4buMw5Phu5Dhu53huqjFqcOK4bqs4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu51BR8OK4bqs4budTOG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7neG7oeG7o+G7n8O6w7Lhu51AMuG7uOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DgOG7qeG7neG7ueG7seG7jOG7neG7jMO5UeG7ncOK4bqsw7lR4bud4bue4bun4bq+4budQUfDiuG6rOG7neG7jOG7pUHhu51B4bqo4buO4bu1w4rhu53hu7lE4budQeG6qOG6vuG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7neG6vMSo4bqq4bud4buh4buj4buh4buj4bud4buexKjhuqrhu53hurjhuqjhu6Xhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7ncOS4bua4bud4buM4bqow7lR4budw4DDjOG6quG7neG7nuG6suG7ncOK4bqoeMOK4budw5Lhu5rhu53hu4zGoOG7neG7ucO5w4rhu53huqjhu455w4rhu53hurrhu45R4bq0w4rhu51B4bqo4bq+4bud4buMxKjhuqrhu53hurrhu5pB4bud4bq64buUS8OK4bqs4budQcO94buO4bud4buM4bqo4buS4buN4budQDLhu7jhu53DgOG7qeG7neG6uFLhu53huqhLTuG7ncOAScOK4bqs4bud4buexKjhuqrhu53huqjhu455w4rhu53hurrhu45R4bq0w4rhu53hu57huqrhurDDiuG7ncO1PjLhu4fDtOG7nSnDueG7ueG6quG6vuG7nTLhur5O4bqgeuG7neG7nuG7p+G7neG7jMOTS+G7neG6ulLhu501w5Phur7huqbhuqrDiuG6vuG7neG6qcO54bq64buew7nhu4zhur7Dk+G6oOG7ncO1w4rhuqzhu5RK4bqq4bude+G7jMO54bq64bqqw7nDtOG7jeG7neG7h+G6suG7neG6uuG7mkHhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu51Bw73hu47hu53hu4zhuqjhu5LDsuG7nUAy4bu44bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nUHhu5jDiuG6rOG7ncOA4bup4bud4buM4buOUcOCw4rhu53hurzDjeG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bqs4buU4buIw4rhuqzhu53hurzhu6/hu4zhu53hurzEqOG6quG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53DgOG7gOG7nUHhu4Dhu53hu5/hu51Bw73hu47hu53hu4zhuqjhu5Lhu53DiuG6qOG7s07hu53hu4xEQeG6qOG7neG6uuG7p+G7neG7jOG6quG6ssOK4budw4DFqeG6vuG7nT7hur7hu6fDiuG6rOG7neG7h+G7mOG7neG6qcO54bq8w5Lhur7DisOy4budQcOUw4rhuqzhu51w4budQcO94buO4bud4buM4bqo4buS4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7neG6uOG6qOG7pUHhu53hurrhu6dv4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53hu57hurThu50w4bq+w5LhuqpO4bud4bu4w7nhurrhuqpB4budw7XDiuG6rOG7lErhuqrhu51Aw5Phur7DueG7jOG6qsO5w7TDsuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53hu57hurThu50y4bq+4buO4bqqw5Lhu50kTsO5w5LDkuG6quG7ncO1w4rhuqzhu5RK4bqq4budQMO54bq84bqgw5Phur7hur7DisO04bud4bue4bun4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53DgMWp4bq+4budPMOTw7lB4bqg4bud4bqrw7nDisOBw7nhu53DtcOK4bqs4buUSuG6quG7neG6q+G6qOG7kFHhu5094bqqw4LDisO04buN4budNOG6rOG6vuG7p+G6quG7ncOTw7nDsuG7nUAy4bu44budQeG7mMOK4bqs4bud4bq4UuG7neG6qEtO4budw4BJw4rhuqzhu53hu57EqOG6quG7neG6vMON4buM4bud4bq64bq+xanhu4zhu51Bw73hu47hu53hu4zhuqjhu5Lhu53DisON4bqq4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzDsuG7nU7huqjDlOG7neG6qEtO4bud4buexKjhuqrhu53DgMON4bqq4bud4bu54buAw4rhuqzDsuG7ncOA4bqqw4LDiuG7neG6qEPDiuG6qOG7ncOK4bqo4buU4bud4buM4bqo4buS4bud4bq8R8OK4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nSPhuqrhurROw7Lhu53huqjhu7Phu47hu53hu57hurThu53huqvDk0TDiuG6qOG7neG7h+G7q8OK4budMkvhuqrDsuG7nT7hur7hu6fDiuG6rOG7nSPhu5Thu4jDiuG6rMOy4budQeG7pUHhu53hu4zhuqrhurLDiuG7neG7nuG6tOG7nTLhurDhu5004bqs4buCQeG7nTTDueG6vMOy4budMuG6sOG7neG7heG7jnjDiuG7nT7DlMOK4bqsw7Lhu50y4bqw4bud4bql4bqoxanhurzhu53huqvhuqjhu6fDiuG6qOG7nTLhur7DiuG6rMOy4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53DgMWp4bq+4budNOG6rOG7jlHhuqTDiuG7neG7h+G7q8OK4bud4buH4bqqw4rhuqjigKbhu51A4bulQeG7neG7jMOT4buQ4budQcON4buM4budw4rhuqjhu5Thu50+4bq+4bunw4rhuqzhu509Q8OK4bqo4bud4bqrw5TDiuG6rMOy4budMuG6sOG7neG7h+G7q8OK4bud4bqr4bqo4buxw4rhuqzDsuG7nTThuqzhu45R4bqkw4rhu50+4bui4buO4budI+G7mMOK4bqsw7Lhu5004bqs4buOUeG6pMOK4budM+G6qsOK4bqo4bud4bqrw5TDiuG6rMOy4budMuG6sOG7neG7h+G7q8OK4budPcWp4bqqw7Lhu5004bqs4buOUeG6pMOK4bud4bqrw5Phu4LDiuG6rOG7nT7DlMOK4bqsw7Lhu53huqXhuqjFqeG6vOG7neG7h+G7q8OK4budPsON4bqqw7Lhu50y4bqw4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7neG7uEPDiuG6qMOy4bud4buM4bqo4buS4bud4bq8R8OK4budMuG7lOG7iMOK4bqs4bud4bu44bul4bud4bqp4buIw4rhu53hu57hu7fDiuG7neG6uuG7p+G7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DiuG6qHjDiuG7neG7jEjhu51P4buOw7nDiuG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw4DDjeG6quG7neG6qEPDiuG6qOG7nUHhu5LDueG7nUAy4bu44bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7jeG7nT3DjeG6quG7nUHhu5jDiuG6rOG7ncOA4bup4budQeG7gOG7nXXhu53hu4zDk+G7s8OK4budw4B54buO4bud4bqs4bqqw7nhur7hu53huqjhu6Lhu47DsuG7neG7jOG7s07hu53huqjhu455w4rhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7neG7nsSo4bqq4budcuG7neG7jMOT4buzw4rhu53hu4zhuqjhu7HDiuG6rOG7neG7oeG7neG7jMOT4buzw4rhu53huqjhu4bDueG7neG7nuG7p+G7neG7n+G7neG7jMOT4buzw4rhu53hu4zhuqjhu47DueG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05A4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu51zcuG7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcXBwTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7o+G7o8O6L+G7n3N1w4Fx4bufcOG7oXPhu6PDuuG7jOG7n3BzdeG7o+G6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8Sp4buf4buhdOG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5tAMuG7uOG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7neG6rOG6quG7p8OK4bqo4bud4buM4bqo4buW4bud4bqoxanDiuG6rOG7nUHDueG6vuG7neG7jMWp4bqq4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7kzLhu6nDiuG6qOG7ncOAxanhur7hu51AMuG7uOG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budTuG6qOG7peG7jOG7neG7ueG6qsOC4buO4bud4buMxanhuqrhu53hurrhuqThu51Q4buOeeG7jOG7nU/hu454w4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqpw7nhu47hu53hurzDjeG7jOG7neG7jOG6qErhuqrhu53huqzhuqrDucOK4budQeG6qOG7juG7tcOK4bud4bu5ROG7nUHhuqjhu47hu53DgOG7peG6vsOy4bud4bq4w5rhu53hurrhu5RNw4rhuqzDsuG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bqw4bq84bud4buMw5VBw7Lhu51AMuG7uOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DgOG7qeG7ncOSd8OK4budw5Lhu6fDiuG6rOG7neG7ueG7lMSoQeG7neG7nuG7p+G6vuG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7neG6vMSo4bqq4bud4buh4buj4buh4buj4bud4buMxanhuqrhu53huqjDueG6quG7ncOAeeG7juG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bqsSeG6vOG7neG6rOG6qsaw4bqq4bud4bueR+G7ncOAREHhuqjhu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDueG7nTLhuqnhu53hu4fhu40y4bqgw7nhuqzhu47huqDhu53hu57hu6fhu51Aw5VO4budT+G7jkhB4bud4bqs4bqqw7nhu43hu50z4buQQeG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhu5LDueG7nUAy4bu44bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7neG7jMWp4bqq4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4bud4buh4buj4buh4buj4bud4bq64bun4budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7ncOAxanhu4zhu53hu4zhuqjhu5bhu53huqjFqcOK4bqs4budQcO54bq+4budw4rhuqh54buM4budQeG7gOG7neG7jOG6qMOC4buN4bud4bqrxanhuqrhu53hu57hu4bDiuG6rOG7neG7n+G7neG6rOG6qsaw4bqq4bud4bueR+G7ncOAREHhuqjhu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDueG7nTLhuqnhu53hu4fhu40y4bqgw7nhuqzhu47huqDhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6PDsuG7nUAy4bu44bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7ncOA4buUS0Hhu51B4bqo4buI4bqq4bud4buMw5PhurDDiuG7ncOSeMOK4budw4rhuqjhu6fhu53huqzhu69O4budPsaw4bqq4bud4bql4bqo4buGw4rhuqzhu53hu57hu6fhur7hu51B4bqo4bqq4bqy4buO4budw4rhuqzhu6dR4buddS1w4bud4buMxKjhuqrhu43hu53hurXhu53hu57hu4bDiuG6rOG7neG6uuG6vsWp4bqq4budQMOVTuG7nU/hu45IQeG7neG6rOG6qsO54bud4buh4buj4buh4bujw7Lhu51AMuG7uOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DkuG6ruG7neG6uuG7p+G6vOG7neG6uOG6qOG7pUHhuqjhu53hu4zDk+G6sMOK4budw5J4w4rhu51B4buSw7nhu50pQOG7neG6peG6qEjhu50+4bqq4bq2w4rhu53DteG7jOG6qOG7pcOK4bqs4budcS3hu6Hhu6Phu6Hhu6PDtOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05A4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4buM4bqgUOG7jC3DueG6uuG6quG6rMOKb+G7nUHhuqDDiuG7jOG6oMOTw7Phu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4budc3Lhu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXFwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Phu6PDui/hu59zdcOBceG7n3Dhu6FycXLhu4xycHHhu6Fy4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKl1dHLhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQDLhu7jhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOA4bul4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7neG7jOG6qOG7luG7neG6qMWpw4rhuqzhu51Bw7nhur7hu53hu4zFqeG6quG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4buj4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7jOG6oFDhu4wtw7nhurrhuqrhuqzDim/hu51B4bqgw4rhu4zhuqDDk8Oz4bub4buT4bql4bqo4buA4budQOG6qOG7kuG7neG7jERB4bqo4budYuG7uDQj4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6peG6qMWp4bq84budPeG7q8OK4bqs4bud4bqn4buOUeG6ssOK4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7ueG6qsOC4buO4budQeG6qMSQ4budw4DFqeG6vuG7neG7jMWp4bqq4bud4bu54buOw4zhuqrhu53hurrhuqThu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bql4bqo4bul4buM4bud4bu54bqqw4Lhu47hu53hu4zFqeG6quG7neG7ueG7jsOM4bqq4bud4bq6w4LDsuG7ncOAScOK4bqs4budQeG6qELhu53huqXhuqjFqeG6vOG7nT3hu6vDiuG6rOG7neG6p+G7jlHhurLDisOy4bud4bqrxJDDiuG6qOG7neG7klHhu53hu57huqrhurDDisOy4bud4bql4bqo4buA4budQOG6qOG7kuG7neG7jERB4bqo4budYuG7uDQj4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOA4bup4bud4bu54bqqw4Lhu47hu53DgeG7lOG7iMOK4bqs4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7ncOK4buK4bud4bq64buaQeG7neG7nuG7lEvhu4zhu53hurjhuqjhu4Dhu51B4buSw7nhu51AMuG7uOG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4bufw7rhu53hu57hu6fhu51P4buO4bul4bud4buMw5NDw4rhuqjhu51B4bqo4buO4bu1w4rhu53hu7lE4budQeG6qOG6vuG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7neG6vMSo4bqq4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu43hu53huqXhuqjhu4Dhu51A4bqo4buS4bud4buMREHhuqjhu51i4bu4NCPhu53hu4zEkMOK4bqo4budw4DhurLhu53DiuG6rOG6qEThu53hurrhu6nDiuG6qOG7ncOAxanhur7DsuG7neG7ucO5w4rhu53huqjhu455w4rhu53hurrhu45R4bq0w4rDsuG7nUHhu6VB4budQcO94buO4bud4buM4bqo4buS4budQDLhu7jhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOA4bul4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nUHDvcOK4bud4buM4buzTuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53hurjhuqjhu7FB4budTuG6qOG7kEHhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bqoxanDiuG7nUHhuqjhurbhu51M4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4bud4buh4buj4bufw7rDsuG7nVDhuqDhurzhu53DgOG7gOG7ncOK4bqo4buU4bud4bq64bun4bud4bu54bun4bqq4bud4bqo4buCQcOy4budQeG7teG6vOG7ncOKw7nDiuG6rOG7neG6uOG6qsOK4bqo4budw4rhuqzhuqjhuqrhurThurzhu51B4bqo4bq+4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4bud4bq8xKjhuqrDsuG7neG7jOG6quG6tk7hu53hu4zhu5BB4budTuG6qOG7peG7jOG7neG6qOG7jlHhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budw4DhuqrDguG6vOG7neG6vMWpw4rhuqjDsuG7ncOK4buK4bud4bq64buaQeG7neG6qOG6tuG7jOG7neG6vEPDiuG6qOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hurrhu45R4bq0w4rhu53hu4zhu7NOw7Lhu53hu4zhuqjhuqrhu53DgHnhu47hu53DgMOC4budw4DFqeG7jOG7ncOA4buUS0Hhu53hurjhurbhu4zhu51P4buOxrDhu53hu4xI4buM4budw4rhuqh54buM4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6vOG7iuG6quG7neG7jMOT4buzw4rhu53DgHnhu47DsuG7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7neG7jOG6qOG7luG7neG6qMWpw4rhuqzhu51Bw7nhur7hu51M4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4bud4bq8xKjhuqrhu51BxrDhu51M4budw4B54buO4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53hu4fhu40y4bqgw7nhuqzhu47huqDhu53hu57hu6fhu51Aw5VO4budT+G7jkhB4bud4bqs4bqqw7nDsuG7ncOA4bulTuG7neG7lsOK4bqs4budw5Lhu5rhu53hurzhur7DiuG6rOG7neG6vOG7hOG6qsOy4budw4rhuqrhurLhurzhu53hu4zhuqrDiuG7nVHhurDhu47DsuG7ncOS4bua4budw5Lhu6Xhu4zhu51B4bulw4rhuqjDsuG7nUHDjOG7neG7nuG7mOG7ncOK4bqo4bqq4bq04buM4bud4buMQ8OK4bqo4budQeG7ksO54budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bqoeOG6vOG7neG6vMONw7Lhu51B4bulQeG7nUHDjOG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7nuG6quG6sMOK4bud4bue4bun4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu53hu4zEkMOK4bqo4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05A4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu51zcuG7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcXBwTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7o+G7o8O6L+G7n3N1w4Fx4bufcOG7oXPhu6Fw4buMcHPhu6N0cuG6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8Sp4buh4bufdeG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5tAMuG7uOG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4Dhu6Xhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7neG6rOG6quG7p8OK4bqo4bud4buM4bqo4buW4bud4bqoxanDiuG6rOG7nUHDueG6vuG7neG7jMWp4bqq4bud4bq8w5TDueG7neG6rOG6qsaw4bqq4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7kz3DjeG6quG7neG7jMOT4buUTMOK4bqs4budPuG6vuG7p8OK4bqs4budPUPDiuG6qOG7neG6q8OUw4rhuqzhu51O4bqo4bul4buM4bud4bu54bqqw4Lhu47hu53DiuG6qOG7s8OK4budw4rhuqjhuqrhurThurzhu53hu57hu5Dhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4budc3Lhu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXFwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Phu6PDui/hu59zdcOBceG7n3Bw4bufcHDhu4x0dMO6c+G7n+G6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8SpccO6w7rhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQDLhu7jhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOA4bul4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7neG7jOG6qOG7luG7neG6qMWpw4rhuqzhu51Bw7nhur7hu53hu4zFqeG6quG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4buj4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu51OQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu5M9xanhuqrhu53DgeG6quG6tMOK4budPsON4bqq4budQD3hu4fhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOA4bul4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu7nhuqrDguG7jsOy4budw5Lhu6Xhu4zhu51B4bulw4rhuqjhu51Bw5TDiuG6rOG7ncOAw43huqrhu53DiuG6qOG7p+G7nUzhu53hurzDlMO54bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTNOG6qHjDiuG7ncOBRE7hu53DiuG7p1HDsuG7neG6peG6qOG7gOG7nUDhuqjhu5Lhu53hu4xEQeG6qOG7nWLhu7g0I+G7neG7jMSQw4rhuqjhu53huqXhuqjFqeG6vOG7nT3hu6vDiuG6rOG7neG6p+G7jlHhurLDiuG7ncOA4bup4bud4buMw5PDueG6vuG7nU/hu47hu6fhu53hu4zhu6/DiuG6rOG7nUHhu5LDueG7nWLhu7g0I+G7neG7jMSQw4rhuqjhu51B4bqo4bq+4budQDLhu7jhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOA4bul4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDucOy4budQeG6qMOVQeG7ncOAw43huqrhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7neG6rOG6quG7p8OK4bqo4budQeG6qOG6quG6tsOK4bud4buM4bqo4buxw4rhuqzhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4buMw5Phu7PDiuG7ncOAw73hu47hu53Dk8O54budT+G7jnjDiuG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7neG7h+G7jTLhuqDDueG6rOG7juG6oOG7neG7oeG7o+G7oeG7o+G7neG6rOG7r07hu50+xrDhuqrhu53huqXhuqjhu4bDiuG6rOG7neG7nuG7p+G6vuG7nUHhuqjhuqrhurLhu47hu53DiuG6rOG7p1Hhu511LXDhu53DkuG7sU7hu53hu4zEqOG6quG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07DmeG7juG7jOG6qOG6vsOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu4zhuqBQ4buMLcO54bq64bqq4bqsw4pv4budw5Phuqrhuqzhuqjhu4zDs+G7m+G7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7kzPFqcOK4bqo4budQOG7lErDiuG6rOG7kS/DkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5Phu5EvTuG7kw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Cao Minh tới - 17:08 05/03/20

 Trả lời

Chúc đội bóng quê nhà thành công, đạt được mục tiêu của mình.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]